Hotărârea nr. 332/2004

HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - EXTINDERE SPATII DEPOZITARE MARFURI ALMENTARE VRAC, STR. CRISULUI NR. 2, TEREN IN SUPRUFATA DE 3795,13 MP, PROPRIETATE SC ENPONI GROUP SRL


ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPtUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
EXTINDERE SPATII DEPOZITARE MARFURI ALMENTARE VRAC,

str. Crisului nr. 2, teren In suprufaja de 3795,13 mp, proprietate SC ENPONI GROUP SRL

Consiliul Local al  Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinaril din data 02.08.

2004.

Luand m dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Stefan Mazare, raportul Comisiei de organizareurbanistic5, amenajarea teritoriului, realizarea lucrarilorpublice, protectia mediului mconjura"tor, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura1 nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism;

Avand in vedere prevederiie Legii nr. 453/2001 pentru raodificarea §i completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de construe {ii §i unele masuri pentru realizarea locuintelor §i ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare $i continutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publics locala;

HOTARASTE:

Art. 1 - Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu -- EXTINDERE SPATII DEPOZITARE MARFURI ALIMENTARE VRAC, str. Crisului nr. 2, teren in suprafaja de 3795,13 mp, conform documentatiei anexate care face parte integrants din.prezenta hotararevcu, mentiunea respect5rii conditiilor din avizul RAJA nr. 13/520/2004.

Terenut este proprietate SC ENPONI GROUP SRL conform contractelor de va nzare -eumptirare autentificate sub nr,  1023/2003 $i 3772/2003 la Biroul Notarulni Public Cristina Budei

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcfiei Urbanism, SC ENPONI GROUP SRL, in vederea aducerii la indeplinire si, spre stiintfl, Prefecturii Jude^Iui Constanta.

Prezenta hotarare a tost adoptata de 25 consilieri din 27 membrii.

PRE§ED1NTELE SEDINTEI,                                 CONTRASEMNEAZA,

SECRETAR

CONSTANTA

      NR 332 / 02.08.2004


 


Ikl. 'I'omisnr. 5 1 ;Frax: U040


70SUH; Tel: 0040  -41  - 708 103; S700 CONSTANTA -ROMANIAROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

D1RECTIA URBANISM

SERVIC1UL URBANISM


.


REFERAT

Nr. 88768/08.07.2004

Urmare solicitarii adresate de SC ENPONI GROUP SRL privind avizarea si aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu EXTCVDERE SPAT/H DEPOZ1TARE MARFURI ALIMENTARE VRAC, str. Crisului nr. 2, teren in suprafafS de 3795,13 mp, proprietate SC ENPONI GROUP SRL.

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate SC ENPONI GROUP SRL conform contractetor de vanzare- cumparare autentificate sub nr. 1023/2003 si 3772/2003 la Biroul Notarului Public Cristina Budei.

SITUAJIA AMPLASAMENTULUI:

Teritoriul cuprins mstudiu face parte din subzona unitiltilorde depozitare.

Eolosirea actual^ a tercnului - pe teren exists 2 construe^!: grup sanitar si spajii depozitare.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistica.

i'.n luniai ii;i(i ale amplasamentului - Terenul studiat, in suprafa|3 de 3795,13 mp, se afla in municipiul

Constanta, m apropierea intersecfiei strazii Crisului cu bd. Aurel Vlaicu. Terenul urmareste aliniamentul la

strada Crisului cu o deschidere de aproximativ 20 m.

Propunerca - Pe acest amplasament se propune realizarea a trei constructii noi cu regim de in51time parter, cu

destina{iade depozit marfuri alimentare vrac. Este propusfi alinierea cladirilor lalimitade proprietate a terenului

dinspre est si sud. Halele vor avea suprafata de 166,10 mp, 61,73 mp si, respectiv, 148,50 mp. Accesul in

incinti se va face din str. Cri§ului.

jfNCADRAREA PROPUNERII IN REGLEMENlARILE R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funetiunea propusa es£e compatibiltl cu funcfiunea predominanta a zonei.

Amplasarea fat<i de aliniament (art. 23) - construe(ia se va amplasa la limita dinspre est si sud a terenului.

tnatyimea construc(iilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P.

POT existent =14 %                  P.O.T. propus = 25 %

CUTexistent= 0,14                  C.U.T. propus= 0,25

Documentn^ia prezentat3 confine:

Picse dcscnate                                                           Picse scrise

-  Siluatia existent^ sc. 1:500                                                     - Memoriu justificativ

-  Tipul de proprietate asupra terenurilor sc. 1:500                        - Certi ficat urbanism nr. 7132/2003

-  Reglementari sc. 1:500


Avize illilii;iIi

-RAJAnr. 13/520/2004

- SC ELECTRICA nr. 4020040/2004

AJte avize

-  Aviz Brigada Pompieri nr. 700501/2004

-  Avtz Sanitar nr. 165/2004

-  Aviz Com Circ a C.L.M. Constanta nr.A/2/2004

-  Aviz Societatea Nafionaia a Petrolului nr. 311/2004
PROPUNERI SERV1CIU :

Propunem sprc avizarc Planul Urbanistic de Detaliu - EXT1NDERE SPAJH DEPOZITARE MARFURI ALIMENTARE VRAC, str, Crisului nr. 2, teren in suprafiifS de 3795,13 mp, proprietate SC ENPONI GROUP SRL

 

DIRECTOR          URBANISM                                                                         SEF SERVICIU URBANISM

                                                                                                  Simona BERCU

Arh.        Ionut      TOMA


 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANIST1CA

AMENAJAREA TERITORIULUI. REALIZAREA LUCR ARILOR PUBLICE,

PROTECTIAMEDIULUI INCONJURATOR, CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORiCE SI DE ARHITECTURA - NR. 2


AVIZARE

conform Legii 50/1991 modificata


Denumirea   lucrarii


EXTINDERE    SPATII    DEPOZITARE    MARFURI ALIMENTARE VRAC


Adresa        : str. Cri§ului nr. 2

Beneficiar   : SC ENPON1 GROUP SRL

Proiectant   : Arh. Gheorghe BARDANICA

Faza             : Plan Urbanistic de Detaliu

In urma analizarii de catre Comisia 2 Urbanism, a documentatiei prezentate: Plan Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE SPAJH DEPOZITARE MARFURI ALIMENTARE VRAC, str. Cri§ului nr. 2, teren in suprafata" de 3795,13 mp, proprietate SC ENPONI GROUP SRL, va comunicam avizul favorabil.

Bd.Tomisnr. SI;Kax:(X)4fl -41 -7081(11; Tel: 0040 -41 - 70S105; 8700 CONSTANTA -ROMANIA


PRESEDINTELE COMISIEI NR.2 Arh. Dumitru CALOTA

 

\n

Anexa 1PLAN URBANISTIC DE DETALIU

EXTINDERE SPATII DEPOZITARE PENTRU MĂRFURI ALIMENTARE VRAC

Strada Crisulul nr.2

F.AMIf OTUtfE


j. / ■ KW . WREGLEMENTARI

— Limita zonoi studiate

—    --Terenul aferent extinderii propuse

—    "-Aliniament propus

V J Extindere depozit propusa

_ Spațiu depozitaro existent

,-K Spâni wnd

-JmjCirculatil carosabile/ trotuare a Acces carosabil propun P Locuri do parcare

Sconstrutla oxlstcnta= SC2,Sfimp M.aa-rrtffiyurltot. MSWn.pJwmdepontoo, Sconr.tnata propusa= 376,Xlrnp uimumu ei 'Mjo-rceolai). ci zi^p |l'abZj-WH.Kiiii|l(fe4,.i| P.O.T. oxwtcnt= 14%; P.O.T. prepus» 25%

ilnsamcre. Strada Grisului nr 2

S.C. ENPOCfl GROUP S RL proiectant S C. ELGi IMPEX S RL