Hotărârea nr. 434/2004

HOTARAREA PRIVIND RADIEREA UNOR TERENURI DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA , COMPLETAT PRIN H.CL.M NR. 363/2002

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

PRIVIND RADIEREA UNOR TERENURI DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA , COMPLETAT PRIN H.CL.M NR. 363/2002

 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Constanta,  intrunit  in şedinţa
ordinara din data de 29.09.2004;

Având in vedere expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, raportul comisiei nr. 5 - Juridica, referatul Direcţiei Patrimoniu inregistrat cu nr.102664/13.08.2004;

Văzând ELCX.M. nr.296/2001 completat si actualizat prîn H.C.L.M. nr,363/2002 ;

Având in vedere H.C.L.M. nr. 118/2002, H.C.L.M.247/2002 si H.C.L.M nr. 319/2002,

In temeiul prevederilor art.38, lit."f* si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001 privin administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art. l - Se aproba radierea din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanta, completat si actualizat prin H.C.L.M nr,363 / 2002 a unor terenuri, conform tabelului anexa nr.l, care face parte din prezenta hotărâre.

Art,2 - Se aproba radierea parţiala din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanta , completat si actualizat prin H.C.L.M. 363 / 2002 a unor terenuri, conform tabelului anexa tu\2, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Patrimoniu si Direcţiei Financiare in vederea aducerii la îndeplinire precum si Pretecturii Judeţului Constanta spre ştiinţa.

Prezenta hotărâre a fost aprobata de un număr de 25 consilieri din 27

de membri.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,                              CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR MARCELA ENACHE

CONSTANTA NR434/29.09.2004


 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA PATRIMONIU

SERVICIUL PAI R1MON1U

NR.                               


REFERAT

Privind radierea unor terenuri

din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanta, completat prin H.CL.M. nr. 363 / 2002


 


In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administraţia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniu) Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin tLC.L.M nr. 296 / 200 U actualizat si completat cu H.C.L.M, nr. 363/2002;

Având in vedere H.C.L.M. nr. 118, 247 si 386 din 2002, privind aprobarea vânzării prin licitaţie sau negociere directa unor imobile (terenuri sau clădiri) aparţinând domeniului privat al municipiului Constanta ;

Văzând contractele de vânzare - cumpărare ce au ca obiect suprafeţe de teren cuprinse in H. C X. M nr. 363 / 2002 care s-au instraînat integra! {anexa nr. 1), si suprafeţe de teren care s-au înstrăinat parţial (anexa nr.2 ).

Ca urmare, consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotărâre privind aprobarea radierii din inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H,C,L.M. nr. 296 / 2001T completat si actualizat prin: H.C.L.M. nr. 363 / 2002, a unor terenuri, conform anexelor, ce fac parte integranta din prezentul proiect de hotărâre.


 


Director Executiv Patrimoniu


Verificat
Şef Serv. Patrimoniu

Daniela Gherlan

Ing. Ramona Daniela Petcu Lovin


 


 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA COMISIA JNR. 5


RAPORT

Vazind Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre;

In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia sî art, 121, 123 si 125 din Legea nr, 215 / 2001 privind Administraţia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001, completat si actualizat prin H.C.L.M, nr. 363 / 2002;

Analizând Referatul Direcţiei Patrimoniu inregi strat sub nr-

Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre privind radierea din inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H. C. L. M. nr. 296 / 200 1 , completat si actualizat prin H.C.L.M. nr. 363 / 2002 , a unor terenuri, conform tabelului anexa, ce face parte integranta din prezentul proiect de hotărâre;


PREŞEDINTELE COMISIEI NR. 5

DANUT MOISOIU