Hotărârea nr. 425/2004

HOTARAREA PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 330/2002

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA
MU N ICI P l U L CO N STANŢA CONSILIUL LOCAL

 

 

          HOTARARE
 
privind modificarea HCLM nr. 330/2002


Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit iu şedinţa ordinara din data 29.09_

2004,

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanislica,amenajarea teritoriului, realizarea lucrarilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr, 2 si referatul Serviciului Urbanism;

Avind in vedere prevederile Legii nr.453/2 001 pentru modificare si completarea Legii nr, 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor si ale Ordinului 37/N/2000 al ML PAT privind metodologia de elaborare si conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In temeiul prevederilor art 38, lit V si art 46, alin (1) din Legea nr,215/2001, privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE :

Art l - Se modifică articolul 2 din HCLM nr. 330/2002 privind aprobarea Studiului de Oportunitate  şi a  Planului Urbanistic de Detaliu       IMOBIL P+lE - SPAŢIU PRESTĂRI SERVICII şi LOCUINŢĂ, str. Ana Jpătescu colţ cu str. PajureL teren în suprafaţa de 395,30 mp, în seu sul creşterii indicatorilor urbanistici: POT = 57 %, CUT = 1,34 conform documentaţiei anexate care face parte integranta din prezenta hotărâre, cu menţiunea respectării condiţiilor din aviz ui RAJA nr 733/46170.;2004. ierenul este proprietate V l ah u N. Hrîstu ţi Măria conform contractului de vânzare.-cumpărare autentificat sub nr 1339/2002 la Biroul Notarului Public RuxanJra Darie si a procesului verbal de predare - primire nr. 12108/2003.

Art. 2 - Ceielalte articole ale HCLM nr, 330/2002 rămân neschimbate,

Art, 3 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, DluL VLAHU HRÎSTU. în vederea aducerii la îndeplinire si, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

Prezenta botarare a fost adoptata de 25 consilieri din 27 membrii.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

CONSTANTA

      NR . 425 / 29.09.2004

BdTomisjir.5l;Fax:MHO -41 - 703101; Tel: WHU -41 - 708 J 05; S700 CONSTANTA -ROMÂNIA


 

 

ROM AN l A

JUDEŢUL CONSTANTA

PRI MAR l A M U N l C l PI U LU l CONSTANTA DIRECŢIA URBANISM SERVICIUL URBANISM

 

REFERAT

Nr, 116366/21.09.2004

Urmare solicitării adresate de Vlahu Hristu privind modificarea HCLM nr. 330/2002 privind aprobarea Studiului de Oportunitate şi a Planului Urbanistic de Detaliu - IMOBIL P-HE - SPAŢIU PRESTĂRI SERVICH şi LOCUINŢĂ, str. Ana Ipătescu colţ cu str. Pajureî, teren în suprafaţa de 395,30 mp

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Vlahu N. Hristu şi Măria conform contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr 1339/2002 la Biroul Notarului Public Ruxandra Darie şi a procesului verbal de predare - primire nr. 12108/2003.

Pe acest amplasament se propune modificarea indicatorilor urbanistici aprobaţi prin HCLM nr. 330/2002, şi anume: procentul de ocupare a terenului se modifica de la 35 % la 67 %> iar coeficientul de utilizare a terenului de la 0,60 la 1,34. Creşterea valorilor indicatorilor urbanistici se realizează prin mărirea suprafeţei construite la sol şi a amplasamentului imobilului propus pentru funcţiunea de perstări servicii la parter şi locuinţă la etaj. Noîle aliniamente la străzile adiacente vor fi: la limita trotuarului spre strada Pajurei şi cu retragere de 2 -3,50 m spre strada Ana Ipătescu, Construcţia se va amplasa pe limita de proprietate pe laturile de nord si est a terenului.

Documentaţia prezentata conţine : Piese desenate

încadrare în zonă se. l :5000

Situaţia existenta se. 1:200

Reglementari se. l :200

Circulaţia terenurilor se, 1:200

Fotografii - existent

Piese scrise

Memoriu justificativ

Certificat urbanism nr. 4678/2004

HCLM nr. 330/2002

Avize utilităţi

RAJAnr. 733/46170/2004

SC ELECTRICA nr.4022308/2004

ROMTELECOM nr. 1192/2004

Alte avize

Aviz Brigada Pompieri

Aviz Sanitar

Aviz Comisia de Circulaţie


PROPUNERI SERVICIU :

Propunem spre avizare modificarea HCLM nr. 330/2002 privind aprobarea Stadiului de Oportunitate si a Planului Urbanistic du Detaliu - IMOBIL P+IE - SPAŢIU PRESTĂRI SRRVICII şi LOCIJ1NŢA, stÎNAna Ipătescu co!ţ cu str. Pajurei, teren în suprafaţă de 39530 mp, în sensul creşterii indicatorilor urbanistici; POT =£7 %, CUT = 1,34,

ARHITECT ŞEF, lonut TOMA

                                                                             ŞEF SERVICIU       URBANISM,
                        
C.Arh. Simona BERCU

Elaborat, Cristina STAMAT


 


 


 

\n

Anexa 1
LEGENDA

B LIMITA TEREN AFERENT P.U.D.


CONSTRUCȚII EXISTENTE CARE SE MENȚIN


] ALINIAMENT PROPUS


CIRCULAȚII

CAROSABILE


CIRCULAȚII PIETONALE


PARCAJE

SPATII VERZI


ACCESE PIETONALE

ACCESE CAROSABILE


REGIM DE ÎNĂLȚIME


ACCES INTRARE


k. ACCES IEȘIRE COEFICIENȚI URBANISTICI


EXISTENT


«KRIE TEREN


395,30 mp


)mp


TOT


C.UT


ESORUS.


ARlE IEfîEN


395.30 mp"


ARIE CONSTRUITA


264,70 mp


<RIE DESFASURAT^ 529.40 mp


6^96%-

T35"


S.C. KALINIA PROIECT s.r.l


liMtrt It A*«pi l< momim iprnr 29/2004

obiectiv MODIFICARE H.C.L.M. 330/24.07.2002 -CONSTRUIRE IMOBIL P+1E-PRESTARI SERVICII LA P SI LOCUINȚA LA ETAJ


VLAHU N. HRISTU


IPATESCU COLT CU STR

PAJWfS!


titlul

planșei


faza


data


REGLEMENTARI

URBANISTICE


1/200


P.U.D.


IUL/2004


planșa n A1


*0