Hotărârea nr. 438/2004

HOTARAREA PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBAT PRIN H.C.L.M. NR. 296 / 2001, ANEXA 3

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


 


HOTARARE

PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARŢIN DOM KNIU LUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBAT PRIN H.C.L.M. NR. 296 /

2001, ANEXA 3

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in şedinţa ordinara din
data de 29.09.2004;

Având in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul Comisiei nr. 5, referatul Direcţiei Patrimoniu înregistrat sub nr. 109807 / 2004 si Referatele R,A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta;

In temeiul prevederilor art. 38 lit "f sî art. 46, alin l, din Legea nr. 215 / 2001 privind Administraţia Publica Locala;

HOTĂRĂŞTE:

Ar 1.1 - Se aproba radierea din inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001, anexa 3, a unor imobile ce au făcut obiectul unor contracte de vânzare -cumpărare, conform tabelului anexat, ce face parte integranta din prezenta hotărâre;

Art. 2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Patrimoniu, Regiei Autonome Administrarea Domeniului Public si Privat, in vederea aplicării ei, precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre stiinla.


 


Prezenta Hotărâre a fost aprobata de 25 consilieri din 27 rnernbri.


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

CONSTANTA
N R.  438/ 29.09.2004

BATomisnr. S l ;Hax: 0040 - 41    TOS 10 J; Tel: 0040    41     TOS l Oî; S 700 CONSTANTA - ROMÂNIA


 ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUN IC IPIULlJ l CON ST ANTA

DIRECTIV PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR.


REFERAT

Privind radierea unor imobile

din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M, nr. 296 / 2001

In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administraţia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.CL.M. nr. 296 / 2001;

In anexa nr. 3 la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanta au fost inregistrate bunurile imobile R.A.E.D.P.P.-Directia Fond Locativ;

R. A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta solicita radierea din inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001 anexa 3, a imobilelor ce au făcut obiectul unor contracte de vânzare - cumpărare. Aceste imobile au primit avizul "favorabil" din partea Direcţiei Aministratie Publica, in sensul ca nu exista inregistrate notificări in baza Legii 10 / 2001 sau alte litigii.

Ca urmare, consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotărâre privind aprobarea radierii din inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.LJVI. nr. 296 / 2001 anexa 3, a unor imobile, ce au făcut obiectul unor contracte de vânzare - cumpărare, conform tabelului anexa, ce face parte integranta din prezentul proiect de hotărâre.


Director Executiv Patrimoniu

Ing. Ramona Daniela Petcu Lovin

 

ŞEF SERV. JURIDIC
Andrei Sozanski


ŞEF SERV. PATRIMONIU

Daniela GHERLAN


 


Bd Tomis nr. 5UFsn: (KW* - 41 - 708LQl l Tel: OWU -41-70*105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL COMISIA 5 - JURIDICA


RAPORT

Vazind Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre;

In conformitate cu prevederile art 4 dîn Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administraţia Publica Locala, s-a întocmit inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin tLC.L.M. nr. 296 / 2001;

In anexa nr. 3 la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanta au fost înregistrate bunurile imobile R.A.E.D.P.P.- Direcţia Fond Locativ;

Analizând Referatul Direcţiei Patrimoniu, înregistrat sub nr, 109807/2004, prin care se propune radierea din inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.LJM nr. 296 / 2001, anexa 3, a imobilelor ce au făcut obiectul unor contracte de vânzare - cumpărare, conform tabelului anexa, ce face parte integranta din prezentul proiect de hotărâre.


 


Comisia avizeaza favorabil proiectul  de  hotărâre

privind radierea din inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H. C. L. M. nr. 296 / 2001 a imobilelor ce au făcut obiectul unor contracte de vânzare - cumpărare, conform tabelului anexa, ce face parte integranta din prezentul proiect de hotărâre.


PREŞEDINTELE COMISIEI NR. 5

DANUT MOISOIU

 

Tomis nr. Sl;Fai: M40 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 70SI05; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


 


 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR.1 LA H.C.L.M. NR.


 


 


 

 

 

 

NR.

CRT.

NR. INVENTAR

VALOARE INVENTAR (LEI)

ADRESA IMOBIL

CONTRACT DE VÂNZARE CUMPĂRARE AUTENTIFICAT CU NR.

CUMPĂRĂTOR

1

15.620

672.000

STR. GHIOCEILOR NR.10A,BL.2C, SC.A, ET,4, AP, 15

1364/09,05.2003

ALl ETEM SI SEVDIM

2

10.870

256.819.200

B-DUL FERDINAND NR.56

3862/06,11.2003

ŢĂRAN ŞTEFAN SI GEORGETA

B-DUL FERDINAND NR.56

1134/28,11.2003

AGI ALl REMZI SI SELMA

4

13.639

28.410

STR, BRAVILOR NR.8, BL.T2, ET.3, AP.37

54/06,02.2003

CERNICA NICOLAIE SI MARIANA STELUŢA

5

13.641

• 24,715

STR. BRAVILOR NR.6, BL.T1,ET.3,AP.41

52/06.02,2003

BULGARU GH, MIHAI

6

 

13.639

28,410

STR, BRAVfLOR NR.8, BL.T2, ET.3, AP. 14

47/06.02.2003

M1CUGH.ION (MANDATAR SUCIU ANA)

 

 

12.455

98.542

STR. ATELIERELOR NR.17

1228/10.03.2004

S.C. AS BIJOUX S.R.L.

 

12.455

98.542

STR. ATELIERELOR NR.17

1797/06.04.2004

CIOCAN ELENA

Ir


 


 


iiis nr. 51 iFflxr 0040 - 41 - 705101; Tel: 0040 - 4 L - 708105; «700 CONSTANTA - KOM ANIA


 

 

 

 

9

14,647

363205

STR. CORBULUI NR.l, BL.R, SC.C,ET.10,

AP.132

6133/02.09.2003

DRAGHICEANU GEORGE DANIEL SI MONICA DANIELA    ^

STR. CORBULUI NR.l > BLR, SC.a,ET.lO,AP,74

27320/30.t(M??6

ILIE ŞTEFAN :

10

1 1 .964

12.437.502

STR, AVRAM 1ANCU NR.35

2270/07,04,2003

S.C TIBTOM 2000 S.R.L.

11

11.377

472,163

B-DUL MAMAIA NR.63

2648/27.10,2003

S.C. T.M,R. DISTRIBUTION GROUP S.R.L. |

12

10,315

54,294.196

STR. PETRU RARES NR.4

101/14.01.2004

PETCU FLOR1ANINA DOROTEIA . -

13

16,990

418,308.750

STR, PESCARILOR NR.26,BL.MZ11, PARTER

971/23.10.2003

COFETĂRIE P1ZZARI "MIMOZA"

14

15.288

663.000

B-DUL AL, LAPUSNEANUNR,98, BL. AL3, SC.A, ET.3, AP. 13

4477/17.12.2003

MAXIM VALENTIN SI MARICICA

15

13.606

39.395

ALEEA TQPOLOGNR. 20, BL. El , SCARA B, ETAJ 4, AP. 40

55/06.02.2003

BURADA ŞTEFAN CĂTĂLIN SI ANAMARIA

16

13,622

131.868

ALEEA TOPOLOG NR. 12, BL, E5, CARĂ G, ETAJ 2, AP, 130

48/06,02.2003

CĂLUŢ GHEORGHE SI CORNELIA

17

10,385

380.000

B-DUL TOMIS NR. 33

1631/17,03.2003

VOTNEA FLOREA SI LARISA-CORNELIA

18

10,400

16.190.653

B-DUL TOMIS NR. 56

6132/02.09.2003

S.C. ALFA & OMEGA S.R.L.

19

10,976

12.938.915

STR, ŞTEFAN CEL MARE NR. 71

2723/06.11.2003

S.C. VIVEND1 S.R.L.

 

20

12,571

91658

STR ŞTEFAN CEL MARE NR. 93

1050/06.11.2003

S,C, ANDATRADING. COMPANY S.R.L.


 


 

22

12.571

75780

STR. ŞTEFAN CEL

MARE NR. 93

1057/07,11,2003

COSER1N FLORINEL SI DOINA

23

12,571

30958

STR. ŞTEFAN CEL MARE NR. 93

1049/06.11,2003

A.F. PRECIZIA -COSTANIUC GHEORGHE

24

12.571

33604

STR. ŞTEFAN CEL MARE NR. 93

1055/07.112003

D1NULESCU CORNEL1U SI VIORICA

25

11.066 11.067

CORP 1:403. 000 CORPII: 171.000

STR. ŞIRETULUI NR, 51

4048/13.07.2004

NANI N1CULINA

26

10.302

185.639,988

PIAŢA OVIDIU NR. 14, BL, B SFAT, PARTER

567/11.06.2004

SINDICATUL LIBER PETROCHIMISTUL MIDIA-NAVODARI

27

10.245

158.340.656

PIATAOVlDIUNR.il, BL. A SFAT, PARTER

167/20.05,2004

MATEI CONSTANTIN SI MARIANA

28

10,798

10,995.689

STR. MERCUR NR. 1 1

701/27.02.2004

S,C, MOSES TRADING S.R.L.

29

10,309

488.000

STR MIRCEA CEL BĂTRÂN NR, 2

1221/15.04.2004

S,C. RELAŞ C.O. LTD S,R,L.

  30

10.806

81.226

STR. GHEGRGHE LAZAR NR. 5A

7144/15.10.2003

CERNODOLEA FLORÎN-CRISTIAN SI MARIANA

31

1 1 .40 !

221.860

B-DUL MAMAIA NR. 102

4393/24,11,2003

S.C. EST MAMAIA S.R L.

    32

10,370

17,077.886

B-DUL TOMISNR.12

1998/28.05.2003

S.C. PISICA DE MARE S.R.L.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,

 

CONSTANTA DATA

 

                                                                Bd. Tolllis iu1. SUFai: 0040 - 4 i - 706101; Tel; 0040 - 41 - 708105; 8 700 CONSTANTA - ROMÂNIA