Hotărârea nr. 407/2004

HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, ZONA COMPOZITORI, STR. EDUARD CAUDELLA, CAREU V-A, LOT 1, TEREN IN SUPRAFATA DE 500 MP, PROPRIETATE ANTEMIR GHINA


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, zona Compozitori, str. Eduard Caudella, careu V-A, lot l, teren în suprafaţă de 500 mp, proprietate Antemir Ghina,


 


Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinara din data 29.09.2004


Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistica, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, proiecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectura m. 2 şi referatul Serviciului Urhanism;

Având în vedere prevederile Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 ai MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu,

în temeiul prevederilor art 38, lit "c" si an 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. l - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, zona Compozitori, str. Eduard Caudella, careu V-A, lot J, teren în suprafaţă de 500 mp, conform documentaţiei anexate care Face pane integrantă din prezenta hotărâre. Terenul este proprietate Antemir Ghina conform contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 625/2004 la Biroul Notarului Public Eugenia Trifu,

Art. 2 - Compartimenlld Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dnei. ANTEMIR GHINA, in vederea aducerii la îndeplinire si, spre ştiinţa, Prefecturii Judeţului Constanta,


Prezenta hotărâre a fost adoptată   de 25

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,


 

CONTRASEMNEAZ A, SECRETAR


 


CONSTANŢA

    NR 407 /29.09.2004


Bd. Tomu ni. 5\;?m: 0040 -41 - 706101; Tel: DftK) - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIAROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM


REFERAT

Nr. 108704/OS.09.2004

Urmare solicitării adresate de Antemir Ghina privind avizarea ţi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+IE, zona Compozitori, str. Eduaid Caudella, careu V -A, lot l, teren în suprafaţă de 500 mp, proprietate Antemir Ghina,

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Anlemir Ghina conform contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr, 625/2004 la BiroullSfotarului Public Eugenia Trifu.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI:

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E.

Folosirea actuală a terenului - terenul este liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 500 mp, se află în municipiul Constanţa,

zona Compozitori. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Eduard Caudella, strada Zeno Vancea si strada

Sergiu Celibidache cq o deschidere de l S/16/29 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+IE, cu

destinaţia de locuinţa. Este propusă alinierea construcţiei noî la limita de sud a terenului cu o retragere de 4-5 m

de la străzile adiacente: Eduard Caudella, Zeno Vancea si Sergiu Celibidache . Proiectul propune amenajarea de

locuri de parcare în incintă.

ÎNCADRAREA PROPUNE RJ1 ÎN REGLEMENTĂRILE R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/19%)

Funcţiunea piupuuă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a xonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 13) • construcţia se va amplasa la limita dinspre sud a terenului.

înălţimea construcţiilor (art,31 si art. 23) - H rnax propus = P+ IE.

P.O.T. propus = 35 %

C, U,T, propus =0,60


 


 

Piese scrise

Documentaţia prt/.ernsil-i conţine : Piese desenate

-  Memoriu justificativ

-  Certificat urbanism nr. 4446/2004

-   Studiu jrcolehnic

 

-  încadrare în localitate se. 1:500

-  Situaţia existentă se, 1:500

-  Regim jnridic ac. 1:500
-Reglementari se. 1:500

-  Desfăşurări de fronturi stradale se, I: 500
Avize utilităţi

-RAJAnr, 13 38/42 S 22/2004

-  SC ELECTRICA nr.   4022294/2004

-  KOMTHLHCOM nr.    10R6/2GQ4

PROPUNERI SERVICIU:

Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu - COIVSTRIJIRE LOCUINŢĂ P+1 K, zona Compozitori, sn>Edv^rd Caudella, careu V-A, lot l, teren în suprafaţa de 500 mp, proprietate Antemir Ghina.

 ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANT A

CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA

AMENAJARE A TERITORIULUI, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE,

PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE 51 DE ARHITECTURA - NR, 2


AVIZARE

conform Legii 50/1991 modificată

Denumirea lucrării: CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E

Adresa             : zona Compozitori, str. Eduard Candel la, careu V -A, lot l

Benefiiniir                                                                       ; Antemir G bina

Proiectant                                                             : SC MBV GRUP SRL

Faza                                                              : Plan Urbanistic de Detaliu

în unna analizării de către Comisia 2 Urbanism, a documentaţiei prezentate: Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+tE, zona Compozitori, str, Eduard Caudella, careu V-A, lot l, teren în suprafaţă de 500 mp, proprietate Anbemir Ghina, vă.

comunicăm avi7.111 favorabil.

PREŞEDINTELE COMISIEI NR.2

BA Tflmisnr. 51 :Fa.\: 0040 - 41 - 7U4101; T<± 0040 -41 - 70S105; SITOD CONSTAMTA -


Arh. Dumitru CALOTĂ

 

\n

Anexa 1

P.U.D.


LOCUINȚA P+M

Zona COMPOZITORILOR,Careu V-A.

Lot 1 - CONSTANTA PROPUNERI / REGLEMENTARI

PROPUNERI / REGLEMENTARI


plantații de aliniament

SUPRAFAȚA LOT 500 mp POT. maxim 35%

CUT. maxim 60%

WBIHUL â»*ntcpios DIN KOMiWH

2086

Dumitru CALOTĂ ci W|1 wWtiri


S.C.MBV GRUP S.R.L. CONSTANTA

LOCUINȚA P-M    IPRNR

Zona COMPOZ1TOWLOR. 7 V 2004

Carau V-ALol 1 - CONSTANTA ■ dafa beneflcar ANTEMlR GHINA ti 2004

Desenat

Arh R. Calota

planta:

Propuneri

Reglementari

se 1/500

Proiectat

Arh. R.Calota

Sef proiect

Arh. D.Calota/

planta A

Verificat firma

Arh. D.Calota(3