Hotărârea nr. 117/2004

HOTARARE PRIVIND RADIEREA IMOBILULUI SITUAT IN STR. REVOLUTIEI DIN 22 DECEMBRIE 1989 NR.14, DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBAT PRIN H.C.L.M. NR.296/2001


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

PRIVIND RADIEREA IMOBILULUI SITUAT IN STR. REVOLUŢIEI DIN 22 DECEMBRIE 1989 NR.14, DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBAT PRIN

H.C.L.M. NR. 296 / 2001

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din data de 08.04.2004;

Având in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul Comisiei nr. 5- Juridica, referatul Direcţiei Patrimoniu inregistrat sub nr. 6803/19.01.2004, Contractul de Vanzare-Cumparare, incheiere de autentificare nr.2766/26. 08.2003 de Birou Notar Public Florin Visan;

In temeiul prevederilor art. 38 lit "f" si art. 46, alin l, din Legea nr. 215/ 2001 privind Administraţia Publica Locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l - Se aproba radierea din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001, a imobilului situat in str. Revoluţiei din 22 Decembrie 1989 nr.14, cu număr de inventar 10147 si valoare de inventar 2.030.844 lei.

Art.2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre numitei Atanasof Cristina cu domiciliul in Constanta, bd. Alexandru Lapusneanu nr.75, bl.LV3, Sc.C, ap.56, Direcţiei Patrimoniu, Serviciului A.D.P.P., Direcţiei Financiare si Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public si Privat , in vederea aducerii ei la îndeplinire, precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Prezenta Hotărâre a fost aprobata de23 consilieri din 31 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                         CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                        SECRETAR,

MARCELA ENACHE CONSTANTA
NR.117/08.04.2004

Bd. Tomis nr. 51:Fax: 0040 - 41 - 708101: Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA

\n

Anexa 1


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

PRIMAR


EXPUNERE DE MOTIVE

Având in vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 213 / 1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001, privind Administraţia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 24.07.2001;

Analizând    Referatul    Direcţiei    Patrimoniu    înregistrat     sub nr.6803/19.01.2004;

In temeiul prevederilor art. 46, alin. 5 din Legea nr. 215 / 2001 privind
administraţia publica locala;                              

Initiez proiectul de hotărâre privind radierea din inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001, a imobilului situat in str. Revoluţiei din 22 Decembrie 1989 nr.14, cu număr de inventar 10147 si valoare de inventar 2.030.844 lei.


PRIMAR,
RADU STEFAN MAZĂRE


Bd. Tomis nr. 51 ;Fax: 0040 - 41 - 708101: Tel: 0040 - 41 - 708105: 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA

Anexa 2


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR.   68037 19.01.2004


REFERAT

Privind radierea imobilului situat in str. Revoluţiei din 22 Decembrie 1989 nr.14 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr.296/2001

In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 121, 123 si 125 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administraţia Publica Locala, s-a intocmit inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001;

i In anexa nr.3 a H.C.L.M. nr.296/2001 privind aprobarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanta au fost înregistrate bunurile imobile R.A.E.D.P.P.-Directia Fond Locativ, imobilul situat in Constanta, str. Revoluţiei din 22 Decembrie 1989 nr.14, cu număr de inventar 10147 si valoare de inventar 2.030.844 lei fiind consemnat la poziţia 73;

Văzând Contractul de Vanzare-Cumparare, incheiere de autentificare nr.2766/26.08.2003 de Birou Notar Public Florin Visan;

Ca urmare, consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotărâre privind aprobarea radierii din inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 296 / 2001, a imobilului situat in Constanta, str. Revoluţiei din 22 Decembrie 1989 nr.14, cu număr de inventar 10147 si valoare de inventar 2.030.844 lei.


DIRECTOR PATRIMONIU

Ing. Ramona Daniela PETCU LOVIN


Verificat    

ŞEF SERV. PATRIMONIU

Daniela GHERLAN


 

Andrei SOZANSKI


 

ŞEF SERV. JURIDIC


 

 

Elaborat,

SERV.PATRIMONIU

 

Gabriela RADU


                                Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA