Hotărârea nr. 29/2004

HOTARAREA PRIVIND RADIEREA UNOR TERENURI DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICPIULUI CONSTANTA,COMPLETAT PRIN HCLM NR.242/2003

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

PRIVIND RADIEREA UNOR TERENURI

DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, COMPLETAT PRIN H.C.L.M. NR. 242 / 2003

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din data de 17.02.2004;

Având in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul Comisiei nr. 5- Juridica, referatul Direcţiei Patrimoniu inregistrat sub nr. 8197/21.01.2004;

Văzând H.C.L.M. nr. 296 / 2001, completat si actualizat prin H.C.L.M. nr. 242/2003;

Având in vedere H.C.L.M. nr. 1 18, 247 si 319 din 2002;

In temeiul prevederilor art. 38 lit "f si art. 46, alin l, din Legea nr. 21,57 2001 privind Administraţia Publica Locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art. l - Se aproba radierea din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001, completat si actualizat prin H.C.L.M. nr. 242 / 2003 a unor terenuri ( integral ), conform tabelului anexa nr. l, ce face parte integranta din prezenta hotărâre;

Art.2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Patrimoniu si Direcţiei Financiare, in vederea aducerii ei la indeplinire, precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.


Prezenta Hotărâre a fost aprobata de 27consilieri din 3 1 membri.


 


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

CONSTANTA
NR.29/17.02.2004


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENACHE

\n

Anexa 1

ANEXA NR. l LA H.C.L.M. NR.29/17.02.2004,

PRIVIND RADIEREA UNOR POZIŢII DIN ANEXA LA H.C.L.M.

NR. 242 / 2003

 

NR. CRT

POZIŢIA DIN

ANEXA

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

SUPRAFAŢA mp

OBSERVAŢII

1.

12

Str. Poporului nr. 103 bis

78,37

c.v.c. aut. 743 / 2003 p.v. 117713/2003

2.

13

Str. Meşterul Manole nf. 50

35,83

c.v.c: aut. 1084 / 2003 p.v. 144614/2004

3.

15

Str. Orizontului nr. 44

20,30

c.v.c. aut. 3665 / 2003 p.v. 131042/2003

4.

23

Str. Nordului

141,37

c.v.c. aut. 668 / 2003 p.v. 105868/2003

5.

25

Staţiunea Mamaia Zona Boema Harlequin

1149,00

c.v.c. aut. 790 / 2003 p.v. 113196/2003

 

Anexa 2

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

Având in vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 213 / 1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001, privind Administraţia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 24.07.2001, ulterior s-a completat si actualizat prin H.C.L.M. nr.242 / 2003;

Vazind Referatul Direcţiei Patrimoniu nr. 8197 121.01.2004, Raportul Comisiei nr. 2 - Urbanism, Raportul Comisiei nr. 5 - Juridica;

In temeiul prevederilor art. 46, alin. 5 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publica locala;

Initiez proiectul de hotărâre privind radierea unor terenuri din inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, completat si modificat prin H.C.L.M. nr. 242 / 2003;


 

                                                      PRIMAR,
                             RADU STEFAN MAZARE

Anexa 3

    ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR. 8197/ 21.01.2004

REFERAT

Privind radierea unor terenuri

din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanta, completat prin H.C.L.M. nr. 242 / 2003

In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administraţia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001, actualizat si completat cu H.C.L.M. nr. 242 72003;

Având in vedere H.C.L.M. nr. 118, 247 si 319 din 2002, privind aprobarea vânzării prin licitaţie sau negociere directa unor imobile (terenuri sau clădiri ) aparţinând domeniului privat al municipiului Constanta ;

Văzând contractele de vânzare - cumpărare ce au ca obiect suprafeţe de teren cuprinse in H.C.L.M nr.242/2003 cară s-au instrainat integral ( anexa nr.l) si suprafeţe de teren care s-au instrainat parţial ( anexa nr.2 ).

Ca urmare, consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotărâre privind aprobarea radierii din inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001, completat si actualizat prin H.C.L.M. nr. 242 / 2003, a unor terenuri, conform anexelor, ce fac parte integranta din prezentul proiect de hotărâre.


DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU


ŞEF SERV. PATRIM


 


Ing. Ramona Daniela PETCU


Daniela GHERLAN