Hotărârea nr. 272/2004

HOTARAREA PRIVIND APLICAREA PREVEDERILOR LEGII 213/1998 - "PROPRIETATEA PUBLICA SI REGIMUL JURIDIC AL ACESTEIA "

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                            HOTARARE

 

PRIVIND APLICAREA PREVEDERILOR Legii 213/1998 -"proprietatea publica si regimul juridic al acesteia"

 

Consiliul   Local   Municipal   Constanta  întrunit   in   şedinţa  ordinara   din  data   de 02.08.2004;

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, avizul Comisiei nr. 5 juridica, avizul Comisiei nr. l Buget Finanţe si referatul nr. 8212/27.07.2004, al conducerii RAEDPP Constanta .

In temeiul prevederilor art. 38 lit „gart. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locala:

 

                                                            HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1. Se aproba conform Legii 213/1998 art. 16, alin 2, ca 50% din veniturile incasate de RAEDPP Constanta, provenite din închirierea imobilelor ce fac parte din domeniul public al Municipiului Constanta, conform H.G. 904 / 2002, cu completările ulterioare, sa rămână la dispoziţia RAEDPP Constanta, iar 50% din veniturile incasate se vor vira !a bugetul local al Municipiului Constanta, pana pe data de 05 a lunii in curs pentru luna anterioara.

ART. 2. Secretariatul comisiilor Consiliului Local va prezenta hotărârea Regiei Autonome ''Exploatarea Domeniului Public si Privat" Constanta, Serviciul Administre Imobile din cadrul Primăriei Municipiului Constanta in vederea aducerii la îndeplinire si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta,

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 25 consilieri din 27 membri.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢE l,                                                                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                        MARCELA ENACHE

CONSTANTA

NR.272/02.08.2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.AE.D.P.P.,CONSTANTA

 

 

 

 

CĂTRE, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

 

 

Va rugam sa aprobaţi conform Legii 213 / 1998 art. 16, alin 2, ca 50% din veniturile încasate de R.A.E.D.P.P. Constanta, provenite din închirierea imobilelor ce fac parte din domeniul public al Municipiului Constanta conform HG 904/2002, cu completările ulterioare, sa rămână la dispoziţia R.A.E.D.P.P. Constanta, iar 50% din veniturile incasate sa fie virate la Bugetul Local al Municipiului Constanta, pana la data de 05 a lunii in curs pentru luna anterioara.

In acest sens va rugam sa iniţiaţi un proiect de hotărâre.

 

 

 

Director Economic,

Bobe Carmen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 ROMÂNIA

                        JUDEŢUL CONSTANTA

                         MUNICIPIULUI CONSTANTA

                        CONSILIUL LOCAL COMISIA

 

 

                            

                                                AVIZ

 

 

Având în vedere Expunerea de motive iniţiată de dl. Primar, RADU ŞTEFAN MAZĂRE;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat pentru.
aplicarea prevederilor legii 213/1998 -"proprietatea publica si regimul juridic al acesteia"

Comisia nr. 5 de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea dreptunlor omului şi libertăţilor, întrunită în şedinţa din data  2004, în temeiul art.45 din Legea nr.21 5/2001 privind administraţia publică local, avizează

favorabil prezentul proiect de hotarare.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE COMISIEI,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA BUGET FINANŢE

 

 

 

                                                AVIZ

Având in vedere expunerea de motive prezentata in susţinere de Domnul consilier

Analizând proiectul de hotărâre privind

In conformitate cu prevederile art nr 38, litera „I’ si a art.nr, 46 din legea nr.215/2001 ,privind administrarea publica locala,se avizează favorabil proiectul privind PRIVIND APLICAREA PREVEDERILOR Legii 213/1998 -"proprietatea publica si regimul juridic al acesteia"

 

 

 

 

PREŞEDINTELE COMISIEI NR.1