Hotărârea nr. 144/2004

HOTARARE PRIVIND PROPUNEREA DE REORGANIZARE SI REASEZARE A LIMITELOR INTRAVILANULUI MUNICIPIULUI IN VEDEREA APROBARII PLANULUI URBANISTIC GENERAL DEFINITIV


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

PRIMAR


EXPUNERE DE MOTIVE

In temeiul prevederilor art.38, alin. 2, lit. "c" si "k", art. 46 alin l din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publica locala;

Văzând dispoziţiile art.20 din Legea 453 / 2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor.

Având in vedere H.C.L.M. nr. 15 / 1993 privind aprobarea planului Urbanistic General al municipiului Constanta - Etapa I si H.C.L.M. nr. 31 / 1997 privind modificarea H.C.L.M. nr. 157 1993.

Văzând referatul Direcţiei Patrimoniu;

Initiez proiectul de hotărâre privind propunerea de reorganizare si reaşezare a limitelor intravilanului municipiului in vederea aprobării Planului Urbanistic General definitiv.


                                                       PRIMAR,


                                             RADU STEFAN MAZARE


 


 


Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA

\n

Anexa 1

 ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

Privind propunerea de reorganizare si reaşezare a limitelor intravilanului municipiului in vederea aprobării Planului Urbanistic General definitiv

Consiliul Local Municipal Constanta, întrunit in şedinţa ordinara la data de 08.04.2004;

Luând in dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei nr.2 de Dezvoltare Urbanistica si referatul Direcţiei Patrimoniu;

Văzând dispoziţiile art.20 din Legea 453/2001pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor, ale art. 98 din Legea nr. 18/1991 modificata;

Având in vedere H.C.L.M. nr. 15/29.01.1993 privind aprobarea Planului Urbanistic General al municipiului Constanta-Etapa I si H.C.L.M. nr.31/01.04.1997 privind modificarea H.C.L.M. nr.15/1993;

In temeiul prevederilor art.38, lit."c" si "k", art.46, alin.l din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE

Art.l -In vederea aprobării Planului Urbanistic General definitiv, se propune reorganizarea si reaşezarea limitelor intravilanului municipiului prin trecerea din extravilan in intravilanul municipiului Constanta a suprafeţei de teren de 1000,00 ha, conform planului anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2- Direcţia Patrimoniu si Direcţia Urbanism vor întreprinde demersurile necesare in vederea obţinerii tuturor avizelor pentru stabilirea limitelor intravilanului conform art. l

Art.3- Compartimentul comisiilor Consiliului Local Constanta va comunica prezenta hotărâre, Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Urbanism, Direcţiei Financiare in vederea aplicării ei si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta Hotărâre a fost adoptata de 23 consilieri din 31 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, CONSTANTA
NR.144/ 08.04.2004

Bd. Tomisnr. 51;Fax: 0040-41 - 708101: Tel: 0040-41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA

Anexa 2


4-ROMANIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR.46468/05.04.2004


REFERAT
Privind propunerea de reorganizare si reaşezare a limitelor intravilanului

municipiului in vederea aprobării Planului Urbanistic General definitiv

In temeiul Legii nr. 215 / 2001, privind administraţia publica locala art. 46 alin l si art.38, alin. 2:

-        lit. "c" potrivit căruia Consiliul local avizează sau aproba, după caz,
studii, prognoze si programe de dezvoltare economico-sociala,  de
organizare si amenajare a teritoriului, documentaţii de amenajare a
teritoriului si urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare
judeţeană,   regionala,   zonala   si   de   cooperare   transfrontaliera,   an
condiţiile legii;

-        lit "k" potrivit căruia Consiliul local analizează si aproba, an condiţiile
legii,  documentaţiile  de  amenajare  a  teritoriului  si  urbanism  ale
localităţilor, stabilind mijloacele materiale si financiare necesare an
vederea realizării acestora; aproba alocarea de fonduri din bugetul local
pentru acţiuni de apărare impotriva inundaţiilor, incendiilor, dezastrelor
si fenomenelor meteorologice periculoase;

Văzând dispoziţiile art.20 din Legea 453 / 2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor.

Având in vedere H.C.L.M. nr. 15 / 1993 privind aprobarea planului Urbanistic General al municipiului Constanta - Etapa I si H.C.L.M. nr. 31 / 1997 privind modificarea H.C.L.M. nr. 15 /1993.

Consideram necesara supunerea spre aprobare Consiliului local al Municipiului Constanta proiectul de hotărâre privind propunerea de reorganizare si reaşezare a limitelor intravilanului municipiului, in vederea aprobării Planului Urbanistic General definitiv.


 


DIRECTOR PATRIMONIU


ŞEF SERV. PATRIMONIU


Daniela GHERLAN


 

Ing. Ramona  Daniela PETCU LOVIN

 

 


 


                Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040-41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA