Hotărârea nr. 111/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE, RECOMPARTIMENTARE SI SUPRAETAJARE LOCUINTA P (CORP C2) PANA LA P+1E,STR. RACHITASI NR. 95, TEREN IN SUPRAFATA DE 159,67 MP, PROPRIETATE BUZGARU GABRIEL SI GEORGETA


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

EXTINDERE, RECOMPARTIMENTARE şi SUPRAETAJARE

LOCUINŢĂ P (corp C2) până la P+1E,

str. Răchitaşi nr. 95, teren în suprafaţă de 159,67 mp, proprietate Buzgaru Gabriel şi Georgeta


Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedin ta ordinara din 08.04.2004.

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistica,amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism ;

Avind in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificare si completarea Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de constru ctii si unele masuri pentru realizarea locuinţelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/20 01, privind administraţia publica locala;

HOTĂRĂŞTE:

Art. l - Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE, RECOMPARTIMENTARE
                    şi SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ P (corp C2) până la P+IE, str. Răchitaşi nf. 95,

teren în suprafaţă de  159,67 mp,   conform documentaţiei anexate care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Terenul este proprietate Buzgaru Gabriel şi Georgeta conform contractului de vânzare -cumpărare autentificat sub nr. 285/2003 la Biroul Notarului Public Eugenia Trifu.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta h otarare Direcţiei Urbanism, Dlui. BUZGARU GABRIEL, in vederea aducerii la îndeplinire si, spre ştiinţa, Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 23 consilieri din 31 membri.


 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

CONSTANTA
NR.111/08.04.2004

CONTRASEMNEAZA, SECRETAR


Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 -41-708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA