Hotărârea nr. 418/2004

HOTARAREA PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU - SPATIU PENTRU DEPOZITARE SI USCARE NATURALA CHERESTEA, SOS. INDUSTRIALA NR. 9, TEREN IN SUPRAFATA DE 3826,33 MP, PROPRIETATE S.C. GA.A.D. INVEST INTERNATIONAL S.R.L.


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei

Plan Urbanistic de Detaliu - SPAŢIU PENTRU DEPOZITARE ŞI USCARE NATURALĂ CHERESTEA, sos. Industrială nr. 9,

teren în suprafaţă de 3826,33 mp, proprietate S.C. GA.A.D. 1NVEST INTERNATIONAL S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit în şedinţa ordinară din data 29.09.2004;
Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanisticaTamenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului  înconjurător, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr.  2 si referatul Serviciului Urbanism;

Avind in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificare si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In temeiul prevederilor art. 3S, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art. l - Se aproba Plan Urbanistic de Detaliu - SPAŢIU PENTRU DEPOZITARE SI USCARE NATURALĂ CHERESTEA, $os. Industrială nr. 9, teren in suprafaţă de 3826,33 mp, proprietate, conform documentaţiei anexate care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Terenul este proprietate S.C. G.A.A.D. INVEST INTERNATIONAL S.R.L., conform contractelor de vânzare cumpărare autentificat sub nr.1019/1998 ?i nr. 2508/2002 la biroul notarului public Eugenia Trifu şi nr. 1073/2002 Ia biroul notarului public Bratu Dainiel-Dumitru .

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC G.A.A.D. INVEST INTERNATIONAL S.R.L., în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                  CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

                CONSTANŢA

             NR 418 / 29.09.2004

Bd. Tomis cit. 51;Fan: 0040 - 41 - TOS 101; Tel: OOW - 41 - TOS l OS; S700 CONSTATA - ROMÂNIA 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBAMISM

Nr,110602/17.09.2004


REFERAT

Urmare solicitării S,C. G.A.A.D. INVEST INTERNATIONAL S.RX. privind avizarea si aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu -• SPAŢIU PENTRU DEPOZITARE ŞI USCARE NATURALĂ CHERESTEA, sos. Industriala nr. 9, teren în suprafaţă de 3826,33 mp, proprietate particulară.

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate S,C G.A.A.D. INVEST INTERNATIONAL S,R.L,, conform contractelor de vânzare cumpărare autentificat sub nr.1019/1998 si nr. 2508/2002 la biroul notarului public Eugenia Trifu şi nr. 1073/2002 la biroul notarului public Bratu Dajniel-Dumitru ,

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI:

Teritoriul cuprins în studiu l ace parte din zona de producţie şi depozitare

Folosirea actuala a terenului - terenul este ocupat de construcţii în stare medie şi rea

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi   ale   amplasamentului   -   Terenul   studiat,   se   alia   în   intravilanul   municipiului

Constanţa-Construcţia se va realiza pe o suprafataă de 400 mp.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unuî şopron pentru depozitare şi uscare

naturală cherestea. Proiectul propune realizarea unei construcţii cu toate accesoriile necesare unei

funcţiuni corespunzătoare.

ÎNCADRAREA     PROPUNERII    SI     REGLEMENTĂRILE                 R.G.U.     (aprobat    prin

H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusa este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art, 23) - construcţia se va amplasa pe latura de est a incintei , în

apropierea unor depozitare cherestea şi produse semifabricate din lemn.

Circulaţia carosabilă şi pietonală se desfăşoară pe aleea betonată existentă, iar accesul auto în incintă

se face ^ '•'tura de nord,

înălţimea constr ,;': "ir (art,31 si art. 23) - H propus - parter

POT existent - 30,7 %                        P,O.T, propus = 41,1 %

CUT existent - 0,52                            C.U.T. propus = 0,63

Documentaţia prezentată conţine : Piese desenate

încadrarea în localitate

Pian situaţie

Situaţia existentă

Reglementări

 

 


Piese scrise

Avize


 

Reţele edilitare

Obiective de utilitate publică

 

Memoriu justificativ

Certificat urbanism nr, 2162/27.05.2004

Contracte de v/c autentificate sub nr, 1019/1998, 2508/2002, 1073/2002

ELECTRICA nr, 4021490/28.06.2004 RAJA nr. 487/27013/13.07.2004 avi/ SANITAR nr. 9524/2004 aviz POMPIERI nr. 700581/2004


PROPUNERI SERVICIU :

Propunem spre avizare Plan Urbanistic de Detaliu - SPAŢIU PENTRU DEPOZITARE ŞI USCARE NATURALĂ CHERESTEA,  Industrială nr. 9: teren în suprafaţă de 3826,33 mp, proprietate S.C. G.A.A.D. INVEST INTERNATIONAL S.R.L., conform contractelor de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1019/1998 şî nr, 2508/2002 la biroul notarului public Eugenia Triiu şi nr, 1073/2002 la biroul notarului public Bratu Dajpiel-Durnitni ,


 


ARHITECT ŞEF
Arh. lONUT TOMA


ŞEF SERVICIU URBANISM,


 


Elaborat,

Mariana M


 


 ROMÂNIA

juoETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA

AMENAJAREA TERITORIULUI, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE,

PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA - NR. 2

AVIZARE

conform Legii 50/1991 modificata


Denumirea   lucrării   :   SPAŢIU   PENTRU   DEPOZITARE   Şl   USCARE   NATURALĂ

CHERESTEA, sos. Industrială nr. 9, teren în suprafaţa de 3826,33 mp

Adresa            : sos. Industrială ni, 9

Beneficiar      : S,C G.A.A.D. INVEST INTERNATIONAL S.R.L.

Proiectant    : arh. Dumitru Poenaru

Eaza             : Plan Urbanistic de Detaliu


 


în urma analizării de către Comisia 2 Urbanism, a documentaţiei prezentate Plan Urbanistic de Detaliu -- SPAŢIU PENTRU DEPOZITARE Ş! USCARE NATURALĂ CHERESTEA, sos. Industriala nr. 9, teren în suprafaţă de 3826,33 mp > proprietate S,C, G,A,A,D, INVEST INTERNATIONAL S.R.L,, conform contractelor de vânzare cumpărare autentificat sub nr. l Ol 9/1998 ţi nr. 2508/2002 la biroul notarului public Eugenia Trifu şi nr. 1073/2002 la biroul notarului public Bratu Dasn iei-Dumitru , va comunicăm avizul favorabil.


PREŞEDINTELE COMISIEI NR. 2

Arh, Dumitru CALOTA

 

BA. Tmnis nr. îl;Fax: 0040 - 41 - 70B10U Tel: 00*0 - 41 - TI)»l(15; B7UO CONSTANTA - ROMÂNIA

\n

Anexa 15/ j