Hotărârea nr. 127/2004

HOTARARE PRIVIND RADIEREA UNOR TERENURI DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, COMPLETAT PRIN H.C.L.M. NR.319/2003

ANEXA LA H.C.L.M. NR.127/08.04.2004


PRIVIND RADIEREA UNOR POZIŢII DIN ANEXA LA H.C.L.M.

NR. 319/2003

 

NR. CRT

POZIŢIA DIN

ANEXA

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

SUPRAFAŢA mp

OBSERVAŢII

1.

1

Str. Mircea cel Bătrân nr. 148

582,66

c.v.c. aut. 3055 / 2003 p.v. 158833/2003

2.

10

Str. Crinului nr. 18 B

70,50

c.v.c. aut. 4485 / 2003 p.v. 155397/2003

3.

28

Str. Unirii nr. 65 A

165,93

c.v.c. aut. 26 / 2004 p.v. 19662/2004

4.

30

Str. Ion Vodă nr. 67

197,32

c.v.c. aut. 3359 / 2003 p.v. 158468/2004

5.

36

Str. Ştefan Panaitescu nr. 21

147,69

c.v.c. aut. 16/2004 p.v. 19315/2004

6.

38

Str. Ion Slavici nr. 25

308,42

c.v.c. aut. 4545 / 2003 p.v. 15967/2004

7.

46

Staţiunea Mamaia Laborator Patiserie Estival

198,98

c.v.c. aut. 3140/2003 p.v. 17620/2004

8.

51

Str. Marc Aureliu nr. 11 a

300,30

c.v.c. aut. 1605/2003 p.v. 124299 / 2003

9.

53

 

Str. Amurgului                nr. 70

232,68

c.v.c. aut. 4487 / 2003 p.v. 9990 / 2004

Bd. Tomis iir, 51;Fax: 0040 - ttl - Î08101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA10.

71

Str. Sălciilor nr.

15 bis

78,76

c.v.c. aut. 4581/2003 p.v. 9994 / 2004

11.

73

Staţiunea Mamaia Compex Palas Pelican

1359,92

c.v.c. aut. 3280 / 2003 p.v. 149355 / 2004

12.

74

Str. Lt.G.Economu nr. 14

85,28

c.v.c. aut. 2689 / 2003 p.v. 140319/2004 c.v.c. aut. 2760 / 2003 p.v. 141840/2004

13.

75

Staţiunea Mamaia Teren Tenis Comandor

4576,81

c.v.c. aut. 3724 / 2003 p.v. 128459/2003

14.

79

B-dul Fedinand nr. 51B

204,33

c.v.c. aut. 3150/2003 p.v. 158469/2004

15.

85

Str. Ştefan cel Mare nr. 36-40

16,54

c.v.c. aut. 1200 / 2003 p.v. 4361/2004

16.

90

Str. Prelungirea Liliacului nr. 24

280,00

c.v.c. aut. 83 / 2004 p.v. 5502 / 2004

17.

94

Staţiunea Mamaia Bar Orient

 

533,07

c.v.c. aut. 1169/2003 p.v. 17081/2004
                              Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA

\n

Anexa 1


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

PRIMAR


EXPUNERE DE MOTIVE

Având in vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 213 / 1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001, privind Administraţia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 24.07.2001, ulterior s-a completat si actualizat prin H.C.L.M. nr.319 72003;

Vazind Referatul Direcţiei Patrimoniu nr. 30624 / 01.03.2004, Raportul Comisiei nr. 5 - Juridica;

In temeiul prevederilor art. 46, alin. 5 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publica locala;

Initiez proiectul de hotărâre privind radierea unor terenuri din inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, completat si modificat prin H.C.L.M. nr. 319 / 2003;
                                                                           
                                                           
                                                                            PRIMAR,
                                             RADU STEFAN MAZARE


 


 

 


 

Anexa 2


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

PRIVIND RADIEREA UNOR TERENURI

DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, COMPLETAT PRIN H.C.L.M. NR. 319 / 2003

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din data de 08.04.2004;
Având in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul Comisiei nr. 5- Juridica, referatul Direcţiei Patrimoniu înregistrat sub nr. 30624/01.03.2004;

Văzând H.C.L.M. nr. 296 / 2001, completat si actualizat prin H.C.L.M. nr. 319/2003;

Având in vedere H.C.L.M. nr. 1 1 8, 247 si 3 1 9 din 2002;

In temeiul prevederilor art. 38 lit "f si art. 46, alin l, din Legea nr. 215/ 2001 privind Administraţia Publica Locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l - Se aproba radierea din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001, completat si actualizat prin H.C.L.M. nr. 319 / 2003 a unor terenuri (integral), conform tabelului anexa, ce face parte integranta din prezenta hotărâre;

Art.2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Patrimoniu si Direcţiei Financiare, in vederea aducerii ei la indeplinire, precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.


Prezenta Hotărâre a fost aprobata de 
23
consilieri din 31 membri.


 


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

CONSTANTA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENACHE


NR.127/08.04.2004

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA

Anexa 3


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECŢIA PATRIMONIU
SERVICIUL PATRIMONIU
NR.30624/ 01.03.2004


REFERAT

Privind radierea unor terenuri

din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanta, completat prin H.C.L.M. nr. 319/2003

In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administraţia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001, actualizat si completat cu H.C.L.M. nr. 319/2003;

Având in vedere H.C.L.M. nr. 118, 247 si 386 din 2002, privind aprobarea vânzării prin licitaţie sau negociere directa unor imobile ( terenuri sau clădiri ) aparţinând domeniului privat al municipiului Constanta ;

Văzând contractele de vânzare - cumpărare ce au ca obiect suprafeţe de teren cuprinse in H.C.L.M nr. 319 / 2003 cară s-au înstrăinat integral ( anexa nr.l). Menţionam ca la poziţia nr. 17 din anexa se radiază suprafaţa de 533,07 mp, cuprinsa in H.C.L.M. 319 / 2003 poz. 94, diferenţa de 2602,4 mp pana la suprafaţa de 3135,47 mp din c.v.c. aut. 1169/2003 si p.v. 17081/2004 se radiază din H.C.L.M. 242 / 2003, poz. 30.

Ca urmare, consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotărâre privind aprobarea radierii din inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001, completat si actualizat prin H.C.L.M. nr. 319 / 2003, a unor terenuri, conform anexelor, ce fac parte integranta din prezentul proiect de hotărâre.


DIRECTOR EXECUTIV PATRI


 

Ing. Ramona Daniela

ŞEF SERV. JURIDIC

SEF SERV. JURIDIC
Andrei SOZANSKI


SEF SERV. PATRIMONIU

 

Daniela GHERLAN

Elaborat

SERV. PATRIMONIU


Carmen Mihaela ISPAS


Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA