Hotărârea nr. 242/2004

HOTARARE PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN VEDEREA TRANSMITERII IMOBILULUI (TEREN + CONSTRUCTIE),AL.SIUTGHIOL NR. 2, DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA DIRECTIEI PENTRU SPORT A JUDETULUI CONSTANTA IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL CONSTANTA;

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTARARE

privind emiterea acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta in vederea transmiterii imobilului (teren + construcţie), Al. Siutghiol nr. 2, din domeniul public al statului si administrarea Direcţiei pentru Sport a Judeţului Constanta in domeniul public al Municipiului Constanta si administrarea Consiliului Local Constanta;

 

Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de

23.06.2004;

Luând în dezbatere Expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ştefan Mazăre, avizul Comisiei nr.2 - Urbanism, precum şi referatul Direcţiei Patrimoniu nr. 80455/17.06.2004;

Văzând adresa Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 80022 / 2004 prin care Agenţia Naţionale pentru Sport este de acord cu propunerea de intrare in patrimoniul municipiului Constanta a sediului Radio clubului Judeţean si adresa Direcţiei pentru Sport a Judeţului Constanta nr.80566/18.06.2004;

In baza dispoziţiilor art. 9 alin. l din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art.38 alin 2, Ht. "f şi ale art.46 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locala;

HOTĂRĂŞTE:

ART. l Se emite acordul Consiliului Local al Municipiului Constanta in vederea promovării unei Hotărâri de guvern prin care se transmite imobilul ( teren + construcţie ), având destinaţia Sediu Radio Club din Constanta, Al. Siutghiol nr. 2, din domeniul public al statului si administrarea Direcţiei pentru Sport a Judeţului Constanta in domeniul public al municipiului Constanta, imobil având următoarele elemente de identificare, conform planului de situaţie anexat, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre:

-         Clădire P+l

-         Suprafaţa teren=90 mp

-         S constr. Desf.=126 mp

Antena de emisie recepţie (structura metalica)=2,88 mp

ART. 2 Imobilul constituie domeniul public al statului conform HG 1326/2001, Anexa pag. 68, nr. crt. 6 - "sediu radio club";

ART. 3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Constanta, Agenţiei Naţionale pentru Sport - Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanta in vederea aducerii ei la indeplinire precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.


Prezenta hotărâre a fost adoptată de


consilieri din 27 membri


 


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


CONSTANTA

NR  242/ 23.06.2004 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

 


REFERAT

privind emiterea acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta prin care se transmite imobilul ( teren + construcţie ), Al. Siutghiol nr. 2, din domeniul

public al statului si administrarea Direcţiei pentru Sport a Judeţului Constanta in domeniul public al Municipiului Constanta si administrarea Consiliului Local

Constanta;

In baza dispoziţiilor art.9 alin. l din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

Văzând adresa Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 80022/2004, prin care Agenţia Naţionale pentru Sport este de acord cu propunerea de intrare in patrimoniul municipiului Constanta a sediului Radio clubului Judeţean si adresa Direcţiei pentru Sport a Judeţului Constanta nr.80566/18.06.2004;

In temeiul prevederilor art.38, alin. 2 lit.'T, si art. 46, din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publica locala, conform căreia Consiliul Local administrează domeniul public si privat al oraşului;

Supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Constanta proiectul de hotărâre privind emiterea acordul in vederea promovării unei Hotărâri de guvern prin care sa se transmită imobilul ( teren + construcţie ), având destinaţia Sediu Radio Club din Constanta, Al. Siutghiol nr. 2, din domeniul public al statului si administrarea Direcţiei pentru Sport a Judeţului Constanta in domeniul public al municipiului Constanta, imobil având următoarele elemente de identificare, conform planului de situaţie anexat:

-         Clădire P+ 1

-         Suprafaţa teren= 90 mp

-         S. constr. Desf.=126 mp

-         Antena de emisie recepţie (structura metalica) = 2,88 mp


 


DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU

Ing. Ramona Daniela PETCU LOVIN


SERV. PATRIMONIU

NELU MOCANU                       Bd, Tomis nr. 5L;Fax: 0040   41-708101: Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA