Hotărârea nr. 123/2004

HOTARARE PRIVIND RADIEREA IMOBILULUI SITUAT IN STR. NICOLAE TITULESCU NR.38 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA APROBAT PRIN H.C.L.M.NR.296/2001

 


                        ROMÂNIA

                   JUDEŢUL CONSTANTA
               MUNICIPIUL CONSTANTA
                      PRIMAR
EXPUNERE DE MOTIVE

Având in vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 213 l 1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001, privind Administraţia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 24.07.2001;

i Vazind   Referatul Direcţiei Patrimoniu nr. 30786/01.03.2004 si Raportul
Comisiei nr. 5 - Juridica;                                                             

In temeiul prevederilor art. 46, alin. 5 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publica locala;

Initiez proiectul de hotărâre privind radierea imobilului situat in str. Nicolae Titulescu nr.38 din inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr.296/2001.          PRIMAR
 
RADU STEFAN MAZARE


 

\n

Anexa 1

                        ROMÂNIA

    JUDEŢUL CONSTANTA          MUNICIPIUL CONSTANTA
   
   CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

PRIVIND RADIEREA IMOBILULUI SITUAT IN STR. NICOLAE TITULESCU NR.38 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA APROBAT PRIN H.C.L.M.NR.296/2001

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din data de 08.04.2004;.

Având in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul Comisiei nr. 5- Juridica, referatul Direcţiei Patrimoniu înregistrat sub nr. 30786/01.03.2004;

Văzând H.C.L.M. nr. 296/2001, Dispoziţia Primarului nr.3 1 99/1 8. 1 1.2003, Protocolul de predare nr.338/14.0 1.2004 a R.A.E.D.P.P. si Procesul Verbal de predare-primirenr.21826/12.02.2004;

In temeiul prevederilor art. 38 lit "f si art. 46, alin l, din Legea nr. 215 /
2001 privind Administraţia Publica Locala;                       

                      HOTĂRĂŞTE:                  

Art.l - Se aproba radierea din inventarul «bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001, a imobilului compus din teren in suprafaţa de 209,59 mp. si construcţie cu regim de inaltime subsol + parter + etaj 1+ etaj 2 + mansarda, alcătuita din 2 apartamente cu doua camere, hol si dependinţe, 2 apartamente cu patru camere, hol si dependinţe si 2 apartamente cu o camera, hol si dependinţe, situat in str. Nicolae Titulescu nr.38, cu nr. de inventar 10284 si valoare de inventar 5.517.000 lei.

Art.2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre numitelor Panaitide Măria Constanta si Stoenescu Felicia, cu domiciliul in Bucureşti, str. Valea Roşie nr.7, bl.Z6, et.5, ap.34, sector 6, Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Financiare si Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta", in vederea aducerii ei la îndeplinire, precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Prezenta Hotărâre a fost aprobata de 23 consilieri din 3 1 membri.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                          CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                       secretar,

                    MARCELA ENACHE CONSTANTA
 
NR 123/08.04.2004

Bd. Tomis nr. 51:Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105: 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA

Anexa 2


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR.30786/01.03.2004


REFERAT

Privind radierea imobilului situat in str. Nicolae Titulescu nr.38, din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanta


In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 2137 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administraţia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296/2001;

In anexa 3 la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al
municipiului Constanta au fost înregistrate bunurile aflate in administrarea
R.A.E.D.P.P., la poziţia 144 este consemnat imobil situat in str. Nicolae Titulescu
nr.38, nr de inventar 10284 si val. de inventar 5.517.000 lei.

       Conform Dispoziţiei Primarului municipiului Constanta nr.3199/18.11.2003;

Având in vedere Protocolul nr.338/14.01.2004 prin care R.A.E.D.P.P. a predat imobilul situat in str. Nicolae Titulescu nr.38 si Procesul verbal de predare primire nr.21826/12.02.2004 prin care s-a predat terenul in suprafaţa de 209,59 mp situat in str. Nicolae Titulescu nr.38.

Ca urmare, consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotărâre privind aprobarea radierii din inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001 a imobilului situat in str. Nicolae Titulescu nr.38, compus din teren in suprafaţa de 209,59 mp si construcţie cu regim de inaltime subsol + parter+ etaj 1+ etaj 2 + mansarda, alcătuita din 2 apartamente cu doua camere, hol si dependinţe, 2 apartamente cu patru camere, hol si dependinţe si 2 apartamente cu o camera, hol si dependinţe, cu nr. de inventar 10284 si val. de inventar 5.517.000 lei.DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU

 


Ing. Ramona Daniela PETCU LOVIN

 

 

Bd. Tomis nr. 51:Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105: 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA