Hotărârea nr. 218/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE SI A PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU AMENAJARE SPATIU VERDE SI PARCARE, BD.AUREL VLAICU NR.90, TEREN IN SUPRAFATA DE 993,11 MP, DOMENIU PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

             privind aprobarea Studiului de Oportunitate şi a Planului Urbanistic de Detaliu AMENAJARE SPAŢIU VERDE şi PARCARE,

bd. Aurel Vtaicu nr. 90, teren în suprafaţă de 993,11 mp, domeniu privat al Municipiului Constanţa

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedin ta ordinara din data 23. 06. 2004.

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre,   raportul Comisiei  de  organizare   urbanistica,amenajarea  teritoriului,   realizarea   lucrărilor  publice,   protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism;

Văzând prevederile Legii nr, 219/1998 privind regimul concesiunilor si a H.G. nr. 216/1999 privind aprobarea Normelor metodologice cadru de aplicare a acesteia;

Avind in vedere prevederile Legii nr.453/200I pentru modificare si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

: In temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art. l - Se aproba Studiul de Oportunitate - AMENAJARE SPAŢIU VERDE şi PARCARE, bd. Aurel Vlaicu nr. 90, teren în suprafaţă de 993,11 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integranta din prezenta hotărâre. Terenul aparţine domeniului privat al Municipiului Constanţa.

Art. 2 - Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - AMENAJARE SPAŢIU VERDE şi PARCARE, bd.

Aurel Vlaicu nr, 90, teren în suprafaţă de 993,11 mp, conform documentaţiei anexate care face

parte integranta din prezenta hotărâre.

Terenul aparţine domeniului privat a! Municipiului Constanţa.

Art 3 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Direcţiei Administrare Domeniului Public şi Privat, Direcţiei Patrimoniu şi Direcţiei Tehnic -Investiţii, in vederea aducerii la îndeplinire si, spre ştiinţa. Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de___ consilieri din 27 membrii,

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                              CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

CONSTANTA
    
NR 218 / 23.06.2004

Bd.Tomjsnr.51;Fax: 004(1 -41 - 708101; Tel: 0040 -41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

STUDIU DE OPORTUNITATE

privind concesionarea/vânzarea terenului in

suprafaţa de 993,11 mp, situat în Constanta,

Bd.AiircI Vlaicu nr.90, in vederea realizării obiectivului

"AMENAJARE SPAŢIU VERDE SI PARCARE"

Prezentul studiu de oportunitate întocmit in baza Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor precum, a H.G. nr. 216/1999 privind aprobarea Normelor metodologice - cadru de aplicare ale acesteia si Legea 453/2001 pentru modificarea sî completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea, are ca obiect concesionarea/vânzarea unui teren in suprafaţa de 993,11 mp din domeniul privat al Municipiului Constanta, situat in Constanta, Bd.Aurel Vlaicu nr.90, conform planului anexa, in vederea realizării obiectivului "AMENAJARE SPAŢIU VERDE SI PARCARE ".

Terenul luat in considerare pentru amplasarea acestui obiectiv este situat in zona CET a oraşului, având acces la bulevardul Aurel Vlaicu.

Terenul este limitat astfel:

-          Ia nord -cantina TCIND;

-          la sud -bulevardul Aurel Vlaicu;

-          la est -domeniu public;

-          la vest -domeniu public.

In imediata apropiere a terenului este o construcţie existenta cu regim de inaltime P+1E, parter si blocuri locuinţe P+10E.


Investiţia ce se va realiza consta in amenajarea unui teren in suprafaţa de 993,11 mp., si anume construirea unei parcări in fata imobilului (fosta cantina TCIND), si amenajarea unor suprafeţe cu spatii verzi, banei de lemn si fântâni arteziene. Din suprafaţa totala de 993,11 mp., suprafaţa destina parcării va fi de 446,71 mp.

Circulaţia pietonala si carosabila la teren se desfăşoară direct din aleea ce face legătura cu bulevardul Aurel Vlaicu.

Activitatea desfăşurata de beneficiar necesita utilităţi, insa terenul este dotat cu apa, canalizare si electricitate.

Termenul de realizare al lucrării va fi stipulat în Autorizaţia de Construire.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM


REFERAT

Nr. 57962/27.05.2004

Urmare solicitării privind avizarea si aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu -AMENAJARE SPAŢIU VERDE şi PARCARE, bd. Aurel Vlaicu nr. 90, teren în suprafaţă de 993,11 mp, domeniu privat al Municipiului Constanţa.

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul aparţine domeniului privat al Municipiului Constanţa.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI:

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime

P+2E.

Folosirea actuala a terenului - terenul este liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului  - Terenul studiat, in suprafaţa de  993,11  mp, se afla in

municipiul Constanta. Terenul urmăreşte aliniamentul la bd. Aurel Vlaicu cu o deschidere de 32,13 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune amplansarea unor fântâni arteziene, bănci de lemn şi

amenajarea ca spaţiu verde a terenului rămas liber. Proiectul propune amenajarea a 5 locuri de parcare

în incintă.

ÎNCADRAREA PROPUNERII IN REGLEMENTĂRILE R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusa este compatibila cu funcţiunea predominanta a zonei.
P.O.T. propus = 100 %
                      C.U.T. propus = 1,00

Documentaţia prezentata conţine :
Piese desenate                                                                    Piese scrise

-  Situaţia existenta se. 1:500                                                   -Memoriu justificativ

-  Tipul de proprietate asupra terenurilor se.1:500                   - Certificat urbanism nr,738/2004

-  Reglementari se. 1:500

-  Lucrări edilitare - situaţia existentă se 1:500

-  Plan parter, faţade, secţiune se. 1:200

-  Plan încadrare în zonă se. l :11000

PROPUNERI SERVICIU :

Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu -- AMENAJARE SPAŢIU VERDE şi PARCARE, bd. Aurel Vlaicu ur. 90, teren în suprafaţă de 993,11 mp, domeniu privat al Municipiului Constanţa.


DIRECTOR URBANISM, Gheorghe CIOCOIU

 


ŞEF SERVICIU  URBANISM, C.Arh. Simona BERCU

Elaborat,

 Cristina STAMAT


 


 


 

\n

Anexa 1