Hotărârea nr. 454/2004

HOTARAREA PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, NECESAR OBTINERII CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE, CONFORM H.G.834/1991, SC "ELECTRICA" SA - SISEE "ELECTRICA DOBROGEA"

 

 ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind emiterea acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta,

necesar obţinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate,

conform H.G.834/1991, SC "ELECTRICA" SA - SISEE "ELECTRICA

DOBROGEA"

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in şedinţa
ordinara din data de 29.09.2004;

Având in vedere Expunerea de motive a d-lui primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul Comisiei Buget-Finante nr.l, Raportul Comisiei pentru Organizare si Dezvoltare Urbanistica - nr.2, Raportul Comisiei Juridice -nr.5, Raportul Comisiei pentru aplicarea H.G.834/1991 si documentaţia depusa de SC "ELECTRICA" SA - SISEE "ELECTRICA DOBROGEA";

In conformitate cu prevederile H.G.834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat;

In temeiul prevederilor art,38 alin,2, lit."f si art.46 alin l,din Legea 215/2001 privind Administraţia Publica Locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l - Se emite acordul Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obţinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, SC "ELECTRICA" SA - SISEK "ELFCTR[CA DOBROGEA" pentru terenul aferent uimatoarului activ:

1. Sediu SISEE Electrica Dobrogea, Str. General Manu nr.77, Constanta

Suprafaţa construita Se = 504,12 mp Suprafaţa aferenta reţelelor Sr = 5 „55 mp Suprafaţa transport St = 124,03 mp Suprafaţa libera SI = 173,12 mp Suprafaţa incintei St = 806,82 mp


conform planului de situaţie anexa, ce face parte integranta din prezenta Hotărâre.

Art.2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Patrimoniu si SC "ELECTRICA" SA - SISEE "Electrica Dobrogea" si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Prezenta Hotărâre a fost aprobata de 25 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                     CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANTA

Nr. 454/ 29.09.2004


 


românea

judeţul constanta

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA COMISIA NR.l


RAPORT

Văzând Expunerea de Motive a Domnului Primar Radu Ştefan Mazăre;

Anali^-and documentaţia întocmita conform H.G.834/1991 si cererea depusa de SC "ELECTRICA" - STSEE "Electrica Dobrogea" care solicita Acordul Consiliului Local al Municipiului Constanta, in vederea obţinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate conform RG.S34/1991 pentru teren, aferent activului:

1.   Sediu SISEE Electrica Dobrogea, Str. General Mânu nr-77, Constanta Suprafaţa construita Se = 504,12 mp Suprafaţa aferenta reţelelor Sr = 5,55 mp Suprafaţa transport St - 124,03 mp Suprafaţa libera SI = 173,12 mp Suprafaţa incintei St = 806,82 mp

Având in vedere Raportul Comisiei pentru aplicarea H, G, 8 3 4/1 99 1 constituita prin Dispoziţia nr. 239/08 .02 ,2 002 care analixeaxa tehnic st juridic situaţia terenului, din care rezulta ea sunt întrunite condiţiile legale privind emiterea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, in vederea obţinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate confonn H -G. 834/1 99 1 pentru terenul aferent următoarelor active aparţinând SC "ELECTRICA" - SISEE "Electrica Dobrogea": - Sediu SISEE Electrica Dobrogca, Str. General Mânu nr.77, Constanta, St = 806,82

mp;

In temeiul prevederilor art.46, alin.5 din Legea 215/2001  privind Administraţia Publica. Locala;

Comisia nr. l -Buget- Finanţe avizează, favorabil proiectul de hotărâre privind emiterea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obţinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, SC "ELECTRICA" - SISEE "Electrica Dobrogea":

PREŞEDINTE. COMISIA NR.l

 


 


judeţul constanta

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

COMISIA ML 2


 

RAPORT

Văzând Expunerea de Motive a Domnului Primar Radu Ştefan Mazăre;

Analizând documentaţia întocmita conform H. G. S3 4/1 99 1 si cererea depusa de SC "ELECTRICA" - SÎSEE "Electrica Dobrogea" care solicita Acordul Consiliului Local al Municipiului Constanta, in vederea obţinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate conform H. G, 8 3 4/1 99 1 pentru teren, aferent activului:

2.   Sediu SÎSEE Electrica Dobrogea, Str. General Mânu nr.77, Constanta

Suprafaţa construita Se = 504,12 mp Suprafaţa aferenta reţelelor Sr = 5,55 mp Suprafaţa transport St = 1 24,03 mp Suprafaţa libera SI = 173,12 mp Suprafaţa incintei St = 80(5,82 mp

Având in vedere Raportul Comisiei pentru aplicarea H,G.S34/1991 constituita prin Dispo/itia nr. 23 9/08 .02. 2002 care anali/ea^a tehnic si juridic situaţia terenului, din care rezulta ca sunt intrunite condiţiile legale privind emiterea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, in vederea obţinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate conform H, G. 8 3 4/1 99 1 pentru terenul aferent următoarelor active aparţinând SC "ELECTRICA" - SÎSEE "Electrica Dobrogea": - Sediu SÎSEE Electrica Dobrogea, Str. General Mânu nr.77, Constanta, St = 806,82

mp;

In temeiul prevederilor art.46, alin. 5 din Legea 215/2001  privind Administraţia Publica Locala;

Comisia nr. 2- Urbanism avizeaza.Tfl.&Vfl?! ir. proiectul de hotărâre privind emiterea Acordului Consiliului Local a! Municipiului Constanta, necesar obţinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, «inform H.G.834/1991, SC "ELECTRICA" - SÎSEE "Electrica Dobrogea":

PREŞEDINTE   COMISIA  NR.2

 
românia

judeţul constanta

PRIMARIA MUNICIPIU

DIRECTIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU


RAPORT

Cu adresa înregistrata la Primăria Municipiului Constanta sub nr. 29292/06.03.2003, SC "ELECTRICA" SA - SISEE "Electrica Dobrogea" a înaintat documentaţia întocmita conform H.G.834/1991, solicitând Acordul Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obţinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenului aferent urroatoarului obiectiv:

1. Sediu SISEE Electrica Dobrogea, Str. General Mânu nr.77, Constanta

Suprafaţa construita Se = 504,12 mp Suprafaţa aferenta reţelelor S r = 5,55 mp Suprafaţa transport St = 124,03 mp Suprafaţa libera SI = 173,12 mp Suprafaţa incintei St = 806,82 mp

SISEE "Electrica Dobrogea" deţine in patrimoniu prin Protocolul de predare - primire intre FDFEE DOBROGEA - SISEE DOBROGEA din 28 02,02,2002 care are ca temei legal HG 627/2000 privind reorganizarea CN Electrica SA si HG 1342/2001 referitoare la reorganizarea SC de Distribuţie si Furnizare a Energiei Electrice "ELECTRICA" SA, unnatoarul amplasament: Sediu SISEE Electrica Dobrogea, Str. General Mânu nr.77, Constanta, St = 806,82 mp;

SC "ELECTRrCA" - SISEE "Electrica Dobrogea", cu sediul in str. G-ral Mânu, nr. 77, Constanta, s-a infiintat in baza Hotărârii Guvernului nr. 627/2000 privind reorganizarea CN Electrica SA si HG 1342/2001 referitoare la reorganizarea SC de Distribuţie si Furnizare a Energiei


Electrice "ELECTRICA" SA, având ca obiect principal de activitate distribuţia si furnizarea energiei electrice, operaţiuni de import - export de energie electrica si tranzitul de energie electrica prin reţele proprii, dispecerizarea energiei electrice prin operator de distribuţie, modernizarea si retehnologizarea instalaţiilor energetice existente, precum si extinderea automatizării, cercetare proiectare in domeniul sau de activitate.

Societatea solicita avizarea intrării in proprietate a următoarei suprafeţe de teren, consemnata in măsurătorile topometrice efectuate de S.C. TOPOGRAFICA S.R.L.:

t. Sediu SISEE Electrica Dobrogea, Str. General Manu nr.77, Constanta

Suprafaţa construita Se = 504,12 mp Suprafaţa aferenta reţelelor S r = 5,55 mp Suprafaţa transport St = 124,03 mp Suprafaţa libera SI = 173,12 mp Suprafaţa incintei St = 806,82 mp POT=78,5 CUT=1,65

Pentru susţinerea cererii sale, SC "ELECTRICA"  - SISEE "Electrica Dobrogea'' a prezentat următoarele documente:

1.  Documentaţie topografica intocmita conform Criteriilor nr,2665/1992
privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societăţilor
comerciale cu capital de stat;

2.             Hotărârea Guvernului nr. 627/2000 privind reorganizarea CN Electrica
SA

3.             Hotărârea Guvernului   1342/2001   referitoare  la reorganizarea SC de
Distribuţie si Furnizare a Energiei Electrice "ELECTRICA" SA

4.             Protocolul de predare •• primire intre KDFEE DOBROGEA      SISEE
DOBROGEA din 28 02,02.2002

5.             Certificatul de înmatriculare la Camera de Comerţ si Industrie;

6.             Statutul societăţii;

7.             Procese verbale de delimitare semnate cu vecinii incintelor;


In urma verificării documentaţiei depuse, a situaţiei juridice a terenului si a constatărilor din teren privind aplicarea prevederilor HG 834/1991, Comisia tehnica de analiza a documentaţiei depuse pentru aplicarea H.G. 834/1991 propune emiterea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta necesar obţinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenului aferent urniatoarului activ aparţinând SC "ELECTRICA" - SISEE "Electrica Dobrogea": - Sediu SISEE Electrica Dobrogea, Str. General Mânu nr.77f Constanta^ St = 806,82 mp;


COMISIA DE ANALIZA A DOCUMENTAŢIEI PENTRU APLICAREA

H.G.834/1991:

Preşedinte - DANIELA GHERLAN  Membru - NELU MOCANU Membru
GABR1ELA MARILENA DODE-Membru - NICOLETA FLORESCU
Membru
GABRIELA RADU
Membru -
ANDREI SOZANSKI-
Membru -
DIANA DINU - Membru