Hotărârea nr. 396/2004

HOTARAREA PRIVIND APROBAREA LISTELOR CU BENEFICIARII DE GRATUITATE PE TRANSPORTUL IN COMUN, CONFORM ORDINULUI NR.609/2003 AL MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA LISTELOR CU BENEFICIARII DE GRATUITATE PE TRANSPORTUL IN COMUN,

CONFORM ORDINULUI NR.609/2003 AL MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR SI TURISMULUI

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in şedinţa ordinara din
data de 29.09.2004;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar RADU ŞTEFAN MAZĂRE, referatul nr. 114584/16.09.2004 al Biroului Resurse Umane - Direcţia Administraţie Publica Locala, precum si avizul favorabil al Comisiei nr.5 -- administraţie publica locala, juridica^ apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăţilor cetăţeneşti;

In conformitate cu prevederile art.18 alin.(l) lit."j" si ale art 19 alia.(l) Ut "g" din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia speciala si încadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările ulterioare si ale Ordinului Ministerului Transporturilor, Construcţiilor si Turismului nn609/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuităţii transportului urban cu mijloacele de transport in comun de suprafaţa sau cu metrou] si interurban, precum si pentru stabilirea cuantumului acestei gratuităţi pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistenţii personali sau însoţitorii acestora;

Analizând Convenţia nr.94290/24.07.2003 privind acordarea de gratulaţi pe transportul in comun pentru persoanele cu handicap grav si asistenţii personali ai acestora;

In lemeiul prevederilor art.38 lit"s" si ale art.46 alin. l din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE:

ART.l - Se aproba lista beneficiarilor de gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport in comun ale Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta, respectiv pentru persoanele cu handicap vizual - nevazatori, persoanele cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistenţii personali ai acestora.


ART.2 • Abonamentele eliberate pe o linie deservita de mijloace de transport in comun, sunt valabile incepand cu data de 01 septembrie 2004 pana la data de 31 decembrie 2004, conform anexelor nr. l, nr. 2 si nr. 3, cu excepţia celor cărora le expira anterior certificatele de expertiza medicala si pentru perioada OU octombrie 2004 pana la data de 31 decembrie 2004, conform anexelor nr, 4, nr. 5 si nr. 6 cu excepţia celor cărora le expira anterior certificatele de expertiza medicala.

ART.3 - Abonamentele vor fi ridicate de la sediul Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta, in perioada 1-15 a fiecărei luni pe baza documentelor personale,

ART.4 - Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre Biroului Resurse Umane , Serviciului Asistenta si Protecţie Sociala , Direcţiei Financiare, Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta in vederea aducerii la indeplinire si Prefectului Judeţului Constanta, spre ştiinţa .

PREZENTA HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATA DE 25 CONSILIERI DIN

27 DE MEMBRI

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,                           CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANTA NR.396/29.09.2004 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICA LOCALA

BIROUL RESURSE  UMANE

APROBAT,

DIRECTOR   EXECUTIV

CONSTANTIN RACU


REFERAT


NR 114584 /16.09.2004


Având in vedere prevederile art.18 alin.(l) lit."j" si ale art 19 alin.(l) lit. "g" din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia speciala si încadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr.519/2002 si ale Ordinului nr,609/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuităţii transportului urban cu mijloacele de transport in comun de suprafaţa sau cu metroul si interurban, precum si pentru stabilirea cuantumului acestei gratuităţi pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistenţii personali sau însoţitorii acestora, propunem aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Constanta a listelor beneficiarilor de abonamente lunare, respectiv persoanele cu handicap accentuat si grav si asistenţii personali angajaţi ai instituţiei.

Abonamentele eliberate de către Regia Autonoma de Transport in Comun Constanta pentru o linie deservita de mijloacele de transport in comun, vor fi valabile după cu urmează:

-     OLseptembrie 2004 pana la data de 31  decembrie 2004,
conform anexei  nr,   l  privind asistenţii  personali  ai  persoanelor cu
handicap, anexa nr. 2 privind bolnavii cu handicap si anexa nr. 3 privind
persoanele cu handicap vizual - ne văzători i, cu excepţia celor al căror
certificat de expertiza medicala expira anterior acestei date,

-     OL octombrie 2004 pana la data de 31  decembrie 2004
conform  anexei  n r.  4  privind asistenţii personali  ai  persoanelor cu
handicap, anexa nr 5 privind bolnavii cu handicap si anexa nr. 6 privind
persoanele cu handicap vizual - nevazatorii, cu excepţia celor al căror
certificat de expertiza medicala expira anterior acestei date.

ŞEF BIROU RESURSE UMANE, POPESCU GABRIEI A

 


TABEL NOMINAL CU ASISTENŢII PERSONALI CARE VOR BENEFICIA DE ABONAMENTE RATC

CONFORM ORDINULUI NR. 609/2003 SEPTEMBRIE 2004

 

NR. CRT

NUME SI PRENUME

ACT IDENTITATE

DOMICILIU

CERTIFICAT EXP. MEDICALA / VALABILITATE

LINIE TRAS

EU

VALABILITATEA ABONAMENTULUI

1

ABDULA ERGIAN

KT. 136760

STR.SOVEJA NR.85,BL.DR.29, AP.29

11049/04.12.2003 PERMANENT

102

01. 09.- 3 1.12.2004 4 LUNI

2

ANDREI CRISTINA

GX.410818

BD. MAMAIA NR.68,BL.BI.4, AP.56

5263/22.07.2004 22.07.2005

40

01. 09.- 3 1.12.2004 4 LUNI

3

BALINT ELENA

DH.921610

STR.SOVEJA NR.71,BL.41, AP. 10

4329/14.05.2004 14.05.2005

102

01. 09.- 3 1.12.2004 4 LUNI

4

BARABANCIU LILI

KT. 329518

STR.INTR.CIMPINEI NR.5

4012/15.01.2004 15.01.2005

100

01.09. -31. 12.2004 4 LUNI

5

BESLIU EUGENIA

KT. 120346

AL. VIITORULUI NR.8,BL.A, AP.6

3183/25.03.2003 PERMANENT

43

01. 09.- 3 1.12.2004 4 LUNI

6

BONTAS RAMONA

KT.089058

STR. LILIACULUI NR.3,BL.G3, AP. 13

4298/19.02.2004 19.02.2005

101

01. 09.- 3 1.12.2004 4 LUNI

7

BREHOI CONSTANTA

BT.655736

STR.CISMELEI NR.16,BL.B3, AP.25

247/ 04.02.2004 PERMANENT

43

01. 09.- 3 1.12.2004 4 LUNI

8

BURTESCU GHERGHINA

KT. 13 8708

STR.SOVEJA NR.65,BL.51, AP.26

4076/07.05.2004 07.05.2005

102

01. 09.- 3 1.12.2004 4 LUNI

9

BACANU ELENA

KT. 175168

AL. BERZEI NR. 2, BL. S, AP. 86

4966/10.06.2004 10.06.2005

51

01.09. -31. 12.2004 4 LUNI

10

BRINZA ŞTEFANA

KT. 319967

AL. HORTENSIEI NR. 18, BL. C5, AP. 8

6672/05.08.2004 05.08.2005

43

01.09. -31. 12.2004 4 LUNI


11

CALDARARU PETRUTA

KT.097982

STR.POET DIMITRIE ANGHEL NR.6

4118/22.01.2004 22.01.2005

51

01. 09.- 3 1.12.2004 4 LUNI

12

CEORNODOLEA ILEANA

KT. 158382

STR.CISMELEI NR. 17,BL. 1 A, AP. 176

651/17.01.2003 PERMANENT

43

01. 09.- 3 1.12.2004 4 LUNI

13

CHIREA BICA

GT.509389

STR. ION LAHOVARI NR.60

5608/29.06.2003 PERMANENT

42

01.09. -31. 12.2004 4 LUNI

14

CJOCARU ADRIANA

KT.284325

STR.CPT.D.EUGENIU NR.25, BL.R3,AP.10

5080/08.06.2004 PERMANENT

102

01. 09.- 3 1.12.2004 4 LUNI

15

COTROBASI TUDORA

GT. 162893

STR.STRAJERULUI NR.86

1949/13.02.2003 PERMANENT

100

01.09 -31.12.2004 4 LUNI

16

CRĂCĂNA IORDANA

KT. 388576

STR. AUSTRULUI NR.4,BL.FB4 AP.61

5139/08.07.2004 08.07.2005

2

01. 09. -30.09.2004 4 LUNI

17

CRfflAN LUCIA

BE.565215

STR. CRISANEINR.65A

4909/29.05.2003 PERMANENT

43

01.09. -31. 12.2004 4 LUNI

18

CURCA MARIANA

DE.733466

STR. IONURSUNR.50,BL.I1A, AP. 15

18/02.02.2004 02.02.2005

101

01. 09.- 3 1.12.2004 4 LUNI

19

DAMIAN MĂRITA

KT.435223

AL. MĂRGĂRITARELOR NR. 1 , BL.15B,AP.22

5680/02.07.2004 PERMANENT

42

01.09. -31. 12.2004 4 LUNI

20

DINU STELA

KT.382621

STR.PALAS NR.6,BL.A,AP.24

4278.13.05.2004 13.05.2005

48

01. 09.- 3 1.12.2004 4 LUNI

21

DOBRE GHEORGHE

GV.790731

AL.IALOMITEINR.7

11604/07.01.2004 07.01.2005

48

01. 09.- 3 1.12.2004 4 LUNI

22

DUMITRACHE NICOLETA

GT. 89093 8

STR.DR.CANTACUZINO NR.3

8142/13.08.2003 PERMANENT

42

01. 09.- 3 1.12.2004 4 LUNI

23

DINCA CONSTANTIN

KT. 310336

STR. ANA IPATESCU NR. 44

6155/18.12.2003 18.12.2004

5

01. 09. -3 1.12.2004 4 LUNI

24

IACOB MAURA

GR.616/816

BD.FERDINAND NR.97,BL.B1, AP.53

2597/17.03.2004 PERMANENT

100

01.09. -31. 12.2004 4 LUNI

25

ILIE VASILICA

KT. 023596

STR. BADEA CIRTAN NR.2, BL.2C,AP.14

11019/03.12.2003 03.12.2004

43

01. 09. -3 1.1 1.2004 3 LUNI

26

JITARU FLORENTINA

KT.080815

BD.TOMIS NR.301,BL.4B, AP. 8

4124/22.01.2004 22.01.2005

43

01. 09.- 3 1.12.2004 4 LUNI

27

LEGANEL RODICA

KT.279337

STR.NICOLAE MILESCU NR.50

5127/08.07.2004 08.07.2005

102

01. 09.- 3 1.12.2004 4 LUNI

28

LICA FLOAREA

KT 063447

AL.LIREI NR.2,BL.FC12,AP.8

4144/22.01.2004

2

01. 09.- 3 1.12.2004


 

 

 

 

22.01.2005

 

4 LUNI

29

MARIN ELENA

KT. 172782

AL.ZMEUREI , NR.20A,BL.U8, AP. 12

4437/19.05.2004 PERMANENT

43

01.09. -31. 12.2004 4 LUNI

30

MATEI DOINA

BU.171328

STR.STEFAN CEL MARE NR.25

1048/23.01.2003 PERMANENT

40

01.09-31.12.2004 4 LUNI

31

MEMEDULA ZULFIE

BT.655386

STR. CONTRAAMIRAL NICOLAE NEGRU NR. 1 6

3755/08.04.2003 PERMANENT

100

01.09. -31. 12.2004 4 LUNI

32

MOCANU DIDINA

KT. 144591

SOS.I.C.BRATIANU NR.92, BL.SR.7,AP.71

4024/15.01.2004 15.01.2005

48

01. 09.- 3 1.12.2004 4 LUNI

33

MARDARE ELENA

GV. 242005

AL. BRINDUSELORNR. 3, BL. Z2, AP. 41

5198/22.07.2004 22.07.2005

43

01.09. -31. 12.2004 4 LUNI

34

MUHANASTASIA

KT. 107006

STR. N.BALCESCU NR.5

4587/15.04.2004 15.04.2005

43

01. 09.- 3 1.12.2004 4 LUNI

35

NICOLAU ANA

KT. 142287

STR.MIRCEA CL BĂTRÂN NR.146,BL.F2,AP.H

7628/24.07.2003 PERMANENT

43

01. 09.- 3 1.12.2004 4 LUNI

36

NICULAFLORICA

DE.728249

AL.FRAGILOR NR.4,BL.P3, AP. 16

7492/21.07.2003 PERMANENT

44

01. 09.- 3 1.12.2004 4 LUNI

37

PALADE GHERGHINA

BN.862010

SOS.FILIMON SIRBU NR.66, BL. Al, AP. 11

7107/02.07.2003 PERMANENT

48

01. 09.- 3 1.12.2004 4 LUNI

38

PATRASCU FLORICA

BT. 165006

SOS.MANGALIEI NR.1,BL.J9, AP.24

12481/23.01.2004 PERMANENT

43

01. 09.- 3 1.12.2004 4 LUNI

39

PISTOLEA MARIANA

KT.357885

STR.PESCARILOR NR.la, BL.PA7,AP.62

5328/29.07.2004 29.07.2005

40

01. 09.- 3 1.12.2004 4 LUNI

40

PAVEL NICOLETA

DE.740064

AL.HORTENSIEI NR.16,BL.X2 AP. 8

12136/15.01.2004 PERMANENT

43

01.09. -31. 12.2004 4 LUNI

41

PERCULESCU MĂRIA

KT. 338379

AL.LIREI NR.8B.BL.FD4,AP.30

5160/08.07.2004 08.07.2005

2

01. 09.- 3 1.12.2004 4 LUNI

42

PETROVICI LILIANA

KT.243375

STR. CORBULUI NR. 1 8,BL.L1 , AP.l

3184/25.03.2003 PERMANENT

51

01.09. -31. 12.2004 4 LUNI

43

PIU RADA

KT.363759

STR.CORBULUI NR.1,BL.R,AP.4

1613/04.02.2003 PERMANENT

51

01.09-31.12.2004 4 LUNI

44

POP IULIANA CORINA

GT.892612

STR.PANDURULUI NR. 1 1 3,

9995/07.11.2003 07.11.2004

5

01. 09.- 3 1.10.2004 2 LUNI

45

POPA MĂRIA

KT.296246

STR.GRAL.EREMIA GRIGORESCU NR14A

5255/22.07.2004 22.07.2005

43

01. 09.- 3 1.12.2004 4 LUNI


46

POPESCU DORINA

KT.223775

STR.DACIA NR.56

5584/20.06.2003 PERMANENT

51

01.09.-31. 12.2004 4 LUNI

47

RADU ELENA

GA.358469

STR.PRELG.8 MARTIE NR.l 1

12663/28.01.2004 PERMANENT

102

01.09-31.12..2004 4 LUNI

48

RAFOI MĂRIA

KT.253247

STR. IOAN URSU NR.54

5236/22.07.2004 22.07.2005

101

01.09.-31.12..2004 4 LUNI

49

RUSU LUMINIŢA

KT.357911

STR.MARGARETEI NR.23

5247/22.07.2004 22.07.2005

5

01. 09.- 3 1.12.2004 4 LUNI

50

SAMATA AURICA

GT. 163728

BD.FERDINAND NR.56,BLB, AP. 13

4023/15.01.2004 15.01.2005

43

01. 09.- 3 1.12.2004 4 LUNI

51

SANDU DANIELA

KT.354584

STR. VIRFUL CU DOR NR.2, BL. V2 A, AP. 19

4076/15.01.2004 15.01.2005

101

01.09. -31. 12.2004 4 LUNI

52

SINANI VIRGINIA

KT.3 17174

BD.TOMIS NR.342,BLCV3, AP.39

928/06.02.2003 PERMANENT

43

01. 09.- 3 1.12.2004 4 LUNI

53

SERBAN GHERGHINA

DE.728259

STR. SĂLCIILOR NR.79

4149/10.05.2004 10.11.2004

5

01.09-31 10.2004 2 LUNI

54

SPERIUSI AURICA

BR.666837

STR. ABRUD NR. 17

11859/07.01.2004 PERMANENT

48

01. 09.- 3 1.12.2004 4 LUNI

55

SPIŢA MARIOARA

KT.413211

STR.AUREL VLAICU NR.37, BL.B8,AP.64

6465/04.08.2004 04.08.2005

101

01. 09.- 3 1.12.2004 4 LUNI

56

STAN LIDIA

KT.021576

STR.ALEXANDRU ODOBESCU

NR.13

5206/22.07.2004 22.07.2005

48

01.09. -31. 12.2004 4 LUNI

57

STEGARU VASILICA

KT. 100596

AL.ALBATROSULUI NR.8, BL.G3B,AP.7

5279/29.07.2004 29.07.2005

102

01. 09.- 3 1.12.2004 4 LUNI

58

STOICA LINA

GV.791007

BD.LAPUSNEANU NR.76, BL.LE20B,AP.25

5305.29.07.2004 29.07.2005

100

01. 09.- 3 1.12.2004 4 LUNI

59

STAN FLOAREA

KT. 246752

STR. N.GRINDEANU NR.47, BL.M5,AP.8

4778/01.06.2004 01.06.2005

5

01.09. -31. 12.2004 4 LUNI

60

STROE VICTORIA

KT. 1541 30

STR.N.GRINDEANU NR.57, BL.M7,AP.52

5017/10.06.2004 10.06.2005

5

01. 09.- 3 1.12.2004 4 LUNI

61

SERBU ŞTEFAN

KT. 201140

BD. FERDINAND NR. 79, BL. ARZ, AP. 7

5804/07.07.2004 07.01.2005

43

01.09. -31. 12.2004 4 LUNI

62

TRANDAFIR GHERGHINA

DA.908146

STR.MIRCESTINR.3

4670/29.04.2004 29.04.2005

48

01.09-31.12.2004 4 LUNI

 

 

 

 

 

 

 


63

VATRA MARIANA

KT.034160

BD.l MAINR.33A,BL.PF8,AP.10

4047/15.01.2004 15.01.2005

5

01.09- 31.12.2004 4 LUNI

64

VILCEA PETRE

BC.469001

STR.CISMELEI NR.20,BL.B2, AP.31

9947/17.10.2003 PERMANENT

43

01. 09.- 3 1.12.2004 4 LUNIromânia

judeţul constanta

primăria municipiul constanta

direcţia administraţie publica locala

serviciul asistenta sociala si autoritate tutelara

nr.                 /


TABEL NOMINAL CU BENEFICIARII DE GRATUITĂŢI PE MIJLOACELE DE
TRANSPORT IN COMUN CONFORM ORDINULUI 609/21.04.2003 ÎNCEPÂND CU

DATA DE 01.09.2004

 

 

 

 

 

 

 

N R. CRT.

Nume prenume bolnav

C.N.P.

Adresa

B.l./ C.l.

Certif.

Termen de revizuire

Gr ad

Valabilitate abonament

Seria

Număr

Număr

Data

1.

ABAZA VĂLENII N

1670912131288

Str.N.lorga nr.22,bl.J2,ap.34

KT

319401

2189

04/02/2003

Nerevizuibil

l

31/12/2004

2.

ADAM LUCIA

2420104131211

BLD.Tomis nr.223,bl.TS12A,ap.27

DK

870714

6711

25/06/2003

Nerevizuibil

II

31/12/2004

3.

ALEXANDRU COSTEL

1570410131210

Sos.l.C.Bratianu nr.90,bl.SR8A,ap.6

KT

202388

237

05/02/2004

05/02/2005

II

31/12/2004

4.

ALEXANDRU MARIANA

2580318131235

Str.l.C.Bratianu nr.90,bl.SR8a,ap.6

GX

133967

6270

22/07/2004

22/07/2005

II

31/12/2004

5.

ALEXANDRU TUDOR

1430610131219

Str.Suceava nr.14, blocT8,ap.63

GK

893966

6529

02/08/2004

Nerevizuibil

II

31/12/2004

6.

ALEXE ECATERINA

2490311131211

Str.Progresului nr.4,bl.H1,ap.33

KT

259919

6013

14/07/2004

14/07/2005

II

31/12/2004

7.

ALI GHIULGEAN

2671228131228

Str. Mrasesti nr.31

KT

263254

4935

03/06/2004

03/12/2004

II

30/11/2004

8.

ANDREI ANAMARIA

2900715134181

Str.Mamaia nr.68,bl.BI4,ap.56

NT

697856

5263

22/07/2004

22/07/2005

l

31/12/2004

9.

ANDREI FLOAREA

2490407131216

Str. Th. Speranţa nr.161

KT

367870

6145

19/07/2004

19/07/2005

II

31/12/2004

10.

ANDREI GHEORGHE

1490215131217

Str.l.L.Caragiale nr.2A,bl.L1 13,ap.322

GK

086774

12366

20/01/2004

20/01/2005

II

31/12/2004

11.

ANDREI MIOARA

2670514135309

Str. Poporului nr.11

GT

509851

9523

02/10/2003

02/10/2004

II

30/09/2004

12.

ANGELESCU CARMEN

2580325400080

Bld.l.G.Duca nr.81E,bl.L46,ap.42

KT

066939

6563

03/08/2004

03/08/2005

II

31/12/2004

13.

ANGHELANICA

2490814131218

Str. Alexandru Sahia nr,.49

BZ

636165

2501

12/03/2003

Nerevizuibil

II

31/12/2004

14.

ANGHEL FLORIAN

1500421131211

Bdul Tomis nr.149, bloc TS3,ap.19

BX

493884

12

02/02/2004

02/02/2005

II

31/12/2004

15.

ANGHEL RODICA

2360906131229

Bdul.Ferdinand nr.62, ap.51

DE

735275

9626

06/10/2003

Nerevizuibil

II

31/12/2004

16.

ANTONARU VASILCHIA

2290627131211

Str. Locomotivei nr.24

BK

642306

7604

28/07/2004

Nerevizuibil

II

31/12/2004

17.

ANTONOAIE SONIA

2560513131224

Str. Sg. Nic. Grindeanu nr.62, bloc E5,ap.76

BZ

225847

6230

21/07/2004

21/07/2005

II

31/12/2004

18.

ARDELEANU ILEANA

2380222131221

Str.Timisana nr.31

BD

636382

4423

07/04/2003

Nerevizuibil

II

31/12/2004


19.

ARION ALEXANDRA

2491110131220

Str.Soveja nr.90A,bl.FT6,ap.25

BU

180010

6499

02/08/2004

02/08/2005

II

31/12/2004

20.

ARMEANU JOITA

2550206131211

Str.Suceava nr.1A,bl.SV1,ap.36

KT

043897

12472

12/01/2004

12/01/2005

II

31/12/2004

21.

ARON CORNEL-EMIL

1401028131210

Str. Remus Opreanu nr.10A, bloc L3,ap.30

GN

347315

6501

02/08/2004

Nerevizuibil

l

31/12/2004

22.

ATODIRESEI C-TIN

1830727134234

Bld.Tomis nr.277,bl.T6,ap.15

GX

710673

5592

01/07/2004

01/07/2005

II

31/12/2004

23.

AZISSUNDUS

2480220131239

Al. Garofitei nr.18, bloc L75b,ap.13

KT

142694

4112

10/05/2004

10/05/2005

II

31/12/2004

24.

BABU NELU

1710617364225

Str. Badea Cirtan nr.17, bloc K8,ap.25

KT

379998

5881

08/07/2004

08/07/2005

II

31/12/2004

25.

BĂBUŢA GEORGIANA

2890202134128

AI.Stranjeneilornr.1,bl.C2,ap.12

KT

325905

6149

18/12/2003

18/12/2004

l

31/12/2004

26.

BACIU NICU

1550427131219

Str. Prof . Dr. Ghe. Marinescu nr.33

KT

194548

11708

08/01/2004

Nerevizuibil

II

31/12/2004

27.

BADEA DORINA

2510608131217

Str. Soveja nr,108a, bloc38b,ap.1

KT

339884

428

10/02/2004

10/02/2005

II

31/12/2004

28.

BAIDEMIR NURTEN

2610813131220

Str.Mihai Viteazu nr.19

CP

987029

6241

21/07/2004

21/07/2005

II

31/12/2004

29.

BALANESCU C-TIN

1420921131236

Str. Tomis nr.315,bl.3A,ap.36

DE

736863

12599

22/01/2004

Nerevizuibil

II

31/12/2004

30.

BARBU IULIA ROMINA

2830105134158

Str. Curcubeului nr.13, bloc FC26,ap.18

GV

791625

589

16/02/2004

16/02/2005

II

31/12/2004

31.

BATRANU IONUT

1830124134154

Str. loan Ursu nr.68A, bloc l 5,ap.17

KT

180003

6205

20/07/2004

20/07/2005

II

31/12/2004

32.

BENCHE ALINA

2881031134143

Str.AI.Gherghel nr.12, bloc DE20,ap.3

KT

305056

5183

22/07/2004

22/07/2005

l

31/12/2004

33.

BISOC ELENA

2471108131212

Str. Trotusnr.15

DA

401325

6127

19/07/2004

Nerevizuibil

II

31/12/2004

34.

BISTRICEANU DOINITA

2740303131244

Str. Samuel Micu Klein nr.16a

KT

388219

9951

17/10/2003

17/10/2004

II

31/10/2004

35.

BOCA IONELA

2790129131229

Str. Fulgerului nr.99, bloc MFA1,ap.13

GK

892887

1145

10/02/2003

Nerevizuibil

l

31/12/2004

36.

BODEA IOANA

2460901131213

Str.Cismelei nr.2,bl.LA,ap.32

KT

117018

7144

03/07/2003

Nerevizuibil

II

31/12/2004

37.

BORACAI ADALET

2520107131214

Al. Lalelelor nr.1 ,bl.L5,ap.34

KT

083144

6035

14/07/2004

14/07/2005

II

31/12/2004

38.

BOROIU CONSTANTIN

2220913131219

Str. Petre Ispirescu nr.39

X

953697

11820

09/01/2004

Nerevizuibil

II

31/12/2004

39.

BORZES IOAN

1390401323946

Al. Topolog nr.16, bloc E3,ap.41

KT

203079

6447

29/07/2004

Nerevizuibil

II

31/12/2004

40.

BOŢEA PETRU

1430630131228

Str. Ion Ratiu nr.194

KT

421570

5734

05/07/2004

05/07/2005

II

31/12/2004

41.

BRATU MĂRIA

2470226131237

Str.Cuza Vodă nr.62

GX

409650

5482

24/06/2004

Nerevizuibil

II

31/12/2004

42.

BREHOI SORIN

1721104131218

Str.Cismelei nr.16,bl.B3,ap.25

DB

318547

247

04/02/2004

Nerevizuibil

l

31/12/2004

43.

BUCUR NEAGA

2431120131227

Str.Zefirului nr.10A,bl.FA14,ap.4

KT

204539

7775

30/07/2003

Nerevizuibil

II

31/12/2004

44.

BUCUR REVEICA

2390205131225

Str. Lanului nr.2A

KT

036673

631

20/01/2003

Nerevizuibil

II

31/12/2004

45.

BUDUSANU C-TIN

1440416131224

Sos. IC Bratianu nr.94, blocSR6,ap.13

KT

162165

11712

08/01/2004

08/01/2005

II

31/12/2004

46.

BUGU IOANA

2410125131215

Str.Arcului nr.6,bl.F1,ap.18

KT

391008

511

15/01/2003

Nerevizuibil

II

31/12/2004

47.

BUTCARU MARINA

2940727134142

Al. Zmeurei nr.2a,bloc FT13,ap.25

NP

992299

4503

25/03/2004

25/03/2005

l

31/12/2004

48.

BUZEA CORNELIA

2540813131245

Str.Soveja nr.66A,bl.O5,ap.8

KT

431216

6487

02/08/2004

Nerevizuibil

II

31/12/2004

49.

CĂDI R RODICA

2441108131218

Str.l.C.Bratianunr.125,bl.PAV7,ap.111

DB

525296

1712

25/02/2003

Nerevizuibil

II

31/12/2004

50.

CALIMENTE ANA LAVINIA

2500804131231

Str.Austrului nr.3,bl.FB8,ap.60

KT

147061

6112

19/07/2004

19/07/2005

II

31/12/2004


51.

CĂLUŢ STELA

2590725131251

Str. Eliberării nr.37, bloc AE5a,ap.11

KT

018387

10314

05/11/2003

05/11/2004

II

30/10/2004

52.

CARABAS DAFINA

2471026131222

Str. Crinului nr.1b

DB

332912

11959

13/01/2004

Nerevizuibil

II

31/12/2004

53.

CĂRĂBUŞ ALEXANDRU

1840207134188

Str. Grai Mânu nr.30

GX

723176

11646

07/01/2004

07/01/2005

II

31/12/2004

54.

CARPUZ ELENA

2540917131223

Str. Av.N.Belghiru nr.4

KT

075731

4473

16/04/2003

Nerevizuibil

II

31/12/2004

55.

CARUNTU ANTON ETA

2560703131250

Str. Dorului nr.83

GX

411561

11860

12/01/2004

12/01/2005

II

31/12/2004

56.

CASUNEANU CORINA

2880306134212

B-dul Al. Lapusnenu nr.93, bloc LV22,ap.70

KT

260962

4037

15/01/2004

15/01/2005

II

31/12/2004

57.

CHEREM ECI SAVETA

2390826131220

Al. Lotus nr.8, bloc 11c,ap.16

DA

039527

6393

28/07/2004

Nerevizuibil

II

31/12/2004

58.

CH l Ol BAS FLOAREA

2420810131211

Bdul Tomis nr.293, bloc T15,ap.33

KT

392704

4023

28/07/2004

Nerevizuibil

II

31/12/2004

59.

CHIPARU AN l CA

2530420131215

Al. Umbrei nr.2,bl.14,ap.3

KT

30351 1

11620

07/01/2004

07/01/2005

II

31/12/2004

60.

CHIPARU NICOLAE

1440207131232

Al. Umbrei nr.2,bl.14,ap.3

GB

270936

6672

05/08/2004

05/08/2005

l

31/12/2004

61.

CHIREA MĂRIA

2460410131218

Al. Hortensiei nr.10, blocX1h,ap.42

KT

098642

12274

19/01/2004

Nerevziuibil

II

31/12/2004

62.

CHIRICA ION

1360421131218

Str, Cpt. Dobrila Eugeniu nr.5, bloc N5,ap.7

DE

736841

6263

21/07/2004

Nerevizuibil

II

31/12/2004

63.

CHIRITA ŞTEFANA

2390709131224

Bdul Tomis nr.322, bloc N3,ap.36

BD

626731

5919

09/07/2004

Nerevizuibil

II

31/12/2004

64.

CIMPOIERU LEANA

2920528134141

Str. Vârful cu Dor nr.1 1,bl.V6A,ap.18

NX

942558

5212

22/07/2004

22/07/2005

II

31/12/2004

65.

CIOCÂRLAN NICOLAE

1530827131233

Bdul 1 Mai nr.1, bloc H9,ap.24

KT

321538

6268

22/07/2004

22/07/2005

II

31/12/2004

66.

CIONCA ANA

2860706132479

Str. Cişmelei nr.20, bloc B2,ap.28

KT

135771

5795

07/07/2004

07/07/2005

II

31/12/2004

67.

CIORBARU IORDANA

2361110131238

Str.C-tin Brancusi nr.50

BD

635824

12733

29/01/2004

Nerevizuibil

II

31/12/2004

68.

CIORTESCU DUMITRU

1341004131241

Bld.Ferdinand nr.87,bl.A4,ap.23

BZ

642656

6494

23/06/2003

Nerevizuibil

II

31/12/2004

69.

CIOTI SULTANA

2700619360016

Str. Th Burada nr.30

KT

201926

6756

06/08/2004

06/08/2005

II

31/12/2004

70.

CIUREAGHEORGHE

1540927131235

Str. Eliberării nr.1,bl.F3,ap.18

KT

297991

5855

08/07/2004

Nerevizuibil

II

31/12/2004

71.

CLINCI MĂRIA

2410720131213

Sos. Mangaliei nr.95,bl.MG1,ap.17

BD

637106

6370

18/06/2003

Nerevizuibil

II

31/12/2004

72.

COMAN VALERIA

2321022131216

Bdul 1 Mai nr.43, bloc C1 ,ap. 1 1 1

KT

363557

6741

27/06/2003

Nerevizuibil

II

31/12/2004

73.

CONSTANTIN VASILE

1551013131251

Str. Mircea cel Bătrân nr.57, bloc MV2,ap.59

KT

187908

11998

14/01/2004

14/01/2005

II

31/12/2004

74.

CORCODEL STELIANA

2380603131226

Str. Dumitru Anghel nr.5

DS

476223

5324

17/06/2004

Nerevizuibil

II

31/12/2004

75.

CORONEA CONSTANTIN

1370324131245

Str. Zorelelor nr.26, bloc Z,ap.13

DG

437429

6701

05/08/2004

Nerevizuibil

II

31/12/2004

76.

CRĂCĂNA GEANINA

2880730134137

Str. Austrului nr.4, bloc FB4,ap.61

KT

286812

5139

08/07/2004

08/07/2005

l

31/12/2004

77.

CRETU CONSTANTIN

1310716131232

Str. Elena Cuza nr.63B

BD

056854

2498

28.02.2003

Nerevizuibil

II

31/12/2004

78.

CRIJMAN MIHAELA

2671210131247

Bdul aurel Vlaicu nr.90A, bloc AV27,ap.30

KT

274709

342

09/02/2004

09/02/2005

II

31/12/2004

79.

CRISTEA AURELIA

2460408131222

Bdul Mamaia nr.90, bloc BI6,ap.14

DA

040030

12128

15/01/2004

Nerevizuibil

II

31/12/2004

80.

CRISTEA DOINA NASTICA

2690528131216

Str. Vârful cu Dor nr.59,

KT

143071

244

05/02/2004

Nerevizuibil

II

31/12/2004

81.

CRISTEA GEORGETA

2410120131221

Str.Macesului nr.25

BN

450728

5235

20/05/2003

Nerevizuibil

II

31/12/2004

82.

CULEA CONSTANTINA

2530717131228

Str.Mures nr.76

GX

712161

4419

19/05/2004

19/05/2005

II

31/12/2004


83.

CURCA DUMITRU

1510901131268

Str. Ion Ursu nr.50, bloc I1a,ap.15

BR

665822

18

02/02/2004

02/02/2005

l

31/12/2004

84.

DADALAU MARCEL

1500814131235

Str. Progresului nr.36, bloc G6,ap.28

CP

987114

5377

21/06/2004

21/06/2005

l

31/12/2004

85.

DAN DUMITRU

1421205131215

Str.B.P.Hasdeunr.122,bl.L9A,ap.21

DS

289972

12153

15/01/2004

Nerevizuibil

II

31/12/2004

86.

DAN FLORENTINA

2490701131237

Str. BP Hasdeu nr.39

GX

712062

5733

05/07/2004

05/07/2005

II

31/12/2004

87.

DATCU GHEORGHE

1430725131238

Str. Soveja nr.74, bloc FT2,ap.6

DE

736264

123

04/02/2004

Nerevizuibil

II

31/12/2004

88.

DEACONESCU MĂRIA

2461005131255

Str. Valea Alba nr.37

DE

469427

3490

04/04/2003

Nerevizuibil

II

31/12/2004

89.

DEDU IOANA

2670924361951

Str.Uniriinr.108,bl.U1,ap.43

KT

331589

6082

15/07/2004

15/07/2005

II

31/12/2004

90.

DEVRIS RUSAN

1681107510027

Str. Olteniei nr.18

KT

342636

3514

19/04/2004

19/04/2005

II

31/12/2004

91.

DIACONESCU NICOLAE

1600622131226

Str. Cpt. Dobrila Eugeniu nr.21, blocX6,ap.11

BZ

635538

12125

15/01/2004

15/01/2005

II

31/12/2004

92.

DICEANU CAMELUTA

2710819131223

Str.lon Lahovari nr.60

GX

719977

5608

29/06/2003

Nerevizuibil

l

31/12/2004

93.

DIMA CONSTANTIN

1441001131231

Al. Ortensiei nr.1 1, bloc O2,ap.48

DK

389653

6143

19/07/2004

19/07/2005

II

31/12/2004

94.

DINESCU NICU SORIN

1860527134231

Str.Strajerului nr.52,

KT

136574

4362

17/05/2004

17/05/2005

II

31/12/2004

95.

DINU GHERGHINA

2380929131216

Str, Freamătului nr.3

DS

478681

11816

09/01/2004

Nerevizuibil

II

31/12/2004

96.

DINU NICULINA

2451128131225

Str. Ana Ipatescu nr.39

KT

277433

11327

17/02/2003

Nerevizuibil

II

31/12/2004

97.

DOBRE AURELIA

2520530131216

Al. lalomitei nr.7

BR

664974

11604

07/01/2004

07/01/2005

l

31/12/2004

98.

DOBRESCU AUREL

1420419131226

Str. Al. Lapusneanu nr.189, bloc 7,ap.86

GR

97691 1

5602

01/07/2004

Nerevizuibil

II

31/12/2004

99.

DOBRINAS MARIANA

2490211131250

Str. Progresului nr.4, bloc H1,ap.41

KT

119193

11879

12/01/2004

Nerevizuibil

II

31/12/2004

100.

DOBRINAS NICOLAE

1481206131241

Str. Progresului nr.4, bloc H1,ap.41

BG

647841

11796

08/01/2004

08/01/2005

II

31/12/2004

101.

DOROBAT ROXANA

2890313374531

Str. Curcubeului nr.3, bloc FD10,ap.17

KT

33221 1

6162

18/12/2003

18/12/2004

II

31/12/2004

102.

DRAGOMIR NICULINA

2390324131235

Bdul Tomis nr.30

DG

871161

5794

07/07/2004

Nerevizuibil

l

31/12/2004

103.

DRAGOS AUGUSTIN

1380823131222

Str. Ştefan cel Mare nr.109, bloc BM31,ap.36

BX

487036

935

22/01/2003

Nerevizuibil

II

31/12/2004

104.

DRAGULUIN SEILA

2871030134206

Str., Unirii nr.22F,bl.Pa4,ap.1

KT

230741

4912

27/05/2004

27/05/2005

l

31/12/2004

105.

DUDAU ELENA

2480102131231

Str. Pandurului nr.10, bloc 10,ap.52

DE

736651

11527

05/01/2004

05/01/2005

II

31/12/2004

106.

DUMITRACHE EMILIA

2590201131286

Str. Dezrobirii nr.120, bloc IS4,ap.33

DA

909336

5299

16/06/2004

16/06/2005

II

31/12/2004

107.

DUMITRIU AURICA

2450210131239

Str. Sg Nic Grindeannu nr.64, bloc E6,ap.72

KT

374292

1307

29/01/2003

Nerevizuibil

II

31/12/2004

108.

DUMITRU CONSTANTIN

1461027131233

Str. Badea Cirtan nr.12, bloc BC10,ap.29

DH

919770

12215

16/01/2004

16/01/2005

II

31/12/2004

109.

DUMITRU IOANA

2530615131229

Str. Orizontului nr.20

KT

210134

6183

20/07/2004

20/07/2005

II

31/12/2004

110.

DUMITRU ION

1530327131251

Str. Cişmelei nr.8, bloc B6,ap.59

KT

034827

10

02/02/2004

Nerevizuibil

II

31/12/2004

111.

ENACHE JELA

2500314131271

Al. Magnoliei nr.2,bloc G1,ap.14

KT

410898

77

02/02/2004

Nerevizuibil

II

31/12/2004

112.

ENE FLORICA

2590822131222

Str. Recoltei nr 34

KT

200786

11900

12/01/2004

12/01/2005

II

31/12/2004

113.

ENESCU MIHAI DANIEL

1860514134182

Bld. Mamaia nr.266,bl.L1,ap.11

KT

124231

4200

14/05/2004

14/05/2005

II

31/12/2004

114.

FARCAS VALERICA

2641122131231

Bld. Al. Lapusneanu nr.173,bl.T1,ap.59

KT

390754

6243

21/07/2004

21/07/2005

II

31/12/2004


115.

FERENTZ PAULA

2481222131227

Str. Orhideelor nr. 12, blocV2,ap.1

GN

608786

6098

15/07/2004

15/07/2005

II

31/12/2004

116.

FERFERI DIMU

1570917131250

Str.Dobrogei nr.SSBis

KT

431118

5030

07/06/2004

07/06/2005

II

31/12/2004

117.

FI LI PAS PAULA

2400630400331

Str. Laic Vodă nr. 19

KT

401624

11188

10/12/2003

Nerevizuibil

II

31/12/2004

118.

FLOREA PETRUTA

2840701134202

Str. Aurel Vlaicu nr.37, bloc B8,ap.9

KT

014994

5988

13/07/2004

13/07/2005

II

31/12/2004

119.

FLUTUR PAVEL

1330812131221

Str. Nouanr.12a

BR

666137

10777

20/11/2003

Nerevizuibil

l

31/12/2004

120.

FOCA MIHAELA

2870923134198

Al. Fragilor nr.5B,bl.R3,ap.23

KT

223754

4040

15/01/2004

15/01/2005

II

31/12/2004

121.

FRANCIUC ALEXANDRU

1420131364212

AI.Romanitei nr.6,bl.X3,ap.10

KT

305703

6486

02/08/2004

Nerevizuibil

II

31/12/2004

122.

FULGER MAGDALENA

2531112131258

Str. Dionisie cel Mic nr.64, bloc 50,ap.57

KT

439637

88

02/02/2004

02/02/2005

II

31/12/2004

123.

GABOR ANGELA

2470205131276

Sos. IC Bratianu nr.125, bloc PAV 5,ap.2

KT

060824

12021

14/01/2004

14/01/2005

II

31/12/2004

124.

GACI MĂRIA

2430418131241

Al. Daliei nr.5, bloc L128b,ap.2

KT

430617

8053

30/07/2003

Nerevizuibil

II

31/12/2004

125.

GAGA CONSTANTIN

1420801131282

Str. Ion Ratiu nr.29

KT

015459

5986

13/07/2004

Nerevizuibil

l

31/12/2004

126.

GAJDAN ELENA

2400327131236

Str. Cpt. Dobrila Eugeniu nr.2, bloc H.ap.85

BX

487300

12682

29/01/2004

Nerevizuibil

II

31/12/2004

127.

GAMAN GHEORGHE

1520815131242

Str. Dunării nr.11, bloc DN3,ap.2

DB

914910

11709

08/01/2004

08/01/2005

II

31/12/2004

128.

GEANA NICOLETA

2781007131248

Al. Nufărului nr.3, bloc 21a,ap.2

KT

135394

480

14/01/2003

Nerevizuibil

l

31/12/2004

129.

GERU ADRIAN

1880227134202

Bld.Tomis nr.222,bl.TD7,ap.49

KT

396539

5226

22/07/2004

22/07/2005

l

31/12/2004

130.

GHEORGHE DUMITRA

2380415131221

Al. Violetelor nr.5, bloc L12,ap.34

DH

321289

12186

15/01/2004

Nerevizuibil

II

31/12/2004

131.

GHEORGHE MARIN

1430116131251

Str.Stefan Mihaileanu nr.65,ap3

KT

364251

12755

23/01/2004

Nerevizuibil

II

31/12/2004

132.

GHEORGHE MIOARA

2490407131275

Al. Timonei nr.4, bloc C5,ap.3

KT

387513

6159

19/07/2004

19/07/2005

II

31/12/2004

133.

GHEORGHE ŞTEFANA

2460303131251

Str. Corbului nr.4, bloc H5,ap.27

GV

789141

8042

06/08/2003

Nerevizuibil

II

31/12/2004

134.

GHEORGHE ZINA

2430217131231

Bld.AI.Lapusneanu nr.62,bl.LE6,ap.24

GV

778484

1153

24/01/2003

Nerevizuibil

II

31/12/2004

135.

GHEORGHIADIS ION

1650816131246

Str.Dr.N.Bagdazarnr.1,bl.G3,ap.37

KT

121748

5768

06/07/2004

06/01/2005

II

31/12/2004

136.

GHERGHE DOINA

2550426131250

Bdul Mamaia nr,83, bloc LS5,ap.12

DB

318745

50

02/02/2004

02/02/2005

II

31/12/2004

137.

GHERGIC GHEORGHE

1560923130036

Al. Egretei nr.9,bl.C4,ap.70

KT

401370

396

09/02/2004

09/02/2005

II

31/12/2004

138.

GHERMAN ANICA

2460828131252

Str. Comarnic nr.103

DB

915607

12069

14/01/2004

Nerevizuibil

II

31/12/2004

139.

GHIOCA MĂRIA

2540611131242

Str. Ştefan cel Mare nr.44, bloc M16,ap.69

KT

251097

12281

17/01/2004

17/01/2005

II

31/12/2004

140.

GHITA MIHAI

1530901131256

Str.Salciilor nr.21 ,bl.9B,ap. 1 9

GX

710786

4942

03/06/2004

Nerevizuibil

II

31/12/2004

141.

GHITESCU ADRIAN

1580518131230

Al. Grădinilor nr.2, bloc A,ap.27

KT

272548

11851

09/01/2004

09/01/2005

II

31/12/2004

142.

GIBA MĂRIA

2490216131254

Str. Orizontului nr.36a

KT

047729

5841

07/07/2004

07/07/2005

II

31/12/2004

143.

GINJU OLGA

2570426131265

Str. Curcubeului nr.11, bloc FD6,ap.38

KT

333673

6424

28/07/2004

28/07/2005

II

31/12/2004

144.

GOIDAN ROBERT ADRIAN

1880621134243

Al. Cameliei nr,2, bloc L3,ap.58

KT

279156

5160

08/07/2004

08/07/2005

l

31/12/2004

145.

GORBANESCU MIHAI

1450726131237

AI.Egretei nr.8,bl.AV8,ap.37

DV

490710

5989

13/07/2004

13/07/2005

II

31/12/2004

146.

GOREASINICA

2640706131259

Str. Sg.Nic. Grindeanu nr.62, bloc E5,ap.72

KT

401120

6163

19/07/2004

19/07/2005

II

31/12/2004


147.

GRIGORE ATENA

2690527131213

Str.1 Dec.1918,nr.39, bloc L22,ap.2

GR

261935

6594

04/08/2004

04/08/2005

II

31/12/2004

148.

GRUIA MĂRIA

2500802131295

AI.Orhideelornr.12,bl.V1,ap.58

GR

617437

11813

09/01/2004

09/01/2005

II

31/12/2004

149.

GURZU ANCA DIANA

2960126134144

Str.N.Grindeanu nr.57,bl.M7,ap.52

NS

966579

5017

10/06/2004

10/06/2005

l

31/12/2004

150.

HASAN PEMBE

2540801131287

STR, Ctin Brancusi nr.58, bloc 8,ap.9

KT

445701

5401

24/06/2004

Nerevizuibil

II

31/12/2004

151.

HOROMNEA IOAN

1750128131311

Al. Umbrei nr.2, bloc 14,ap.117

KT

37831 1

5850

07/07/2004

07/07/2005

II

31/12/2004

152.

HUSEIN ISMET

1460105131221

Bdul Al. Lapusneanu nr.187, bloc 6,ap.43

KT

093168

76

03/02/2004

Nerevizuibil

II

31/12/2004

153.

IACOB NICOLAE

1500520131247

Bld.l.G.Duca nr.81,bl.L43,ap.8

KT

307157

11468

22/12/2003

22/12/2004

II

31/12/2004

154.

IANCU MĂRIA

2300313131241

Str.Nehoiului nr.23

KT

395747

3129

24/03/2003

Nerevizuibil

II

31/12/2004

155.

IBRAIM TAIFUN

1840804134245

Str.Banu Mihalcea nr.147

KT

233936

6120

19/07/2004

19/07/2005

II

31/12/2004

156.

ICHIM IOANA

2491218131234

Bdul Tomis nr,216, bloc TD4a,ap,.3

KT

373100

727

17/02/2004

17/02/2005

II

31/12/2004

157.

ILIE ALEXANDRU SILVIU

1530908131255

Str.Tulcei nr.10A,bl.TM1B,ap.7

GX

711834

11634

07/01/2004

07/01/2005

II

31/12/2004

158.

ION PARASCHIVA

2300103131214

Al.Stejarului nr.3,bl.G3,ap.62

KT

266905

7899

31/07/2003

Nerevizuibil

II

31/12/2004

159.

ION SOFITA

2551120131246

Str. Badea Cirtan nr.3, bloc K1,ap.16

KT

245534

6113

19/07/2004

19/07/2005

II

31/12/2004

160.

ION ŞTEFAN VICTOR

1670725131217

Str.justitiei nr.4

KT

234213

11987

13/01/2004

13/01/2005

II

31/12/2004

161.

IONESCU SANDA

2511029131236

Al.Pajurei nr.4,bl.FG4,ap.9

KT

195521

6297

22/07/2004

22/01/2005

II

31/12/2004

162.

IONITA IOANA

2380114131234

Prel Topolog nr.2, bloc H8,ap.23

GN

602218

2975

11/03/2003

Nerevizuibil

II

31/12/2004

163.

IONITA IOANA

2491201131256

Str. Calafatului nr.76

KT

163722

11363

17/12/2003

17/12/2004

II

31/12/2004

164.

IORDAN LUMINIŢA

2670915134021

Al. Orhideelor nr. 12, bloc V2,ap.50

DA

035130

11717

08/01/2004

08/01/2005

II

31/12/2004

165.

IOSIF SINZIANA

2880815134168

Str. Eliberării nr,1m bloc F3,ap.15

KT

290922

4191

29/01/2004

29/01/2005

II

31/12/2004

166.

IVAN CONSTANTA

2430511131260

Str. Livezilor nr. 77,

GR

975667

5875

08/07/2004

Nerevizuibil

II

31/12/2004

167.

IVAN MĂRIA

2490902131245

Al.Pajurei nr.7,bloc FE5,ap.32

KT

388013

5927

09/07/2004

09/07/2005

II

31/12/2004

168.

IVANCIU VASILICA

2411208131233

Str. Sasu Vasile nr.42

GT

880801

5923

09/07/2004

Nerevizuibil

II

31/12/2004

169.

JOITAVASILE

1610407131238

Str. Dezrobirii nr.106, bloc IS10,ap.169

GV

241347

5987

13/07/2004

13/07/2005

II

31/12/2004

170.

KOCSOR MĂRIA

2461114131278

Fdt 1Mai nr.18, bloc 57.ap.6

KT

012114

505

11/02/2004

Nerevizuibil

II

31/12/2004

171.

LASCU SULTANA

2590502131319

STR. Mircea nr.145, bloc MS2,ap.8

KT

017327

6737

06/08/2004

06/08/2005

II

31/12/2004

172.

LAZAR DUMITRU

1460827131258

Al. Topolog nr.12, bloc E5,ap.12

GT

882244

11553

05/01/2004

05/01/2005

II

31/12/2004

173.

LAZAR ELISABETA

2420610131239

Str. Mugurului nr.75

BK

058917

3022

17/03/2003

Nerevizuibil

II

31/12/2004

174.

LEGANEL NICOLETA

2881124134190

Str. Nic. Milescu nr.50, bloc PN9,ap.36

KT

279341

5127

08/07/2004

08/07/2005

l

31/12/2004

175.

LICA FLORIN CRISTI

1940302134125

Str. Lirei nr.2,bloc FC12,ap.8

NK

478131

4144

22/01/2004

22/01/2005

l

31/12/2004

176.

LINTE DANIEL

1610514131298

Str.Traian nr.28,bl.C3,ap.38

KT

360263

12592

22/01/2004

Nerevizuibil

II

31/12/2004

177.

LITA DUMITRA

2301020131273

Str.Er.Grigorescu nr.20

AP

828961

5687

09/05/2003

Nerevizuibil

II

31/12/2004

178.

LUNGU MĂRICEL

1681129131290

Str.Soveja nr.94,bl.74,ap.54

KT

222147

6008

14/07/2004

14/07/2005

II

31/12/2004


179.

LUNGU MONICA

2890211134155

Str.l.C.Bratianunr.253,bl.EM,ap.3

KT

324568

6073

27/11/2003

27/11/2004

l

30/11/2004

180.

LUPAN MĂRIA

2500716131263

Al. Berzei nr.4,blocS1,ap.19

KT

218389

12532

23/01/2004

23/01/2005

II

31/12/2004

181.

LUPU CRISTIAN

1961223134191

Str.Soveja nr.91,bl.DR26,ap.4

NX

711296

4054

15/01/2004

15/01/2005

l

31/12/2004

182.

LUPU GHERGHINA

2310328131222

Str. Unirii nr.40

BC

855247

2222

13/03/2003

Nerevizuibil

II

31/12/2004

183.

MACALAU IOANA

2481024131251

Str. Petre Luciu nr.15

GK

592240

6190

20/07/2004

20/07/2005

II

31/12/2004

184.

MACEAC ALIS ANDREEA

2880712134190

Str. Arcului nr.22, bl. l, ap.26

KT

373327

6131

11/12/2003

11/12/2004

l