Hotărârea nr. 289/2004

HOTARAREA PRIVIND RADIEREA PARTIALA A IMOBILULUI SITUAT IN B-DUL TOMIS NR.23 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA


ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIIIL CONSTANTA CONSZLIUL LOCAL


HOTARARE

PRIVIND RADIEREA PARTIALA A IMOBILULUI SITUAT IN B-DUL TOMIS NR.23 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL

MUNICIPIULUI CONSTANTA

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din
data de 02.08.2004_.

Avand in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Stefan Mazare, Raportul Comisiei nr. 5- Juridica, Referatul Directiei Patrimoniu inregistrat sub nr. 85560/30.06.2004;

Vazand H.C.L.M. nr. 296/2001 si Contractul de Vanzare-Cumparare autentificat sub nr.8145/27.11.2003;

In temeiul prevederilor art. 38 lit "f" si art. 46, alin 1, din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala;

HOTARASTE:

Art.l - Se aproba radierea partiala din inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr, 296 / 2001, a imobilului (spatiu comercial), situat in b-dul Tomis nr.23, parter, cu nr. de inventar 10378 si val. de inventar 534.020 lei.

Art.2- Se modifica poz.182 din anexa nr.3 a H.C.L.M. nr.296/2001 in sensul ca se va citi valoarea de inventar 70.287 lei.

Art.3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare catre Irimia Petru si Constanta cu domicilml in municipiul Constanta, b-dul Tomis nr.23, Directiei Patrimoniu, Directiei Financiare si Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta, in vederea aducerii ei la indeplinire, precum si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.

Prezenta Hotarare a fost aprobata de 25 consilieri din 27 membri.

PRESEDINTELE SEDINTEI,                                                        CONTRASEMNEAZA

                                                               SECRETAR, MARCELA ENACHE CONSTANTA
NR.289/02.08.2004

Bd. Tomis nr. 5I;Fax: 0040 -41-708101: Tel: 0040 - 41 - 708105: SS700 CONSTANTA - ROMANIAROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA COMISIA NR.5-JURIDICA


RAPORT

Vazand Expunerea de motive a domnului Primar Radu Stefan Mazare;

Avand in vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 213 / 1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001, privind Administratia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 24.07.2001;

In anexa nr.3 a Inventarului bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al municipiului Constanta au fost inregistrate bunurile imobile R.A.E.D.P.P.-Directia Fond Locativ;

Analizand Referatul Directiei Patrimoniu nr. 85560/30.06.2004, prin care se propune radierea partiala din Inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr.296/2001 a imobilului situat in b-dul Tomis nr.23, cu numar de inventar 10378 si valoare de inventar 534.020 lei si modificarea pozitiei nr.182 din anexa 3 a H.C.L.M. nr.296/2001, in sensul ca valoarea de inventar va fi de 70.287 lei.

In temeiul prevederilor art. 46, alin. 5 din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala;

Comisia nr.5-Juridica, avizeaza favorabil  proiectul de hotarare

privind radierea partiala din Inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr.296/2001 a imobilului situat in b-dul Tomis nr.23, constituind spatiu comercial, cu numar de inventar 10378 si valoare de inventar 534.020 lei si modificarea pozitiei 182 din anexa 3 a H.C.L.M. nr.296/2001, in sensul ca valoarea de inventar va fi de 70.287 lei.

Bd, Tomis nr. 51:Fax: 0040-41- 70810k Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA


PRESEDINTE COMISIA NR.5 DANUT MOISOIU

 ROMANIA

JTIDETUL CONSTANTA PRTMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECTIA PATRTMONIU SERVICIUL PATRIMONIU /30.06.2004


REFERAT

Privind radierea partiala a imobilului situat in B-dul Tomis nr.23 din inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului

Constanta

In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001;

In anexa 3 la Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Constanta au fost inregistrate bunurile aflate in administrarea R.A.E.D.P.P.,la pozitia 182 este consemnat imobil situat in b-dul Tomis nr.23, nr de inventar 10378 si val. de inventar 604.307 lei.

Deoarece la acest numar de inventar figureaza imobil compus din teren si constructie (subsol, parter si etaj), in Inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr.296/2001, anexa 3, pozitia 182, cu o valoare totala de 604.307, iar prin Contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr.8145/27.11.2003, s-a instrainat spatiul comercial situat la subsolul si parterul constructiei cu suprafata construita de 134,51 mp, precum si terenul aferent in suprafata indiviza de 118,90 mp, cu val. de inventar 534.020 lei, va ramane in patrimoniu valoarea totala de inventar 70287 lei.

Ca urmare, consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotarare privind:

-   aprobarea radierii partiale din inventarul bunurilor care alcatuiesc Domeniul
Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001 a imobilului
situat in b-dul Tomis nr.23, cu numar de inventar 10378 si valoare de inventar
534.020 lei;

-   modificarea pozitiei nr.182 din anexa 3 a H.C.L.M. nr.296/2001, in sensul ca
valoarea de inventar va fi 70.287 lei.


 

Ing. Ramona Daniela PETCU LOVIN


 

DIRECTOR EXECIITIV PATRIMONIU


Verificat

SEF SERV. PATRIMONIU

Daniela Gherlan


 

Bd. Tomis nr. 51 :Fax: 0040 - 41 - 708 101: Tel: 0040 - 41 - 708105: 8700 CONSTANTA - ROMANIA