Hotărârea nr. 228/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI SI A STUDIULUI DE OPORTUNITATE PENTRU CONCESIONAREA PRIN LICITATIE PUBLICA A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 1315,62 MP, SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DE-A LUNGUL DN3 DE LA LIMITA LOCALITATII VALUL LUI TRAIAN PANA LA BSC CONSTANTA IN VEDEREA MODERNIZARII SISTEMULUI GSM PRIN CONSTRUIREA UNEI RETELE DE CABLURI TELEFONICE DE INTERCOMUNICATIE CU FIBRE OPTICE


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind aprobarea Caietului de Sarcini si a Studiului de Oportunitate

pentru concesionarea prin licitaţie publica a unui teren in suprafaţa de l 315,62 mp , situat in

Municipiul Constanta , de-a lungul DN3 de la limita localităţii Valul lui Traian pana la BSC

Constanta in vederea modernizării sistemului GSM prin construirea unei reţele de cabluri

telefonice de intercomunicatie cu fibre optice

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in şedinţa ordinara din data de 23.06.2004
Luând in dezbatere Expunerea de Motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, Avizul Comisiei nr.l de Studii, Prognoze economico - sociale, Buget Finanţe, Comisiei - Administraţie publica locala , Juridica, Apărarea Ordinii Publice, respectarea drepturilor si libertăţilor cetăţeneşti juridice nr. 5 si Referatul Direcţiei Administrarea Domeniului Public;

Având in vedere prevederile Legeiî nr 453/2001 " privind modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor " , ale Legii nr.219/1998, privind regimul concesiunilor precum si ale H.G. nr.216/1999 privind aprobarea Normelor Metodologice-Cadru de Aplicare a Legii nr.219/1998;

In temeiul prevederilor art.38, lit. „b" si art.46 (1) din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publica Locala;

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. - Se aproba Caietul de Sarcini , Studiul de Oportunitate si documentaţia tehnica

aferenta pentru concesionare prin licitaţie publica , a unui teren in suprafaţa 1315,62 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Constanta , situat de-a lungul DN3 de la limita localităţii Valul lui Traian pana la BSC Constanta in vederea modernizării sistemului GSM prin construirea unei reţele de cabluri telefonice de intercomunicatie cu fibre optice , conform anexelor l, 2 si 3 ce fac parte integranta din prezenta hotărâre;

Art.2 – Durata concesionarii este pe o perioada de 49 ani.

Art.3 Se aproba împuternicirea primarului Municipiului Constanta , pentru semnarea contractului de concesiune ce se va elabora in baza Caietului de Sarcini.

Art.4 -Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Administrarea Domeniului Public si Privat, Direcţiei Urbanism, Direcţiei Tehnic-Achizitii, Direcţiei Patrimoniu, in vederea ducerii la îndeplinire si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de___ consilieri din 27 de membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR
CONSTANTA
NR. 228/ 23.06.2004

Bd. Tomis nr, 51 ;Fax: 0040 - 41    708101: Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIAROMÂNIA

judeţul constanta

primăria municipiului constanta

direcţia administrarea domeniului public si privat

serviciul urmărire si executare contracte


REFERAT

Urmarea solicitării adresate de către S.C ORANGE ROMÂNIA S.A , înregistrata la Primăria Municipiului Constanta sub nr. 25803/20.02.2004 si in baza prevedrerilor Legii nr.219/1998, privind regimul concesiunilor , H.G. nr.216/1999 privind aprobarea Normelor Metodologice-Cadru de aplicare a Legii nr.219/1998 si ale Legii nr 453/2001 " privind modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor " , a fost aprobata HCLM nr, 181/ 08.04.2004 " privind concesionarea prin licitaţie publica, a unui teren in suprafaţa 1315,62 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Constanta , situat de-a lungul DN3 de la limita localităţii Valul lui Traian pana la BSN Constanta in vederea modernizării sistemului GSM prin construirea unei reţele de cabluri telefonice de intercomunicatie cu fibre optice ".

Proiectul " INSTALARE FIBRA OPTICA ORANGE MSC BUCUREŞTI -- BSC CONSTANTA " face parte dintr-un program amplu de modernizare si dezvoltare a telecomunicaţiilor in tara noastră.

ORANGE ROMÂNIA S.A isi propune construirea unei reţele de cabluri telefonice de intercomunicatie , compusa din cabluri cu fibre optice , care va asigura modernizarea sistemului GSM cat mai apropiat de standardele internaţionale .

In cadrul programului de dezvoltare urmează sa se instaleze intre localităţile Bucureşti si Constanta, un cablu cu fibra optica ca va interconecta echipamentele intre cele doua centre.

Pe acest teren se intenţionează sa se realizeze un proiect ce are ca obiect realizarea unei reţele de cabluri cu fibre optice ce va interconecta centralele telefonice digitale instalate in localităţile Bucureşti si Constanta .

In conformitate cu prevederile Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor si ale H.G. nr.216/1999 privind aprobarea Normelor Metodologice-Cadru de aplicare a Legii nr.219/1998 , orice concesiune prin licitaţie publica este posibila numai in baza unui Caiet de Sarcini si a unui Studiu de Oportunitate aprobate printr-o hotărâre a Consiliului Local.

Fata de cele menţionate mai sus supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind " aprobarea Caietului de Sarcini si a Studiului de Oportunitate pentru concesionarea prin licitaţie publica , a unui teren in suprafaţa 1315,62 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Constanta, situat de~a lungul DN3 de la limita localităţii Valul lui Traian pana la BSC Constanta in vederea modernizării sistemului GSM prin construirea unei reţele de cabluri telefonice de intercomunicatie cu fibre optice " .

DIRECTOR
CONSTANTIN BABUŞ                                                                          ŞEF SERVICIU,

CAMELIA DUUDAŞ

 

 

 

                               

                                Bd. Torais nr. 51;Fax: 0040-41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


ROMÂNIA                                                                    ANEXA LA H.C.LM. NR.

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

CAIET DE SARCINI

privind concesionarea prin licitaţie publica a terenului în suprafaţa de 1315,62 mp, situat in

municipiul Constanta, de-a lungul DN3 de la limita localităţii Valul lui Traian pana la BSC

Constanta Constanta în vederea modernizării sistemului GSM prin construirea unei reţele

de cabluri telefonice de intercomunicatie cu fibre optice

1.  OBIECTUL CONCESIUNII

Obiectul licitaţiei publice ii constituie concesionarea unui teren in suprafaţa de 1315,62 mp, situat in municipiul Constanta, de-a lungul DN3 de la limita localităţii Valul lui Traian pana la BSC Constanta în vederea modernizării sistemului GSM prin construirea unei reţele de cabluri telefonice de intercomunicatie cu fibre optice

2. CONDIŢIILE DE EXPLOATARE A CONCESIUNII SI OBIECTIVELE DE ORDIN ECONOMIC. FINANCIAR SI DE MEDIU PRIVIND EXPLOATAREA EFICACE A BUNULUI CE FACE OBIECTUL CONCESIUNII.

a)  Concesionarul este obligat sa realizeze obiectivul stabilit in caietul de sarcini cu
respectarea tuturor prevederilor Studiului de oportunitate aprobat.

Concesionarul este obligat sa respecte clauzele impuse prin concesiune.

b) Proiectul referitor la instalarea de fibra optica face parte dintr-un proiect amplu de
modernizare si dezvoltare a telecomunicaţiilor din tara noastră.

c)    Reţelele de cabluri cu fire optice ce vor fi realizate vor interconecta echipamentele între
localităţile Bucureşti si Constanta.

d)    Reţelele de cabluri telefonice de intercomunicatie, compusa din fibre optice, va asigura
modernizarea sistemului GSM cat mai apropiat de standardele internaţionale.

e)    Traseul de cablu se va realiza cu 24 fire optice.

f)     Terenul are o    suprafaţa de 1315,62 mp si este domeniul privat al municipiului
Constanta.

g)    Din punct de vedere financiar,  in urma realizării acestui obiectiv, se obţine valorificarea
unei suprafeţe de teren si crearea unei surse de venit la bugetul local.


3. INVESTIŢIILE PE CARE CONCESIONARUL ESTE OBLIGAT SA LE REALIZEZE SI TERMENELE DE REALIZARE ALE ACESTORA

Se propune concesionarea terenului in suprafaţa de 1315,62 mp, situat in municipiul

Constanta, de-a lungul DN3 de la limita localităţii Valul lui Traian pana la BSC

Constanta.

Traseu! de cablu din fire optice se va realiza în săpătura de-a lungul DN3 în săpătura si

aerian.

Termenele de realizare a lucrărilor vor fi stabilite in Autorizaţia de Construire, conform

documentaţiei   de   proiectare   realizata   de   proiectanţi   autorizaţi,    la   solicitarea

concesionarului. Cheltuielile de proiectare si cele ocazionate de obţinerea  Autorizaţiei

de construire vor fi suportate de concesionar.

4. PREŢUL CONCESIUNII

Pentru suprafaţa de 1315,62 mp, preţul minim al concesiunii (redeventa minima) va fi

stabilit prin raport de evaluare întocmit în baza HCLM nr. 35/ 2002.

Modul de achitare a preţului concesiunii precum si clauzele pentru nerespectarea

obligaţiilor de plata se vor stabili prin contractul de concesiune.

Obligaţia de plata a preţului concesiunii -redeventa, curge după semnarea de către

ambele partr a contractului, din momentul semnării de către ambele parti a procesului

verbal de predare - primire a terenului.

5. DURATA CONCESIUNII

Concesiunea terenului se va face pe  o perioada de 49 ani cu posibilitatea prelungirii conform legislaţiei in vigoare de la data respectiva.

6.  INTERDICŢIA SUBCONCESIONARII BUNULUI

Se interzice concesionarului de a subconcesiona in tot sau in parte terenul supus concesiunii.

7. CUANTUMUL GARANŢIILOR

Garanţia de participare este în valoare de................................. Iei.

Nici o oferta nu va fi luata in considerare daca nu va fi însoţita de garanţia de

participare.

Ofertantul  va  pierde  garanţia  de   participare  daca  isi   retrage  oferta   înainte  de

desemnarea câştigătorului.

Garanţia de participare se pierde de către ofertantul declarat câştigător daca acesta, sub invocarea oricărui motiv, nu se prezintă in termen de 30 de zile de la comunicarea acceptării ofertei sale ( in cazul in care nu se depun contestaţii) pentru constituirea garanţiei definitive plus garanţia de protecţia mediului si semnarea contractului. Garanţia de participare se restituie ofertanţilor declaraţi necastigatori, in termen de 7 zile de la desemnarea ofertantului câştigător.

Garanţia  definitiva,  in  valoare de   .......................... lei,   se  constituie de către

ofertantul declarat câştigător inainte de semnarea contractului de concesiune.


Garanţia definitiva rămâne la dispoziţia organizatorului si nu se mai poate retrage decât după semnarea procesului verbal de recepţie a construcţiei si refacerii spaţiului verde adiacent. Daca este necesar, din aceasta suma vor fi prelevate penalităţile si sumele datorate concendentului de către concesionar, in baza contractului de concesiune. Garanţia pentru protecţia mediului - ofertantul câştigător va constitui o garanţie în

valoare  de   .............................. Iei,   pentru  acoperirea  costurilor  viitoare,   pentru

îndeplinirea obligaţiilor privind protecţia mediului, care pot apărea pe parcursul derulării concesiunii.

8. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

8.1  încetarea concesiunii prin expirarea duratei

Concesionarul are obligaţia ca in termen de 60 zile de la încetarea concesiunii sa predea faunul ce face obiectul contractului de concesiune, in conformitate cu prevederile art. 29 din Legea 219/1998.

8.2 încetarea   concesiunii   prin    retragere    pentru    nerespectarea    obligaţiilor
contractuale

Concesiunea se retrage si contractul se reziliaza in situaţia in care concesionarul nu isi respecta obligaţiile asumate prin contract, cu plata unei despăgubiri juste si prealabile in sarcina concesionarului, încetarea concesiunii facandu -se pe cale amiabila sau prin hotărâre judecătoreasca.

Concesionarea se .retrage si in cazul in care concesionarul nu respecta prevederile ofertei pe baza căreia i s -a acordat concesiunea.

8.3încetarea concesiunii prin renunţare

Concesionarul poate renunţa la concesiune in cazul in care din motive obiective, justificative, fac imposibila realizarea investiţiilor prevăzute in caietul de sarcini.

8.4 încetarea concesiunii prin acordul pârtilor

Modalitatea efectiva de încetare a concesiunii cat si clauzele referitoare la bunurile concesionate, vor fi stabilite prin contractul de concesiune, în conformitate cu legislaţia in vigoare.

9. DISPOZIŢII FINALE

Contravaloarea documentaţiei de urbanism  si a Raportului de evaluare elaborate va fi suportata de către câştigătorul licitaţiei.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,


ROMÂNIA                                                                                ANEXA LA H.C.L.M. NR.

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

STUDIU DE OPORTUNITATE
 
privind concesionarea prin licitaţie publica a terenului in

suprafaţa de 1315,62 mp, situat în Constanta,

de-a lungul DN3 de la limita localităţii Valul lui Traian pana la BSC Constanta, in vederea modernizării sistemului GSM prin construire unei reţele de cabluri telefonice de intercomunicatie cu fibre optice

Prezentul studiu de oportunitate intocmit in baza Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor precum, a H.G. nr. 216/1999 privind aprobarea Normelor metodologice - cadru de aplicare ale acesteia si Legea 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea, are ca obiect concesionarea unui teren in suprafaţa de 1315,62 mp din domeniul privat al Municipiului Constanta, situat in Constanta, de-a lungul DN3 de la limita localităţii Valul lui Traian pana la BSC Constanta, conform planului anexa, in vederea modernizării sistemului GSM prin construirea unei reţele de cabluri telefonice de intercomunicatie cu fibre optice.

Proiectul referitor la instalarea de fibra optica face parte dintr-un proiect mai amplu de modernizare si dezvoltare a telecomunicaţiilor din tara noastră.

Se propune construirea unei reţele de cabluri telefonice de intercomunicatie, compusa din cabluri de fibre optice, care va asigua modernizarea sistemului GSM cat mai apropiat de standardele internaţionale.

In cadrul programului de dezvoltare urmează sa se instaleze intre localităţile Bucureşti si Constanta, un cablu de fibra optica ce va interconecta echipamentele intre cele doua cabluri.

Terenul luat in considerare pentru amplasarea acestui obiectiv este situat de-a lungul DN3 de la limita localităţii Valul lui Traian pana la BSC Constanta. Pe acest teren, situat in


municipiul Constanta, se va realiza un traseu de cablu cu 24 de fibre optice de-a lungul drumului DN3 apoi aerian.

Ca urmare a celor prezentate mai sus si pe baza avizului obligatoriu al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale si al Starului Major General privind incadrarea obiectivului concesiunii in infrastructura sistemului naţional de apărare se considera oportun concesionarea prin licitaţie a terenului pentru modernizarea sistemului GSM prin construirea unei reţele de cabluri telefonice de intercomunicatie cu fibre optice.

Acordarea concesiunii se va face prin licitaţie publica.

Termenul de realizare al lucrării va fi stipulat in Autorizaţia de Construire, eliberata pentru concesionar.

Termenul de realizare a procedurii de concesionare va fi anunţat prin presa.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA ADMINISTRAŢIE PUBLICA LOCALA, JURIDICA,

APĂRAREA ORDINII PUBLICE, RESPECTAREA DREPTURILOR   SI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI

-NR. 5

AVIZARE


Având in vedere prevederile Legii nr.219/1998, privind regimul concesiunilor precum si ale H.G. nr.216/1999 privind aprobarea Normelor Metodologice-Cadru de aplicare a Legii nr.219/1998 si in urma analizării de către Comisia Studii, Prognoze Economico-Sociale , Buget, Finanţe , si Administrarea Domeniului Public si Privat al Municipiului Constanta - nr. l a documentaţiei prezentate in sensul : " aproobarii Caietului de Sracini si a Studiului de Oportunitate pentru concesionarea prin licitaţie publica , a unui teren in suprafaţa 1315,62 mp , aparţinând domeniului privat al Municipiului Constanta , situat de-a lungul DN3 de la limita localităţii Valul lui Traian pana la BSC Constanta in vederea modernizării sistemului GSM prin construirea unei reţele de cabluri telefonice de intercomunicatie cu fibre optice " , si având ştiinţa despre situaţia juridica a terenului prezentata de Direcţia Patrimoniu propunem avizare

PREŞEDINTELE COMISIEI NR. 5

 

                               Bd. Tomis ur. Sl;Fax: 0040-41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


Data;                                                                              MT: Instalare FO Orange MSC Bcucresti - BSC Constanta
______________________________________________________________________________ FAZA: Unica

MEMORIU DE PREZENTARE

1.   DATE GENERA LE

1. Denumirea obiectului de investiţii:              INSTALARE         FIBRA         OPTICA
ORANGE "MSC BUCUREŞTI - BSC CONSTANTA"

2.     Beneficiarul investiţiei :                   S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A.

3.      Ordonatorul principal de credite :   S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A.

4.     Proiectant:                                       S.C. PROTELCO S.A.

5.      Amplasament :                                MUNICIPnJL CONSTANTA

6.     Antreprenor :                                   ALCATEL N.S.R.

2.   NECESITATEA SI OPORTUNITATEA INVESTIŢIEI

Proiectul "INSTALARE FIBRA OPTICA ORANGE MSC Bucureşti BSC Constanta" face parte dintr-un program amplu de dezvoltare si modernizare a telecomunicaţiilor in tara noastră .

ORANGE ROMÂNIA SA isi propune construirea unei reţele de cabluri telefonice de intercomunicatie, compusa din cabluri cu fibre optice, carea va asigura modernizarea sistemului GSM cat mai apropiat de standardele internaţionale.

In cadrul programului de dezvoltare urmează sa se instaleze intre localităţile Bucureşti si Constanta, un cablu cu fibra optica ce va interconecta echipamentele intre cele doua centre.

Conform temei de proiectare traseul cablului cu fibre optice ce face obiectul prezentului proiect este următorul:

MSC Bucureşti -BSC Constanta

3.   DATE DE AMPLASAMENT

Conform STAS10101/20-1990 pentru încărcări din vint, amplasamentul se incadreaza in zona "A" cu presiunea dinamica de baza gv =0.30kN/m~(la l Om inaltime fata de sol).

/21 -1992 pentru^inKnT^rt~dirr^an£rdirTTEmrjfa^aTfieTitul- este- in-

zona"A"cu greutatea de referinţa gz=1.2kN/m2.

Conform normativului P100-1992 , din punct de vedere seismic amplasamentul se incadreaza in zona "D" cu Tc - l secundaşi Ks=0.16.

Categoria de importanta a construcţiei este cea normala (C) conform prevederilor legi 10/95 si HG.766/97. După importanta, construcţia se incadreaza in clasa de importanta HI, conform STAS 10100/78.

4.         DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI

Instalare cablu MSC Bucureşti - BSC Constanta

Acest proiect are ca obiect realizarea unei reţele de cabluri cu fibre optice ce va interconecta centralele telefonice digitale instalate in localităţile Bucureşti si Constanta. Conform temei de proiect, in Municipiul Constanta se va realiza un traseu de cablu cu 24 fibre

Verificat,                                                    Pagina 1/3                                                     întocmit,

ing. C-tin Patrasca                                                                                                       ing. Valentin Mocanii


Data:                                                                            MT: Instalare FO Orange MSC Bucureşti - BSC Constanta
______________________________________________________________________________ FAZA: Unica

optice instalat in săpătura de-a lungul drumului DN 3, apoi aerian, pe stâlpii apartanand R.A.T.C.

Acest cablu cu fibre optice va fi instalat in săpătura si aerian. Pe întregul traseu de săpătura se vor instala doi monotubi (2HDPE Ix40mm) in care se va trage cablul cu fibre optice.

La amplasarea cablurilor cu fibre optice s-a ţinut cont sa nu fie scoase din circuitul agricol terenuri, traseul acestuia fiind amplasat in zona de siguranţa a drumurilor publice Ia limita de proprietate a acestor terenuri.

Cablul telefonic cu fibre optice va fi instalat in clădire pe suporţi, pana Ia rama cap de cablu (ODF) si in afara clădirii in conducte din polietilena de inalta densitate (HDPE) cu diametrul de 40mm (in săpătura). Cablul cu fibre optice va fi amplasat pana la repartitoarele optice din centralele telefonice sau containere, asigurandu-se rezervele de jonctionare. In clădire si camerele de tragere, cablul telefonic cu fibre optice va fi protejat cu un tub ignifug de tip coflex. In camerele de tragere si galeriile de cabluri, tubul ignifug si conducta HDPE vor fi jonctionate astfel incat sa se obţină o etanşeitate sigura si o buna rezistenta mecanica.

MUNICIPIUL CONSTANTA (săpătura si aerian)

Cablul cu fibre optice ce va fi instalat in Municipiu Constanta are o lungime totala de 11.373 Km, din care 7.040 km aerian si 4.333 km in săpătura iar traseul cablului este redat sintetic astfel:

De Ia Urnita cu localitatea Valu lui Traian (la km 251+786) cablul cu fibre optice se va instala in săpătura, pe partea stânga a DN3, in zona de siguranţa a drumului la 3m fata de marginea acestuia, pana la km 253+544.

De aici, traseul va fi instalat in spatura, pe partea stânga a DN3, la cote fata de ax de 12m si 13m, trecând prin proprietatea Societăţii LC.D.O.C. Palas Constanta si prin domeniul public al Municipiului Constanta pana in dreptul valului Iui Traian (la km 254+560) unde, pe o distanta de I90m va trece prin zona de siguranţa a drumului naţional (la cote cuprinse intre 2m si 3m fata de margine).

De la km 254+750, traseul se va instala in domeniul public al Municipiului Constanta, pe partea stânga a DN3 la cote cuprinse intre 8m si 13m fata de ax.

La Km 255+735, cablul cu fibre optice va subtraversa DN3 si se va instala pe partea dreapta la distanta de I4m fata de ax pană Ia Km 256+011, unde va subtraversti DN3.

De Ia Km 256+011, traseul se va instala in săpătura pana la km 256+017 de unde traseul va continua aerian, pe stâlpii aparţinând R.A.T.C., pe o lungime de 7.040 km, urmarindu-se traseul : B-dul I.C. Bratianu, B-dul Ferdinand, B-dul I.G.Duca, B-dul Mamaia si B-dul Tomis, pana Ia BSC Constanta, situat pe B-dul Tomis, nr. 43A

Suprafaţa ce aparţine domeniului public si care va face obiectul concesionarii este de 1315,62 mp.

Atât in localităţi, cat si in afara acestora, cablul cu fibre optice in săpătura se va instala intr-unul din cei 2 monotubi. Pozarea monotubilor in săpătura si instalarea FO se va face conform normelor elaborate de furnizorul de FO si a Normativelor Ministerului Comunicaţiilor in vigoare.

Profilul sântului este de: 0,400m lăţime si l,200m adâncime.

Verificat.                                      Pagina 2/3                                        întocmit,

ing. C-tin Piitras'jii                                                                             ing. Valentin Mocanu

-        :


Data:                                                                              MT: Instalare FO Orange MSC Bucureşti - BSC Constanta
______________________________________________________________________________ FAZA: Unica

In săpătura monotubii se vor instala in sânt la o adincime de l,20m si se vor semnaliza cu folie avertizoare din PVC pusa la 0.30m deasupra monotubilor.

Cameretele vor fi instalate in funcţie de configuraţia terenului si in punctele de jonctionare a cablului.

La subtraversari de drumuri monotubii se vor proteja in ţeava PVCM 0 I lOmm, iar la intersecţiile cu parauri pana la o adincime de L5Qm in conducte de otel 0 114mm.

La traversările de obstacole se vor adopta acele soluţii care vor indeplinii cumulat condiţiile următoare:

-         instalarea cablului cu fibre optice in condiţii de siguranţa maxima ;

-         rezolvarea deranjamentelor sa se facă in condiţii optime (acces,timp,etc);
realizarea acestora in condiţii economice de eficienta si eficacitate.

Pentru aceste traversări de obstacole pot fi adoptate mai multe soluţii, ca de exemplu : forări orizontale ;

forări flowtex ; subtraversari ; traversări aeriene; traversări autoportante (AP).

Pentru realizarea secţiunii intre doua camerete corespunzătoare lungimii de fabricaţie (de tragere) a cablului cu fibre optice, monotubii se vor jonctiona cu mansoane mecanice.

Proiectul prevede executarea de sondaje la fiecare secţiune precum si acolo unde este cazul in vederea pichetării corecte a traseului si evitarea suprapunerii cu alte instalaţii subterane.

Intersecţiile si paralelismele cu alte instalaţii subterane vor fi tratate conform STAS -urilor in vigoare(STAS 6290, STAS 831, STAS 832 etc), iar acolo unde este cazul se va cere asistenta tehnica.

Suprafeţele afectate de lucrare vor fi aduse la starea iniţiala.

Categoria de importanta a construcţiei este cea normala (c) conform legii 10/95 si HG766/97.

După importanta, construcţia se încadrează in clasa de importanta EI conform STAS 10.100/78. Grad de asigurare pentru ape mari 2%.