Hotărârea nr. 309/2004

HOTARAREA PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA "INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUL CONSTANTA


ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA "INVENTARULUI BUNURILOR

CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL

MUNICIPIULUL CONSTANTA


 


Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data

De 02.08.2004;

Avand in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Stefan Mazare, Raportul Comisiei nr.2 - Urbanism, Raportul Comisiei nr.5 — Juridica, Referatul Directiei Patrimonra;

Vazand dispozitiile art. 4 si art. 10 alin 2 si art.22 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si prevederile H.G. 548 / 08.07.1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor;

Avind in vedere dispozitiile H.C.L.M. nr. 420 / 26,11.2001;

In temeiul prevederilor art. 38, alin 2, lit. "f", art 46 alin l,art. 121, art. 123 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala;


HOTARASTE:


 


Art.l - Se aproba completarea si actualizarea "Inventarului bunurilor care apartin Domeniul Privat al municipiului Constanta", aprobat prin H.C.L.M.nr. 296 /2001 si 84, 147, 282, 363, 503, 610 din 2002; 21, 135, 242, 319, 388 si 449 din 2003, cu urmatoarele imobile (terenuri si cladiri ), conform tabelului si planurilor anexa, ce fac parte integrants din prezenta hotarare.

Art. 2 - Pentru bunurile care sunt trecute in inventar fara a avea mentionata valoarea de inventar, aceasta se va stabili ulterior, conform art. 127 din Legea nr. 215/ 2001 privind Administratia Publica Locala.

Art.3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Patrimoniu, Directiei Financiare, Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat si Serviciului Juridic, in vederea aducerii ei la indeplinire precum si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.


 


Prezenta Hotarare a fost aprobata de 25consilieri din 27 membri.


 


PRESEDINTELE SED1NTEI,

CONSTANTA,

NR.309/02.08.2004


CONTRASEMNEAZA

SECRETAR, MARCELA ENACHE


Bd. Tomis nr. 51 -Fan: 0040 - 41 - 708101: Tel: 0040 - 41 - 708105; S700 CONSTANTA - ROMANIA


ANEXA 1 LA H.C.L.M. NR 309/02.08.2004


 

nr. crt

Elemente de ideiititlcare a terenului

Siiprafata

Observatii

1.

Str. Razvan Voda nr. 4

82,21

 

2.

Str. Liliacului nr. 20

73,31

 

3.

Str. Mesterul Manole nr. 21

63,30

Diferenta de masuratori

4.

Str. Crisananr. 14

4,71

Diferenta de masuratori

5.

Str. Victor Haiduc nr. 2

291,99

 

6.

Intrerea Campinei nr. 23

197,63

 

7.

Str. Neatarnarii nr. 1 1

87,5

 

8.

B-dul Aurel Vlaicu

19660

Antrecon

9.

B - dul I.C.Bratianu nr. 90

4,10

 

10.

Str. Tulcei langa biserica de Rit Vechi

202,5

 

11.

Str. Comarnic nr. 72

637,82

 

12.

Str. Miron Costin nr. 10

169,57

 

13.

B -dul I.C.Bratianu nr, 45

87,04

Diferenta de masuratori

 


14.

B -dul I.C.Bratianu nr. 39 in spatele garii CFR

26063,18

 

15.

Zona Baba Novae -Compozitorilor

300,37

Lot 15/2

16.

Str. Nehoiului nr. 59

68

Lot 2

17.

Str. Maior Sofran zona bl. G6

98

 

18.

Zona Sat Vacanta - static de taxare

4211,45

 

19.

Str. Unirii nr. 108 A

1305,71

 

20.

Str. Unirii Zona bloc V6 si bloc Cl

662,10

 

21.

Str. Zilot Romanul colt cu str. Plugului

142,42

 

22.

Zona Piata Ovidiu Str. Vantului nr. 1

148

 

23.

Zona str. Cpt. Dobrila Eugeniu -str. Orhideelor

4402,96

 

24.

Str, Krikor Zambaccian

30,15

 

25.

Vi   *i

Zona str. Duiliu Zamfirescu langa bloc H6 .si L 1 A

604,2

 

 

26.

Zona Mai Lac Siutghiol

Campus Universitar     ____

1005,56

 ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA COMISIA NR. 2- URBANISM


RAPORT

Avand in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Stefan Mazare;

Analizind Referatul Directiei Patrimoniu referitor la complectarea si actualizarea "Inventarului bunurilor care apartin Domeniul Privat al municipiului Constanta", aprobat prin H.C.L.M. nr.296/26.11.2001, conform anexei care face parte integranta din prezentul proiect de Hotarare;

Avand in vedere H.C.L.M. nr.420/2001

In conformitate cu prevederile art. 4 si atr.10 alin.2 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art. 38, alin.2, lit. f, art.46, alin l,art,121, art, 123 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia publica locala

Avind in vedere cele prezentate, Comisia 2       Urbanism,  avizeaza
_______________ proiectul   de   hotarare   privind   completarea   si

actualizarea ''Inventarului bunurilor care apartin Domeniul Privat al municipiului Constanta", aprobat prin H.C.L.M. nr.296/ 2001 si 84, 171, 282, 363, 503, 610 / 2002; 21, 135, 242, 319, 388, 449/2003, 31,131 si 238/2004, conform anexelor care fac parte integranta din prezentul proiect de hotarare.


 

PRESEDINTELE COMISIEI NR. 2

^


Bd. Tomis nr. 5l;Fax: 0040-41 - 70S101; Tel: 0040 - 41 - 70S 105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA


                                     ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA COMISIA NR. 5- JURIDICA


RAPORT

Avand in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Stefan Mazare;

Analizind Referatul Directiei Patrimoniu referitor la complectarea si actualizarea "Inventarului bunurilor care apartin Domeniul Privat al municipiului Constanta", aprobat prin H.C.L.M. nr.296/26.11.2001, conform anexei care face parte integranta din prezentul proiect de Hotarare;

Avand in vedere H.C.L.M. nr.420/2001

In conformitate cu prevederile art. 4 si atr.10 alin.2 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art. 38, alin.2, lit. f, art.46, alin I,art.l21, art.123 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia publica locala

Avind in vedere  cele  prezentate,  Comisia   5       Juridica,   avizeaza

favorabil  proiectul   de   hotarare   privind   completarea   si

actualizarea"Inventarului bunurilor care apartin Domeniul Privat al municipiului Constanta", aprobat prin H.C.L.M. nr.296/ 2001 si 84, 171, 282, 363, 503, 610 / 2002; 21, 135, 242, 319, 388, 449/2003, 31,131 si 238/2004, conform anexelor care fac parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

PRESEDINTELE COMISIEI NR. 5

 

Bd. Tomis nr. 51:Fax: 0040-4! - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA


                                                ROMANIA

                         JUDETUL CONSTANTA

                        PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

                                 DIRECTIA PATRIMONIU

                         SERVICIUL PATRIMONIU

REFERAT


 


In conformitate cu prevederile art. 38, alin 2, lit. "f, art. 46, alin 1, art 121, art, 123 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala;

Vazind dispozitiile art. 4 si art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, potrivit carora domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale este alcatuit din bunuri aflate in proprietatea lor care nu fac parte din domeniul public si art. 1 din H.G. 113 / 1992 privind defalcarea si trecerea in patrimoniu a bunurilor si valorilor de interes local din domeniul public si privat al statului;

Avand in vedere dispozitiile H.C.L.M. nr. 420 / 26.11,2001, conform caruia se aproba trecerea in domeniul privat al municipiului Constanta a tuturor suprafetelor de teren situate pe raza municipiului Constanta, care nu sunt detinute cu titlu valabil de catre persoane fizice saujuridice si nu fac obiectul notificarilor conform Legii nr. 10/2001cat si prevederile art.31, alin.2 ale Legii nr. 18/1991, republicata, potrivit carora "terenurile neatribuite, ramase la dispozitia comisiei, vor trece in domeniul privat al comunei, orasului sau al municipiului".

Astfel, terenurile cuprinse in anexa la prezentul proiect de hotarare, au primit aviz favorabil de la Serviciul Juridic, in sensul ca "din verificarile efectuate pana in prezent nu rezulta inregistrate notificari in baza Legii 10 / 2001 si nici litigii".

Consideram necesara supunerea spre aprobare Consiliului Local al municipiului Constanta a proiectului de hotarare privind completarea si actualizarea "Inventarului bunurilor care apartm Domeniului Privat al Municipiului Constanta", aprobat prin H.C.L.M. nr.296/ 2001, cu urmatoarele terenuri, conform anexei si planurilor de situatie ce fac parte integranta din prezentul proiect de hotarare .DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU

Ing. Ramona Daniela PETCU LOVIN


SEF SERV. PATRIMONIU

Daniela GHERLAN

 

 


                 Bd. Tomisnr. 5!;Fax: 0040 -41 -708101; Tei:0040-4l - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA