Hotărârea nr. 424/2004

HOTARAREA PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU - CENTRU COMERCIAL PARTER SI PARCARI, BD. AUREL VLAICU, LANGA TARGUL SAPTAMANAL, TEREN IN SUPRAFATA DE 13 6627,79 MP, PROPRIETATE PARTICULARA CEACAREANU MIHAI SERGIU

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE
Privind aprobarea documentaţiei

Plan Urbanistic de Detaliu - CENTRU COMERCIAL PARTER şi PARCARI,

bd. Aurel Vlaicu, langa targul saptamanal, teren în suprafaţă de 13 6627,79 mp,

proprietate particulară CEACAREANU MlHAI SERGIU

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in şedinţa ordinara din data 29.09.2004;

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanisticajamenajarca teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului inconjurător, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism ;

Avind in vedere prevederile Legii nr,4 53/2001 pentru modificare si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr,215/2001, privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art l - Se aproba Plan Urbanistic de Detaliu - CENTRU COMERCIAL PARTER ţi PARCĂRI, bd. Aurel Vlaicu, lîngă tîrgul sâptămînaf, teren în suprafaţă de 136627,79 mp, proprietate particulară , conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu condiţia respectării avizebr SC ELECTRICA SA nr, 4022344/09.09-2004, ROMTFXECOM nr 224/20006/07.09.2004, RAJAnr 691.51606/08.09,2004;

Terenul este proprietate CE AC ARE ANII MIHAI SERGIU astfel : teren în suprafaţă de 66.000,18 mp contract de v/c nr. 2509/2003 autentificat de biroul notarului public Mariana losif, teren în suprafaţa de 8.424J 9 mp contract de v/c nr. 1466/2004 autentificat de biroul notarului public Ruxandra-Lumimţa Darie, teren în suprafaţa de 5,000,21 mp contract de v/c nr. 1467/2004 autentificat de biroul notarului public Ruxandra-Luminiţa Darie, teren în suprafaţă de 15.681,91 mp contract de v/c nr, 146 S/2 004 autentificat de biroul no tarul u i. pub! ic Riixandra-Luminiţa Darie, teren în suprafaţă de 3.000,00 mp conirtict de v/c nr. 1469/2004 autentificat de biroul notarului public Ruxandra-Luminiţa Darie, teren în suprafaţă de 40.000,27 mp contract de v/c nr. 1470/2004 autentificat de biroul notarului public Ruxandra-Luminiţa Darie

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, CEACAREANU MIHAI SERGIU, în vederea aducerii la îndeplinire si, spre ştiinţă. Prefecturii Judeţului Constanţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 25 consilieri din 27 membri.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

               CONSTANTA

              NR 424/ 29.09.2004

Bd.T«nisnr. 5l;FaxrOWO -41 - TOSlOhTct: 0040   41  • 708105; S700 CONSTANTA • ROMÂNIA


 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM

Nr. 116364/21.09.2004


 


REFERAT


 


Urmare solicitării d-lui CEACÂREANU MIHAI SERGIU privind aprobare Plan Urbanistic de Detaliu CENTRU COMERCIAL PARTER şi PARCĂRI, bd. Aurel Vlaîcu, lîngă tîrgul săptămmal, teren în suprafaţă totală î 36627,79 mpr proprietate particulară,

REGIMUL JURIDIC al imobilului :

Teren în suprafaţă de 136627,79 mp, proprietate CEACÂREANU MIHAI SERGIU conform următoarelor contracte de vînzare cumpărare ;

-         teren în suprafaţă de 66-000,18 mp contract de v/c nr. 2509/2003 autentificat de biroul notarului
public Mariana losif

-         teren în suprafaţă de 8,424,19 mp contract de v/c nr. 1466/2004 autentificat de biroul notarului
public Ruxandra-Luminiţa Darie

-         teren în suprafaţă de 5.000,21 mp contract de v/c nr. 1467/2004 autentificat de biroul notarului
public Ruxandra-Luminiţa Darie

teren în suprafaţă de 15,681,91 mp contract de v/c nr, 1468/2004 autentificat de biroul notarului

public Ruxandra-Luminiţa Darie

teren în suprafaţă de 3,000,00 mp contract de v/c nr. 1469/2004 autentificat de biroul notarului

public Ruxandra-Luminiţa Darie

teren în suprafaţă de 40.000,27 mp contract de v/c nr, 1470/2004 autentificat de biroul notarului

public Ruxandra-Luminiţa Darie

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI:

Teritoriul cuprins în studiu face'parte din zona de parcur i,- grădini publice, scuaruri şi fîşii plantate

publice

folosirea actuala a terenului - terenul este liber de construcţii

Caracteristici speciale ale zonei - /ona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiau în suprafaţă totală de 136627,79 mp, se află în

intravilanul municipiului Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la bd. Aurel VI ai c u,

Propunerea - Pe acest amplasament se propune construirea unui centru comercial parter şi parcări.

Proiectul    propune    realizarea    unor    construcţii    cu    toate    accesoriile    necesare    funcţiunilor

corespunzătoare.

ÎNCADRAREA     PROPUNERII     IN     REGLEMENTĂRILE              R.G.U.     (aprobat     prin

H.G.R.525/Î996)

Funcţiunea propusa este     compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Accesul se va realiza din bd. Aurel Vlaicu

Amplasarea lată de aliniament (arL 23) - construcţia se va amplasa la aliniamentul bd. Aurel Vlaicu,

înălţimea construcţiilor (art,31 si art, 23) - H propus •= parter

POT existent = O %                              P.O.T. propus = 43,91 %

CUT existent = O                                 C.U.T, propus - 0,43


Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate

 

încadrarea în zona Situaţia existentă Reglementări Circulaţia terenurilor Fotografie situaţie existentă

Piese scrise

Memoriu justificativ

Certificat urbanism nr. 4866/24.08,2004

Contractele de vînzare cumpărare autentificate sub nr. 2509/2003

nr. 1467/2004, nr. 1468/2004, nr. 1469/2004, nr. 1470/2004


nr. 1466/2004


 


Avize utilităţi

Avi/e


SC ELECTRICA SA nr, 4022344/09.09.2004 ROMTELECOM nr. 224/20006/07.09.2004 RAJA nr. 691/51606/OS.09.2004

aviz POMPIERI

aviz CIRCULAŢIE nr. 0000375/2004


PROPUNERI SERVICIU :

Propunem spre avizare Plan Urbanistic de Detaliu - CENTRU COMERCIAL PARTER sî PARCĂRI, bd. Aurel Vlaicu, lîngă tîrgul săptămînal, teren în suprafaţă totală de 136627,79 mp, proprietate particulară CEACAREANU MIIIAI SERGIU conform contractelor de vînzare cumpărare nr. 2509/2003 autentificat de b,n,p. Mariana losif, nr, 1466/2004 nr. 1467/2004, nr. 1468/2004, nr. 1469/2004, nr. 1470/2004 autentificate de b,n,p, Ruxandra-Luminiţa Darie, cu condiţia respectării avizelor SC ELECTRICA SA nr, 4022344/09.09.2004, ROMTELECOM nr. 224/20006/07.09.2004 şi RAJA nr. 691/51606/08.09.2004;


ARHITECT ŞEF,
 
Arh. ION UT TOMA

ŞEF SERVICIU URBANISM,

Elaborat,

Mariana MUNTEANUROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CON SI L lUL LOCAL

COMISIA DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA

AMENAJAREA TERITORIULUI, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE,

PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA - NR- 2


AVIZARE

conform Legii 50/1991 modificata

Denumirea lucrării : CENTRU COMERCIAL PARTER şi PARCĂRI, , teren în suprafafă de

136627,79 mp,

Adresa            : bd Aurel Vlaicu, lîngă tirgul săptămînal

Beneficiar      : CEACÂREANU MIHAl SERGIU

Proiectant    : S.C. KALINIA PROIECT S.R.L.

Faza              : Plan Urbanistic de Detaliu

în urma analizării de către Comisia 2 Urbanism, a documentaţiei prezentate Plan Urbanistic de Detaliu CENTRU COMERCIAL PARTER şi PARCĂRI, bd. Aurel Vlaicu, lîngă tîrgul săptămînal> teren în suprafaţă de 136627,79 mp, proprietate particulară CEACÂRKANU MIMAI SERGIU conform contractelor de vînzare cumpărare nr. 2509/2003 autentificat de b.n.p. Mariana losif, nr. 1466/2004 nr. 1467/2004, nr. 1468/2004, nr. 1469/2004, nr. 1470/2004 autentificate de b.n.p. Ruxandra-Luminiţa Darie, vă comunicam avizul favorabil, cu condiţia respectării avizelor SC ELECTRICA SA nr. 4022344/09,09,2004-ROMTKLECOM nr. 224/20006/07.09.2004, RAJA nr. 691/51606/08.09.2004 .

PREŞEDINTELE COMISIEI NR.2

Arh. Dumitru CALOTA

 

Bd Tdmis nr. SkFax: 0040 - 41 - 708101; Tet 0040 - 43 - 708105; 8700 CONSTANTA • ROMÂNIA

\n

Anexa 1
PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA


COEFICIENȚI URBANISTICI


BILANȚ TERITORIAL


S teren =136 627,79MP S constnjrta=0,00MP S desfasurata=0,00MP P.O.T.=0,00% C.U.T.-0.00 PROPUS

S teren-136 627,79MP


S constnjrta=60 000,OOMP S desfasurata-60 000,0QMP


P.O.T.=43,91%

C.U.T.-0,43


LEGENDĂ

B


LIMITA ZONA STUDIATA LIMITA TEREN


CONSTRUCȚII EXISTENTE CARE SE


MENȚIN 3 CONSTRUCȚIA PROPUSA

ALINIAMENT PROPUS O CIRCULAȚII CAROSABILE [    ) CIRCULATT PIETONALE

S SPATII VERZI |    1 PARCAJE

O REGIM DE ÎNĂLȚIME

ACCES CLĂDIRE

ACCESE CAROSABILE

ACCESE PIETONALE


SUPRAFAȚA TEREN «136 627,79MP


EXTINDEREA DOMENIULUI PUBUC S= 1906,00 MP. SUPRAFAȚA CONSTRUITA S-60 OOQ,OOMP SPAȚIU VERDE S-10 931,30MP.


PIETONAL

S»7686,60MP.


kTII+PARCARI
1,39%


43,91%


8,00%


5,62%


41,08%


s.c.KALINIA PROIECT s.r.l


«r. sabinelor nr.23 constanta 8700 J 13f1244/2002

COO FISCAL R ÎTWUM4.=..,T7r.'.


proiectat i arb.olivia arsene


desenat arh.olivia arsene


eef prcxec arh.felix arsene


pr.nr


obiectiv


72/2004


ELABORARE P.U.D.-CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL PARTER SI PARCARI


CEACAREANU Ml HAI SEROIU


ConstBnta. bd.Aurel Vlaicu. zona Metro


REGLEMENTARI

URBANISTICE


1/3000


P.U.D.


SEPT/2004