Hotărârea nr. 365/2004

HOTARAREA PRIVIND APROBAREA COMPLETARII ANEXEI LA HCLM NR.37/31.01.2002( METODOLOGIA PRIVIND VANZAREA BUNURILOR IMOBILE)

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

CONSILIUL LOCA

                              H OTARARE

privind aprobarea completarii anexei la HCLM nr.37/31.01.2002

Consiliul Local al Municipiului Constanta , intrunit in sedinta ordinara din data de 02.08.2004;
Luand in dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Stefan Mazare, Raportul Comisiei de Studii, prognoze economico-sociale, Buget finante, Administrarea Domeniului Public si Privat nr.l, Comisiei juridice nr.5 si Referatul Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat;

Vazand prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; Legea 453/2001, privind modificarea si completarea Legii nr.50/1991 • privind autorizarea executarii constructiilor si unele raasuri pentru realizarea locuintelor, HG nr.577/2002 - privind aprobarea Normelor metodotogice de aplicare a OG nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale , cu modificarile si completarile ulterioare , si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii ";

Avand in vedere prevederile HCLM nr.37/31.01.2002 - privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri sau cladiri) apartinand domeniului privat al municipiului Constanta,

In temeiul prevederilor art.38, lit."h" si art.46 (1) din Legea nr.215/2001, privind Administratia Publica Locala;

HOTARASTE

Art.l. Se aproba completarea anexei la HCLM nr. 37/31.01.2002 in sensul introducerii

la aliniatul 1, din Metodologia privind vanzarea bunurilor imobile { terenuri sau cladiri ) apartinand domeniului privat al Municipiului Constanta , aprobata prin HCLM nr. 3-7/31.01.-2002 , apunctului 7 , care va avea urmatorul cbntiriut':

" Se vor vinde   numai   acele terenuri si spatii a caror destinatie este reglementata prin documentatii de urbanism aprobate de Consiliui Local Municipal Constantall

Art. 2. Compartimentul Cotnisiilor Consiliului Local va comunica prezcnta hotarare Directiei Urbanism, Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat , Directiei Patrimoniu, Directiei Tehnic-Achizitii, in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Prefecturii Judetului Constanta

Prezenta hotarare a fost adoptata de 25 consilieri din 27 membrii.

PRESEDINTELE SEDINTEI

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR,
CONSTANTA
NR365/ 02.08.2004
Bd Tomisnr. 5hFax; 0040-41 - 70S 101; Tel: 0040 -41 - 70SJ05i 8700 CONSTANTA - ROMANIAromania

judetul constanta

primaria municipiului constanta

directia administrarea domeniului public si privat

SERVICIUL URMARIRE SI EXECUTARE CONTRACTE

REFERAT


In baza HCLM nr.37/2002 Consililul Local Municipal Constanta a aprobat o metodologie de vanzare a unor bunuri imobile ( terenuri sau cladiri ) ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta . Vanzarea acestor terenuri se face pentru fiecare tip de relatie juridica existenta intre agentii economic! sau persoane fizice si Primaria Municipiului Constanta, specificate in HCLM nr. 37/2002.

Pretul bunurilor imobile ( terenuri sau cladiri ) apartinand domeniului privat al Municipiului Constanta ce urmeaza a se vinde prin licitatie publica sau negociere directa este stabilit in baza unor rapoarte de evaluare intocmite de catre evaluated autorizati cu care Primaria Municipiului Constanta a incheiat contracte de prestari in baza HCLM nr. 35/2002 .

Avand in vedere discutiile purtate de catre consilierii municipali in sedinta Conisiliului Local Municipal Constanta din data de 23.06.2004 apreciem ca este oportuna completarea Metodologiei de Vanzare a bunurilor imobile apartinand domeniului privat al municipiului Constanta aprobata prin HCLM nr. 37/2002 cu un nou aliniat , in sensul :


" sa se vanda numai acele terenuri si spatii a caror destinatie este reglementata prin documentatii de urbanism aprobate de Consiliul Local Municipal Constanta "

supunem spre aprobare proiectul de hotarare privind " aprobarea completarii

HCLM nr. 37/31.01.2002".


DIRECTOR, CONSTANTIN BABUS

 

SEFSERVICIU, CAMELlA DUDAS

ELABORAT,                                                                                                                                                    

Faraon CATERINA

 

Bd.Tomis ntJsi W: 0040-41 -708101; Tel: 0040-41 - 70810,1: 8700 CONSTANTA - ROMANIAROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA ADMINISTRATE PUBLICA LOCALA, JURIDICA,

APARAREA ORDIN1I PUBLICE, RESPECTAREA DREPTURILOR   SI LIBERTATILOR

CETATENESTI - NR. 5


AVIZARE

Avand in vedere prevederile HCLM nr, 37/31.01.2002 " privind aprobarea metodologiei de vanzare a bununlor imobile ( terenuri sau cladiri ) apartinand domeniului privat al municipiului Constanta" , si luand in considerare documentatia prezentata in sensul completarii Metodologiei de Vanare , comisia

avizeaza   FAVORABIL, proiectul de hotarare " privind aprobarea

completarii HCLM nr. 37/31.01.2002 ".

Bd, Tomis nr. 5l;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040-41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA


PRESEDINTELE COMISIEI NR. 5