Hotărârea nr. 331/2004

HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU SUPRAETAJARE SI EXTINDERE ATELIER AUTO PENTRU LOCUINTA, STR. DELFINULUI NR. 25, TEREN IN SUPRAFATA DE 100,28 MP, PROPRIETATE TOHANEANU FLORIN SI ANTOANETA


ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE SI EXTINDERE ATELIER AUTO pentru LOCUINTA,

str. Delfinulm nr. 25, teren in suprafatade 100,28 mp, proprietate Tohaneanu Florin si Antoaneta

Consiliul Local al Municipinlui Constanta, intrunit in sedin ta ordinara din data 02.08.2004.

Luand in dezbatere expunerea de motive a domnului prim ar Radu Stefan Mazare, raportul Comisiei de organizare urbanistica,amenajarea teritoriului, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism ;

Avind in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificare si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constractii si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic de detaiiu;

In temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

HOTARASTE:

Art. 1 - Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - SUPRAETAJARE §1 EXTINDERE ATELIER AUTO pentru LOCUINTA, str. Delfimilui or. 25, teren in suprafata de 100,28 mp, conform documenta|iei anexate care face parte integranta din prezenta hotarare.

Terenul este proprietate Tohaneanu Florin §i Antoaneta conform conrracnilui de vanzare cumparare autentificat sub nr. 2840/2003 la Biroul NotaruUii Public Cristina Budei.

Art, 2 — Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dlui TOHANEANU FLORIN, in vederea aducerii la indeplinire §i, spre stiinta, Prefecturii Judetuiui Constanta.

Prezenta hotarare a fost adoptata de 25 consilieri din 27 membrii.

PRESEDINTELE SEDINTEI,                                 CONTRASEMNEAZ A,

SECRETAR

CONSTANTA

     NR 331 / 02.08.2004

Bd Tomis nr. 51 ;Fax: 0040    41  - 708101: Tel: 0040    41 - 70S f 05; 8700 CONSTANTA - ROMANIAROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA URBAN ISM

SERVICIUL URBANISM

REFERAT

Nr. 131936/06.07.2004


Urmare solicitarii adresate de Tohaneanu Florin privind avizarea si aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu - SUPRAETAJARE $1 EXTENDERS ATELIER AUTO pentru LOCUEVTA, str. Delfinului nr. 25, tereninsuprafatade 100,28 mp, proprietate Tohaneanu Florin si Antoaneta.

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Tohaneanu Florin si Antoaneta conform contractului de vanzare - cumparare autentificat sub nr. 2840/2003 la Biroul Notarului Public Cristina Budei.

SITUATIA AMPLASAMENTULUI:

Teritoriul cuprins in studiu face parte din ZRL2 - subzona locuinfelor individuate in regim maxim de inaltjme

P+2E.

Folosirea actuala a terenuhii - terenul este ocupat de un imobil parter in suprafafa de  73,13 mp care

functioneaza ca atelier auto edificat in baza Autoriza{iei de Construire nr. 513/1999.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistici

Partieuiaritati ale amplasamentului - Terenul studiat, in suprafata de 100,28 mp, se afla in municipiul

Constanta. Terenul unnareste aliniam entul la strada Delfinului.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune supraetajarea si extinderea unei constructii parter cu un etaj, cu

destinatia de locuinta. Proiectul propune ca accesul la etaj sa se realizeze printr-o scara exterioara aflata in

spatele imobilului nou creat.

INCADRAREA PROPUNERH IN REGLEMENTARILE R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Functiunea propusa este compatibila cu runctiunea predominant.! a zonci.

Amplasarea fata de aliniament (art. 23) - constructia se va amplasa la limita dinspre nord-vest a terenului.

Inaltimea constructiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. existent = 72%               P.O.T. propus = 72 %

C.U.T. existent = 0,72              C.U.T. propus = 1,62

Documentatia prezentata confine :

Piese desenate                                                                       Piese sense

-  Situan'aexistentasc.1500                                              - Memoriujustificativ

-  Tipul de proprietate asupra tcrenurilor sc. 1:500                - Certificat urbanism nr. 4320/2003

-  Reglementari sc.l:500

Avize utilitati

SC ELECTRICA nr.3022787/2003 ROMTELECOM nr. 1505/2003

PROPUNERI SERVICIU :

Propunem spre avi/are Planul Urbanistic de Detaliu - SUPRAETAJARE SI EXTINDERE IMOBIL - ATELIER AUTO pentru LOCUINTA. str. Delfinului nr. 25. teren in suprafaja de 100.28 mp. proprietate Tohaneanu Florin sp Antoaneta,

DIRECTOR URBANlSM,                          SEF SERVICIU URBANISM,

Arh. Ionut TOMA                                     C.Arh. Simona BERCU,

 

Elaborat,

Cristina STAMAT

 ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA

AMENAJAREA TERITORIULUI, REALIZAREA LUCR ARILOR PUBLICE,

PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR, CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA - NR. 2

AVIZARE

conform Legii 50/1991 modificata


Denumirea lucrarii


SUPRAETAJARE si  EXTINDERE   ATELIER AUTO pentru LOCUlNTA


Adresa          : str. Delfmului nr. 25

Beneficiar   : Tohaneanu Florin si Antoaneta

Proiectant    : Arh. Niculae CALIN

Faza              : Plan Urbanistic de Detaliu

In urma analizarii de catre Comisia 2 Urbanism, a documentatiei prezentate: Plan Urbanistic de Detaliu - SUPRAETAJARE §1 EXTINDERE ATELIER AUTO pentru LOCUINTA, str. Delfmului nr. 25, teren in suprafaja de 100,28 mp, proprietate Toharieanu Florin si Antoaneta, va comunicam avizul favorabil.

PRESEDINTELE COMISIEI NR.2

Bd. Tomis nr. 51 fax.. 0040 - 41 • 70S 101; Tel: OW 0 - 41 - 7081 (15; S7(K) CH )N S'l ANT A - ROM AN IA


Arh. Dumitru CALOTA

 

\n

Anexa 1