Hotărârea nr. 402/2004

HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E SI PISCINA, STR RANDUNELELOR NR. 15, TEREN IN SUPRAFATA DE 450 MP, PROPRIETATE TREPADUS DAN-IRINEL SI EUGENIA


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPfUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINJÂ P+1E şi PISCINĂ,

str Rândunelelor nr. 15, teren în suprafaţă de 450 mp, proprietate Trepăduş Dan-Irineî şi Eugenia

Consiliu) Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 29.09_

2004.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistica, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr, 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr, 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele măsuri pentru realizarea locuinţelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru a] planului urbanistic de detaliu;

în temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr,215/2001, privind administraţia publică locala;

HOTĂRĂŞTE

Art l - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E şi
PISCINĂ,   str,   Rândunelelor   nr   15,   teren   în   suprafaţă   de  450   mp,   conform
documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Terenul   este   proprietate                       Trepăduş   Dan-J cinei.. şi .Eugenia   conform,

contractului-de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 3545/2004 la Biroul.Notarului Public Cristina Budei.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dl u i, TREPĂDUŞ D AN-BUNEL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecuirii Judeţului Constanţa,

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

CONSTANŢA
    
NR 402 / 29.09.2004

Bd. TofliiS nr. 51 ;Fa*: D(MO - 41 - 7Qg ] 01; Tel: 0D4Q - 4 ] - 7QB l D5; S700 OOH SI AXTA -ROMÂNIAROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM

REFERAT

Nr. 100793 / 10.08.2004


Urmare solicitării adresate de Trepăduş Dan-Irinel privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P-HE ?i PISCINĂ, şir, Rândunelelor nr. 15, teren în suprafaţa de 450 mp, proprietate Trepăduş Dan-lrînel şi Eugenia.

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Trepăduş Dan-lrinel şi Eugenia conform contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr, 3545/2004 la Biroul Notarului Public Cristina Budei,

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime

P+2E.

Folosirea actuală a terenului - terenul este liber de construcţii după desfiinţarea locuinţei parter

conform AD nr, 192/2004.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 450 mp, se află în municipiul

Constanţa, Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Rândunelelor cu o deschidere de 13,43 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime

P-HE, cu destinaţia de locuinţă şi a unei piscine. Este propusă alinierea construcţiei noi la strada

Rândunelelor cu o retragere de 8-9 rn de la stradă. Proiectul propune şi amenajarea unei piscine în

suprafaţă de 40 mp, amplasată spre partea posterioară a lotului, cu o retragere de min, 3 m de la limita

posterioarâ-

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE R,G.U, (aprobat prin H.G,R.525/1996)

Funcţiunea propusa este compatibilă cu funcţiunea predominanta a zonei

Amplasarea faţă de aliniament (art, 23) - construcţia se va amplasa la centrul terenului.

înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+IE.

P.O .T. propus = 42 %

C,U.T. propus = 0,SO

Documentaţia prezentata conţine.

Piese desenate                                                                    Piese scrise

-  încadrare în zonă

-  Situaţia existentă se, l :500                                                - Memoriu justificativ

-  Tipul de proprietate asupra terenurilor sc.l :500                  - Certificat urbanism nr. 4420/2004

-  Reglementări se, 1:500                                                       - Autorizaţie de Desfiinţare nr. 192/2004

-  Reţele edilitare existente se. 1:500

-  Reţele edilitare propuse se. l: 500

-  Plan parter, etaj, secţiuni prin teren

PROPUNERI SERVICIU:

Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINŢA P-HE si PISCINĂ, str, Rândunelelor nr, 15, teren în suprafaţă de 450 mp, proprietate Trepăduş Dan-lrinel şi Eugenia.

DIRECTOR URBANISM,                                                  ŞEF SERVICIU URBANJS

Arh. lonuţ TOMA                                            C,Arh. Simona BERCU

Elaborat, Cristina STAMATROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA

AMENAJAREA TERITORIULUI. REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE,

PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA - NR. 2


l


AVIZARE

conform Legii 50/1991 modificată

Denumirea lucrării: CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+IE şi PISCINĂ

Adresa         : str. Rândunelelor nr. 15

Beneficiar   : Trepăduş Dan-Irinel şi Eugenia

Proiectant  : Arh. Naruja BOCUNESCU

Faza             : Plan Urbanistic de Detaliu

în urma analizării de către Comisia 2 Urbanism, a documentaţiei prezentate: Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+IE şi PISCINĂ, str, Rândunelelor nr, 15, teren în suprafaţă-de 450 rnpi, proprietate Trepăduş Dan-Irinel şi Eugenia, vă comunicăm avî>:ul favorabil,

PREŞEDINTELE COMISIEI NR.2

Arh. Dumitru CALOTA

 

BdTomijnr. 51;Fsx:flMO -41 -708101;Tel: 00*0 -41 -70*10?;$700CONSTANTA -ROMÂNIA

\n

Anexa 1** r r’

©b9

ntl

~y77

Yj—J-


ir

9"

*