Hotărârea nr. 17/2004

HOTARAREA PRIVIND ACORDAREA DE FACILITATI LA TRANSPORTUL URBAN DE CALATORI IN MUNICIPIUL CONSTANTA UNOR CATEGORII DE ELEVI, CA MASURA DE PROTECTIE SOCIALA

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acordarea de facilitaţi la transportul urban de calatori in municipiul Constanta unor categorii de elevi ,ca măsura de protecţie sociala

Consiliul Local Municipal Constanta intrunit in şedinţa ordinara din data de 17.02.2004;

Analizând expunerea de motive a domnului Primar, raportul comisiei nr. l de studii prognoze economico-sociale, buget-fmante , administrarea domeniului public si privat si raportul Direcţiei Financiare nr.19635/09.02.2004 ;

In temeiul prevederilor art. 38 lit."s" si art 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala :

HOTĂRĂŞTE:

Art. l. Incepând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, ca măsura de protecţie sociala , se acorda facilitaţi in privinţa transportului in comun pe baza de abonamente , in interiorul municipiului Constanta pentru elevii   cu domiciliul sau rezidenta in municipiul Constanta ,de la cursuri de zi ale instituţiilor de invatamant preuniversitar de stat, elevi   ale căror familii au venituri ce se incadreaza ca plafoane la plata ajutoarelor pentru incalzirea locuinţei cu energie termica , gaze naturale si lemne , conform legislaţiei in vigoare. Facilităţile rămân in vigoare si in condiţiile modificării plafoanelor prin acte normative.

Art.2. Pe perioada anului   şcolar , elevii, aşa cum au fost definiţi in condiţiile articolului l , au dreptul la   eliberarea unui abonament lunar, pe una sau doua linii de transport in comun in interiorul municipiului Constanta , la opţiunea fiecăruia , cu suportarea a 50% din preţul acestuia de la bugetul local.

Art. 3 Verificarea  documentelor doveditoare si intocmirea tabelelor cu elevii care beneficiază de aceste facilitaţi se va face de către Serviciul de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara din cadrul Primăriei Municipiului Constanta , pe baza actelor solicitate de către acest serviciu.


Art. 4   Eliberarea abonamentelor pentru categoriile sus menţionate se va face prin punctele de distribuire abonamente ale Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta pe baza tabelelor transmise lunar de Serviciul de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelera din cadrul Primăriei Municipiului Constanta.

Art. 5    Regia Autonoma de Transport in Comun Constanta , din subordinea Consiliului Local Municipal Constanta , va elibera abonamente lunare in condiţiile prezentei hotărâri si va prezenta lunar deconturi, intocmite si aprobate conform legii.Deconturile vor fi intocmite pe categorii de abonamente.

Art.6   Compartimentul comisiilor de specialitate va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Financiare , Direcţiei Administraţie Publica Locala, Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta in vederea ducerii la indeplinire , mass-mediei in vederea aducerii la cunoştinţa publica si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta.

Adoptata de un număr de 27consilieri din 31 membri.

PREŞEDINTELE   ŞEDINŢEI,

CONTRASEMNEAZĂ
                                                                            SECRETAR

MARCELA       ENACHE

Constanta

Nr.17/17.02.2004

\n

Anexa 1

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

Analizând Raportul Direcţiei Financiare privind acordarea de facilitaţi la transportul urban de calatori in municipiul Constanta unor categorii de elevi si raportul Comisiei nr.l de studii , prognoze economico-sociale, buget-fmante, administrarea domeniului public si privat;

In temeiul prevederilor art.38, lit.s, art.46 ,alin. 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala , initiez proiectul de hotărâre privind acordarea de facilitaţi la transportul urban de calatori in municipiul Constanta unor categorii de elevi, ca măsura de protecţie sociala si propun dezbaterea acestuia in plenul Consiliului Local.


PRI MAR

RADU STEFAN MAZARE 

Anexa 2

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECŢIA FINANCIARA NR.

RAPORT

privind acordarea de facilitaţi la transportul urban de calatori in municipiul Constanta unor categorii de elevi

In temeiul  prevederilor art.38 lit. "s" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala , consiliile locale pot contribui la realizarea masurilor de protecţie si asistenta sociala.

Aceste masuri se concretizează prin facilitaţi acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, elevii care au domiciliul sau rezidenta in municipiul Constanta , frecventează cursuri de zi ale instituţiilor de invatamant preuniversitar de stat, iar familiile lor au venituri ce se incadreaza ca plafoane la plata ajutoarelor pentru incalzirea locuinţei cu energie termica , gaze naturale si lemne , conform legislaţiei in vigoare. Facilităţile rămân in vigoare si in condiţiile modificării plafoanelor prin acte normative.

Eliberarea de abonamente lunare pe una sau doua linii se va face pe perioada anului şcolar , cu suportarea a 50% din preţul acestora de la bugetul local, urmând ca Regia Autonoma de Transport in Comun Constanta sa prezinte lunar deconturi pe categorii de abonamente intocmite si aprobate conform legii.

Fata de cele prezentate consideram ca sunt întrunite condiţiile de legalitate si oportunitate , pentru acordarea acestor facilitaţi.


DIRECTOR

EC. MARCELA FRIGIOIU