Hotărârea nr. 328/2004

HOTARAREA PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE HOTEL D+P+6E, BD. MAMAIA NR. 243-245, TEREN IN SUPRAFATA DE 612,50 MP, PROPRIETATE MUSAT MIHALACHE SI AURICA


ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


 


HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE HOTEL D+P+6E,

Bd. Mamaia nr. 243-245, teren in suprafata de 612,50 tnp, proprietate Musat Mihalache si Aurica

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data 02.08.2004.

Luiind in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Stefan Mazare, raportui Comisiei de organizare urbanistica, amenajarea teritoriului, realizarea lucrarilorpublice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumenteior istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de cortstructii §i uneie masuri pentru realizarea locuin(elor si ale Qrdinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elabomre si con^inutul cadru al planului urbamstic de detaliu;

In temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administratia pubtica loatlfi:

HOTARARE:

Art. 1 - Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRU1RE HOTEL D+P+6E, bd.

Mamaia nr. 243-245, teren in suprafata de 612,50 mp, conform documentatiei anexate care face parte integrants din prezenta hotarare, cu mentiunea respectarii conditiilor din avizele RAJA nr. 176/12221/2004 si SC ELECTRICA nr.4020699/2004 ,si cu conditia prezentarii la faza de autorizare a avizului de la Ministerul transporturilor, construct! Nor si turismului.

Terenul este proprietate Musat MihaSache si Aurica conform contractelor de vanzare -cumparare autcntificate sub nr, 7934/1996 la Biroul Notarului Public Mariana losif si 3439/2003 la Biroul Notarului Public Florin Visan

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direc tiei Urbanism, Dlui. MUSAT M1HALACHE, in vederea aducerii la indeplinire si, spre stiina, Prefecturii Judefului Constanta.

Prezenta hotarare a fost adoptata de 25 consilieri din 27membrii.


PRE$EDIMTELE


CONTRASEMNEAZ A, SECRETAR


CONSTANJA

       NR 328 / 02.08.2004

I3d. Tornis nr. 51;Fnx: 0040 -41 - 708101; Teh OH40 -41 -70S105; 8700 CONSTANTA -ROMANIAROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNIC1PIULUI CONSTANTA

DIRECTIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM

NR.


REFERAT

Unnare solicitSrii adresate de Musat Mihalache privind avizarea §i aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaltu - CONSTRUTRE HOTEL D+P+6E, bd. Mamaia nr. 243-245, teren in suprafata

de 612,50 mp, proprietate Miisat Mihalache 5! Aurica.

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Musat Mihalache §i Aurica conform contractelor de vanzare - cumparare autentificate sub nr. 7934/1996 la Biroul Notarului Public Mariana losif si 3439/2003 la Biroul Notarului Public Florin Vi§an.

SITUATIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins tn studiu face parte din subzona locuintelor individuale Tn regim maxim de iiuiliimc

P+2E.

Folosirca actuals a terenului - terenul este ocupat de un spiiiiu alimentafie publica care va fi

destlintat conform Autorizatiei de Desfiintare eliberata de primaria municipiului Constanta .

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistica.

Particularitati ale amplasament ului  - Terenul studiat,  in suprafata de 612,50 mp, se afla tn

municipiul Constanta. Terenul urmareste aliniamentul laintersecfia bd Mamaia cu strada Rachitas.!.

Propunerea - Pe acest amplasament se propltne realizarea unei constructii noi cu regim de maltime

D+P-I-6E, cu destina{ia de hotel. Hotelul va  avea un numar de 96 locuri de cazare organizate m 24

camere 51 18 apartamente. Este propusa alinierea conslruc(iei la limta disnpre sud-vest a lotukii.

Proiectul propune amenajarea unui numSr de 8 locuri de parcare in incinta, spre partea anterioara a

lotului, §i a unui numSr de 4 locuri de parcare pe trotuarul adjacent lotului la strada Rachitasj.

iNCADRAREA PROPUNERII ?N REGLEMENTARJLE R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Functiunea propusa este comparibila cu functiunea predominanta a zonei.

Amplasarea fat& de aliniament (art. 23) - constructia se va amplasa la Imuta dinspre sud-vest a

terenului.

InSltimea constructii lor (art.3 1 si art. 23) - H max propus = D+P+6E.

P.O.T. propus = 62,04 %                   C.U.T. propus = 4,48

Documcntatia prezentatd confine :

Piese desenatc                                                                     Piese scrise

-  Situatia existenta sc. 1:200                                                 - Memoriu jusiificativ

-  Reglementari sc.l :200                                                       - Certificat urbanism nr. 95 1/2004

-  Circulatia terenurilor sc. 1:200


Avi/e nlilii;i(i

-  RAJA nr. 176/12221/2004

-  SC ELECTR1CA nr. 4020699/2004

Altc avizc

-Avis Brigada Pompieri nr. 700535/2004

-  Aviz Sanitar nr.8444/2004

-  Aviz Com Circ a C.L.M. Constanta nr.A/162/2004
-Aviz Statul Major General nr. D/l 812/2004

PROPUNERISERVICIU

Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE HOTEL D+P+6E, bd. Mamaia nr. 243-245, tqren in suprafata de 612,50 mp, proprietate Musat Mihalache si Aurica


DIRECTOR URBANISM, Arh. Ionut TOMA

 


      SEF SERVICIU URBANISM,

C.Arh. Simon BERCU

 

Elaborat, Cristina STAMAT

 ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONS I LI UL LOCAL

COMISIA DE ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA

AMENAJAREATERITORIULUI.REALIZAREALUCRARILORPUBLICE,

PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR, CONSERVAREA

MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA - NR. 2


AVIZARE

conform Legu 50/1991 modiflcata

Denmnirea lucrarii: CONSTRUIRE HOTEL D+P+6E

Adresa       : bd Mamaia nr. 243-245

Beneficiar  : Mu§at Mihalache §i Aurica

Proiectant   : Arh. Felix ARSENE

Faza           : Plan Urbanistic de Detaliu

In urma  analizarii  de  catre  Comisia  2  Urbanism,  a  documentatiei prezentate: Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE HOTEL D-I-P+6E, bd.

Mamaia nr. 243-245, teren in suprafata de 612,50 mp, proprietate Musat Mihalache si Aurica, va comunicam avizul favorabil.

Bd. Tomisnr. 51;r-"ax:W)40 -41 - 708101; Tel: 0040 -41    708105; 8700 CONSTANTA - ft OMAN! A


PRESEDTNTELE COMISlEI  NR.2 Arh. Dumitru CALOTA

 

\n

Anexa 1
STRADA RACHITA8IN