Hotărârea nr. 404/2004

HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE LOCUINTA PARTER, STR. OLTULUI NR. 68, TEREN IN SUPRAFATA DE 200 MP, PROPRIETATE CALIN GHEORGHE


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINŢĂ PARTER,

str. Oftului n r, 68, teren în suprafaţa de 200 mp, proprietate Călin Gheorghe

Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 29.09

2004.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistica, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice $i de arhitectura nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrârilor de construcţii şi unele masuri pentru realizarea locuinţelor si ale Ordinului 37/N/2QQO al MLPAT privind metodologia de elaborare şi confinutut cadru al planului urbanistic de detaliu;

în temeiul prevederilor ait, 38, Iii "c" si art 46, alin (t) din Legea m.215/2001, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:


 


Art. l - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE LOCUINŢĂ PARTER, str. Oltului nr. 68, teren în suprafaţă de 200 mp, contbrm documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Terenul este proprietate Călin Gheorghe conform contractului de vânzare - cumpărare

autentificat sub m. 54457/1995 Biroul Notarului Public Mariana losîf si ordinului prefectului nr. 45/1996,

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Di recliei Urbanism, D Iu L CĂLIN GHEORGHE, in vederea aducerii la îndeplinire si, spre ştiinţa, Prefecturii Judeţului Constanta.


 


Prezenta hotărâre a fost adoptata de PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,


consilieri din 27 membrii.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR


 


CONSTANŢA
     
NR 404/ 29.09.2004

 

 

 


 


Bd.Tomisnr.5L;Pax:W>tt -41    7WIOI;T*I:0040   Jl    708105; STOO CONSTANTA - ROMÂNIA


COHSTA/V T


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA URBANJSM SERVICIUL URBANISM


 


REFERAT

Nr. 98500/10,08.2004

Urmare solicitării adresate de Călin Gheorghe privind avizarea ţi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE LOCUINŢĂ PARTER, str. Oltului nr, 68, teren în suprafaţă de 200 mp, proprietate Calin Gheorghe.

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Calin Gheorghe conform contractului de vânzare - cumpărare autentificat suta nr. 54457/1995 Biroul Notarului Public Mariana Josif şi ordinului prefectului nr. 45/1996.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI:

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime

P+2E.

Folosirea actuală a terenului - terenul este ocupat parţial de o locuinţă parter în suprafaţă de 62 mp.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 200 mp, se află în municipiul

Constanţa.  Terenul urmăreşte aliniamentul la   intersecta  străzii Oltului   cu aleea lalomiţei cu  o

deschidere de 2L49 / 8,66 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea locuinţei existente cu o construcţie nouă în

regim de înălţime P, cu destinaţia de locuinţa. Este propusa alinierea construcţiei noi la strada Oltului.

Proiectul propune amenajarea unui loc de parcare în incintă, cu acces dinspre aleea Ia lom i te i.

ÎNCADRAREA PROPUNERII LN REGLEMENTĂRILE R.G.U. (aprobat prin H.G,R,525/1996)

Funcţiunea propusa este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art, 23) - construcţia se va amplasa la limita dinspre est a terenului.

înălţimea construcţiilor (art,31 si art, 23) - H max propus = P.

P.O.T   existent = 31%                     P.O.T. propus = 56,66 %

C.U.T existent = 0,31                      C.U.T. propus = 0,57 C.'J.


Documentaţia prezentată conţine: Piese desenate

-  încadrare în zonă

-  Situaţia existentă se. 1:500

-  Tipul de proprietate asupra terenurilor se.l :500

-  Reglementări se. l ;500

-  Reţele edilitare se. l: 500


Piese scriîc

-  Memoriu justificativ

-  Certificat urbanism nr. 4361/2004


PROPUNERI SERVICIU:

Propunem   spre  avizare   Planul   Urbanistic   de   Detaliu       EXTINDERE   LOCUINŢĂ PARTER, sţj^QTtalui nr, 68, teren în suprafaţă de 200 mp. proprietate Călin Gheorghe.

DIRECTOR URBANISM,

Arh. lonurTOMA

 

 

                             ŞEF SERVICIU URBANISM

                  C.Arh. Simona BERCU

 Elaborai, Cristina STAMATROMANIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPtUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA

AMENAJAREA TERITORIULUI, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE,

PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA - NR. 2


AVIZARE

conform Legii 50/1W l modificată

Denumirea lucrării : EXTINDERE LOCUINŢĂ PARTER

Adresa                       : str. Oltului nr. 68

Beneficiar                   : Căi in Gheorşhe

Proiectant           : Arh. F lorica BARCĂ

Faza              : Plan Urbanistic de Detaliu

în urma analizării de către Comisia 2 Urbanism, a documentaţiei prezentate: Plan Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE LOCUINŢĂ PARTER, str. Oltului m, 6S, teren în suprafaţă de 200 mp, proprietate Călin Gheorghe, vă comunicăm avizul favorabil.

PREŞEDINTELE COMISIEI NR.2

Bd, Tomisnr. $l;Fu:0040 -41     708101; Tel: OOK) - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROM ANI A


Arh. Dumitru CALOTĂ

 

\n

Anexa 1PLAN URBANISTIC DE DETALIU

EXTINDERE LOCUINȚA PARTER

STR. OLTULUI NR 68, municipiul CONSTANTA

REGLEMENTARI URBANISTICE
LEGENDA

Amplasare in localitate Limita teren studiat Urnite proprietăți Construcții existente


Extindere propusa A    Accese pietonale

A Accese auto

Spatii verzi Înălțimea construcției la streasina - 2,60 m


Suprafața teren = 200,00 mp

Suprafața construita extindere-51,32 mp POT propus = 56,66 %

CUT propus - 0,57


PLAN URBANISTIC DE DETALIU


PIJD


SC .PIERRE S.R.L. CONSTANȚA NRJ 13/824/1994LOCALITATEA CONSTANTA

STR. OLTULUI NR. 68


07.

2004