Hotărârea nr. 203/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU - EXTINDERE IMOBIL PARTER, MANSARDARE SI REPARATII CAPITALE, STR.STEAGULUI NR.28A, TEREN ÎN SUPRAFATA DE 205 MP, PROPRIETATE PARTICULARA OLARU CRISTINEL SI DANIELA


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind aprobarea documentaţiei

Plan Urbanistic de Detaliu - Extindere imobil parter,

mansardare si reparaţii capitale , str. Steagului nr. 2SA,

teren în suprafaţă de 205 mp, proprietate particulara Olaru Cristinel si Daniela

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in şedinţa ordinara din data 23.06.2004

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistica.,amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism;

Avind in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificare si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art. l - Se aproba Plan Urbanistic de Detaliu - Extindere imobil parter, mansardare si reparaţii

capitale , str. Steagului nr. 28A, teren în suprafaţă de 205 mp, proprietate particulara, conform documentaţiei anexate care face parte integranta din prezenta hotărâre. Terenul este proprietate Olaru Cristinel si Daniela, conform contractului de vânzare -cumpărare autentificat sub nr.777/01.04.2003 la biroul notarului public Joita Botezam.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, d-lui Olaru Cristinel, in vederea aducerii la indeplinire si, spre ştiinţa, Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de___ consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

CONSTANTA

NR203/23.06.2004

Bd. Tomisnr. 51;Fax: 0040 -41 -708101; Tel: 0040-41 -708105; 8700 CONSTANTA -ROMÂNIA


                                                     ROMÂNIA

         JUDEŢUL CONSTANTA

      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA            DIRECŢIA URBANISM

               SERVICIUL URBANISM

                Nr. 56198/03.05.2004


REFERAT

Urmare   solicitării   domnului   OLARU   CRJSTINEL   privind   avizarea   si   aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - Extindere imobil parter, mansardare si reparaţii

capitale, str. Steagului nr. 28A, teren în suprafaţă de 205 mp, proprietate particulara.

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul este proprietate Olani Cristinel si Daniela conform contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr,777/01.04.2003 la biroul notarului public Joita Botezatu.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI:

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim de înălţime de

P+l-2 etaje

Folosirea actuala a terenului - terenul este ocupat cu o construcţie parter

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, in suprafaţa de 205 mp, se afla in municipiul

Constanta. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Steagului.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei extinderi  a imobilului parter,

mansardare si reparaţii capitale, cu destinaţia de locuinţa. Proiectul propune o îmbunătăţire a spaţiului

de locuit cu toate accesoriile necesare unui confort adecvat.

ÎNCADRAREA     PROPUNERII     IN     REGLEMENTĂRILE R.G.U. (aprobat     prin

H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusa este compatibila cu funcţiunea predominanta a zonei.

Amplasarea fata de aliniament (art. 23) - construcţia se va amplasa la limita nord-vest a terenului.

înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H propus =P+M

POT existent = 43,18 %                      P.O.T. propus = 45,64 %

CUT existent = 0,43                            C.U.T. propus = 0,72

Documentaţia prezentata conţine :

Piese desenate

încadrarea in localitate

Situaţia existenta cu incadrarea in zona

Tipul de proprietate a terenurilor

Reglementari

Echiparea tehnico-edilitara

Plan de situaţie cu propunere Piese scrise

Memoriu justificativ

Certificat urbanism nr.3128/10.06.2004

Contract de vânzare cumpărare nr. 777/01.04.2003


PROPUNERI SERVICIU :

Propunem spre avizare Plan Urbanistic de Detaliu - Extindere imobil parter, mansardare si reparaţii capitale , str. Steagului nr. 28A, teren în suprafaţă de 205 mp, proprietate particulara Olaru Cristinel si Daniela, conform contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr.777/01.04.2003 la biroul notarului public Joita Botezatu.


 


DIRECTOR

George CIOCOIU


ŞEF SERVICIU URBANISM,

C.Arh. Simona BERCU


Elaborat,

Mariana MUNTEANU

 


 
Elaborat,

Mariana MUNTEANU

\n

Anexa 1PLAN URBANISTIC DE DETALIU

EXTINDERE IMOBIL PARTER, MANSARDARE SI REPARAȚII BENEFICIAR: OLARU CRISTINELSI DANIELAREGLEMENTARI URBANISTICE SI PROPUNERI Sc. 1 :250
ZHLZfi


t J

t


LEGENDA:


LIMITA ZONEI STUDIATE:

LIMITE DE PROPRIETATE:

LIMITA OBIECTIVULUI PROPUS.


FUNCȚIUNI:

EXTINDERE SI MANSARDARE PROPUSA

LOCUINȚE INDIVIDUALE EXISTENTE

PARCARE PROPUSA IN CURTE


] GARAJ PROPUS IN CURTE J CIRCULAȚII CAROSABILE EXISTENTE


] CIRCULAȚII PIETONALE EXISTENTE • ALINIEREA CONSTRUCȚIILOR EXISTENTECONFIGURAȚIA SPAȚIAL VOLUMETRICA

H = P (existent)


DE ARHITECTURA OflOCEA TNA 3722

,Str. Soveja,nr. 53. bl. I4.se. C,ap. 22 Tel. 656139:0723/783215


Cd. arh. Qmocca Dumitru

Omocea Ileana Cd. arh. Omocea DumitruH = P + M propus (MAXIM 4.50 M LA CORNIȘA) 43.18%    POT propus 45.64%

0.43    CUT propus P + M 0.72


Proiect: Extindere imobil P. mansardarc si reparații


Beneficiar: OLARU CRISTINEL SI DANIELAAmpia.samenCConstanta. Str. Steagului nr. 28A


Scara

1:250

Data

2004


REGLEMENTARI URBANISTICE SI PROPUNERI


PR.NR

13/03

FAZA

PUD


PI.