Hotărârea nr. 439/2004

HOTARAREA PRIVIND RADIEREA DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA A IMOBILELOR (CONSTRUCTII) SITUATE STR. RANDUNELELOR NR. 96 SI DEZROBIRII NR. 68

ROM AMA

judeţul const aista municipiul constanta consiliul local

 

HOTARARE

PRIVIND RADIEREA DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

A IMOBILELOR (CONSTRUCŢII) SITUATE STR. RANDUNELELOR NR. 96 SI DEZROBIRII NR. 68

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din data de29.09.2004

Având in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul Comisiei n r. 5, referatul Direcţiei Patrimoniu inregi strat sub nr. 114283/2004

In conformitate cu dispoziţiile art 4 si art. 10 alin 2, din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si prevederile H. G. 548 / 08.07.1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor si judeţelor;

In baza Contractelor de Vânzare cumpărare autentificate sub nr. 1 807/2004, nr.1817/2004 si nr 1892/2004 si a Autorizaţiilor de desfiinţare nr.129 si nr.130 din 01,06.2004 si nr. 1 63/0 5. 07. 2004;

In temeiul prevederilor art. 38 lit "f" si art, 46, alin l, din Legea nr. 215 / 200 1 privind Administraţia Publica Locala;

HOTĂRĂŞTE:

Ar 1. 1 - Se aproba radierea din inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanta, a imobilelor - construcţii, situate in str. Randunelclor nr,96 si str. Dezrobirii nr. 68

Art. 2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Patrimoniu si Direcţiei Financiare in vederea aducerii la in deplin i r e, precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa,

Prezenta Hotărâre a fost aprobata de 25 consilieri din 27 membri.


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELAENACHE


CONSTANTA NR.439/29.09.2004

Bd. Tomis tir- 5UFax: 0<WO - 41 - TOSlfll; Tel: 0041» - 41 - 70JH05; «700 CONSTANTA - ROMÂNIA


 


ROMÂNIA

JUDEŢ L L CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL COMISIA N R. 5 - JURIDICA


RAPORT

Vazind Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre;

In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 dîn Legea nr. 215 / 2001 privind Administraţia Publica Locala* s-a intocmit inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.CX.M. nr, 296 / 2001;

Analizând Referatul Direcţiei Patrimoniu prin care se propune radierea din Domeniul Privat al Municipiului Constanta, a imobilelor -construcţii din str. Randunelelor m. 96 si str. Dezrobirii nr.68;

Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre privind radierea din Domeniul Privat al Municipiului Constanta, , a imobilelor - construcţii din str. Randunelelor nr.96 si str. Dezrobirii nr.68;

PREŞEDINTELE COMISIEI NR. 5

DANUT MOISOUJ

 

               

 

                               

 

 

               

 

 

 

 

                                Bc). Tbmis nr. Sl;Fax: (HJ4U-4I - TOftIUI; Tel: 004*    4] - 70KIU5; K 7(V.i CON ST ANTA- ROMANŢA


 


ROMAMA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR.

REFERAT


In conformitate cu prevederile art 4 si art. 19 alin 2 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administraţia Publica Locala,

In vederea aplicării PJJ.D. 365 / 2000 - Amenajare intersecţie Dezrobirii - Baba Novac,

Văzând H,C,L.M. nr. 143, 179 si 180 din 08.04. 2004, prin care s-a aprobat achiziţionarea de către Consiliul Local a imobilelor ( teren si construcţii) situate in Constanta, str. Randunelelor nr, 96 si str. Dezrobirii nr. 68,

In urma aprobării achiziţionării respectivelor imobile s-au incheiat la notar public Mariana losi f următoarele contracte de vânzare - cumpărare:

-          c.v,c, autentificat sub nr. 1807 / 26.05.2004 cu Lazar Georgeta prin mandatar
Lazar Mihai, pentru imobil din str. Randunelelor nr. 96;

-          c,v,c. autentificat sub nr. 1817 / 26.05,2004 cu Caratas Elena> Caratas Raluca -
Zoe si Caratas Măria - Alina, prin mandatar Caratas Gheorghe pentru imobil din
str. Dezrobirii nr. 6S;

-          c,v,c. autentificat sub nr, 1892 / 02,06,2004 cu Caratas Gheorghe si Elena prin
mandatar Caratas Dumitru, pentru imobil din str. Dezrobirii nr. 68A

Deoarece lărgirea străzii Dezrobirii afecta construcţiile aflate pe aceste terenuri se impunea desfiinţarea acestora, s-au emis autorizaţiile de demolare nr, 129 si 130 din 01.06.2004 si 163 / 05.07,2004. Conform adresei nr, 105(507 / 2004 a Direcţiei Corp Control, imobilele au fost demolate.

 


D1RECTOR PATRIMONIU

Ing. Ramona Daniela PETCU


 


SERVICIUL PATRIMONIU

 

Gabriela RADU


Ca urmare, consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotărâre privind aprobarea radierii din Domeniul Privat al Municipiului Constanta, a imobilelor - construcţii situate pe str. Randunelelor nr, 96 si str. Dezrobirii nr, 68.

JBd.Tomisnr. 5l;Fax: 0040    41    708JOI; Tel: 0040-41 - TOS 105; S7<X> CONSTANTA - ROMÂNIA