Hotărârea nr. 106/2004

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU - SPATII DE DEPOZITARE SI PRODUCTIE , TEREN IN SUPRAFATA DE 4.113,22 MP , SITUAT IN STR. PLUGULUI NR. 4A,PROPRIETATE PARTICULARA S.C. EUROVIAL LIGHTING S.R.L.


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei

Plan Urbanistic de Detaliu - SPAŢII DE DEPOZITARE şi PRODUCŢIE ,

teren in suprafaţa de 4.113,22 mp , situat in str. Plugului nr. 4A,

proprietate particulara S.C. EUROVIAL LIGHTING S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din data 08.04.2004

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul
Comisiei de organizare urbanistica,amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia
mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul
Serviciului Urbanism;                                                                            

Avind in vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr.
50/199 F, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si unele masuri pentru realizarea
locuinţelor si ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare si conţinutul
cadru al planului urbanistic de detaliu;                                        

In temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind
administraţia publica locala;                                                    

HOTĂRĂŞTE:                                                    

Art. l - Se aproba Plan Urbanistic de Detaliu - SPAŢII DE DEPOZITARE şi PRODUCŢIE ,

teren in suprafaţa de 4.113,22 mp , situat in str. Plugului nr. 4A, proprietate particulara, cu condiţia respectării avizului nr. 693451/11.02.2004 - R.A.J.A., conform documentaţiei anexate care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Terenul este proprietate particulara S.C. EUROVIAL LIGHTING S.R.L. conform contractului de vânzare cumpărare nr. 3373/19.09.2003, autentificat de notar public Mariana losif.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, S.C. EUROVIAL LIGHTING S.R.L., in vederea aducerii la indeplinire si spre ştiinţa, Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 23  consilieri din 31 membri.


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR


                CONSTANTA

          NR106/08.04.2004

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA