Hotărârea nr. 246/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA COMPLETARII H.C.L.M. NR.500/12.12.2003


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

PRIVIND APROBAREA COMPLETĂRII   H.C.L.M. NR. 500 / 12.12.2003

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din
data de 23.06.2004

Având in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul Comisiei nr. 1- Buget -Finanţe , Raportul Comisiei nr.5-Juridica, Referatul Direcţiei Patrimoniu nr. 80443 / 2004;

In temeiul prevederilor art.4, alin. 1 din Legea nr. 33 / 1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica;

Având in vedere prevederile art.38, lit.T si lit. „K", art. 125, alin.1 si art. 46 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publica Locala ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1.-Se aproba completarea H.C.L.M. nr. 500 / 12.12.2003, cu următorul articol: „Toate cheltuielile efectuate pentru realizarea schimbului de terenuri intre Municipiul Constanta si Seit-Veli Remzi si Cheuser, în vederea aplicării PUD-ului „Amenajare intersecţie str Dezrobirii cu str. Baba Novac", respectiv cheltuieli notariale, cele privind valoarea imobilului, cheltuieli ocazionate de demolare; alte cheltuieli, se suporta de Primăria Municipiului Constanta, din bugetul local."

Atr. 2.-Celelalte articole ale H.C.L.M. nr. 500 / 12.12.2003, se renumeroteaza, conţinutul lor rămânând neschimbat.

Art. 3-Compărţimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local

va comunica prezenta hotărâre domnilor Seit-Veli Remzi si Cheuser, Direcţiei

Patrimoniu, Direcţiei Corp Control, Direcţiei Financiara, Serviciului Public de

impozite, taxe si alte venituri la bugetul local si Serviciului Juridic, in vederea

aducerii ei la îndeplinire,  precum si  Prefecturii Judeţului Constanta, spre

ştiinţa.

Prezenta Hotărâre a fost adoptata de___________ consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                         CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

MARCELA ENACHE

Constanta

Nr. 246/ 23.06.2004

                         BdTomisnr. 5!;Fax:0040-41 -7081I)!; Tul: 0040 -41 -708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIAROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA COMISIA NR. 5


RAPORT

Având in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, H.C.L.M nr. 500/12.12.2003, referatul Direcţiei Patrimoniu nr. 80* i 2004 privind propunerea de completare a H.C.L.M. nr. 500 /12.12.2003 ,în sensul ca " Toate cheltuielile efectuate pentru realizarea schimbului de terenuri intre Municipiul Constanta si Seit-Veli Remzi si Cheuser, in vederea aplicării PUD-uluî -Amenajare intersecţie str. Dezrobirii cu str. Baba Novac-se suporta de Primăria municipiului Constanta, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre ;

In temeiul prevederilor art. 6 si art. 10 din Legea nr.33 /1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica;

In conformitate cu prevederile art. 38, lit. "f, art. 123, alin.2 si art. 46 alin.1 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administraţia Publica Locala.

Avizam favorabil  proiectul de hotărâre privind completarea H.C.L.M. nr. 500 /12.12.2003.

PREŞEDINTELE COMISIEI NR. 5

 

                    Bd. Tomisnt.51;Fax: 0040 -- 41 - 708101; Tel: 0040-41 - 70S1Q5; S700 CONSTANTA - ROMÂNIAROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA PRIMĂRIA MUNICIPIUL CONSTANTA

DIRECŢIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

Nr. 80443/17.06.2004

REFERAT


In vederea aplicării PUD-ului « Amenajare intersecţie str. Dezrobirii cu str. Baba Novac » au fost adoptate hotărâri privind achiziţionarea de imobile (teren si construcţie) si hotărâri privind schimbul de terenuri intre municipiu) Constanta si proprietarii imobilelor din zona supusa amenajării.

In hotărârile adoptate nu au fost inscrise chelt uielile efectuate pentru achiziţionarea imobilelor si pentru realizarea schimburilor de terenuri, motiv pentru care propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind completarea H.C.L.M nr. 500 / 12.12,2003 cu următorul articol: „Toate cheltuielile efectuate pentru realizarea schimbului de terenuri intre Municipiul Constanta si Seit-Veli Remzi si Cheuser, in vederea aplicării PUD-ului „Amenajare intersecţie str, Dezrobirii cu str, Baba Novac", respectiv cheltuieli notariale, cele privind valoarea imobilului, cheltuieli ocazionate de demolare; alte cheltuieli, se suporta de Primăria Municipiului Constanta, din bugetul local,"

In temeiul prevederilor art.4, alini din Legea nr.33 / 1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica;

DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU

Ing. Ramona Daniela Petcu Lovin                         C.J. Andrei  Sozanski


 


SERVICIUL PATRIMONIU Consilier Nela Andreias


In conformitate cu prevederile art. 38, lit. Tsi lit "k", art. 125 alin.1 si art. 46 alin.1 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administraţia Publica Locala, propunem aprobarea proiectul de hotărâre privind completarea H.C.L.M. nr. 500.12,12.2003.

Bd. Tomisnr. 51;F<n;0040 -41 - 708101; Tel: 0040-41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA