Hotărârea nr. 453/2004

HOTARAREA PRIVIND TRANSMITEREA UNOR TERENURI SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA DIN ADMINISTRAREA MUNICIPIULUI CONSTANTA, IN ADMINISTRAREA R.A.E.D.P.P. CONSTANTA

ROMÂNIA

            JUDEŢUL CONSTANTA
             PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
           CONSILIUL LOCAL


 

HOTARARE

Privind transmiterea unor terenuri situate în municipiul Constanta din administrarea municipiului Constanta, in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta

Consiliul Local Municipal Constanta, întrunit in şedinţa ordinara la data de 29.09.2004;
Luind in dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei nr,2 de Dezvoltare Urbanistica si referatul Direcţiei Patrimoniu inregistrat sub nr, 114281/15.09. 2004;

Vazind dispoziţiile art,12 din Legea nr, 213/1998, privind proprietatea publica si statutul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art.38, lit,"f", ajtl25, alin.l si art.46, aii n. l din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE

Art-1 —Se aproba trecerea din administrarea municipiului Constanta, in administrarea R A. E. D. P.P. Constanta a terenurilor proprietate privata a municipiului Constanta, conform anexei si planurilor care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art,2 -Predarea-Primirea terenurilor se va face prin Proces-Verbal de punere in posesie incheiat intre Serviciul Cadastru, Direcţia Patrimoniu a Primăriei municipiului Constanta si R,A,E,D,P.P, Constanta

Art.3-Compartimentul comisiilor Consiliului Local Constanta va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public si Privat" Constanta, Direcţiei Patrime.iniu, in vederea aplicării ei si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta

Prexenta Hotărâre a fost adoptata de 25 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

CONSTANTA

Nr. 453/29.09.2004

Bd. Tomis nr 5 UFax: IXW - 41 - 7WUU; Tti 0040 -4I-7QSHJ51S700CON&TANTA-ROMANIA


Bd. TomJs nr. ăhFaJt: OtMO - 41    70810 L; Tel: 0040 - 41 - TflS LH5; S7(W CONSTANTA - ROMÂNIA


ANEXA LA H.C.L.M nr 453/ 29.09.,2004

 

NK. CRT.

SUPRATAXA (MP)

LOCALIZARE/ DESTINAŢIE TEREN

OBSERVATII

1

S3,40'

PTATA TOMIS m

 

2

408,42

B-DUL MAMAIA

Mal Lac Si u f ghiol

COD Rl-21 Destinaţie cf. H.CX.M, nr. 12 9/2001-tlilerenta măsurători

3

323,94

STR,   PANDURULUI   BL.9B-

BL.SC-BL.SA      

Pentru amenajare loc de joaca Grădiniţa n r. .18

 ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR. 114281/15.09-2004

REFERAT


Avind in vedere prevederile art,3&, alin.2, lit. "f, din Legea nr. 215 / 2001» privind administraţia publica locala, conform căreia Consiliul Local este îndrituit sa administreze domeniul public si privat al municipiului;.

Motivat de necesitatea unei exploatări superioare a potenţialului economic, pentru aceste terenuri, in respectarea principiilor autonomiei locale, care conferă Consiliului Local dreptul si capacitatea efectiva de a avea iniţiative si a gestiona, in numele colectivităţii locale pe care o reprezintă, toate resursele care, potrivit legi, aparţin municipiului;

Având in vedere faptul ca nu sunt inregistrate notificări conform Legii nr. 10/2001 si nici litigii pe rolul instanţelor judecătoreşti;

In conformitate cu dispoziţiile art, 38 lit "c" din legea nr. 215 /2001, prin care Consiliul Local este imputernicit sa aprobe studii, prognoze si programe de dezvoltare economica, de organizare si amenajare a teritoriului si urbanism si a dispoziţiilor art. 38, lit "w" din acelaşi act normativ, care impun încurajarea liberei iniţiative si asigurarea libertăţii comerţului;

Supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Constanta, proiectul de hotărâre privind trecerea din administrarea municipiului Constanta in administrarea R.A. E. D. P.P. a unor terenuri ce constituie Domeniu Privat al municipiului Constanta, conform anexei si planurilor anexa, ce fac parte integranta din prezentul proiect de hotărâre.


 


 


DIRECTOR EX£CUTIV>PATR1MONIL'


Ing. Ratnona Dani
ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA COMISIA NR.2


RAPORT

Analizând Expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ştefan Mazăre

Văzând Referatul Direcţiei Patrimoniu inregi strat sub nr. 1 1428 1/15.09.2004 prin care se propune trecerea din administrarea municipiului Constanta in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta a unor imobile;

Avind in vedere prevederile art.38, lit "g" din Legea nr.215/2001, privid administraţia publica locala, conform căreia Consiliul Local hotărăşte darea in administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publica a comunei sau oraşului, după caz, precum si a serviciilor publice de interes local, in condiţiile legii;

In conformitate cu dispoziţiile art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, potrivit căruia bunurile din domeniul public pot fi date, după caz, in administrarea regiilor autonome, a prefecturilor, a autorităţilor administraţiei publice centrale si locale, a altor instituţii publice si alin.2 conform căruia darea in administrare se realizează, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a Consiliului Judeţean sau a Consiliului Local;

In temeiul prevederilor art,38, alin.2, lit "f, din Legea 215/2001, privind administraţia publica locala, conform căreia Consiliul Local este îndrituit sa administreze domeniul public si privat al municipiului si lit."c"t prin care Consiliul Local este imputernicit sa aprobe studii, prognoze si programe de dezvoltare economica, de organizare si amenajare a teritoriului si urbanism;

Avizam.favorabil proiectul de hotărâre privind trecerea din administrarea Municipiului Constanta, in administrarea RA.E.D.P.P. Constanta a unor terenuri, conform anexei si planurilor care fac parte integranta din hotărâre.

Bd Ttimisw. SUFax: W14Q - 41 - 7(IKIOUTi±«(WO   41    7M105l JS"TO CONSTANTA - ROMÂNIA


PREŞEDINTE COMISIA 2 DUMITRU CALOTA