Hotărârea nr. 267/2004

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L.M. NR.90/08.04.2004 - SISTEMUL DE SEMAFORIZARE

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Privind modificarea H.C.L.M. nr.90/08.04.2004

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in şedinţa ordinara din data 23.06.2004.

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, referatul Direcţiei Servicii Publice nr. 45735/01.04.2004, prin care se propune predarea in gestiune delegata a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar ale Sistemului de Semaforizare din patrimoniul public al Primăriei Municipiului Constanta in patrimoniul SCIL CONFORT URBAN S.R.L., precum si raportul Comisiei de Specialitate nr. 5;

Văzând Hotărârea nr. 76/17.02.2004 a Consiliului Local al Municipiului Constanta privind majorarea capitalului S.C.l.L, CONFORT URBAN S.R.L. in scopul continuării lucrărilor de reabilitare a Sistemului de Semaforizare din Municipiul Constanta si Hotărârea nr.90/08.04.2004 privind cesionarea contractelor de întreţinere si reparare a Sistemului de Semaforizare din Municipiul Constanta si trecerea Sistemului de indicatoare rutiere din patrimoniul municipiului Constanta in gestiune delegata către SCIL Confort Urban SRL Constanta

In temeiul prevederilor art.38, Iit"f' si lit "j" si ale art.46 (aJin. 1) din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala,

Hotareste:

Art. 1. Se modifica Art.3 din HCLM nr.90/08.04.2004 astfel:

Se aproba transmiterea Sistemului de Indicatoare rutiere si Sistemul de Semaforizare din patrimoniul public al municipiului Constanta in gestiune delegata către SCIL Confort Urban SRL Constanta, societate cu unic acţionar Consiliul Local al Municipiului Constanta

Art, 2. Se imputerniceste Primarul Municipiului Constanta sa stabilească prin Dispoziţie componenta comisiei de predare-primire a Sistemului de Semaforizare din Municipiului Constanta,

Art. 3. Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Servicii Publice, Direcţiei Economice, Direcţiei Patrimoniu, S.C.l.L. Confort Urban S.R.L. Constanta in vederea aducerii la îndeplinire si Prefecturii Judeţului Constanta spre ştiinţa.
Adoptata de 26 consilieri din 27 membri.

Preşedinte şedinţa


          Constanta
          NR. 267/ 23.06.2004


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

Având in vedere necesitatea realizării reabilitării Sistemul de Semaforizare din Municipiul Constanta, un program cu dificultate tehnica deosebita

Văzând Hotărârea nr. 76/17,02 2004 a C.L.M. Constanta privind majorarea capitalului social al S.C.I.L. Confort Urban SRL in scopul continuării lucrărilor de reabilitare a Sistemului de Semaforizare din Municipiul Constanta

Văzând referatul Direcţiei Servicii Publice din Primăria Municipiului Constanta.

In temeiul prevederilor art.38 lit "f" si "l" si ale art.46 alin(l) din Legea 215/2001 privind Administraţia publica locala.

Initiez proiectul de hotărâre privind:

I.Modificarea HCLM nr.90/08.04.2004, Art.3 privind trecerea sistemului de indicatoare rutiere si sistemului de semaforizare din patrimoniul public al Municipiului Constanta in gestiune delegata către SCIL Confort Urban S.R.L. societate cu unic acţionar Consiliul Local al Municipiului Constanta .

II.Predarea de către comisia alcătuita, din reprezentanţii Primăriei Municipiului Constanta: Dul Radulescu Claudiu-Sef Serviciu Drumuri si Iluminat Public, Dul Farcas Viorel- Consilier Biroul Iluminat, Dul Telehoi Alexantiru-Referend Biroul Iluminat către reprezentanţii S.C.I.L. Confort Urban S.R.L.: Dl. Director Comercial Prestaţii - Suna Timur. Dna. Andrei Lucia -Serv. Tehnic a Sistemului de Semaforizare din Municipiul Constanta din patrimoniul Primăriei Municipiului Constanta in gestiune delegata către S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. Constanta, pe baza de proces verbal de predare - primire.

PRIMAR,
RADU ŞTEFAN MAZĂRE


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA NR. S

ADMINISTRAŢIA PUBLICA LOCALA,

JURIDICA, APĂRAREA ORDINII PUBLICE,

RESPECTAREA DREPTURILOR SI

LIBERTĂŢILOR CETĂŢENILOR

AVIZ

Având in vedere expunerea de motive prezentata in susţinere de Dl.  PRIMAR RADU ŞTEFAN MAZĂRE

Analizând proiectul de hotărâre PRIVIND MODIFICAREA H.C.L.M 90/08.04.2004 In conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publica; Se  avizează favorabil proiectul  de hotărâre:   PRIVIND  TRANSMITEREA  SISTEMULUI  DE INDICATOARE RUTIERE SI SISTEMUL DE SEMAFORIZARE DIN PATRIMONIUL PUBLIC AL  MUNICIPIULUI  CONSTANTA IN  GESTIUNE  DELEGATA  CĂTRE  SCIL  CONFORT URBAN SRL CONSTANTA SOCIETATE CU UNIC ACŢIONAR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA .

PREŞEDINTE ŞEDINŢA

DANUT MOISOIU

 


 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE

REFERAT

 DE NECESITATE SI OPORTUNITATE


SERVICIUL DRUMURI SI ILUMINAT


Având in vedere ca prin H.C.L.M. nr. 76/17.02.2004 s-a majorat capitalul social al S.C.I.L. Confort Urban SRL in scopul continuării lucrărilor de reabilitare a Sistemului de Indicatoare Rutiere din Municipiul Constanta si reabilitării Sistemului de Semaforizare din Municipiul Constanta;

Având in vedere aptul ca pentru realizarea lucrărilor de întreţinere si reparare a Sistemului de Semaforizare existente in Municipiul Constanta exista următoarele contracte :

-          nr. 33024/14.03.2003 si actul adiţional nr. l (înregistrat cu nr. 25/05.01.2004) la
acesta, încheiate intre C.L.M. Constanta si S.C. Marca Telecom S JLL. Bucureşti

-          nr. 38385/16.06.2000 încheiat intre CX.M. Constanta si S.C. Edil Urban SJUL.


DIRECTOR TUDORITATOLEA


 

, va rugam sa dispuneţi asupra gestionarii contractelor si actului adiţional amintite mai sus de către S.CXL. Confort Urban S.R.L., societate de interes local cu acţionar unic CX.M. Constanta, precum si asupra predării de către reprezentanţii Primăriei Municipiului Constanta : Dl. Director Adjunct - Filat Ionel, Dl. Şef Serviciu Trafic Rutier si Ordine Publica Dan Dumitrescu si DL Insp. Trafic Rutier - Soimaru Nîcu către reprezentanţii S.CXL. Confort Urban SJtL.: DL Director Comercial Prestaţii - Suna Timur, Dna. Andrei Lucia -Serv. Tehnic si Dl. Adrian Samoila - Serv. Tehnic a Sistemului de Indicatoare Rutiere din Municipiul Constanta, pe baza de proces verbal de predare primire, in scopul trecerii Sistemului de Indicatoare Rutiere din Municipiul Constanta din patrimoniul Municipiului Constanta in patrimoniul S.C.LL. Confort Urban S JIX. Constanta.

 

 

 

 

INSP. TRFIC RUTIER SOIMARU MCU

 

OFICIUL JURIDIC

CRISTIAN TÂLPÂU