Hotărârea nr. 251/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA COMPLETARII H.C.L.M. NR.143/08.04.2004


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

PRIVIND APROBAREA COMPLETĂRII   H.C.L.M. NR. 143 / 08.04.2004

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in şedinţa ordinara din data de 23.06.2004;

Având in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul Comisiei nr. 1- Buget -Finanţe , Raportul Comisiei nr.5-Juridica, Referatul Direcţiei Patrimoniu nr . 80451 / 2004;

In temeiul prevederilor art.4, alin. 1 din Legea nr. 33 / 1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica;

Având in vedere prevederile art.38, lit.T si lit. „K", art. 125, alin.1 si art. 46 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publica Locala ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1.-Se aproba completarea H.C.L.M. nr. 143 / 08.04.2004, cu următorul articol: „Toate cheltuielile efectuate pentru achiziţionarea imobilului compus din teren in suprafaţa de 191,06 mp. si construcţie in suprafaţa de ,65,37 mp. situat in Constanta, str. Randunelelor nr. 96, in vederea aplicării PUD-ului „ Amenajare intersecţie str. Dezrobirii cu str. Baba Novac", respectiv cheltuieli notariale, cele privind valoarea imobilului, cheltuieli ocazionate de demolare; alte cheltuieli, se suporta de Primăria Municipiului Constanta, din bugetul local."

Atr. 2.-Celelalte articole ale H.C.L.M. nr. 143 / 08.04.2004 se renumeroteaza, conţinutul lor rămânând neschimbat.

Art. 3-Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va

comunica prezenta hotărâre doamnei   Lazar Georgeta,   Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Corp Control, Direcţiei Financiara, Serviciului Public de impozite, taxe si alte venituri la bugetul local si Serviciului Juridic, in vederea aducer ii ei la îndeplinire, precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Prezenta Hotărâre a fost adoptata de 26 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI              CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

MARCELA ENACHE

Constanta
Nr. 251/ 23.06.2004

Bd. Torni» or. 51;Fax:Q040 -41 -708101; Tel: 0040 -41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIAROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA COMISIA NR, 5


RAPORT

Având in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, H.C.L.M nr. 143 / 08.04.2004, referatul Direcţiei Patrimoniu nr. #0*7 V| /2004 privind propunerea d e completare a H.C.L.M. nr. 143 / 08.04.2004 in sensul ca " Toate cheltuielile efectuate pentru realizarea achiziţionării imobilului compus din teren in suprafaţa de 191,06 mp. si construcţie in suprafaţa de 65,37 mp., situat in Constanta, str. Randunelelor nr. 96 , in vederea aplicării PUD-ului -Amenajare intersecţie str. Dezrobiriix;u str. Baba Novac-se suporta de Primăria municipiului Constanta, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre ;

In temeiul prevederilor art. 6 si art. 10 din Legea nr.33 /1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica;

In conformitate cu prevederile art. 38, lit. T, art. 123, alin.2 si art. 46 alin.1 din Legea nr. 215 / 2001 priyind Administraţia Publica Locala.

Avizam favorabil proiectul de hotărâre privind completarea H.C.L.M. nr. 143/08.04.2004.

Bd. Tomis nr. 5 l;Fax: 0040 -41 - 708101; Tel; 0040    4 i    70BL05; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


PREŞEDINTELE COMISIEI NR.5

 ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIUL CONSTANTA DIRECŢIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

Nr 80451/17.06.2004

REFERAT


In vederea aplicării PUD-ului « Amenajare intersecţie str. Dezrobirii cu str. Baba Novac » au fost adoptate hotărâri privind achiziţionarea de imobile (teren si construcţie) si hotărâri privind schimbul de terenuri intre municipiul Constanta si proprietarii imobilelor din zona supusa amenajării.

In hotărârile adoptate nu au fost înscrise cheltuielile efectuate pentru achiziţionarea imobilelor si pentru realizarea schimburilor de terenuri, motiv pentru care propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre pflvind completarea H.C.L.M nr. 143 / 08.04.2004, cu următorul atricol: „Toate cheltuielile efectuate pentru achiziţionarea imobilului compus din teren in suprafaţa de 191,06 mp. si construcţie in suprafaţa de 65,37 mp. situat in Constanta, str. Randunelelor nr. 96, in vederea aplicării PUD -ului „ Amenajare intersecţie str. Dezrobirii cu str. Baba Novac"', respectiv cheltuieli notariale, cele privind valoarea imobilului, cheltuieli ocazionate de demolare; alte cheltuieli, se suporta de Primăria Municipiului Constanta, din bugetul local."

In temeiul prevederilor art.4, alini  din Legea nr.33 / 1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica;

In conformitate cu prevederile art. 38, lit. T si lit "k", art. 125 alin.1 si art. 46 alin.1 din Legea nr. 215 / 2001 privi nd Administraţia Publica Locala, propunem aprobarea proiectul de hotărâre privind completarea H.C.L.M. nr. 143/08.04.2004.

DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU

                                                       

Ing. Ramona Daniela Petcu Lovin                                 

SERVICIU PATRIMONIU

Consilier Nela Andreias

                       BtLTomisnr. 5l;Fax: 0040 -41 -708101; Tel: 0040-41 -70810* 8700 CONSTANTA -ROMÂNIA