Hotărârea nr. 420/2004

HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE HALA METALICA INTRETINERE AUTO P, CORP ADMINISTRATIV P+1E SI GARAJ, STR. INDUSTRIALA NR. 1B, TEREN IN SUPRAFATA DE 1002.58 MP, PROPRIETATE SC ENERGOMONT SRL

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE HALA METALICA INTREŢINERE AUTO P,

CORP ADMINISTRATIV P+1E şi GARAJ,

str. Industriala nr. l B, teren în suprafaţa de 1002.58 mp, proprietate SC ENERGOMONT SRL

Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinara din data 29.09__

2004,

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistic i, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii m. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii ţi unele masuri pentru realizarea locuinţelor ji ale Ordinului 37/N/2GGO al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

în temeiul prevederilor art. 38, lit L'c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publica locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art.  l - Se aprobă Planul Urbanistic de  Detaliu  - CONSTRUIRE  HALĂ METALICĂ ÎNTREŢINERE    AUTO    P,    CORP    ADMINISTRATIV    P+IE    şi    GARAJ,

str.Industrială nr l B, teren în suprafaţă de 1002.58 mp. conform documentaţiei anexate care face parte integrant ă din prezenta hotărâre.

Terenul este proprietate SC ENERGOMONT SRL conform contractului de vânzare -cumpărare autentificat sub nr. 3312/2002 la Biroul Notarului Public Crisima Budei.

Art 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. PETRE MIRCEA-MIHAI, reprezentant al SC ENERGOMONT SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă. Prefecturii Judeţului Constanţa,

Prezenta botărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Marcela ENACHE CONSTANŢA
NR.420/29.09.2004

Bd. Pomii nr, 51 jfiw: QOJ0 - 41 - 7081(11; Ţel: OOJ0 - 41 - 70BL05; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRi M ARI A MU NO PI U LU l CO NSTANTA

DIRECŢIA URBANISM SERVICIUL URBANISM

REFERAT

Nr. 114609/16,09,2004

Urmare solicitării adresate de Petre Mircea-Mihai privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HALA METALICĂ JNTRKŢINKRE AUTO P, CORP ADMINISTRATIV P+lli ţi GARAJ, str. Industrială nr. l B, teren în suprafaţă de 1002,58 mp, proprietate SC ENERGOMONT SRL .

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate SC ENERGOMONT SRL conform contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 3312/2002 la Biroul Notarului Public Cristina Budei

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins in studiu face parte din subzona unităţilor de producţie .

Folosirea actuală a terenului ••• pe teren si: u fi â o construcţie în suprafaţă <ie 30.88 mp care va fi desfiinţată,

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Tcitnul studiat, în suprafaţă de 1002,58 mp, se aQi în municipiul

Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la drumurile de acces existente cu o deschidere de 33,5/28,87 m, ,

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realiffljrca un or tonstnicţii noi cu destinaţia de hală metalică

întreţinere auto parter, corp administrativ P+1E şi garaj parter. Este propusă alinierea garajului la Urnita dinspre

est a terenului, eorpul administrativ va fi amplasat  pe latura de sud a lotului cu o retragere de   1,90 m de la

drumul existent de acces, iar hala va fi poziţionată pe latura vestică a lotului cu o retragere de minim ] ,90 m .

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE R.G-U- (aprobat prin H,G,R.525/19%)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art 23) - construcţia se va amplasa la limita dinspre est, sud şi vest a terenului.

înălţimea construcţiilor (art.31 si arL 23) - H max. propus = P înalt (7.00 m) pentru hali, P+1E (6,00 m) pentru

sediu administrativ şi P (5,00 m) pentru garaj .

P.O. T. propus = 50%

C.U.T. propus = 2,9S

Documentaţia prezentată

Piese desenate                                                                                              Piese scrise

-  încadrare în zonă s. 1:2000

-  Situaţia existentă se. 1:500                                                                     - Memoriu justificativ

-  Tipul de proprietate asupra terenurilor se, l :500                                - Certificat urbanism nr. 4709/2004

-  Reglementari se. 1:500
-Refeie edilitare se, 1:500

Avize utilităţi                                                                Alte avize

-  RAJA nr.  1112/24053/2002                                   - Aviz Brigada Pompieri nr.40151 K/2004

-  SC ELECTRICA nr.    3022960/2003                   - Aviz Sanitar nr. 1737/2004

-  ROMTELECOM nr.    127 S/2002

PROPUNERI SERVICIU :

Propunem'-Spfe^avizaie Planul Urbanistic de Detaliu  - CONSTRUIRE HALĂ METALICĂ

ÎNTREŢINERF, AUTO P,]CORP ADMINISTRATIV P+1E şt GARAJ, str.Industriala nr.  l B, teren în suprafaţă de 1002,58 mp, proprietate SC ENERGOMONT SRL.


ARHITECT ŞEF,                                                                   ŞEF SERVICIU URBANISM.

Arh. lonut TOMA                                                                        C Arh. Simona BERC U

Elaborat, Cristina STA MAT

 


 


 


ROMANIA

JUDEŢUL CONSTAN TA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA

AMENAJAREA TERITORIULUI. REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE,

PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA - NR. 2

AVIZARE

conform Legii 50/1991 modificata


Denumirea  lucrării   :   CONSTRUIRE   HALĂ   METALICĂ   ÎNTREŢINERE

AUTO P, CORP ADMINISTRATIV P+1E şi GARAJ

Adresa        : str. Industrială nr. l B

Beneficiar   : SC ENERGOMONT SRL

Proiectant   : Arh. Viorel-Sorin MUNTEANLJ

Faza             : Plan Urbanistic de Detaliu


 


 

In urma analizării de către Comisia 2 Urbanism, a documentaţiei prezentate: Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE HALĂ METALICĂ ÎNTREŢINERE AUTO P, CORP ADMINISTRATIV P+1E şi GARAJ,

Str. Industrială   nr.   l B,   teren   în   suprafaţă   de   1002,58   mp,   proprietate   SC ENERGOMONT SRL, vă comunicăm avizul favorabil.


PREŞEDINTELE COMISIEI NR.2

Arh. Dumitru CALOTĂ

 

Bd. Tarais ir. SI;Em: OMQ  -41  • TOSIOU Tel: 0040 - 41 - TOS 105; K700CONSTANTA - ROMANIA

\n

Anexa 1-

* • ♦ “1


arti. Motel Scrin Munteanu

Baou nMdua ae an nectu «a ■ joctwt

oibiubi iimnaiioi

•IN loaiau

,    2092

Vwrel Sorin MUNTEANU

*1. I    scoa

Data

WH 1    1/500

10.2001