Hotărârea nr. 227/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICARII HCLM NR.118/28.03.2002 (COMISIA DE VANZARE A UNOR BUNURI IMOBILE)

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

H OTARARE

privind aprobarea modificării HCLM nr. 118/28.03.2002

 

Consiliul Local al Municipiului Constanta , întrunit în şedinţa ordinara din data de 23.06.2004


Luând in dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul Comisiei de Studii, prognoze economico-sociale, Buget finanţe, Administrarea Domeniului Public si Privat nr.l, Comisiei juridice nr.5 si Referatul Direcţiei Administrarea Domeniului Public si Privat;

Văzând prevederile Legii nr. 215/2001 " privind Administraţia Pulica Locala " , Legii nr. 213/1998 " privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia " , Legii nr. 453/2001 " privind modificarea si completarea Legii nr.50/1991 — privind autorizarea executării construcţiilor si unele masuri pentru realizarea locuinţelor *' , HG nr. 577/2002 - " privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale , cu modificările si completările ulterioare " si ale Legii nr. 137/2002 " privind unele masuri pentru accelerarea privatizării ";

Având in vedere prevederile HCLM nr. 118/2002 " privind vânzarea unor bunuri imobile in baza HCLM nr. 37/2002 si ale HCLM nr.37/31.01.2002 - " privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri sau clădiri) aparţinând domeniului privat al municipiului Constanta " ;

In temeiul prevederilor art.38, lit."h" si art.46 (1) din Legea nr.215/2001, privind Administraţia Publica Locala;

HOTĂRĂŞTE

Art.l. Se aproba modificarea art. 2 din HCLM nr. 118/2002 in sensul nominalizării componentei comisiei de vânzare a unor bunuri imobile ( terenuri sau clădiri ) ce aparţin domeniului privat al Municipiului Constanta, urmare a consituirii noului consiliu local, astfel:

1.      Nicolae Nemirschi - Viceprimar

2.   Bileca Nicolae - Consilier municipal

3.     Antonella Marinescu — Consilier municipal, Preşedinte Comisia 2

4.   Anastasia Danut Nicusor Moisoiu - Consilie municipal, Preşedinte Comisia nr. 5

5.     Gabriel Valentin Pîrvulescu - Consilier municipal

6.   Horîa Marius Caliminte - Consilier municipal

7.   Lucian Balut - Consilier municipal, Preşedinte Comisia nr. 4

8.     Constantin Babus - Director executiv Direcţia A.D.P.P.

9.     Daniela Ramona Petcu Lovin — Director executiv Direcţia Patrimoniu

 

10.     Marcela Frigioiu — Director executiv Direcţia Financiara

11.     Constantin Racu - Director excutiv Direcţia A.P.L.

Bd.Tomisnr. 51 ;F3x: 0040-41 - 708101; Tel: 0040-41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


12.     Ion Marica - Director executiv Direcţia Tehnic — Investiţii

13.     Bogdan Ghitulescu — Consilier juridic , Secretarul comisiei

Art.2. Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Direcţiei Administrarea Domeniului Public si Privat, Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Tehnic-Achiziţii, in vederea aducerii la îndeplinire si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta

Prezenta hotărâre a fost adoptata de____ consilieri din 27 membrii.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

CONSTANTA
NR. 227/23.06.2004

Bd. Tomis nr. ShFax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIAromânia

judeţul constanta

primăria municipiului constanta

direcţia administrarea domeniului public si privat

serviciul urmărire si executare contracte

REFERAT


In urma alegerilor locale ce s-au desfasuarat in data de 06.06.2004 in Municipiului Constanta s-a constituit un nou Consiliu Local.

In baza HCLM nr.37/2002 Consililul Local Municipal Constanta a aprobat o metodologie de vânzare a unor bunuri imobile ( terenuri sau clădiri ) ce aparţin domeniului privat al Municipiului Constanta . Vânzarea acestor terenuri se face pentru fiecare tip de relaţie juridica existenta intre agenţii economici sau persoane fizice si Primăria Municipiului Constanta, specificate in HCLM nr. 37/2002.

Preţul bunurilor imobile (terenuri sau clădiri) aparţinând domeniului privat al Municipiului Constanta ce urmează a se vinde prin licitaţie publica sau negociere directa este stabilit in baza unor rapoarte de evaluare intocmite de către evaluatori autorizaţi cu care Primăria Municipiului Constanta a incheiat contracte de prestări in baza HCLM nr. 35/2002 .

Prin HCLM nr. 118/2002 Municipiul Constanta a mandatat o comisie care sa vândă in numele si pentru Municipiul Constanata aceste bunuri imobile stabilind totodată si sarcinile acestei comisii.

Având in vedere noua componenta a Coniliului Local Municipal Constanta se considera necesara si oportuna modificarea comisie de vânzare constituita in baza HCLM nr. 118/2002.

Fata de cele menţionate supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind " aprobarea modificării HCLM nr. 118/28.03.2002 " .ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA ADMINISTRAŢIE PUBLICA LOCALA, JURIDICA,

APĂRAREA ORDINII PUBLICE, RESPECTAREA DREPTURILOR  si

LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI - NR. 5


AVIZARE

Având in vedere prevederile HCLM nr. 118/28.03.2002 " privind aprobarea vânzării unor bunuri imobile in baza HCLM nr. 37/31.01.2002 " , ale HCLM nr. 35/31.01.2002 "privind organizarea procedurii de achiziţie a serviciului de evaluare in vederea stabilirii valorii bunurilor imobile proprietate privata a municipiului Constanta" si ale HCLM nr. 37/31.01.2002 " privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile ( terenuri sau clădiri ) aparţinând domeniului privat al municipiului Constanta" si luând in considerare documentaţia

prezentata , comisia avizează ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ favorabil proiectul de hotărâre :

" privind aprobarea modificării HCLM nr. 118/28.03.2002 "

PREŞEDINTELE COMISIEI NR. 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Bd. Tomisnr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41    70S105; B700 CONSTANTA - ROMÂNIA