Hotărârea nr. 146/2004

HOTARARE PRIVIND CONCESIONAREA FARA LICITATIE PUBLICA A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 22,34 MP MP, SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA , STR. UNIRII NR. 73A IN VEDREA EXTINDERII OBIECTIVULUI: " LOCUINTA"

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind concesionarea fără licitaţie publica a unui teren in suprafaţa de 22,34 mp mp, situat in Municipiul Constanta , str. Unirii nr. 73A in vedrea extinderii obiectivului: "   LOCUINŢA"

Consiliul Local al Municipiului Constanta întrunit in şedinţa ordinara din data de 08.04.2004;
Luând in dezbatere Expunerea de Motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, Avizul Comisiei nr.l de Studii, Prognoze economico - sociale, Buget Finanţe, Referatul Serviciului Administrarea Domeniului Public si Privat si comisiei Comisiei - Administraţie publica locala , Juridica, Apărarea Ordinii Publice, respectarea drepturilor si libertăţilor cetăţeneşti juridice nr. 5

Văzând H.C.L.M.nr. 316 701.06.1996 " privind aprobarea Studiului de Oportunitate si a Planului Urbanism de Detaliu LOCUINŢA P+letaj str. Unirii nr. 73 A , Constanta " , ale HCLM nr. 317/01.06.2000 " privind aprobarea concesionarii prin licitaţie publica a unui teren in suprafaţa de 250 mp situat in Constanta , str. Unirii nr. 73A , in vederea construirii obiectivului : LOCUINŢA P+1E " precum si a Caietului de Sarcini "

Având in vedere prevederile art. 12 din Legea nr 453/2001 " privind modificarea si completarea Legii nr. 5 O/ 1 99 1 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor " , ale Legii nr.219/1998, privind regimul concesiunilor precum si ale H. G. nr.216/1999 privind aprobarea Normelor Metodologice-Cadru de Aplicare a Legii nr.219/1998;

In temeiul prevederilor art.38, lit. „h" si art.46 (1) din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publica Locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. - Se aproba concesionare fără licitaţie publica , a unui teren in suprafaţa 22,34 mp, situat in Municipiul Constanta , str. Unirii nr. 73A , aparţinând domeniului privat al municipiului , in vederea extinderii obiectivului " LOCUINŢA" , conform planului anexa , ce face parte integranta din prezenta hotărâre;

Art.2. - Durata concesionarii este pe o perioada de 49 ani .

Art.3. - Consiliul Local al Municipiului Constanta aproba ca preţul concesiunii sa fie la nivelul stabilit printr-un raport de evaluare întocmit in baza HCLM nr. 35/2002 " privind organizarea procedurii de achiziţie a serviciului de evaluare in vederea stabilirii valorii bunurilor imobile - terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Constanata ".

Art.4. Secretariatul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Administrarea Domeniului Public si Privat, Direcţiei Urbanism, Direcţiei Tehnic-Achizitii, Direcţiei Patrimoniu, in vederea ducerii la îndeplinire si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de  22 consilieri din 31 de membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR CONSTANTA
NR.146/08.04.2004

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA

\n

Anexa 1


românia

judeţul constanta

primăria municipiului constanta

direcţia administrarea domeniului public si privat

serviciul urmărire si executare contracte

REFERAT


Prin H.C.L.M.nr. 316/01.06.1996 s-a aprobat documentaţia " privind aprobarea Studiului de Oportunitate si a Planului Urbanism de Detaliu LOCUINŢA P+letaj str. Unirii nr. 73 A , Constanta " iar prin HCLM nr. 317/01.06.2000 s-a aprobat " concesionarea prin licitaţie publica a unui teren in suprafaţa de 250 mp situat in Constanta , str. Unirii nr. 73A , in vederea construirii obiectivului: LOCUINŢA P+1E " precum si a Caietului de Sarcini " .

Urmarea solicitării adresata de către dl. Pop Mihai înregistrata sub nr. 141771/14.11.2003 la Primăria Municipiului Constanta si in baza prevederilor art. 12 , lit e , din Legea nr 453/2001 " privind modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor " , se va elabora proiectul de hotărâre privind " concesionarea fără licitaţie publica a unui teren in suprafaţa de 22,34 mp , situat in Municipiul Constanta , str. Unirii nr. 73 A , aparţinând domeniului privat al municipiului, in vederea extinderii obiectivului " LOCUINŢA " .

Concesionareaa acestui teren este necesara pentru asigurarea protecţiei locuinţei existente , prin construirea împrejmuirii, a trotuarului de garda si a spaţiului de garda .

Terenul luat in considerare in vederea extinderii obiectivului " LOCUINŢA " se afla in intravilanul Municipiului Constanta aparţinând domeniului privat al acestuia .

Fata de cele menţionate mai sus supunem spre aprobare proiectul de hotărâre : " concesionarea fără licitaţie publica a unui teren in suprafaţa de 22,34 mp , situat in Municipiul Constanta , str. Unirii nr. 73 A , aparţinând domeniului privat al municipiului , in vederea extinderii obiectivului " LOCUINŢA " .


 

DIRECTOR,
CONSTANTIN BABUS


ŞEF SERVICIU, CAMELIA DUDAS

 


 

                               

                                Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA