Hotărârea nr. 273/2004

HOTARAREA PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL R.A. EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT CONSTANTA, PE ANUL 2004

ROMÂNIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                          HOTARARE

PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL R.A. EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT CONSTANTA, PE ANUL 2004

 

Consiliul   Local   Municipal   Constanta  intrunit   in   şedinţa  ordinara  din   data   de 02.08.2004;

Luând in dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei nr. l de studii, prognoze economico - sociale, buget - finanţe precum si referatul cu nr. 8210/27.07.2004 al conducerii R.A.E.D.P.P. Constanta.

Având in vedere prevederile O.G, 45/2003 privind finanţele publice, a Legii nr, 507 / 2003 privind bugetul de stat PE ANUL 2004.

In temeiul prevederilor art. 38 lit ,j", art 46 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locala:

                                                      HOTĂRĂŞTE

 

ART. l. Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al RAEDPP Constanta pe anul 2004, stabilindu - se:

-   venituri in suma de 236.800 000 mii lei;

-  cheltuieli in suma de 236.700.000 mii lei; profit brut de 100.000 mii lei.

ART. 2. Se aproba lista de investiţii pentru anul 2004 conform anexei in valoare de 66.920.594 mii tei.

ART. 3. Investiţia privind dotarea cu mobilier a unităţilor din invatamantul preuniversitar se va finanţa din fondul de rulment pe o perioada de maxim 5 ani, respectiv pana la 31.12.2008.

ART   4.  Direcţia  Administraţie  Publica  Locala va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta si Direcţiei Buget - Finanţe in vederea aducerii la îndeplinire si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta.

 

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 25 consilieri din 27 membri.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                                                                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                MARCELA ENACHE

 

CONSTANTA

NR.273/02.08.2004

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA BUGET FINANŢE

 

 

                                                AVIZ

 

Având in vedere expunerea de motive prezentata in susţinere de Domnul Primar Radu Stefan Mazare

Analizând proiectul de hotărâre privind

în conformitate cu prevederile art. nr. 38, litera,,i„ si a art.nr. 46 din legea nr.215/2001, privind administrarea publica locala.

Se avizează favorabil proiectul privind PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL R.A. EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT CONSTANTA, PE ANUL 2004

 

 

 

 

PREŞEDINTELE COMISIEI NR.l