Hotărârea nr. 356/2004

HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+2E, STR. RACHITASI NR. 2, TEREN IN SUPRAFATA DE 267 MP, PROPRIETATE MAGAS ELENA

 ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIP1UL CONSTANTA CONSIUUL LOCAL


HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+2E,

str. Rachitasi nr. 2, teren in suprafata de 267 mp, proprietate Magas Elena

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data 02.08.

2004.

Luand in dezbatere expunerea de motive a dommihii primar Radu Stefan Mazare, raportul Comisiei de organizare urbanistica, amenajarea teritoriului, realizarea lucrarilor publice, protec$ia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor 51 ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si confinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privin d administratia publics locala; -

HOTARASTE:


Art. 1 - Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+2E, str.

Rachita§i nr. 2, teren in suprafafa de 267 mp, conform documentatiei anexate care face parte integrants din prezenta hotarare.

 

Terenul .este proprietate Magas Elena conform contractului de vanzare - cumpSrare autentificat sub nr. 1137/2004 la BiroulNotarului Public. Doinita.Crisan.

Art. 2 — Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direc tiei Urbanism, Dnei. MAGAS ELENA, in vederea aducerii la indeplinire si, spre stiinta, Prefecturii Jude^ulul Constanta.

Prezenta hotarare a fost adoptata de 25 consilieri din 27membrii.

PRESEDINTELE SEDINTEI,                                 CONTRASEMNEAZA,

SECRETAR

CONSTANTA
    
NR 356 /02.08.2004

Bd Tomisnr. 51;Fax: 0040-41 - 708101; Tel: 0040-4J - 708105; B700 CONSTANTA -ROMANIA


ROMANIA

JUDETULCONSTANTA

PRIMAR1A MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM

REFERAT

Nr. 87213/26.07.2004

Urmare solicitarii adresate de Magas Elena privind avizarea si aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+2E, str. Rachita§i nr. 2, teren In suprafata de 267 mp, proprietate Magas Elena .

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Magas Elena conform contractului de vfinzare - cumparare autentificat sub nr. 1137/2004 la Biroul Notarului Public Doinifa Crisan.

SITUATIA AMPLASAMENTULUI:

Teritoriul cuprins rn studiu face parte din subzona locuintelor individuale in regim maxim de inal^ime

P+2E.

Folosirea actuala a terenului - terenul este liber de constructii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona are valoare peisagistica.

Particularitati ale amplasamentului - Terenul studiat, rn suprafata de 267 mp, se afla in municipiul

Constanta. Terenul urmaregte alrniamentul la strada Rachitasi cu o deschidere de 16,98 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei constructii noi cu regim de intiltime

D+P+2E, cu destrnatia de locuinfa. Este propusa alinierea cladirii la calcanul invecinat spre nord.

Proiectul propune retragerea cu 2-3 m de la aliniamentul aleii pietonale paralelS cu buza falezei, pentru

realizarea frontului  acesteia.  Pozitia  amplasamentului  presupune  un mod  special  de  fundare,

iiripunahdu-se cdnsolidarea terenumn

INCADRAREA PROPUNERII IN REGLEMENTARLLE R.G.U. (aprobatprinH.G.R.525/1996)

Functiunea propusa este compatibila cu fUnctiunea predominant^ a zonei.

Amplasarea fata de aliniament (art. 23) - constructra se va amplasa la limita dinspre vest a terenului.

Inaltimea construetiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = D+P+2E.

P.O.T. propus = 75 %             C.U.T. propus = 3,10

Documentatia prezentata confine :

Piese desenate                                                                    Piese scrise

-  Incadrare in zona

-  Situatia existentasc. 1:500                                                 - Memoriu justificativ

-  Tipul de proprietate asupra terenurilor sc. 1:500                  - Certificat urbanism nr.4136/2004

-  Reglementari sc. 1:500                                                       - Studiu geotehnic

-  Sectiune prin faleza sc. 1:500
Avize utiHta(i

-RAJAnr.

-SCELECTRICAnr.

-ROMTELECOMnr.

PROPUNERI SERVICIU :

Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINTA

D+P+2E, str. Rachitasi nr. 2, teren in suprafata de 267 mp, proprietate Magas Elena .


 


 


DIRECTOR URBANISM,                                                             SEF SERVICIU URBANISM,

Arh. lonut TOMA                                                         C.Arh. Simona BERCU

Elaborat, Cristina STAMAT


 ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBAN1STICA

AMENAJAREA TERITORIULUI, REALIZAREA LUCR ARILOR PUBLICE.

PROTECTIAMED1ULUI INCONJURATOR, CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA - NR. 2

AVIZARE

conform Legii 50/1991 modificata


Denumirea lucrarii: CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+2E

Adresa             : str. Rachita§i nr. 2

Beneficiar       : Magas Elena

Proiectant   : Arh. Dorin Paul BUCUR

Faza           : Plan Urbanistic de Detaliu

In urma analizarii de catre Comisia 2 Urbanism, a documentatiei prezentate: Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+2E, str. RSchitasi nr. 2, teren in

suprafata de 267 mp, proprietate Magas Elena, va comunicam avizul favorabil.

PRESEDINTELE COMISIEI NR.2

Arh. Dumitru CALOTA

 

Bd.Tomisnr. S.I;Fa!i:0040 -4t - 708101; Tel: 0040 -41 - 708105; S700 CONSTANTA -ROMANIA

\n

Anexa 1
LIMITA ZONEI STUDIATE CIRCULAȚII CAROSABILE EXISTENTE CIRCULAȚI! PIETONALE EXISTENTE CURȚI CONSTRUCȚII

•    t

CONSTRUCȚII EXISTENTE MENȚINUTE CIRCULAȚI! CAROSABILE PROPUSE CONTUR CONSTRUCȚII PROPUSE

--------RETRAGERE MINIMĂ CONSTRUCȚII

mg JD/736/1996 Cod fad 656t56/P96 Benefax Eleno MAGA5
REGLEM


SCARA 15oo PLANȘA Ao3