Hotărârea nr. 339/2004

HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE BLOC LOCUINTE D+P+5E, BD. MAMAIA NR. 235A-237, TEREN IN SUPRAFATA DE 525 MP, PROPRIETATE MIRCEA VIRGIL SI MARIA


ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE BLOC LOCUINTE D+P+5E,

bd. Mamaia nr. 235A-237, teren in suprafata de 525 mp, proprietate Mircea Virgil si Maria

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intmnit in sedin ta ordinara din data 02.08.2004;
Luand in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Stefan Mazare, raportul Comisiei de organizare urbanistica,amenajarea teritoriului, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism;

Avind in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificare si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de consttuctii si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In tetneiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

HOTARASTE:

Art. 1 - Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUTRE BLOC LOCUINTE D+P+5E,

bd. Mfamaia nr, 235A-237. teren in suprafata de 525 mp, conform documentatiei anexate care face parte integranta din prezenta hotarare, cu mentiunea respectarii con ditiilor din Avizul Comisiei de Circulatie a Consiliului Local Municipal Constanta nr.A/142/2004. Terenul este  proprietate Mircea  Virgil si  Maria conform contractului de vanzare -cumparare autentificat sub nr. 2581 $i 25S2/2003 la Biroul Notarului Public Maria Stan.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dlui. MIRCEA VIRGIL, in vederea aducerii la indeplinire si, spre stiinta, Prefecturii Judetului Constanta.

Prezenta hotarare a fost adoptata de 25 consilieri din 27membrii,

PRESEDINTELE SEDBNTEI,                                CONTRASEMNEAZA,

SECRETAR

          CONSTANTA
              
NR 339/02.08.2004

BiiTnmism; SLFax: 0040 -41 - 70S 101; Tel: 1)040 -41 -708105: 8700 CONSTANTA -ROMANIAROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIAURBAN1SM

SERVICIULURBANISM


REFERAT

Nr. 82795/25.06.2004

Urmare solicitarii adresate de Mircea Virgil privind avizarea si aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE BLOC LOCUINTE D+P+5E, bd. Mamaia nr. 235A-237, teren in suprafa$a de 525 mp, proprietate Mircea Virgil §i Maria.

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Teremil este proprietate Mircea Virgil $i Maria conform contractului de vdnzare - cumparare autentificat sub nr. 2581 §i 2582/2003 la Biroul Notarului Public Maria Stan.

SITUATIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins in studiu face parte din subzona locuinjelor individuale in reglm maxim de inSltime

P+2E.

Folosirea actuaJa a terenului - terenul este liber de construc|ii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagisticS.

Particularitati ale amplasamentului - Terenul studiat, in suprafata de 525 mp, se afla in municipiul

Constanta. Terenul urmareste aliniamentul la bulevardul Mamaia cu o deschidere de 24,88 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei constructii noi cu regim de inaltime

D+P+5E, cu destinatia de bloc de locuinte cu 20 apartamente. Este propusa alinierea constructiei la

liinita posterioara a lotului. Proiectul propune ca la demisol sa se amenajeze spatii de garare si spatii

anexe. Accesul locatarilor se va face prin curtea care se va creea prin retr agerea imobilului cu 2,00 m

de la trotuarul dinspre bd. Mamaia. Accesul auto se va realiza direct la demisol printr -o singura intrare

ce debuseaza din bd. Mamaia, cu intrare dinspre Delfinariu si iesire spre oras.

INCADRAREA PROPUNERII IN REGLEMENTARTLE R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Functiunea propusa este compatibila cu functiunea predominanta a zonei.

Amplasarea fata de aliniament (art, 23) - constructia se va amplasa la limita dinspre vest a terenului.

Inaltimea constructiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = D+P+5E.

P.O.T. propus = 83.40 %                   CUT. propus = 5.27

Documeotatia prezentata confine :

Piese desenate                                                                    Piese scrise

-  Memoriu justificativ

-  Certificat urbanism nr. 1628/2004

Alte avize

-  Aviz Brigada Pompieri nr.700552/2004

-  Aviz Statul Major General nr.D/2248/2004

-  Aviz Com Circ a CLM Constanta nr.A/142/2004
PROPUNERI SERVICiU :

Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE BLOC LOCUINTE D+P+5E, bd, Mamaia nr. 235A-237, teren in suprafata de 525 mp, proprietate Mircea Virgil si Maria.

 


-  Plan de incadrare in zonS sc. 1:5000

-  Situatia existenta sc. 1:500

-  Objective de utilitate publica sc.1:500

-  Reglementari sc. 1:500

-  Desfasurari fronturi stradale

-  Retele edililtare sc. 1:500
Avize utilitati

DIRECTOR  U RBANISM,

Arh. Ionut TOMA


SEF SERVICIU URBANISM,

C.Arh. Simona BERCU

Elaborat, Cristina STAMAT


-  SC ELECTRICA nr.402l 133/2004 ; ROMTELECOM nr.599/2004ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA

AMENAJAREA TERITORIULUI, REALIZAREA LUCR ARILOR PUBLICE.

PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR, CONSERVAREA

MONUMENTELOR (STOR1CE SI DE ARHITECTURA - NR. 2

AVIZARE

conform Legii 50/1991 modificata


Denumirea lucrarii: CONSTRUIRE BLOC LOCUINTE D+P+5E

Adresa       : bd. Mamaia nr. 235A-237

Beneficiar  : Mircea Virgil si Maria

Proiectant   : Arh. Georgeta GRIGORESCU

Faza           : Plan Urbanistic de Detaliu

In  urma  analizarii  de  catre  Comisia  2   Urbanism,   a  documentatiei prezentate: Plan Urbanistic de Detaliu -- CONSTRUIRE BLOC LOCUINTE

D+P+5E, bd. Mamaia nr. 235A-237, teren in suprafata de 525 mp, proprietate Mircea Virgil si Maria, va comunicain avizul favorabil.

PRESEDINTELE COMISIEI NR.2

Arh. Dumitru CALOTA

 

BATonmnr. 51;Fax:0040 -4! - 70S 101; Tel: 0040    41 - 70B105; S7UO CONSTANTA - ROMANIA

\n

Anexa 1"tjîlIIÎ__l I c .1 rd


LOCUINȚE B-DUL MAMAIA NR. 243-245


REGLEMENTARI URBANISTICE


LEGENDA

— — Limita zonei studiate

-Limita do proprietate

Construcție propusă

f' ' Construcții existente menținute A Accose principale la construcții

j Spațu verzi amenajate exrstcnte menținute ! i Circulație caiosabilâ

I Circulație pretonalâ S teren = 521,64

POT =814%

C.UT » 5.27


sa:

S.C COM PROIECT 2010 S.R.L

DwxirwwtJOTrt: ruo Bremtunt»

AmcKaitonwol    «cu mximc hi

cowwnn

«-smtfctor    MIicskj vioi ii Moas

Scoq uwa

■ -^țz-

REGlEMENtĂRI UTOANOTCE