Hotărârea nr. 196/2004

HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2004


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind   rectificarea bugetului municipal pe anul 2004

Consiliul   local   al   municipiului   Constanta   întrunit   in   şedinţa ordinara la data de 23.06.2004;

Analizind expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ştefan Mazăre , raportul Comisiei nr. l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat, raportul Direcţiei Financiare nr. 80972/18.06.2004 si raportul Direcţiei Tehnic Achiziţii nr. 79985/15.06.2004;

Având in vedere prevederile Ordonanţei de Urgenta nr.45/2003 privind finanţele publice locale , Legii nr.507/2003 privind legea bugetului de stat pe anul 2004 , comunicarea D.G.F.P.nr. 4466/2004 H.C.L.M. nr.480/2003, H.C.L.M. nr.2/2004 si H.C.L.M. nr.80/2004;

In temeiul prevederilor   art 38, lit.d si art.46 din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. l Bugetul municipal rectificat pe anul 2004 se stabileşte la

venituri in suma de 2.345.819.283 mii lei si la cheltuieli in suma de 2.345.819.283 mii lei fiind un buget echilibrat.


Rectificarea bugetului municipal pe anul 2004 se datorează majorării cotelor defalcate din impozitul pe venit precum si utilizării fondului de rulment in bune condiţii in conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenta nr.45/2003, art.54 alin.2 si 3.

Art.2 Sinteza bugetului municipal rectificat pe anul 2004, detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe acţiuni, in clasificatia economica si funcţionala este prezentata in anexa nr.l, care face parte integranta din prezenta hotarire.

Art.3 Sinteza bugetului municipal pentru taxe speciale pe anul 2004, este prezentata in anexa nr.2, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.4 Detalierea cheltuielilor de capital, pe acţiuni si categorii de investiţii este prezentata in anexa nr,3 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.5 Sinteza cheltuielilor efectuate din fondul de rulment constituit conform legii este prezentata in anexa nr.4 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.6   Subcapitolul « Cote defalcate din impozitul pe venit" se

majorează cu suma de 22.000.000 mii lei.

Art.7 La capitolul 58 « Sănătate» cheltuielile materiale se majorează cu suma de 3.450.000 mii lei prin diminuarea fondului de rulment cu aceeaşi suma .

Art 8 Cheltuielile materiale de la capitolul 59 « Cultura, religie si acţiuni privind activitatea sportiva si de tineret» se majorează cu suma de 5.000.000 mii lei prin diminuarea chelaiielilor de capital de la capitolul 68 « Transporturi si comunicaţii » .

Din aceasta suma se vor efectua si plaţi pentru unele acţiuni culturale in urma incheierii unui contract cu firma G.R.E.S. Unidos da Tijuca, suma ce se va recupera parţial conform unui contract cu firma SC Janette SRL.


Art.9 Transferurile de la capitolul 60 « Asistenta sociala, alocaţii, pensii, ajutoare si indemnizaţii » se majorează cu suma de 3.000.000 mii lei prin diminuarea subvenţiilor de la capitolul 68 «Transporturi si comunicaţii* si subvenţiile se majorează cu suma de 990.540 mii lei prin diminuarea fondului de rulment cu aceeaşi suma.

Art.10 La capitolul 63 «Servicii si dezvoltare publica si locuinţe » cheltuielile materiale se majorează cu suma de 53.500.000 mii lei in următoarea structura :

- RAEDPP - invatamant               - 30.000.000 mii lei -- prin diminuarea
fondului de rulment cu aceeaşi suma,

-  întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de
agrement                               -22.870.000 mii lei

-  Alte acţiuni                               - 630.000 mii lei

si cheltuielile de capital se diminuează cu suma de 30.740.540 mii lei .

Art.ll Se diminuează cheltuielile de capital de la capitolul 68 «Transporturi si comunicaţii» cu suma de 10.200.000 mii lei si subvenţiile cu suma de 3.000.000 mii lei .

Suma de 9,000.000 mii lei reprezintă subvenţii pentru elevi si mai poate fi folosita in situaţia in care exista economii si pentru acoperirea diferenţei dintre costurile totale si veniturile realizate lunar de prestator din activitatea de transport in conformitate cu Ordonanţa nr.97/1999.

Art.12 Se majorează fondul de rulment cu suma de 6.000.000 mii lei, majorare datorata incasarii dobânzilor la depozitele constituite la termen si se aproba utilizarea lui pentru finanţarea unor investiţii din competenta Autorităţii Administraţiei Publice Locale si pentru dezvoltarea serviciilor publice locale in interesul colectivităţii , conform anexei 4, in care este cuprinsa si suma de 2.000.000 mii lei ce reprezintă sume alocate pentru achiziţionarea in sistem de leasing financiar a unor autoturisme pe o perioada de 3-5 ani.

Art.13 Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre tuturor direcţiilor precum si


Serviciului "Audit Intern"   din   cadrul Primăriei in vederea aducerii la indeplinire si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta .

Adoptata de un număr de____ consilieri din_____ membri

PREŞEDINTELE   ŞEDINŢEI,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR MARCELA   ENACHE

Constanta

Nr.196/23.06.2004


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA FINANCIARA

NR. 


RAPORT

Bugetul municipal rectificat pe anul 2004 se stabileşte la venituri in suma de 2.345.819.283 mii lei si la cheltuieli in suma de 2.345.819.283 mii lei . Rectificarea bugetului municipal pe anul 2004 se datorează majorării cotelor defalcate din impozitul pe venit precum si utilizării fondului de rulment in bune condiţii in conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenta nr.45/2003, art.54 alin.2 si 3.

Subcapitolul    «Cote   defalcate   din   impozitul   pe   venit"   se majorează cu suma de 22.000.000 mii Iei.

La capitolul 58 « Sănătate » cheltuielile materiale se majorează cu suma de 3.450.000 mii lei prin diminuarea fondului de rulment cu aceeaşi suma .

Cheltuielile materiale de Ia capitolul 59 « Cultura, religie si acţiuni privind activitatea sportiva si de tineret » se majorează cu suma de 5,000.000 mii lei prin diminuarea cheltuielilor de capital de la capitolul 68 « Transporturi si comunicaţii » .

Din aceasta suma se vor efectua si plaţi necesare pentru unele spectacole cu scoală de samba cum ar fi bilete de avion, asigurări, bagaje, vize, corespondenta, transport, cazare, masa in urma incheierii unui contract cu firma G.R.E.S. Unidos da Tijuca, suma ce se va recupera parţial la bugetul local, conform unui contract cu firma SC Janette SRL.


Transferurile de la capitolul 60 «Asistenta sociala, alocaţii, pensii, ajutoare si indemnizaţii » se majorează cu suma de 3.000.000 mii lei prin diminuarea subvenţiilor de la capitolul 68 «Transporturi si comunicaţii si subvenţiile se majorează cu suma de 990.540 mii lei prin diminuarea fondului de rulment cu aceeaşi suma.

La capitolul 63 « Servicii si dezvoltare publica si locuinţe» cheltuielile materiale se majorează cu suma de 53.500.000 mii lei in următoarea structura :

- RAEDPP - învăţământ              - 30.000.000 mii lei -- prin diminuarea
fondului de rulment cu aceeaşi suma.

- întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de
agrement                                      -22.870.000 mii lei

- Alte acţiuni                                      - 630.000 mii lei

si cheltuielile de capital se diminuează cu suma de 30.740.540 mii lei.

Se diminuează cheltuielile de capital de la capitolul 68 «Transporturi si comunicaţii» cu suma de 10.200.000 mii lei si subvenţiile cu suma de 3.000.000 mii lei.

Suma de 9.000.000 mii lei reprezintă subvenţii pentru elevi si mai poate fi folosita in situaţia in care exista economii si pentru acoperirea diferenţei dintre costurile totale si veniturile realizate lunar de prestator din activitatea de transport in conformitate cu Ordonanţa nr.97/1999.

Se majorează fondul de rulment cu suma de 6.000.000 mii lei, majorare datorata incasarii dobânzilor la depozitele constituite la termen si se aproba utilizarea lui pentru finanţarea unor investiţii din competenta Autorităţii Administraţiei Publice Locale si pentru dezvoltarea serviciilor publice locale in interesul colectivităţii , conform anexei 4, in care este cuprinsa si suma de 2.000.000 mii lei ce reprezintă sume alocate pentru achiziţionarea in sistem de leasing financiar a unor autoturisme pe o perioada de 3-5 ani.


 


DIRECTOR FINANCIAR

Ec. Marcela FRIGIOIU


 ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA

DIRECŢIA TEHNIC-ACHIZITII

NR. 79.9857 15.06.2004


Raport

cu privire la rectificarea anexei 3 la bugetul municipal

Faţă de prevederile anexei nr.3 la bugetul local pe anul 2004 aprobată prin HCLM 80/08.04.2004, se propun următoarele modificări:

CAP. 51 AUTORITĂŢI EXECUTIVE C. Dotări independente

se propune înscrierea la poziţia 14 a obiectivului „Autoturisme (leasing) - 2004" cu suma de
2.000.000 mii lei, din fondul de rulment.

Pe ansamblu capitolul 51 cheltuielile de capital se suplimentează cu 2.000.000 mii lei (F.R.)

CAP. 60 ASISTENTĂ SOCIALĂ C. Alte cheltuieli

se propune înscrierea la C.Alte cheltuieli, poziţia l a obiectivului „Lucrări de reabilitare Cămin
pentru persoane vârstnice" cu suma de 309.460 mii lei din fondul de rulment prin diminuarea
subvenţiilor din fondul de rulment.

Pe ansamblul capitolului 60 cheltuielile de capital se suplimentează cu 309.460 mii lei (F.R.).

CAP. 63 SERVICH DE DEZVOLTARE PUBLICĂ SI LOCUINŢE

B.Obiective de investiţii noi

>     se propune alocarea sumei de 100.000 mii Iei din bugetul local la poziţia b.I. l,Ansamblu
blocuri ANL, Brizei II zona Faleză Sud" în vederea achiziţionării proiectării în faza de pro­
iect tehnic pentru lucrările exterioare aferente blocurilor de locuinţe pentru tineri în vederea
închirierii (B.L.);

>     se propune suplimentarea alocaţiei de Ia poziţia b.II.3 „Sistem de udat spatii verzi, parcuri,
Constanta, fâşia bd.Mamaia" cu suma de 2.000.000 mii lei din bugetul local;

C. Dotări independente

se propune înscrierea Ia Dotări independente, poziţia 3 a obiectivului „Palmieri
Chamaerops" cu suma de l .500.000 mii lei (B.L.) prin diminuarea cheltuielilor de capital de
la Cap.68;    v

*   se propune înscrierea ta Dotări independente, poziţia 4 a obiectivului „Pompă" cu suma de 100.000 mii lei (B.L.) prin diminuarea cheltuielilor de capital de la Cap.68;

  se propune înscrierea la Alte dotări, poziţia 14 a obiectivului „RAEDPP - Mobilier" cu suma de 10,000.000 mii lei prin transfer de la cheltuieli materiale din fondul de rulment.

se propune suplimentarea alocaţiei de Ia Alte dotări, poziţia 6 „SCIL CONFORT URBAN
(aport capital)" din fondul de rulment prin transfer de la bugetul local a sumei de 34.440.540
mii Iei.

Pe ansamblul capitolului 63 cheltuielile de capital se suplimentează cu 13.700.000 mii lei. (F.R: +10.000.000+34.440.540; B.L.:+100.000+2.000.000+1.500.000 +100.000-34.440.540).


CAP. 68 TRANSPORTURI SI COMUNICAŢII C. Dotări independente

>     se propune diminuarea alocaţiei de la poziţia l „Autobuze şi troleibuze (leasing) RCr
117/2001" cu suma de 13.200.000 mii lei;

>     se propune suplimentarea alocaţiei de la poziţia 3 „Autobuze (sistem leasing) 2004" cu suma
de 3.000.000 mii lei.

Pe ansamblul capitolului 68 cheltuielile de capital se diminuează cu 10.200.000 mii lei. (B.L.:- 10.200.000).


DIRECTOR, VEAVEGHIUL BORALI

 


 

 


 


 


 

JUDEŢUL :CONSTANTA

 

 

 

Unitatea administrativ - teritorială:PRIMARIA CONSTANTA

 

 

 

ANEXA NR.1

 

 

 

BUGETUL    LOCAL    RECTIFICAT

pe anul 2004

 

 

 

 

DENUMIREA     INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

TOTAL AN 2004

VENITURI - TOTAL (rd.2+65+68+71 +86+88)

1

00.01

2345819283

VENITURI PROPRII - TOTAL (rd.3+56+64+66+67)

2

48.02

1417667660

l. VENITURI CURENTE (rd.4+rd.33)

3

00.02

635419000

A. VENITURI FISCALE (rd.5+rd.25)

4

00.03

576739000

A1. IMPOZITE DIRECTE (rd.6+7+17+18+21)

5

00.04

411682000

IMPOZITUL PE PROFIT

6

01.02

500000

IMPOZITE Şl TAXE DE LA POPULAŢIE (rd.8 la rd.16)

7

03.02

174200000

Impozitul pe veniturile liber-profesioniştilor, meseriaşilor şi ale altor persoane fizice independente şi asociaţiilor familiale x)

8

03.02.01

600000

Impozitul pe clădiri de la persoane fizice

9

03.02.02

120000000

Taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice

10

03.02.03

19000000

Impozitul pe veniturile din închirieri, subînchirieri, locaţii de gestiune şi arendări x)

11

03.02.04

400000

Impozitul pe veniturile obţinute din drepturi de autor şi cele cuvenite inventatorilor şi inovatorilor x)

12

03.02.05

0

Impozitul pe veniturile obţinute din premii şi câştiguri în bani sau în natură x)

13

03.02.07

0

Impozitul pe veniturile persoanelor fizice nesalariate x)

14

03.02.08

0

Impozitul pe terenuri de la persoane fizice

15

03.02.09

28000000

Alte impozite şi taxe de la populaţie

16

03.02.30

6200000

TAXA PE TEREN

17

04.02

28000000

IMPOZITUL PE CLĂDIRI Şl TERENURI DE LA PERSOANE JURIDICE (rd.19+rd.20)

18

05.02

170000000

Impozitul pe clădiri de la persoane juridice

19

05.02.01

150000000

Impozitul pe terenuri de la persoane juridice

20

05.02.02

20000000

ALTE IMPOZITE DIRECTE (rd.22 la rd.24)

21

08.02

38982000

Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice

22

08.02.05

19500000

Impozitul pe terenul agricol "^

23

08.02.06

0

Alte încasări din impozite directe

24

08.02.30

19482000

A2. IMPOZITE INDIRECTE (rd.26+rd.27)

25

13.00

165057000

IMPOZITUL PE SPECTACOLE

26

15.02

1000000

ALTE IMPOZITE INDIRECTE (rd.28 la rd.32)

27

17.02

164057000


pag. 1


 

 

 

 

 

DENUMIREA     INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

TOTAL AN 2004

Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare

28

17.02.03

2057000

Taxe judiciare de timbru

29

17.02.10

37000000

Taxe de timbru pentru activitatea notariala

30

17.02.12

81000000

Taxe extrajudiciare de timbru

31

17.02.13

44000000

Alte încasări din impozite indirecte

32

17.02.30

0

B. VENITURI NEFISCALE (rd.34+rd35+rd45)

33

20.00

58680000

VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME

34

20.02

500000

VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE (rd.36 la rd.44)

35

21.02

24000000

Alte venituri privind circulaţia pe drumurile publice

36

21.02.06

22000000

Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetal -servicii publice de protecţie a plantelor

37

21.02.07

0

Veniturile punctelor de însămânţări artificiale

38

21.02.08

0

Veniturile circumscripţiilor sanitar - veterinare

39

21.02.09

0

Contribuţia lunară a părinţilor sau susţinătorilor legali pentru întreţinerea copiilor în creşe

40

21.02.11

2000000

Vărsăminte din disponibilităţile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate

41

21.02.12

0

Contribuţii datorate de persoanele beneficiare ale serviciilor cantinelor de ajutor social

42

21.02.14

0

Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură

43

21.02.15

0

Alte venituri de la instituţiile publice

44

21.02.30

0

DIVERSE VENITURI (rd.46 la rd.55)

45

22.02

34180000

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri

46

22.02.02

350000

Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate, potrivit dispoziţiilor legale

47

22.02.03

11185000

Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară locală a anilor precedenţi

48

22.02.05

350000

Impozit pe vemtul din concesionarea bunurilor societăţilor comerciale sau companiilor naţionale la care statul este acţionar majoritar, precum şi regiilor autonome

49

22.02.06

0

Venituri din concesiuni şi închirieri

50

22.02.07

13500000

Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiei de impozite şi taxe

51

22.02.08

750000

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii

52

22.02.12

0

Venituri realizate din administrarea sau valorificarea bunurilor fostelor C.A.P.

53

22.02.17

0

Venituri din dividende

54

22.02.19

0

încasări din alte surse

55

22.02.30

8045000

II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.57)

56

30.00

150655000

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI (rd.58 la rd.61)

57

30.02

150655000

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice

58

30.02.01

149155000

Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului

59

30.02.03

500000

Venituri din privatizare

60

30.02.04

1000000

Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat

61

30.02.10

0

 

 

 

 

III.PRELEVĂRI DIN BUGETUL DE STAT (rd.63+67+68)

62

 

1477645283


pag. 2


 

 

 

 

 

DENUMIREA     INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

TOTAL AN 2004

COTE Şl SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (rd.64 la rd.66)

63

31.02

712514992

Cote defalcate din impozitul pe venit

64

31.02.01

581000000

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

65

31.02.02

80921332

Sume alocate de consiliul judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale

66

31.02.03

50593660

COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII }

67

32.02

 

SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ (rd.69 +rd.70)

68

33.02

765130291

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat, creşe şi centre judeţene şi locale de consultanţă agricolă

69

33.02.01

510632291

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenţionarea energiei termice

70

33.02.02

254498000

SUBVENŢII (rd.72+rd.83)

71

37.00

81600000

SUBVENŢII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT (rd.73 la rd.82)

72

37.02

81600000

Subvenţii primite de bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare

73

37.02.02

0

Subvenţii primite de bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe

74

37.02.03

0

Subvenţii primite de bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic

75

37.02.07

0

Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

76

37.02.09

0

Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism

77

37.02.11

0

Subvenţii primite de bugetele locale pentru aeroporturi de interes local

78

37.02.12

0

Subvenţii primite de bugetele locale din Fondul de intervenţie

79

37.02.13

0

Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea Programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentarea cu apă a satelor

80

37.02.08

75000000

Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al contrucţiilor existente cu destinaţie de locuinţă

81

37.02.15

0

Subvenţii primite de bugetele locale pentru lucrările de cadastru imobiliar

82

37.05.16

6600000

SUBVENŢII PRIMITE DE LA ALTE BUGETE (rd.84+rd.85)

83

39.02

0

Subvenţii primite de la bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă

84

39.02.02

0

Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului

85

39.02.04

0

DONAŢII SI SPONSORIZĂRI (rd.87)

86

40.02

500000

Donaţii şi sponsorizări

87

40.02.01

500000

ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE (rd.89)

88

42.00

0

ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE (rd.90+ rd.91)

89

42.02

0

încasări din rambursarea împrumuturilor temporare pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii

90

42.02.13

0


pag. 3


 

 

 

 

 

DENUMIREA     INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

TOTAL AN 2004

încasări din rambursarea microcreditelor, acordate de agenţiile guvernamentale şi administrate prin agenţii de credit

91

42.02.17

0

 

 

 

 

CHELTUIELI - TOTAL (rd.1 51 +1 64+296+326+391 +408+41 9+426+435+450+460)

92

50.02

2345819283

A. CHELTUIELI CURENTE (rd. 153+ 165+298+327+393+42 1+437)

93

01

1845587823

CHELTUIELI DE PERSONAL (rd. 154+ 166+299+328+394)

94

02

604975844

CHELTUIELI MATERIALE Şl SERVICII (rd.155+167+300+329+395)

95

20

697115710

SUBVENŢII (rd.156+168+301+330)

96

34

373788540

Subvenţii (rd.157+169+302+331)

97

35

373788540

Subvenţii de la buget pentru instituţiile publice (rd.158+170+303+332)

98

35.01

16790540

Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif (rd.304+rd.333)

99

35.03

356998000

TRANSFERURI (rd. 1 71 +305+334+396+422)

100

38

169707729

Transferuri consolidabile (rd.423)

101

39

0

Transferuri din bugetul comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti către bugetul consiliului judeţean pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului (rd.424)

102

39.21

0

Transferuri neconsolidabile (rd.172+306+335+397)

103

40

169707729

Burse (rd.173)

104

40.02

1456447

Ajutoare sociale (rd.174)

105

40.08

5451282

Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii (rd.175)

106

40.09

0

Transferuri către căminele pentru persoane vârstnice (rd. 176)

107

40.10

0

Contribuţii ale administraţiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere (rd.307+rd.336)

108

40.12

0

Plăţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare (rd.337)

109

40.21

0

Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială (rd.398)

110

40.27

55000000

Asociaţii şi fundaţii (rd.177)

111

40.41

900000

Programe cu finanţare rambursabilă (rd.178)

112

40.55

0

Transferuri pentru acţiuni de sănătate (179)

113

40.60

0

Susţinerea cultelor (rd. 180)

114

40.61

0

Drepturile asistentului personal pentru copii şi adulţi cu handicap grav (rd.181)

115

40.67

56300000

Contribuţii la salarizarea personalului neclerical (rd.182)

116

40.72

0

Alte transferuri (rd. 183+308+338+399)

117

40.80

84300000

Ajutor pentru încălzirea locuinţei (rd.184)

118

40.90

21300000

Programe cu finanţare nerambursabilă (rd.185)

119

40.94

0


pag. 4


 

 

 

 

 

DENUMIREA     INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

TOTAL AN 2004

Alocaţii şi indemnizaţii pentru persoanele cu handicap (rd. 1 86)

120

40.97

0

DOBÂNZI (rd.438)

121

49

0

Dobânzi aferente datoriei publice locale (rd.439)

122

50

0

Dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente datoriei publice interne (rd.440)

123

50.01

0

Dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente datoriei publice externe (rd.441)

124

50.02

0

Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de valoare şi de riscul garanţiilor acordate de autorităţile locale, în condiţiile legii (rd.442)

125

50.03

0

Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe (rd.443)

126

50.04

0

Dobânda datorată trezoreriei statului în cadrul planului de redresare (rd.444)

127

50.05

0

B. CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.1 59+1 87+309+339+400)

128

69

500231460

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 160+ 188+3 10+340+401)

129

70

500231460

Investiţii ale instituţiilor publice (rd.161+189+311+341+402)

130

72

257572898

Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat (rd.312+rd.342)

131

73

0

Rate aferente achiziţiilor în leasing financiar (rd.162+190+313+343+403)

132

77

242658562

C. OPERAŢIUNI FINANCIARE (rd.41 0+428+452)

133

78

0

ÎMPRUMUTURI ACORDATE(rd.429)

134

79

0

împrumuturi(rd.43 0)

135

80

0

împrumuturi temporare pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii (rd.431)

136

80.09

0

împrumuturi acordate de agenţiile guvernamentale şi administrate prin agenţii de credit (rd.432)

137

80.12

0

RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI Şl COMISIOANE LA CREDITE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT (rd.41 1 )

138

84

0

Rambursări de credite externe, plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora (rd.412)

139

86

0

Rambursări de credite externe din fondul de garantare(rd.413)

140

86.01

0

Plăţi de dobânzi şi comisioane din fondul de garantare (rd.41 4)

141

86.02

0

Rambursări de credite externe contractate de stat (rd.415)

142

86.03

0

Plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de stat (rd.416)

143

86.04

0

Rambursări de împrumuturi (rd.453)

144

87

0

Rambursare împrumuturi acordate din trezoreria statului (rd.454)

145

87.02

0

Rambursarea împrumuturilor interne pentru investiţii (rd.455)

146

87.04

0

Rambursarea împrumuturilor externe pentru investiţii (rd.456)

147

87.05

0

D. REZERVE (rd.462)

148

89

0

REZERVE (rd.463)

149

90

0

Rezerve (rd.464)

150

91

0


pag. 5


 

 

 

 

 

DENUMIREA     INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

TOTAL AN 2004

1. SERVICII PUBLICE GENERALE - TOTAL (rd.152)

151

 

151067000

AUTORITĂŢI PUBLICE (rd.163)

152

51.02

151067000

CHELTUIELI CURENTE (rd.154 la rd.156)

153

01

145240000

CHELTUIELI DE PERSONAL

154

02

71500000

CHELTUIELI MATERIALE Şl SERVICII

155

20

73740000

SUBVENŢII (rd.157)

156

34

0

Subvenţii (rd.158)

157

35

0

Subvenţii de la buget pentru instituţiile publice

158

35.01

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.160)

159

69

5827000

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.161+rd.162)

160

70

5827000

Investiţii ale instituţiilor publice

161

72

3650000

Rate aferente achiziţiilor în leasing financiar

162

77

2177000

Din total capitol:

 

 

 

Autorităţi executive

163

51.02.05

151067000

III. CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE - TOTAL (rd. 191 +21 4+228+258)

164

 

681824113

CHELTUIELI CURENTE (rd.192+215+229+259)

165

01

681324113

CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.193+216+230+260)

166

02

511975844

CHELTUIELI MATERIALE Şl SERVICII (rd. 194+2 17+23 1+261)

167

20

47850000

SUBVENŢII (rd. 195+232+262)

168

34

16790540

Subvenţii (rd. 196+233+263)

169

35

16790540

Subvenţii de la buget pentru instituţiile publice (rd. 197+234+264)

170

35.01

16790540

TRANSFERURI (rd.198+218+235+265)

171

38

104707729

Transferuri neconsolidabile (rd. 199+2 19+23 6+266)

172

40

104707729

Burse (rd.200)

173

40.02

1456447

Ajutoare sociale (rd.267)

174

40.08

5451282

Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii (rd.268)

175

40.09

0

Transferuri către căminele pentru persoane vârstnice (rd.269)

176

40.10

0

Asociaţii şi fundaţii (rd.201+237+270)

177

40.41

900000

Programe cu finanţare rambursabilă (rd.271)

178

40.55

0

Transferuri pentru acţiuni de sănătate (220)

179

40.60

0

Susţinerea cultelor (rd.238)

180

40.61

0

Drepturile asistentului personal pentru copii şi adulţi cu handicap grav (rd.272)

181

40.67

56300000

Contribuţii la salarizarea personalului neclerical (rd.239)

182

40.72

0

Alte transferuri (rd.202+240+273)

183

40.80

19300000

Ajutor pentru încălzirea locuinţei (rd.274)

184

40.90

21300000

Programe cu finanţare nerambursabilă (rd.275)

185

40.94

0


pag. 6


 

 

 

 

 

DENUMIREA     INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

TOTAL AN 2004

Alocaţii şi indemnizaţii pentru persoanele cu handicap (rd.276)

186

40.97

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 203+22 1+24 1+277)

187

69

500000

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.204+222+242+278)

188

70

500000

Investiţii ale instituţiilor publice (rd.205+223+243+279)

189

72

0

Rate aferente achiziţiilor în leasing financiar (rd.206+224+244+280)

190

77

500000

ÎNVĂŢĂMÂNT (rd.207 la rd.213)

191

57.02

504006291

CHELTUIELI CURENTE (rd.193 la rd.195+198)

192

01

504006291

CHELTUIELI DE PERSONAL

193

02

502549844

CHELTUIELI MATERIALE Şl SERVICII

194

20

0

SUBVENŢII (rd.196)

195

34

0

Subvenţii (rd. 197)

196

35

0

Subvenţii de la buget pentru instituţiile publice

197

35.01

 

TRANSFERURI (rd.1 99)

198

38

1456447

Transferuri neconsolidabile (rd.200 la rd.202)

199

40

1456447

Burse

200

40.02

1456447

Asociaţii şi fundaţii

201

40.41

0

Alte transferuri

202

40.80

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.204)

203

69

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.205+rd.206)

204

70

0

Investiţii ale instituţiilor publice

205

72

0

Rate aferente achiziţiilor în leasing financiar

206

77

0

Din total capitol:

 

 

 

învăţământ preşcolar

207

57.02.02

89128133

învăţământ primar şi gimnazial

208

57.02.03

199999377

învăţământ liceal

209

57.02.04

163516690

învăţământ profesional

210

57.02.05

51362091

învăţământ postliceal

211

57.02.06

0

învăţământ special

212

57.02.08

0

Internate, cămine şi cantine pentru elevi şi studenţi

213

57.02.14

0

SĂNĂTATE (rd.225 la rd.227)

214

58.02

20376000

CHELTUIELI CURENTE (rd.216 la rd.218)

215

01

20376000

CHELTUIELI DE PERSONAL

216

02

6626000

CHELTUIELI MATERIALE Şl SERVICII

217

20

13750000

TRANSFERURI (rd.21 9)

218

38

0

Transferuri neconsolidabile (rd.220 )

219

40

0

Transferuri pentru acţiuni de sănătate

220

40.60

0


pag. 7


 

 

 

 

 

DENUMIREA     INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

TOTAL AN 2004

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.222)

221

69

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.223+rd.224)

222

70

0

Investiţii ale instituţiilor publice

223

72

0

Rate aferente achiziţiilor în leasing financiar

224

77

0

Din total capitol:

 

 

 

Spitale

225

58.02.03

0

Creşe

226

58.02.05

14576000

Alte instituţii şi acţiuni sanitare

227

58.02.50

5800000

CULTURA, RELIGIE Şl ACŢIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA Şl DE TINERET (rd.245 la

rd.257)

228

59.02

23800000

CHELTUIELI CURENTE (rd.230 la rd.232+235)

229

01

23300000

CHELTUIELI DE PERSONAL

230

02

0

CHELTUIELI MATERIALE Şl SERVICII

231

20

21500000

SUBVENŢII (rd.233)

232

34

1800000

Subvenţii (rd.234)

233

35

1800000

Subvenţii de la buget pentru instituţiile publice

234

35.01

1800000

TRANSFERURI (rd.236)

235

38

0

Transferuri neconsolidabile (rd.237 la rd.240)

236

40

0

Asociaţii şi fundaţii

237

40.41

0

Susţinerea cultelor

238

40.61

0

Contribuţii la salarizarea personalului neclerical

239

40.72

0

Alte transferuri

240

40.80

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.242)

241

69

500000

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.243+rd.244)

242

70

500000

Investiţii ale instituţiilor publice

243

72

0

Rate aferente achiziţiilor în leasing financiar

244

77

500000

Din total capitol:

 

 

 

Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale şi judeţene

245

59.02.03

0

Muzee

246

59.02.04

0

Teatre şi instituţii profesioniste de spectacole şi concerte

247

59.02.05

0

Şcoli populare de artă şi meserii

248

59.02.06

0

Case de cultură

249

59.02.07

0

Cămine culturale

250

59.02.08

0

Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale

251

59.02.10

0

Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice

252

59.02.13

0

Centre culturale

253

59.02.14

0

Culte religioase

254

59.02.15

1300000

Activitatea sportivă

255

59.02.20

8000000


pag. 8


 

 

 

 

 

DENUMIREA     INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

TOTAL AN 2004

Activitatea de tineret

256

59.02.21

0

Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia şi activitatea sportivă şi de tineret

257

59.02.50

14500000

ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE Şl INDEMNIZAŢII (rd.281 la rd.295)

258

60.02

133641822

CHELTUIELI CURENTE (rd.260 la rd.262+265)

259

01

133641822

CHELTUIELI DE PERSONAL

260

02

2800000

CHELTUIELI MATERIALE Şl SERVICII

261

20

12600000

SUBVENŢII (rd.263)

262

34

14990540

Subvenţii (rd.264)

263

35

14990540

Subvenţii de la buget pentru instituţiile publice

264

35.01

14990540

TRANSFERURI (rd.266)

265

38

103251282

Transferuri neconsolidabile (rd.267 la rd.276)

266

40

103251282

Ajutoare sociale

267

40.08

5451282

Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii

268

40.09

0

Transferuri către căminele pentru persoane vârstnice

269

40.10

0

Asociaţii şi fundaţii

270

40.41

900000

Programe cu finanţare rambursabilă

271

40.55

0

Drepturile asistentului personal pentru copii şi adulţi cu handicap grav

272

40.67

56300000

Alte transferuri

273

40.80

19300000

Ajutor pentru încălzirea locuinţei

274

40.90

21300000

Programe cu finanţare nerambursabilă

275

40.94

0

Alocaţii şi indemnizaţii pentru persoanele cu handicap

276

40.97

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.278)

277

69

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.279+rd.280)

278

70

0

Investiţii ale instituţiilor publice

279

72

0

Rate aferente achiziţiilor în leasing financiar

280

77

0

Din total capitol:

 

 

 

Centre de îngrijire şi asistenţă

281

60.02.02

3200000

Centre-pilot de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap

282

60.02.03

0

Centre de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap

283

60.02.04

0

Centre de integrare prin terapie ocupaţională

284

60.02.05

0

Centre de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică

285

60.02.06

0

Cantine de ajutor social

286

60.02.07

12200000

Ajutor social

287

60.02.09

26751282

Asistenţă socială în caz de invalidităţi

288

60.02.10

0

Susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului

289

60.02.13

0

Unităţi de asistenţă medico-socială

290

60.02.16

0

Servicii publice de asistenţă socială

291

60.02.36

0


pag. 9


 

 

 

 

 

DENUMIREA     INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

TOTAL AN 2004

Servicii publice specializate pentru protecţia copilului

292

60.02.41

0

Cămine pentru persoane vârstnice

293

60.02.42

14990540

Drepturile asistentului personal pentru copii şi adulţi cu handicap grav

294

60.02.47

56300000

Alte acţiuni privind asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii

295

60.02.50

20200000

IV. SERVICII Şl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU Şl APE (rd.297)

296

63.00

1232499170

SERVICII Şl DEZVOLTARE PUBLICĂ Şl LOCUINŢE (rd.314 la rd.325)

297

63.02

1232499170

CHELTUIELI CURENTE (rd.299 la rd.301+rd.305)

298

01

930096710

CHELTUIELI DE PERSONAL

299

02

21500000

CHELTUIELI MATERIALE Şl SERVICII

300

20

560598710

SUBVENŢII (rd.302)

301

34

347998000

Subvenţii (rd.303+rd.304)

302

35

347998000

Subvenţii de la buget pentru instituţiile publice

303

35.01

0

Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif

304

35.03

347998000

TRANSFERURI (rd.306)

305

38

0

Transferuri neconsolidabile (rd.307+rd.308)

306

40

0

Contribuţii ale administraţiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere

307

40.12

0

Alte transferuri

308

40.80

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.310)

309

69

302402460

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.31 1 la rd.313)

310

70

302402460

Investiţii ale instituţiilor publice

311

72

233922898

Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat

312

73

0

Rate aferente achiziţiilor în leasing financiar

313

77

68479562

Din total capitol:

 

 

 

întreţinerea şi repararea străzilor

314

63.02.02

0

Iluminat

315

63.02.03

13287000

Salubritate

316

63.02.04

252870000

întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement

317

63.02.05

97134000

Locuinţe

318

63.02.08

0

Alimentări cu apă, staţii de epurare pentru ape uzate, colectoare, staţii de pompare

319

63.02.09

0

Reţele, centrale şi puncte termice

320

63.02.10

347998000

Canalizare

321

63.02.11

0

Amenajări hidrotehnice de interes local, în intravilan

322

63.02.12

0

Introducere de gaze naturale în localităţi

323

63.02.13

0

Electrificări rurale

324

63.02.14

0

Alte acţiuni privind dezvoltarea publică şi locuinţe

325

63.02.50

521210170


pag. 10


 

 

 

 

 

DENUMIREA     INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

TOTAL AN 2004

V. ACŢIUNI ECONOMICE (rd.344+356+377)

326

 

259502000

CHELTUIELI CURENTE (rd.345+357+378)

327

01

68000000

CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.346+358)

328

02

0

CHELTUIELI MATERIALE Şl SERVICII (rd. 347+359+379)

329

20

4000000

SUBVENŢII (rd.360)

330

34

9000000

Subvenţii (rd.361)

331

35

9000000

Subvenţii de la buget pentru instituţiile publice (rd.362)

332

35.01

0

Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif (rd.363)

333

35.03

9000000

TRANSFERURI (rd.364+rd.380)

334

38

55000000

Transferuri neconsolidabile (rd.365+rd.381)

335

40

55000000

Contribuţii ale administraţiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere (rd.366)

336

40.12

0

Plăţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare (rd.382)

337

40.21

0

Alte transferuri (rd.367+rd.383)

338

40.80

55000000

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 348+368+384)

339

69

191502000

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.349+369+385)

340

70

191502000

Investiţii ale instituţiilor publice (rd.350+370+386)

341

72

20000000

Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat (rd.371)

342

73

0

Rate aferente achiziţiilor în leasing financiar (rd.351+372+387)

343

77

171502000

AGRICULTURĂ Şl SILVICULTURĂ (rd.352 la rd.355)

344

67.02

0

CHELTUIELI CURENTE (rd.346 + rd.347)

345

01

0

CHELTUIELI DE PERSONAL

346

02

0

CHELTUIELI MATERIALE Şl SERVICII

347

20

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.349)

348

69

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.350+rd.351)

349

70

0

Investiţii ale instituţiilor publice

350

72

0

Rate aferente achiziţiilor în leasing financiar

351

77

0

Din total capitol:

 

 

 

Combaterea dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetal - servicii publice de protecţie a plantelor

352

67.02.04

0

Puncte de însămânţări artificiale

353

67.02.05

0

Circumscripţii sanitar - veterinare (exclusiv epizootii)

354

67.02.12

0

Centre judeţene şi locale de consultanţă agricolă

355

67.02.13

0

TRANSPORTURI Şl COMUNICAŢII (rd.373 la rd.376)

356

68.02

259502000

CHELTUIELI CURENTE (rd.358 la rd.360+rd.364)

357

01

68000000

CHELTUIELI DE PERSONAL

358

02

0

CHELTUIELI MATERIALE Şl SERVICII

359

20

4000000


pag. 11


 

 

 

 

 

DENUMIREA     INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

TOTAL AN 2004

SUBVENŢII (rd.361)

360

34

9000000

Subvenţii (rd.362+rd.363)

361

35

9000000

Subvenţii de la buget pentru instituţiile publice

362

35.01

0

Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif

363

35.03

9000000

TRANSFERURI (rd.365)

364

38

55000000

Transferuri neconsolidabile (rd.366+rd.367)

365

40

55000000

Contribuţii ale administraţiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere

366

40.12

0

Alte transferuri

367

40.80

55000000

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.369)

368

69

191502000

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.370 la rd.372)

369

70

191502000

Investiţii ale instituţiilor publice

370

72

20000000

Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat

371

73

0

Rate aferente achiziţiilor în leasing financiar

372

77

171502000

Din total capitol:

 

 

 

Străzi

373

68.02.02

4000000

Dumuri şi poduri

374

68.02.05

75000000

Transport în comun

375

68.02.07

180502000

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor şi comunicaţiilor

376

68.02.50

0

ALTE ACŢIUNI ECONOMICE (rd.388 la rd.390)

377

69.02

0

CHELTUIELI CURENTE (rd.379+rd.380)

378

01

0

CHELTUIELI MATERIALE Şl SERVICII

379

20

0

TRANSFERURI (rd.381)

380

38

0

Transferuri neconsolidabile (rd.382+rd.383)

381

40

0

Plăţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare

382

40.21

0

Alte transferuri

383

40.80

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.385)

384

69

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.386+rd.387)

385

70

0

Investiţii ale instituţiilor publice

386

72

0

Rate aferente achiziţiilor în leasing financiar

387

77

0

Din total capitol:

 

 

 

Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri

388

69.02.03

0

Susţinerea programelor de dezvoltare regională

389

69.02.19

0

Alte cheltuieli pentru acţiuni economice

390

69.02.50

0

VI. ALTE ACŢIUNI (rd.392)

391

 

20927000

ALTE ACŢIUNI (rd.404 la rd.407)

392

72.02

20927000


pag. 12


 

 

 

 

 

DENUMIREA     INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

TOTAL AN 2004

CHELTUIELI CURENTE (rd.394 la rd.396)

393

01

20927000

CHELTUIELI DE PERSONAL

394

02

0

CHELTUIELI MATERIALE Şl SERVICII

395

20

10927000

TRANSFERURI (rd.397)

396

38

10000000

Transferuri neconsolidabile (rd.398+rd.399)

397

40

10000000

Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială

398

40.27

0

Alte transferuri

399

40.80

10000000

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.401)

400

69

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.402+rd.403)

401

70

0

Investiţii ale instituţiilor publice

402

72

0

Rate aferente achiziţiilor în leasing financiar

403

77

0

Din total capitol:

 

 

 

Centre militare

404

72.02.02

2977000

Protecţie civilă

405

72.02.07

450000

Fondul Român de Dezvoltare Socială

406

72.02.20

0

Alte cheltuieli

407

72.02.50

17500000

IX. FONDURI DE GARANTARE Şl REDISTRIBUIRE (rd.409)

408

 

 

FOND PENTRU GARANTAREA ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE, DOBÂNZILOR Şl COMISIOANELOR AFERENTE (rd.417+rd.418)

409

76.02

0

OPERAŢIUNI FINANCIARE (rd.411)

410

78

0

RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI Şl COMISIOANE LA CREDITE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT (rd.412)

411

84

0

Rambursări de credite externe, plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora (rd.413 la 416)

412

86

0

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

413

86.01

0

Plăţi de dobânzi şi comisioane din fondul de garantare

414

86.02

0

Rambursări de credite externe contractate de stat

415

86.03

0

Plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de stat

416

86.04

0

Din total capitol:

 

 

 

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, dobânzilor şi comisioanelor aferente contractate/garantate de stat

417

76.02.01

0

Rambursări de credite externe, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de stat

418

76.02.02

0

XI. TRANSFERURI (rd.420)

419

 

0

TRANSFERURI CĂTRE ALTE BUGETE (rd.425)

420

84.02

0

CHELTUIELI CURENTE (rd.422)

421

01

0

TRANSFERURI (rd.423)

422

38

0

Transferuri consolidabile   (rd.424)

423

39

0


pag. 13


 

 

 

 

 

DENUMIREA     INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

TOTAL AN 2004

Transferuri din bugetul comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti către ,bugetul consiliului judeţean pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului

424

39.21

0

Din total capitol:

 

 

0

Transferuri din bugetul comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti către bugetul consiliului judeţean pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului

425

84.02.04

0

XII. ÎMPRUMUTURI ACORDATE (rd.427)

426

86.00

0

ÎMPRUMUTURI (rd.433+rd.434)

427

86.02

0

OPERAŢIUNI FINANCIARE (rd.429)

428

78

 

ÎMPRUMUTURI ACORDATE (rd.430)

429

79

 

împrumuturi (rd.431+rd.432)

430

80

 

împrumuturi temporare pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii

431

80.09

 

împrumuturi acordate de agenţiile guvernamentale şi administrate prin agenţii de credit

432

80.12

 

Din total capitol:

 

 

 

împrumuturi temporare pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii

433

86.02.09

 

împrumuturi acordate de agenţiile guvernamentale şi administrate prin agenţii de credit

434

86.02.13

 

XIII. PLĂŢI DE DOBÂNZI Şl ALTE CHELTUIELI (rd.436)

435

 

0

DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE LOCALE Şl ALTE CHELTUIELI (rd.445 la rd.449)

436

88.02

0

CHELTUIELI CURENTE (rd.438)

437

01

 

DOBÂNZI (rd.439)

438

49

 

Dobânzi aferente datoriei publice locale (rd.440 la rd.444)

439

50

 

Dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente datoriei publice interne

440

50.01

 

Dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente datoriei publice externe

441

50.02

 

Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de valoare şi de riscul garanţiilor acordate de autorităţile locale, în condiţiile legii

442

50.03

 

Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe

443

50.04

 

Dobânda datorată trezoreriei statului în cadrul planului de redresare

444

50.05

 

Din total capitol:

 

 

 

Dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente datoriei publice locale interne

445

88.02.01

 

Dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente datoriei publice locale externe

446

88.02.02

 

Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de valoare şi de riscul garanţiilor acordate de autorităţile locale, în condiţiile legii

447

88.02.03

 

Diferenţe de curs aferente datoriei publice locale externe

448

88.02.04

 

Dobânda datorată trezoreriei statului în cadrul planului de redresare

449

88.02.05

 

XIV. RAMBURSĂRI DE ÎMPRUMUTURI (rd.451)

450

 

 

RAMBURSĂRI ÎMPRUMUTURI ACORDATE (rd.457 la rd.459)

451

90.02

 

OPERAŢIUNI FINANCIARE (rd.453)

452

78

 

Rambursări de împrumuturi (rd.454 la rd.456)

453

87

 


pag. 14


 

 

 

 

 

DENUMIREA     INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

TOTAL AN 2004

Rambursarea împrumuturilor interne pentru investiţii

455

87.04

 

Rambursarea împrumuturilor externe pentru investiţii

456

87.05

 

Din total capitol:

 

 

 

Rambursare împrumuturi acordate din trezoreria statului

457

90.02.02

 

Rambursare împrumuturi interne pentru investiţii

458

90.02.03

 

Rambursare împrumuturi externe pentru investiţii

459

90.02.04

 

XV. FONDURI DE REZERVĂ (rd.461)

460

 

 

FONDURI DE REZERVĂ (rd.465)

461

95.02

 

REZERVE (rd.463)

462

89

 

REZERVE (rd.464)

463

90

 

Rezerve

464

91

 

Din total capitol:

 

 

 

Fond de rezervă bugetară la dispoziţia consiliilor locale şi judeţene

465

95.02.05

 

XVII. EXCEDENT / DEFICIT (rd.468)

466

 

0

EXCEDENT / DEFICIT (rd.1-92)

467

90

0

EXCEDENT (rd.469)

468

98.02

0

Excedent

469

92

 

 

 

 

 

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

 

 

 

 

 

 

 


pag. 15


pag. 16

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 4

 

 

 

 

DENUMIRE

AN

TRIMI

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

FOND DE RULMENT TOTAL

199520379

199520379

 

 

 

FOND DE RULMENT PENTRU ACOPERIREA GOLURILOR DE CASA

 

 

 

 

 

PROVENITE DIN DECALAJELE INTRE VENITURILE SI CHELTUIELILE ANULUI CI

9744379

9744379

 

 

 

FONDUL DE RULMENT UTILIZAT IN ANUL 2004

183776000

183776000

 

 

 

DOBÂNZI

6000000

6000000

 

 

 

TOTAL CHELTUIELI

189776000

189776000

 

 

 

SERVICII PUBLICE GENERALE -TOTAL

2300000

2300000

 

 

 

AUTORITĂŢI PUBLICE

2300000

2300000

 

 

 

CHELTUIELI CURENTE

 

 

 

 

 

CHELTUIELI DE PERSONAL

 

 

 

 

 

CHELTUIELI MATERIALE Şl SERVICII

 

 

 

 

 

Subvenţii de la buget pentru instituţiile publice

 

 

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

2300000

2300000

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

2300000

2300000

8

 

 

Investiţii ale instituţiilor publice

 

 

 

 

 

Rate aferente achiziţiilor în leasing financiar

2300000

2300000

 

 

 

Din total capitol:

 

 

 

 

 

Autorităţi executive

2300000

2300000

 

 

 

SĂNĂTATE

 

 

 

 

 

CHELTUIELI CURENTE

 

 

 

 

 

CHELTUIELI DE PERSONAL

 

 

 

 

 

CHELTUIELI MATERIALE Şl SERVICII

 

 

 

 

 

TRANSFERURI

 

 

 

 

 

Transferuri neconsolidabile

 

 

 

 

 

Transferuri pentru acţiuni de sănătate

 

 

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

 

 

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

 

 

 

 

 

Investiţii ale instituţiilor publice

 

 

 

 

 

Rate aferente achiziţiilor în leasing financiar

 

 

 

 

 

Din total capitol:

 

 

 

 

 

Spitale

 

 

 

 

 

Creşe

 

 

 

 

 

Alte instituţii şi acţiuni sanitare

 

 

 

 

 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE Şl INDEMNIZAŢII

1524460

1524460

 

 

 

CHELTUIELI CURENTE

 

 

 

 

 

CHELTUIELI DE PERSONAL

 

 

 

 

 

CHELTUIELI MATERIALE Şl SERVICII

 

 

 

 

 

SUBVENŢII

 

 

 

 

 

Subvenţii

 

 

 

 

 

Subvenţii de la buget pentru instituţiile publice

 

 

 

 

 

TRANSFERURI

 

 

 

 

 

Transferuri neconsolidabile

 

 

 

 

 

Ajutoare sociale

 

 

 

 

 

Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii

 

 

 

 

 

Transferuri către căminele pentru persoane vârstnice

 

 

 

 

 

Asociaţii şi fundaţii

 

 

 

 

 

Programe cu finanţare rambursabilă

 

 

 

 

 


pag. 17

 

Drepturile asistentului personal pentru copii şi adulţi cu handicap grav

 

 

 

 

 

Alte transferuri

 

 

 

 

 

Ajutor pentru încălzirea locuinţei

 

 

 

 

 

Programe cu finanţare nerambursabilă

 

 

 

 

 

Alocaţii şi indemnizaţii pentru persoanele cu handicap

 

 

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

1524460

1524460

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

1524460

1524460

 

 

 

Investiţii ale instituţiilor publice

1524460

1524460

 

 

 

Rate aferente achiziţiilor în leasing financiar

 

 

 

 

 

Din total capitol:

 

 

 

 

 

Centre de îngrijire şi asistenţă

415000

415000

 

 

 

Centre-pilot de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap

 

 

 

 

 

Centre de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap

 

 

 

 

 

Centre de integrare prin terapie ocupaţională

 

 

 

 

 

Centre de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică

 

 

 

 

 

Cantine de ajutor social

 

 

 

 

 

Ajutor social

 

 

 

 

 

Asistenţă socială în caz de invalidităţi

 

 

 

 

 

Susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului

 

 

 

 

 

Unităţi de asistenţă medico-socială

 

 

 

 

 

Servicii publice de asistenţă socială

 

 

 

 

 

Servicii publice specializate pentru protecţia copilului

 

 

 

 

 

Cămine pentru persoane vârstnice

1109460

1109460

 

 

 

Drepturile asistentului personal pentru copii şi adulţi cu handicap grav

 

 

 

 

 

Alte acţiuni privind asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii

 

 

 

 

 

SERVICII Şl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU Şl APE

185951540

185951540

 

 

 

SERVICII Şl DEZVOLTARE PUBLICĂ Şl LOCUINŢE

185951540

185951540

 

 

 

CHELTUIELI CURENTE

19600000

19600000

 

 

 

CHELTUIELI DE PERSONAL

 

 

 

 

 

CHELTUIELI MATERIALE Şl SERVICII

19600000

19600000

 

 

 

SUBVENŢII

 

 

 

 

 

Subvenţii

 

 

 

 

 

Subvenţii de la buget pentru instituţiile publice

 

 

 

 

 

Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif

 

 

 

 

 

TRANSFERURI

 

 

 

 

 

Transferuri neconsolidabile

 

 

 

 

 

Contribuţii ale administraţiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor convenţii sau contracte de asociere

 

 

 

 

 

Alte transferuri

 

 

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

166351540

166351540

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

166351540

166351540

 

 

 

Investiţii ale instituţiilor publice

163940540

163940540

 

 

 

Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat

2411000

2411000

 

 

 

Rate aferente achiziţiilor în leasing financiar

 

 

 

 

 

Din total capitol:

 

 

 

 

 

Iluminat

 

 

 

 

 

Salubritate

 

 

 

 

 

întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement

5000000

5000000

 

 

 

Locuinţe

 

 

 

 

 

Alimentări cu apă, staţii de epurare pentru ape uzate, colectoare, staţii de pompare

 

 

 

 

 


pag. 18

 

Reţele, centrale şi puncte termice

 

 

 

 

 

Canalizare

 

 

 

 

 

Amenajări hidrotehnice de interes local, în intravilan

 

 

 

 

 

Introducere de gaze naturale în localităţi