Hotărârea nr. 23/2004

HOTARAREA PRIVIND RADIEREA IMOBILULUI SITUAT IN B-DUL AL.LAPUSNEANU NR.98, BL.AL3,SC.A, ET.3, AP. 13, DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICPIULUI CONSTANTA, APROBAT PRIN HCLM NR.296/2001

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

PRIVIND RADIEREA IMOBILULUI SITUAT

IN B-DUL AL. LAPUSNEANU NR.98, BL. AL3, SC. A, ETAJ 3, AP. 13,

DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL

PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBAT PRIN H.C.L.M.

NR.296/2001

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din data de 17.02.2004;

Având in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul Comisiei nr. 5, referatul Direcţiei Patrimoniu înregistrat sub nr. 6974 / 2004, Referatul Serviciului Juridic nr. 28878 / 2003 si Referatul nr. 2428 / 2004 al R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta;

Având in vedere contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 4477/17.12.2003;

In temeiul prevederilor art. 38 lit "f si art. 46, alin l, din Legea nr. 2157 2001 privind Administraţia Publica Locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art. l - Se aproba radierea parţiala din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001 a imobilului situat in b-dul Al. Lapusneanu nr. 98, bl. AL3, se. A, etaj 3, ap. 13, compus din doua camere si dependinţe cu suprafaţa utila de 32,83 si balcon cu suprafaţa de 3,39 mp, cu număr de inventar 15288 si valoare de inventar 663.0001ei,

Art. 2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre numiţilor Maxim Valentin si Maricica, domiciliaţi in Constanta, b-dul Al. Lapusneanu nr. 98, bl. AL3, se. A, etaj 3, ap. 13, Direcţiei Patrimoniu, Regiei Autonome Administrarea Domeniului Public si Privat, in vederea aducerii la indeplinire, precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Prezenta Hotărâre a fost aprobata de 27 consilieri din 3 1 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                 CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

MARCELA ENACHE CONSTANTA
NR. 23/ 17.02.2004

\n

Anexa 1

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

Având in vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 213 / 1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001, privind Administraţia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 24.07.2001;

Vazind    Referatul Direcţiei Patrimoniu si Referatul R.A.  Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta;

In temeiul prevederilor art. 46, alin. 5 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publica locala;

Initiez proiectul de hotărâre privind radierea din inventarul, bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001 a imobilului situat in b-dul Al. Lapusneanu nr. 98, bl. AL3, se. A, etaj 3, ap. 13, cu număr de inventar 15288 si valoare de inventar 663.000 lei compus din doua camere si dependinţe, cu suprafaţa utila de 48,35 mp si balcon cu suprafaţa de 3,39 mp, cu număr de inventar 15288 si valoare de inventar 663.000 lei.

 PRIMAR,
RADU STEFAN MAZĂRE

Anexa 2

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

                        NR.6794/ 19.01.2004

REFERAT

Privind radierea imobilului situat in

b-dul Al. Lapusneanu nr.98, bl.ALS, se. A, etaj 3, ap. 13

din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat

al municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001

In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 2137 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administraţia Publica Locala, s-a întocmit inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001;

In anexa nr. 3 la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanta au fost înregistrate bunurile imobile R.A.E.D.P.P.- Direcţia Fond Locativ;

Conform Contractului de vânzare — cumpărare autentificat sub nr. 4477 l 17.12.2003 la Biroul Notarului Public Florin Visan;

Prin referatul nr. 2428 / 2003, R.A. Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta cere radierea din inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001 a imobilului situat in b-dul Al. Lapusneanu nr. 98, bl. AL3, se. A, etaj 3, ap. 13, cu număr de inventar 15288 si valoare de inventar 663.000 lei, compus din doua camere si dependinţe, cu suprafaţa utila de 48,35 mp si balcon in suprafaţa de 3,39 mp;

Ca urmare, consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotărâre privind aprobarea radierii din inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001 a imobilului situat in b-dul Al. Lapusneanu nr. 98, bl. AL3, se. A, etaj 3, ap. 13, cu număr de inventar 15288 si valoare de inventar 663.000 lei.

 

DIRECTOR PATRIMONIU

Ing. Ramona Daniel/ PETCU LOVIN