Hotărârea nr. 263/2004

HOTARARE PRIVIND IMPUTERNICIREA PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA DE A SEMNA CONTRACTELE DE ASISTENTA JURIDICA IN NUMELE CONSILIULUI LOCAL CONSTANTA

   românia

judeţul constanta municipiul constanta consiliul local


HOTARARE

privind împuternicirea Primarului Municipiului Constanta de a semna contractele de asistenta juridica in numele Consiliului Local Constanta

Consiliul Local al Municipiului  Constanta,  întrunit in  şedinţa ordinara din data de 23.06.2004

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre, referatul Direcţiei Administraţie Publica Locala nr.   2004, raportul Comisiei nr.5 -Juridice;

In temeiul dispoziţiilor O.G. nr. 35 / 2002, aprobat si modificat prin Legea nr. 673 / 2002 In temeiul prevederilor art. 38, alin 2, lit. , din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Constanta sa delege avocaţi, si sa incheie, in numele Consiliului Local Constanta, contracte de asistenta juridica cu firme de avocatura pentru, toate litigiile aflate pe rolul instanţelor de judecata.

Art.2. Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre direcţiilor si serviciilor interesate in vederea aducerii la îndeplinire si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.


Prezenta hotărâre a fost adoptata de 26 consilier din 27 de membri.


 


PREŞEDINTE ŞEDINŢA,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR MARCELA ENACHE


CONSTANTA
NR . 263/  23.06.2004

Bd. Tomis nr, 5 LFax: 0040-41 - 708101; Tel: 0040-4 1 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIAjudeţul constanta
 
primăria municipiului constanta
DIRECŢIA ADMINISTRATIE  PUBLICA LOCALA
Nr.           .06.2004

REFERAT


Având în vedere numărul mare de litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti de diferite grade in care Consiliul Local Constanta este parte, precum si importanta acestor dosare -care privesc, mult situaţii, hotărâri ale Consiliului Local Constanta — propunem iniţierea unei hotărâri de consiliu prin care dl. Primar al Municipiului Constanta sa fie abilitat sa încheie, in numele Consiliului Local Constanta, contracte de asistenta juridica cu firme de avocatura pentru toate litigiile in care Consiliul Local Constanta este parte.


 


DIRECTOR EXECUTIV Constantin Racu


 


Bd. Tomisnr 51;Fax;Q040 -41 -708101; Tel: 0040 -41 - 70S105; 8700 CONSTANTA -ROMÂNIAROMANIA

judeţul constanta MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL COMISIA NR.5 - JURIDICA


AVIZ

Având in vedere expunerea de motive prezentata de domnul

Analizând proiectul de hotărâre privind IMPUTERNICIREA PRIMARULUI DE A SEMNA CONTRACTELE DE ASISTENTA DE ASISTENTA JURIDICA IN NUMELE CONSILIULUI LOCAL
In conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, se avizează  

        proiectul de hotărâre prezentat.

PREŞEDINTE COMISIE, DANUT MOISOIU

Bd. Tomis nr. 51 ;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA