Hotărârea nr. 216/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE SI A PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - EXTINDERE SPATIU COMERCIAL CU ATELIER VULCANIZARE SI BIROU FIRMA, PENTRU TERENUL IN SUPRAFATA DE 162,35 MP,SITUAT IN BD. AUREL VLAICU NR.123, COLT CU STR. VIRFUL CU DOR,PROPRIETATE PRIVATA A MUNICIPIULUI CONSTANTA


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind aprobarea Studiului de Oportunitate si a

Planului Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE SPAŢIU COMERCIAL CU ATELIER VULCANIZARE SI BIROU FIRMA,

pentru terenul in suprafaţa de 162,35 mp,

situat in bd. Aurel Vlaîcu nr. 123, colţ cu str. Virful cu Dor,

proprietate privata a Municipiului Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in şedinţa ordinara din data 23.06.2004

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistica, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism ;

Văzând prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor si a H.G. nr. 216/1999 privind aprobarea Normelor metodologice cadru de aplicare a acesteia;

Avind in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificare si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In temeiul prevederilor art, 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art. l - Se aproba Studiul de Oportunitate privind realizare EXTINDERE SPAŢIU COMERCIAL CU ATELIER VULCANIZARE SI BIROU FIRMA, pentru terenul in suprafaţa de 162,35 mp, situat in bd. Aurel Vlaicu nr. 123, colţ cu str. Virtul cu Dor , proprietate privata a Municipiului Constanta, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE SPAŢIU COMERCIAL CU ATELIER VULCANIZARE SI BIROU FIRMA, pentru terenul in suprafaţa de 162,35 mp, situat în bd. Aurel Vlaicu nr. 123, colţ cu str. Vîrful cu Dor, cu condiţia respectării prevederilor din avizele prezentate (RAJA, ELECTRICA, ROMTELECOM, ELECTROCENTRALE ), conform documentaţiei anexate, ce face parte integranta din prezenta hotărâre. Terenul este proprietate privata a Municipiului Constanta

Art 3 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei Urbanism, Direcţiei Administrarea Domeniului Public si Privat , Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Tehnic Investiţii, in vederea aducerii la îndeplinire si Prefecturii Judeţului Constanta spre ştiinţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de___ consilieri din 27 membri.


PREŞEDINTELE ŞEDINŢA,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


 


CONSTANTA
NR 216/ 23.06.2004


 


Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040-41 - 708101; Tel; 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

STUDIU DE OPORTUNITATE

privind concesionarea/vânzarea terenului in suprafaţa de 162,35 mp, situat în Constanta, Bd.Aurel Vlaicunr.12, colt cu str.Vârful cu Dor

obiectivului "EXTINDERE SPAŢIU COMERCIAL CU ATELIER VULCANIZARE SI BIROU FIRMA"

Prezentul studiu de oportunitate întocmit in baza Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor precum, a H.G. nr, 216/1999 privind aprobarea Normelor metodologice - cadru de aplicare ale acesteia si Legea 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea, are ca obiect concesionarea/vânzarea unui teren in suprafaţa de 162,35 mp din domeniul privat al Municipiului Constanta, situat in Constanta, Bd.Aurel Vlaicu nr.12 colt cu str.Vârful cu Dor, conform planului anexa, in vederea realizării obiectivului "EXTINDERE SPAŢIU COMERCIAL CU ATELIER VULCANIZARE SI BIROU FIRMA".

Terenul luat in considerare pentru amplasarea acestui obiectiv este situat in intravilanul municipiului Constanta, in cartierul zona CET, pe bulevardul Aurel Vlaicu colt cu str. Vârful cu Dor.

Terenul considerat este invecinat astfel:

-         la nord -bulevardul Aurel Vlaicu;

-         la sud -strada Vârful cu Dor;

-         la est -bulevardul Aurel Vlaicu colt cu strada Vârful cu Dor;

-         la vest -proprietate PECO.


In zona exista blocuri de locuinţe cu regim de inaltime P+4E. Pe terenul situat intre CET si bulevardul Aurel Vlaicu exista construcţii parter cu funcţiuni de producţie si servicii cu regim de inaltime parter. In vecinătatea ternului exista o construcţie cu regim de inaltime parter, fost spaţiu comercial, in prezent dezafectat.

Se propune demolarea actualei construcţii provizorii cu funcţiunea de vulcanizare si spaţiu comercial si reconstruirea acesteia pe o suprafaţa mai mare.

Aspectul exterior al construcţiei se va armoniza cu construcţiile existente in vecinătate. Invelitoarea va fi din ţigla si finisajele extrerioare din vopsitorii lavabile.

Construcţia parter din vecinătate va fi modernizata după reglamentarea regimului juridic al acestui imobil.

Regimul de inaltime maxim propus este parter inalt stabilit in funcţie de necesităţile funcţionale pentru utilajele vulcanizării si de regimul de inaltime parter inalt al construcţiilor existente in zona.

Accesul carosabil se va face direct din Bulevardul Aurel Vlaicu.

Accesul pietonal se realizează dinspre Bulevardul Aurel Vlaicu, prin trotuare perimetrale ce vor fi refăcute.

Se propun 3 locuri de parcare in fata vulcanizării.

Pe terenul rămas liber se vor amenaja spatii verzi, plante floricole si gazon.

Alimentarea cu apa, canalizarea menajera, alimentarea cu energie electrica si energie termica se vor realiza prin racord la reţeaua existenta in zona.

Construcţia se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii si siguranţa in exploatare.


Ca urmare a celor prezentate mai sus si pe baza avizului obligatoriu al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale si al Statului Major General privind incadrarea obiectivului concesiunii/vânzării in infrastructura sistemului naţional de apărare se considera oportun concesionarea/vânzarea prin licitaţie a terenului pentru construirea obiectivului "extindere spaţiu comercial cu atelier vulcanizare si birou firma".

Acordarea concesiunii/vânzării se va face prin licitaţie publica.

Termenul de realizare al lucrării va fi stipulat in Autorizaţia de Construire, eliberata pentru cumpărător.

Termenul de realizare a procedurii de concesionare/vânzare va fi anunţat prin presa.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM

Nr. 133927/17.05.2004


REFERAT

Având in vedere aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE SPAŢIU COMERCIAL CU ATELIER VULCANIZARE SI BIROU FIRMA, pentru terenul in suprafaţa de 162,35 mp, situat in bd. Aurel Vlaicu nr. 123, colţ cu str. VirfuJ cu Dor , proprietate privata a Municipiului Constanta.

REGIMUL JURIDIC al imobilului: teren proprietate privata a municipiului Constanta confom adresei Direcţiei Patrimoniu nr. 20291/2003.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI:

Funcţiunea zonei - locuinţe si dotări.

Folosirea actuala a terenului - teren amenajat parţial cu atelier vulcanizare

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistica

Propunere : Se propune realizarea unei construcţii cu destinaţia de vulcanizare si sediu firma -birouri pentru o desfăşurare optima a activităţii. Construcţia se va executa conform regulamentelui urbanisticjocal. Construcţia va avea accese pentru pietoni si automobile


ÎNCADRAREA     PROPUNERII     IN     REGLEMENTĂRILE H.G.R.525/1996)


R.G.U.     (aprobat     prin


Funcţiunea propusa este compatibila cu  funcţiunea predominanta  a  zonei.   Suprafaţa construita va fi de 70 mp. Pe terenul rămas liber se va amenaja spaţiu verde.

Aliniament: este stabilit la faţada de la bd. Aurel Vlaicu la 5 m fata de marginea trotuarului

Circulaţia pietonala: cele existente

Circulaţia auto: din bd. Aurel Vlaicu

înălţimea construcţiilor: Parter înalt

P.O.T. existent = 26 %                   P.O.T. propus = 43 %

C.UT. existent = 0,26                    C.U.T. propus = 0,43

Documentaţia prezentata conţine :

Piese desenate:

         încadrarea in localitate si Situaţia existentă

         Tipul de proprietate a terenurilor
Reglementari

Piese scrise:

         Memoriu justificativ

         Certificat de urbanism nr. 4259/ 25.07.2003

         Adresa Direcţia Patrimoniu nr. R 20291/11.06.2003


Avize utilităţi

         Aviz R.A.J.A. nr. 643 20781 din 04.09.2003

         Aviz S.C. ELECTRICA S.A. nr. 3022515/ 29.08.2003

         Aviz ROMTELECOM S.A. nr. 1189/ 2003

         Aviz R.A.D.E.T. nr.894/ 20.08.2003

         Aviz TERMOELECTRICA nr. 2907/ 12.08.2003

Alte avize

         Aviz POMPIERI nr. 800101 din 05.09.2003

         Aviz Direcţia de sănătate publica judeţeană nr. 15646/12.09.2003

         Aviz Comisia de circulaţie nr.R 112937/ 30.09.2003

PROPUNERI SERVICIU :

Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE SPAŢIU COMERCIAL CU ATELIER VULCANIZARE SI BIROU FIRMA, pentru terenul in suprafaţa de 162,35 mp, situat in bd. Aurel Vlaicu nr. 123, colţ cu str. Virful cu Dor , proprietate privata a Municipiului Constanta, cu condiţia respectării prevederilor din avizele prezentate (RAJA, ELECTRICA, ROMTELECOM, ELECTROCENTRALE ).


 

DIRECTOR ADJ. URBANISM, George CIOCOIU


ŞEF SERVICIU  URBANISM

c.arh. Simona BERCU


Elaborat
Mariana Munteanu

\n

Anexa 1Plan urbanistic de detaliu

Extindere spațiu comercial cu atelier vulcanizare si birou firma

Bd. Aurel Vlaicu colt cu Str. Vârful cu Dor

PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:200

Adresa imobili Str. AUREL VLAICU nr. 123 Loc. CONSTANTA Jud CONSTANTA


Deținător imobil:    „ _

S C. N1C0MAR MIXT SRL cu sediul in Aleea CUTEZĂTORILOR nr. 12 bl. I\ 20 ap 1

r»_______. Tnxi A \nmr AP


$= 162,35 rrp

REGLEMENTARI

PECO


furnd


PALAS.


--Limita zonei studiate

— • Lotul aferent construcției propuse

•••••Aliniament propus al terenului -------Aliniament propus al construcției

Contur indicativ al construcției propuse Spatii verzi

Circulații carosabile/ trotuare


/k Acces carosabil propus A Acces pietonal propus A Locuri de parcare

Steren = 162,35mp conform măsurători Sconstruita= cca.70,00mp P.O.T. propus= 44%

CUT propus= 0,44