Hotărârea nr. 269/2004

HOTARARE PRIVIND ACORDUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA CU PRIVIRE LA DENUMIREA SOCIETATII COMERCIALE "DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT JUDETEAN" CONSTANTA S.R.L.

       ROMÂNIA

        JUDEŢUL CONSTANTA

        MUNICIPIULUI CONSTANTA

        CONSILIUL LOCAL

                                                            

 

                                                                                 HOTĂRÂRE

 

privind acordul Consiliului local al municipiului Constanta

cu privire la denumirea societăţii comerciale "Domeniul Public si

Privat Judeţean" Constanta S.R.L.

 

       Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit in şedinţa ordinara din data de

23.06.2003;

       Luând in dezbatere expunerea de  motive prezentata de domnul primar RADU

ŞTEFAN MAZĂRE, referatul Direcţiei Administraţie Publica Locala, raportul Comisiei

nr. 5 -juridica;

       Văzând adresa nr. 82156/22.06.20041 a Consiliului Judeţean Constanta in care se

solicita acordul  Consiliului local al municipiului  Constanta cu privire la denumirea S.C.

"Domeniul public si Privat Judeţean Constanta" S.R.L., denumire ce se apropie de cea a

Regiei Autonome  "Exploatarea Domeniului Public si Privat" Constanta;

       In temeiul prevederilor art. 38 alin. 3 si art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind

administraţia publica locala;

                                                            

                                                                    HOTĂRĂŞTE:

 

       ART. l  -  Se emite acordul Consiliului local al municipiului Constanta cu privire

la denumirea S.C. "Domeniul Public si Privat Judeţean  Constanta" S.R.L.,  societate ce

urmează a se infiinta conform Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 2/21.01.2004.

       ART. 2 - Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va

comunica prezenta hotărâre Direcţiei Administraţie Publica Locala,  Consiliului Judeţean

Constanta, in vederea aducerii la indeplinire, precum si, spre ştiinţa, Prefecturii Judeţului

Constanta..

 

       Adoptata de __ _ consilieri din 27 membri.

     

 

 

 

 

 PREŞEDINTE ŞEDINŢA,

                                                                                CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                     SECRETAR,

    Nr.269/ 23.06.2004


 

           ROMÂNIA

           JUDEŢUL CONSTANTA

           MUNICIPIUL UI CONSTANTA

           PRIMĂRIA

           DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICA LOCALA

                         

 

 

                                                                        RAPORT

 

         

 

                   Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de domnul primar RADU ŞTEFAN

MAZĂRE, privind  acordul Consiliului local  al  municipiului Constanta cu privire la

denumirea societăţii comerciale "Domeniul Public si Privat Judeţean Constanta" S.R.L

             Având in vedere  adresa nr.  82156/22.06.20041 a Consiliului  Judeţean

Constanta in care  se solicita acordul Consiliului local al municipiului Constanta cu privire

la denumirea.S.C.  "Domeniul public si Privat Judeţean Constanta", denumire ce se apropie

de cea a Regiei  Autonome "Exploatarea Domeniului Public si  Privat" Constanta,  in

vederea înregistrării  societăţii la Oficiul Registrului Comerţului Constanta;

             Consideram ca proiectul de hotărâre  întruneşte condiţiile de oportunitate si

legalitate, drept pentru  care emitem prezentul raport, conform prevederilor  art.  46  din

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala. "

                          

 

 

 

 

 

 

   DIRECTOR,

   CONSTANTIN RACU

 


                  ROMÂNIA

          JUDEŢUL CONSTANTA

         MUNICIPIUL CONSTANTA

         CONSILIUL LOCAL

 

           

 

 

 

 

 

 

                                                                                     AVIZ

                              

 

 Având in vedere expunerea de motive prezentata de domnul PRIMAR RADU STEFAN MAZARE ; Analizând     proiectul      de      hotărâre      privind ACORDUL CLM CU PRIVIRE LA DENUMIREA SC „ DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT JUDETEAN CONSTANTA „  SRL , SOCIETATE CE SE VA INFIINTA CONFORM HOTARARII CONSILIULUI JUDETEAN 2/21.01.2004 ;

In conformitate cu prevederile art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locala, se avizează, FAVORABIL proiectul de hotărâre prezentat.

              

 

 

 

 

 

                                 PRESEDINTE COMISIE,

 

                                  DANUT MOISOIU