Hotărârea nr. 262/2004

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR.337/30.07.2003 PRIVIND LISTA CUPRINZAND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE SI/SAU GESTIONATE, POTRIVIT LEGII, DE CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL CONSTANTA SI PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA, CARE CONSTITUIE INFORMATII DE INTERES PUBLIC

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR.337/30.07.2003 PRIVIND LISTA

CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE SI/SAU

GESTIONATE, POTRIVIT LEGII, DE CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL

CONSTANTA SI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA, CARE

CONSTITUIE INFORMAŢII DE INTF.RES PUBLIC

Consiliul Local al Municipiului Constanta inirunit in şedinţa ordinara din data de 23.06.2004;
Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar al Municipiului Constanta, Radu Ştefan Mazăre, referatul Serviciului Autorizaţii in Construcţii nr.62691/11.05.2004, adresa Direcţiei Tehnic-Achizitii nr.R 80181/17.06.2004 si avizul Comisiei nr, 5 juridica.

Văzând dispoziţiile art.5 alin.(l) lil.g) si h) din Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

In temeiul prevederilor art.38 lit. "e", art.91 si art.46 alin.l din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala:

HOTĂRĂŞTE

Art.I Se aproba modificarea listei cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii, de Consiliul Local Municipal Constanta si Primăria Municipiului Constanta, care constituie informaţii de interes public, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art.2 Secretariatul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre tuturor direcţiilor Primăriei Municipiului Constanta in vederea aducerii la indeplinire si Prefecturii Judeţului Constanta spre ştiinţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de un număr de 26 consilieri din 27   de membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR
CONSTANTA
NR.262 / 23.06.2004                                                         ENACHE MARCELA


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

Anexa la H.C.L.M. nr.262

Lista categoriilor de documente produse si/sau gestionate, potrivit

legii, de Consiliul Local Municipal Constanta si Primăria Municipiului Constanta, care constituie informaţii de interes public

1. Hotărâri ale Consiliului Local Constanta;

2.     Dispoziţiile de interes general ale Primarului Municipiului Constanta;

3.     Actele normative care reglementează organizarea si funcţionarea
autorităţii sau instituţiei publice;

4.      Structura organizatorica, atribuţiile departamentelor, programul de
funcţionare, programul de audiente al autorităţii sau instituţiei publice;

5.      Numele si prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a
instituţiei publice si ale funcţionarului responsabil cu difuzarea
informaţiilor publice;

6.Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;

7.     Sursele financiare, bugetul si bilanţul contabil;

8.     Programele si strategiile proprii;

9.Rapoarte   privind   stadiul   implementării   de   către   Consiliul   Local

Constanta a diverselor proiecte co-fmantate din fondurile comunitare sau

ale altor instituţii finanţatoare externe;

lO.Acorduri de asociere ale Consiliului Municipal  la diverse organizaţii

si organisme internaţionale;

11 .Protocoale   de   infratire   ale   oraşului   Constanta   cu   organe   ale

autorităţilor publice locale din diverse tari;

12.Materiale de promovare a turismului practicat in oraşul Constanta;

13.P.U.G., P.U.Z., P.U.D, avizate de Consiliul Local Constanta;

14.Certificate de Oportunitate, Autorizaţii de Ocupare a    Domeniului

Public, Autorizaţii Eliberate in baza Legii 507/2002;

15.Informaţii privind modul de soluţionare a cererilor, sesizărilor,

reclamatiilor înregistrate in cadrul Primăriei Municipiului Constanta;

16.Informaţii privind starea factorilor de mediu (aer, apa, sol) pe raza   .

municipiului Constanta;

17.Rezultatele dezbaterilor publice in domeniul mediului la care participa reprezentanţii  compartimentului   de  specialitate  din   cadrul  Primăriei


Municipiului Constanta;

18.Orice informaţii privind situaţia unui obiectiv de pe raza municipiului

Constanta, din punct de vedere al protecţiei mediului.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

ENACHE MARCELA

CONSTANTA
NR. 262/ 23.06.2004românia

judeţul constanta

primăria municipiului constanta

direcţia urbanism

serviciul autorizaţii in construcţii


CĂTRE,
DIRECŢIA ORGANIZARE SI INFORMATIZARE

In atenţia doamnei director Adriana Stamat


In vederea modificării HC.L.M. nr. 337/2003, va comunicam:

In ceea ce priveşte secretul de serviciu, din punct de vedere al

emiterii autorizaţiilor de construire, acesta este reglementat astfel:

Conform Ordinului 1.943/2001 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării

lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

art. 54 - asigurarea caracterului public:

(1)      Lista autorizaţiilor de construire/desfiinţare, completata cu elemente de
identificare a imobilului, are caracter public si se afişează la sediul emitentului.

(2)     Lista se afişează lunar Ia sediul emitentului si va cuprinde enumerarea
autorizaţiilor de construire/desfiinţare emise in luna precedenta (in ordinea
eliberării), cu menţionarea adreselor imobilelor (sau a altui mod de identificare),
a numelor si prenumelor solicitanţilor, precum si a scopului pentru care acestea
au fost eliberate.

(3)      Conţinutul documentaţiilor cu caracter tehnic, documentaţiile de urbanism
si de amenajare a teritoriului, precum si celelalte reglementari urbanistice care
au stat la baza emiterii autorizaţiilor de construire/desfiinţare vor putea fi
consultate exclusiv la sediul emitentului si numai de cei care pot face dovada ca
sunt direct interesaţi sau potenţial afectaţi de prevederile acestora."

Conform Legii nr. 16/1996 art. 21 "Creatorii si deţinătorii de documente sint obligaţi sa elibereze, potrivit legii, la cererea persoanelor fizice si a persoanelor juridice, certificate, copii si extrase de pe documentele pe care le creează si le deţin, inclusiv de pe cele pentru care nu s-a împlinit termenul prevăzut la art. O, daca acestea se refera Ia drepturi care ii privesc pe solicitant."

 

 


B4 Tomisnr. 51;Fax: 0040-41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105: 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA
ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA

DIRECŢIA TEHNIC-ACHIZIŢII NR.R 80181/17.06.2004


Către,


Direcţia Organizare şi Informatizare


Referitor adresa dvs. nr.80181/17.06.2004, privind HCLM nr.337/30.07.2003 vă

facem următoarea precizare:

Punctul nr.19 , se regăseşte ca anexă la punctul nr,1 , Hotărâri ale Consiliului Local

Constanţa aprobate conform Legii 500//2002 privind finanţele publice - articolul 42,

OG 45/ 2003, privind finanţele publice locale- articolul 40 , Legea 215/2001 privind

administraţia publică locală , articolul 38, litera "c".

Facem precizarea că studiile de fezabilitate sunt protejate prin înţelegerile scrise

(contracte) încheiate între părţi şi legislaţia privind dreptul de autor.

 


 

 

 

 

DIRECTOR, Veaveghiul Borali

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL COMISIA NR.5 - JURIDICA

AVIZ

Având in vedere expunerea de motive prezentata de domnul Primar al municipiului Constanta Radu Ştefan Mazăre,

Analizand proiectul de hotărâre privind modificarea HCLM nr.337/30.07.2003 privind lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii, de Consiliul Local Municipal Constanta si Primăria municipiului Constanta, care constituie informaţii de interes public.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind Administraţia Publica Locala se

avizează favorabil proiectul de hotărâre privind modificarea HCLM

nr.337/30.07.003 privind lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii, de Consiliul Local Municipal Constanta si Primăria municipiului Constanta, care constituie informaţii de interes public.

PREŞEDINTELE COMISIEI NR. 5