Hotărârea nr. 256/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL MUNICIPAL CONSTANTA PE ANUL 2003


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local municipal Constanta pe anul 2003


Consiliul local al municipiului Constanta intrunit in şedinţa din 23.06.2004 


Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre, raportul comisiei de specialitate nr.l buget-finante si raportul Direcţiei Financiare nr

Având in vedere dispoziţiile art.53 ale Ordonanţei de Urgenta nr.45/2003 privind finanţele publice;

In temeiul prevederilor art.38, lit. "d" si art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publicit locala ;

HOTĂRĂŞTE

Artl.Se aproba contul de execuţie al bugetului local al municipiului Constanta pe anul 2003, prezentat in anexa l, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2.La finele anului 2003, in urma veniturilor realizate in suma de 2.500,108.355 mii lei , iar a cheltuielilor realizate in suma de 2.306.587.976 mii lei, s-a rămas un excedent de 193.520.379 mii lei, care s-a constituit in fond de rulment conform legii .


Art.3 Comisiile de specialitate va comunica prezenta hotărâre tuturor direcţiilor precum si Serviciului Audit Intern din cadrul Primăriei in vederea aducerii la îndeplinire si spre ştiinţa Prefecturii judeţului Constanta,

Adoptata de un număr de___ consilieri din_____ membrii

PREŞEDINTELE   ŞEDINŢEI,                              CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Marcela Enache

Constanta

Nr.256/23.06.2004ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA DIRECŢIA FINANCIARA


RAPORT

                 la hotărârea privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al municipiului Constanta pe anul 2003

In conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenta nr.45/2003 privind finanţele publice locale, consiliile locale aproba contul de execuţie al bugetului municipal al anului precedent.

Veniturile au fost realizate in suma de 2.500.108.355 mii lei, iar cheltuielile in suma de 2.306.587.976 mii lei, rămânând un excedent de 193.520.379 mii lei, care s-a constituit in fond de rulment conform legii .

In anexa nr. l la proiectul de hotărâre privind adoptarea contului de execuţie al bugetului local pe anul 2003 sunt prezentate detaliat, in clasificatia bugetara stabilita de lege, atât veniturile si cheltuielile programate cat si cele realizate.

Executivul a urmărit in permanenta respectarea cu stricteţe a disciplinei fmanciare,a tuturor prevederilor legale din domeniul financiar-contabil, propunandu-si atingerea obiectivelor stabilite de autoritatea deliberativa.

In consecinţa, consideram oportuna si justificata adoptarea prezentei hotărâri.


DIRECTOR

Ec. Marcela FRIGIOIU


CONTUL DE EXCUTIE A BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2003


-mii lei-


 

I I

DENUMIREA INDICATORILOR

I COD

I I

PREVEDERI   IPREVEDERI TRIM.I ANUALE      I    CUMULATE   I

PLAŢI EFECTUATE

I I

I

A

I    B

I

1

 

I

 

2

I

3

I

I

I

I

 

I

 

 

I

 

 

I

 

 

1

VENITURI -TOTAL

IOOOI

l

2 . 073 .

004.

2681

2 .388

830

0641

2.500

.108

.3551

I

IMPOZITUL PE PROFIT

10102

i.

 

600.

0001

 

600

ODOI

 

600

.0001

j

IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULAŢIE

10302

J

134 .

400.

0001

161

200

0001

172

.526

.6531

:

Impozitul pe veniturile liber-prof esionistilor,

1030201

-

 

 

I

 

 

I

 

 

I

I

meseriaşilor si ale altor persoane fizice

I

T

 

 

I

 

 

I

 

 

I

T

independente si asociaţiilor familiale

I

~

 

300

0001

 

300

OODI

 

129

.3611

r

Impozitul pe clădiri de la persoane fizice

1030202

~

95 .

DOO

0001

110

000

0001

117

.036

.4941

t

Taxe asupra mijloacelor de transport deţinute

ID3D2'03

I

 

 

I

 

 

I

 

 

I

T

de persoane fizice

I

:

15 .

000

0001

17

,000

.0001

:a

.021

.2411

'.

Impozitul pe veniturile din inchirieri.

1030204

i

 

 

I

 

 

I

 

 

I

T

subinchirieri, locaţii de gestiune si arendări

I

7

 

200

0001

 

200

0001

 

58

.6631

I

Impozitul pe terenuri de la persoane fizice

1030209

T

20.

BOO

0001

25

,000

.0001

zi

.047

.0791

7

Alte intpozite si taxe de la populaţie

1030230

~

3 .

100

0001

.5

.700

,0001

10

,233

.8151

i

TAXA PS TEREN

IQ402

:

58 .

000

0001

•;•• =

000

0001

24

.904

,2961

i

IMPOZITUL PE CLĂDIRI SI TERENURI DE LA

IOS02

:

 

 

I

 

 

I

 

 

I

i

PERSOANE JURIDICE

I

:

107.

700

0001

161

.500

0001

105

.347

,4101

i

Impozitul pe clădiri de la persoane juridice

1050201

i

90.

000

oooi

145

.000

.0001

163

.254

.8901

i

Impozitul pe terenuri de la persoane juridice

1050202

_

17.

700

DOOI

16

,500

.0001

22

.592

.5201

T

ALTE IMPOZITE DIRECTE

IOB02

I

26.

£00

0001

37

,560

0001

40

.748

.8971

1

Taxa asupra mijoacelor de transport deţinute de

IOB0205

7

 

 

I

 

 

I

 

 

I

-

persoane juridice

I

T

7.

000

,0001

17

,500

.0001

_.::'

.965

.9981

-_

Impozitul pe terenul agricol

1080206

T

 

 

I

 

 

I

 

8

.0231

L

Alte iricasari din impozite directe

IOB0230

7

19.

600

0001

30

,060

.0001

:o

.774

,8761

-_

IMPOZITUL PE SPECTACOLE

11502

-

 

500

0001

1

,200

0001

1

.392

,7731

-

ALTE IMPOZITE INDIRECTE

11702

T

132.

255

.0001

157

.400

.0001

173

.908

.0021

-

Taxe si tarife pentru eliberarea de licenţe si

1170203

I

 

 

I

 

 

I

 

 

I

I

autorizaţii de funcţionare

I

I

2.

122

0001

4

.300

.0001

4

.501

.1171

~

Taxe judiciare de timbru

1170210

_

 

 

I

37

.000

0001

37

.700

.5731

I

Taxe de timbru pentru activitatea notariala

1170212

1

 

 

I

80

.000

.0001

91

.170

.9081

I

Taxe extrajudiciare de timbru

1170213

1

34.

725

,0001

36

,100

,0001

-; i

.535

.4041

I

Alte incaaari din impozite indirecte

1170230

J

95.

40B

0001

 

 

I

 

 

I

1

VAKSAMINTE DIN PROFITUL NET AL

12002

:

 

 

I

 

 

I

 

 

I

I

REGIILOR AUTONOME

I

i

 

 

7

1

.870

.0001

2

.178

,5181

i

VARSAMINTE DE LA INSTITUŢIILE

12102

i

 

 

I

 

 

I

 

 

I

I

PUBLICE

I

T

15.

500

0001

23

,805

0001

23

.784

9151

I

Alte venituri privind circulaţia pe drumurile

I210ZD6

~

 

 

I

 

 

I

 

 

I

i

publice

I

7

14,

000

,0001

21

.500

.0001

22

,039

,1081

I

Contribuţia lunara a părinţilor sau susţinătorilor

1210211

r

 

 

I

 

 

I

 

 

I

I

legali pentru intretinerea copiilor in crese

I

i

1

500

0001

2

300

0001

1

.740

7151


I Alte venituri de la instituţiile publice

1210230

1

 

 

I

 

5 .

0001

 

5.

0921

I DIVERSE VENITURI

12202

I

36,

450,

0001

42

.150.

0001

63

.326

9411

I Venituri din recuperarea cheltuielilor de

1220202

~

 

 

I

 

 

I

 

 

I

I judecata, imputaţii si despăgubiri

I

~

 

250.

0001

 

35D.

0001

 

434,

8091

I venituri din amenzi si alte sancţiuni aplicate,

1220203

I

 

 

I

 

 

I

 

 

I

I potrivit dispoziţiilor legale

I

I

6

000

0001

i -i

.000.

0001

15

.760

2261

I Restituiri de fonduri din finanţarea bugetara

I2202D5

I

 

 

I

 

 

1

 

 

I

I locala a anilor precedenţi

I

I

1

000,

0001

 

350.

0001

 

382.

5381

I Venituri din concesiuni si inchirieri

1220207

I

ÎS

.000

0001

14

.000,

0001

14

. 052

9581

I Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu

I22020B

1

 

 

I

 

 

I

 

 

I

I intarziere a declaraţiei de impozite si taxe

I

1

 

500

0001

 

750.

0001

 

911

4711

I încasări din alte surse

1220230

1

12

700

0001

12

.700.

0001

31

.784

9391

I VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR

ison:;

I

 

 

I

 

 

I

 

 

I

I BUNURI ALE STATULUI

I

1

205

.000

0001

141

.520.

0001

159

,164

2841

I Venituri din valorificarea unor bunuri

1300201

T

 

 

I

 

 

I

 

 

1

I ale instituţiilor publice

I

i

204

.000

.0001

140

.000

0001

157

.608

8371

I venituri din vânzarea locuinţelor construite

1300203

-

 

 

I

 

 

I

 

 

I

î din fondurile statului

I

T

 

soo

0001

 

380

0001

 

416

7311

I Venituri din privatizare

1300204

î

 

400

.0001

1

.140

0001

1

.138

7161

I VENITURI OJ DESTINAŢIE SPECIALA

13102

:

171

.525

0001

194

.757

0001

208

.981

9091

I Taxe speciale

1310201

T

167

.525

0001

189

,421,

0001

139

.209

6861

I Venituri din fondul de intervenţie

1310204

i

 

 

I

 

 

I

e

.424

4101

T Venituri din fondul pentru locuinţe

1310205

-

2

.000

0001

4

.755

0001

2

.765

6611

I Donaţii si sponsorizări

I31020B

i

2

.000

.0001

 

580.

0001

 

582

1521

I SUME DEFALCATE DIH TAXA PE VALOAREA ADĂUGATA

13302

i

 

 

I

 

 

I

 

 

I

I PENTRU BUGETELE LOCALE

I

i

600

.140

.2681

701

.024.2181

701

.024

2181

I Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru

1330201

i.

 

 

I

 

 

I

 

 

I

I instituţiile de invatamant preuniver sitar de stat.

I

~

 

 

i

 

 

I

 

 

I

I crese, centrele judeţene si locale de consultanta

I

i

 

 

I

 

 

I

 

 

I

I agricola

I

I

479

.927

.2681

4S1

.998

2131

4B1

.998

2131

I Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru

1330202

i

 

 

I

 

 

I

 

 

I

I subvenţionarea energiei termice pentru populaţie

I

I

120

.213

.0001

219

.026

0001

219

.026

,0001

I COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VEHIT

13402

i

534

.334

,0001

700

.401

9411

702

. 877

6341

I Cote defalcate din impozitul pe venit

1340201

i

445

.000

,0001

550

.000,

0001

552

.475

6931

I Sume defalcate din impozitul pe venit pentru

1340202

î

 

 

I

 

 

I

 

 

I

I echilibrarea bugetelor locale

I

i

69

.522

.8701

79

.094

9911

79

. 094

9911

î Sume alocate de consiliul judeţean pentru

1340204

i

 

 

I

 

 

I

 

 

I

I echilibrarea bugetelor locale

I

i

69

.611

.1301

71

.306.

9501

71

.306

9501

I SUBVENŢII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT

13702

i

 

 

I

ÎS

.841.

9051

i&

. B41

9051

I Subvenţii primite de bugetele locale pentru drumuri

1370208

i

 

 

I

 

 

I

 

 

I

I judeţene, comunale si pentru străzile care se vor

1

T

 

 

I

 

 

I

 

 

J

I amenaja in perimetrele destinate construcţiilor de

I

I

 

 

I

 

 

I

 

 

J

I cvartale de locuinţe noi in localităţi rurale si

1

i

 

 

I

 

 

I

 

 

I

I urbane

I

i

 

 

I

38

.641

90SI

3B

.841.

9051

ICHELTUIELI-TOTAL

15002

T

2 , 073

.004

,2681

2 .363

.830,

0641

2 .306

.537.

9761

I AUTORITĂŢI PUBLICE

15102

T

123

.755

.9421

122

.955

9421

110

.759

8651

I Autorităţi executive

1510205

I

128

.755

,9421

122

.955

9421

110

. 759

8651


I ÎNVĂŢĂMÂNT

I învăţământ preşcolar

I învăţământ primar si gimnazial

I învăţământ liceal

I învăţământ profesional

I SĂNĂTATE

I Crese

I Alte instituţii ai acţiuni sanitare

I CULTURA, RELIGIE SI ACŢIUNI PRIVIND

I ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET

I Muzee

I Teatre si instituţii profesioniste

I de spectacole ai concerte

I Scoli populare de arta si meserii

I Culte religioase

I Activitatea sportiva

I Alte instituţii si acţiuni privind

l cultura, religia si activitatea

I sportiva si de tineret

I ASISTENTA SOCIALA, ALOCAŢII, PENSII,

I AJUTOARE SI INDEMNIZAŢII

I Centre de îngrijire si asistenta

I Cantine de ajutor social

I Ajutor social

I Cămine pentru persoane vârstnice

I Drepturile asistentului personal pentru copii

I si adulţi cu handicap grav

I Alte acţiuni privind asistenta sociala,

I alocaţii, pensii, ajutoare si indemnizaţii

I SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINŢE

I întreţinerea ai repararea străzilor

I Iluminat

I Salubritate

I întreţinere grădini publice, parcuri si zone verzi,

I baze sportive si de agrement

I Reţele, centrale si puncte termice

I Alte acţiuni privind dezvoltarea publica si

I locuinţe

I TRANSPORTURI SI COMUNICAŢII

I Drumuri si poduri

I Transportul in comun

I ALTE ACŢIUNI

I Centre militare

I Protecţia civila

I CHELTUIELI CU DESTINAŢIE SPECIALA

I Servicii publice finanţate din taxe speciale

I Cheltuieli din fondul pentru locuinţe

I Cheltuieli din donaţii si sponsorizări


 

IS702

I

474

.497

.9681

476

.568

.9161

476

.56B

.9181

1570202

I

70

.571

.0561

60

.571

.0561

60

.571

.0561

1570203

J

205

.326

,7911

210

.326

,7911

210

.326

.7911

1570204

I

157

,363

.9131

170

.752

.5941

170

.752

,5941

IS70205

I

41

.236

.2081

34

.918

.4771

34

.918

.4771

15802

I

!•;

.129

.3001

14

.415

.8701

14

.079

.3001

1580205

I

9

.629

.3001

Ifl

.699

.3001

i C'

.459

.3001

1580250

I

4

.500

.0001

3

.716

.5701

3

.620

.0001

15902

I

 

 

I

 

 

I

 

 

I

I

I

54

.100

.0001

57

,333

.0301

57

.285

.9B3I

1590204

î

:.

.000

.0001

3

.260

.0001

3

.260

.0001

1590205

I

 

 

I

 

 

I

 

 

I

I

I

35

.500

.0001

-=;

.500

.0001

40

.499

.3231

IS90206

I

2

.400

.0001

2

.250

.0001

2

.250

.0001

I59021S

I

j

.200

.0001

1

.200

.0001

1

.165

.0001

1590220

I

3

.500

.0001

-,

.150

.0001

4

.150

.0001

1590250

I

 

 

I

 

 

I

 

 

I

I

]•

 

 

I

 

 

I

 

 

I

I

:.

4

.500

,0001

5

.973

,0001

'-

.591

.1601

16002

i

 

 

I

 

 

I

 

 

I

I

i

87

.284

.0001

107

.362

,3411

101

.505

.9621

1600202

r

3

.500

.0001

3

.500

.0001

2

.545

.8821

1600207

:

13

.500

.0001

i

.500

.0001

7

.212

.9671

1600209

r

3

.744

.0001

23

.755

.3411

22

.773

.1961

1600242

i

13

.000

.0001

::.

.000

.0001

::

.816

.0041

1.600247

i

 

 

I

 

 

I

 

 

I

I

:

40

.590

.0001

45

.657

.0001

45

.406

.3301

1600250

:

 

 

I

 

 

I

 

 

I

I

:

12

.950

.0001

12

.950

.0001

11

.751

.5831

16302

i

974

,942

.9581

1.224

.325

.9581

1.176

.493

.6561

1630202

i

 

 

I

4

.335

.0151

4

.385

.0151

1630203

i

9

.354

.6761

1 =

.354

.6761

13

.064

.1041

1630204

j

1S1

.950

.0001

243

.950

.0001

243

.950

.0001

IS30205

i

 

 

I

 

 

I

 

 

I

I

i

43

.300

.0001

62

,800

,0001

61

-S86

.1641

IE30210

i

328

.463

.0001

360

.276

,0001

327

.693

.7511

1630250

i

 

 

I

 

 

I

 

 

I

I

i

411

.875

.2E2I

537

.060

.2671

525

.714

.6221

16802

i

îs e

.300

.0001

181

.641

.5051

180

.871

.8411

1660205

i

 

 

I

38

.341

.9051

38

.841

.9051

IS80207

i

15B

.300

.0001

142

.800

,0001

142

.029

.9361

17202

3

9

.469

,1001

9

.469

.1001

3

.063

.4411

1720202

L

9

,000

,0001

9

.000

.0001

2

-S9G

.2161

1720207

J

 

469

.1001

 

469

,1001

 

465

.2251

13602

-

171

.525

.0001

194

.757

.0001

185

.959

,0101

1950201

L

167

.525

.0001

189

.421

.0001

183

.392

,8631

IS60204

.;.

2

,000

.0001

4

.756

.0001

1

.993

.3121

1360207

7

2

.000

.0001

 

580

.0001

 

572

.8351


EXCEDENT Excedent


I9S02    I I9EQ201 I


153.520.3791 193.520.3191


 


Conducătorul instituţiei.


Conducătorul compartimentului f inanc i ar - c ontab i l,