Hotărârea nr. 319/2004

HOTARAREA PRIVIND RESPINGEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, NECESAR OBTINERII CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE, CONFORM H.G.834/1991, S. C. "ENERGIA" S.A., PENTRU TERENUL AFERENT INCINTEI: DEPOZIT AMBALAJE


ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar

obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991,

S. C. "ENERGIA" S.A., pentru terenul aferent incintei: Depozit ambalaje

Consiliul Local al Municipiului Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta
ordinara din data de 02.08.2004;
___

Avand in vedere Expunerea de motive a d-lui primar Radu Stefan Mazare, Raportul Comisiei pentru organizare si dezvoltare urbanistica - nr.2, Raportul Comisiei Juridice -nr.5, Raportul Comisiei pentru aplicarea H.G.834/1991 si documentatia depusa de S.C. "ENERGIA" S.A. Constanta;

In conformitate cu prevederile H.G.834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat;

In temeiul prevederilor art.38 alin.2, lit.'T' si art.46 alin l,din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala;

HOTARASTE:

Art.1 — Se respinge acordul Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar

obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, Societatii Comerciale "ENERGIA" S.A. Constanta pentru terenul aferent incintei: Depozit ambalaje Constanta in.supraf.ata de 26.063,18 mp, conform planului de situatieanexa, ce'face parte integranta din prezenta hotarare;

Art.2 - Compartimentul comisiilor de speciatitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Patrimoniu si S.C. "ENERGIA" S.A. Constanta in vederea aplicarii ei, precum si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.

Prezenta Hotarare a fost aprobata de 25 consilieri din 27 membri.

PRESEDINTELE SEDINTEI                                                  CONTRASEMNEAZA

SECRETAR

MARCELAENACHE

CONSTANTA

Nr.319/02.08.2004

Bd. Tomisnr. 5l:Fax: 0040 - 41 -  708101; Td: 0040-41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIAromania

judetul constanta primariamumcipiului constanta directia patrimoniu

seryiciul PATRIMONIU

Nr.


RAPORT

Cu adresa inregistrata la Primaria Municipiului Constanta sub nr. 39560/27.03.2003 Societatea Comerciala "ENERGIA" S.A. a inaintat documentatia intocmita conform H.G.834/1991, solicitand Acordul Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenului aferent incintei Depozit ambalaje.

Prin Ordinul nr.952/24.04.1978 a Ministerului Industrie! Chimice transmite intreaga activitate industriala de la Intreprinderea pentru conditionarea si livrarea produselor chimice si petroliere "CHIMPEX" Constanta la Intreprinderea "Energia" Constanta.

S.C. "ENERGIA" S.A., cu sediul in str. Baba Novae nr.165, s-a infiintat in temeiul Legii nr.15/1990, prin Hotararii Guvernului nr. 1254/04.12.1990 privind infiintarea de societati comerciale pe actiuni in industrie, avand ca obiect de activitate fabricarea si comercializarea de produse din mase plastice, amestecuri si articole tehnice din cauciuc, ambalaje metalice, oxigen, azot precum si prestari servicii specifice.

S.C. "ENERGIA" S.A solicita avizarea intrarii in proprietate a suprafetei de teren, consemnate in masuratorile topometrice efectuate de S.C. PROLTF S.A.;

Suprafata construita = 9.604,35 mp; Suprafata retea =151,50 mp Suprafata transport = 8363,04 mp; Suprafata libera - 7944,29 mp; Suprafata totala = 26.063,18 mp

Bd. Ttimrsnr. 5t:Fax:0040    41 - 708101: Tel: 0040-41 - 708105: 3700 CONSTANTA - ROMANIA


 

Din documentele prezentate rezulta ca S.C. Energia S.A. nu detine titlu de transmitere in administrare a suprafetei de teren aferenta obiectivului Depozit ambalaje.

Verificarile in teren ale comisiei de specialitate si tehnica de aplicare a HG 834/1991 privind terenul ocupat si modul de folosire a acestuia conform statutului si domeniului de activitate al societatii, verificarea documentatiei depuse si stabilirea situatiei juridice a terenului, au scos in evidenta elemente care contravin art. 1 din HG 834/1991, conform caruia fac obiectul acestei hotarari "terenurile aflate in patrimoniul societatilor comerciale necesare desfasurarii activitatii conform obiectului lor de activitate.

Astfel, S.C. Energia S.A. a instrainat active prin:

-          Contract      de      vanzare      cumparare      autentificat      sub
nr.591/18.03.2002 pentru una hala productie;

-          Contract      de      vanzare      cumparare      autentificat      sub
nr.277/12.02.2002 pentru doua hale productie mase plastice;

si a inchiriat active prin:

Contract de inchiriere nr.G/4725/10.09.2001 (cladire vestiar si cabinet medical);

Contract de inchiriere nr.T/189/28.02.2002 (constructie caramida
si spatiu pavilion administrativ);

Pentru sustinerea cererii sale, S.C. ENERGIA S.A. a prezentat urmatoarele documente:

1. Documentatie topografica intocmita conform Criteriilor nr.2665/1992
privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor
comerciale cu capital de stat;

2.      Hotarareade Guvern nr.1254/1990 privind irffiintarea societatii;

3.       Certificatul de inmatriculare la Camera de Comert si Industrie;

4.      Ordinul nr.952/24.04.1978 1978 a Ministerului Industriei Chimice transmite
intreaga activitate industriala de  la Intreprinderea pentru conditionarea si
livrarea   produselor    chimice    si    petroliere    "CHIMPEX"    Constanta    la
Intreprinderea "Energia" Constanta.

S.Procese verbale de delimitare semnate cu vecinii incintei;

Fata de aceste constatari, comisia de specialitate si tehnica de aplicare a HG nr.834/1991 propune:

- Respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G. nr.834/1991, S.C. Energia S.A.,

Bd. Tomisnr, 51:Fux: 0040 -41 - 708101; Tel: 0040    41    70S 105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA


pentru terenul in suprafata de 26.063,18 mp aferent incintei Depozit de ambalaje, situat in Constanta, b-dul I.C.Bratianu nr.39. care se constituie in < Fond special destinat realizarii de investitii sau desfasurarii unor activitati economice >, administrat de autoritatile publice locale, in baza art. 4 din HG 834/1991, rnodificat prin HG 468/1998 confrom caruia 'Terenurile disponibilizate apartin proprietatii private a comunelor, oraselor saujudetelor".


COMISIA DE ANALIZA A DOCUMENTATIEI PENTRU APLICAREA H.G.834/1991:

Presedinte - DANIELA GHERLAN
 
Membru - NELU MOCANU
 
Membru - GABRIELA MARILENA DODE   Membru - NICOLETA FLORESCU       
 
Membru - GABRIELA RADU
 
Membru - ANDREI SOZAN
 
Membru - DIANA DINU


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bd. Toniis nr Sl:Fax: <H)4iJ    41     708101: Tel: U040-41 - 70S 105; S 700 CONSTANTA - ROMANIAromania

judetul constanta

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

COMISIA NR.5


RAPORT

Vazand Expunerea de Motive a Domnului Primar Radu Stefan Mazare;

Analizand documentatia intocmita conform H.G.834/1991 si cererea depusa de S.C. Energia S.A. care solicita Acordul Consiliului Local al Municipiului Constanta, in vederea obtinerii Certificatului de Atestare a Dreprului de Proprietate conform H.G.834/1991 pentru teren, aferent activului Depozit ambalaje, situat in municipiul Constanta, b-dul I.C.Bratianunr.39:

Suprafata construita.^9604,35 mp

Suprafata retea =151,50 mp

Suprafata transport =8363,04 mp

Suprafata libera = 7944,29 mp

Suprafata totala = 26.063,18 mp

Avand in vedere Raportul Comisiei pentru aplicarea H.G.834/1991 constituita prin Dispozitia nr.239/08.02.2002 care analizeaza tehnic si juridic situatia terenului, din care rezulta ca S.C. Energia S.A, nu detine acte de transmitere a terenului in administrare, s-a constatat ca nu sunt intrunite conditiile legale privind emiterea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, in vederea obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate conform H.G.834/1991 pentru terenul -in suprafata de 26.063,18 mp, aferent obiectivului: Depozit ambalaje.

In  temeiul prevederilor art.46,  alin.5   din  Legea  215/2001 privind Administratia Publica Locala;
Comisia nr.5-Juridica a vizeaza favorabil  proiectul de hotarare

privind respingerea Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta, necesar obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, Societatii Comerciale "Energia" S.A. pentru terenul in suprafata de 26.063,18 mp

 


PRESEDINTE   COMISIA NR.5
DANUT MOISOIU

BdTomisnr. SI:Fax:0040    41 - 70.8Ml: Tel: 0040-41 - 70K105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA