Hotărârea nr. 1/2004

HOTARAREA PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICPAL PE ANUL 2003

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

 MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                         H O T A R A R E

                           privind   rectificarea bugetului municipal pe anul 2003

 

          Consiliul local al municipiului Constanta intrunit in sedinta ordinara  la data de 17.02.2004 ;

          Analizind expunerea de motive a d-lui Primar Radu Stefan Mazare , raportul Comisiei nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget- finante, administrarea domeniului public si privat, raportul Directiei Financiare nr. 19636/09.02.2004 si raportul Directiei Tehnic Achizitii nr.9414/26.01.2004;    

Avand in vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finantele publice locale , Legii nr.631/2002 privind legea  bugetului de stat pe anul 2003, H.C.L.M. nr.541/2002 , H.C.L.M nr.3/2003 , H.C.L.M. nr.170/2003,  H.C.L.M.nr.207/2003 , Disp.1985/2003 , H.C.L.M.347/2003, Disp.3034/2003, H.C.L.M.nr.402/2003 si Disp.3401/2003;

          In temeiul prevederilor  art 38, lit.d si art.46 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala ;

 

H O T A R A S T E :

           Art. 1 Bugetul municipal rectificat pe anul 2003 se stabileste la venituri in suma de 2.388.830.064 mii lei si la cheltuieli in  suma de 2.388.830.064  mii lei fiind un buget echilibrat  .

           Rectificarea se datoreaza majorarii veniturilor cu suma de 117.030.390 mii lei in urma  fondurilor alocate de la bugetul de stat.

 

 Art.2 Sinteza bugetului municipal rectificat pe anul 2003, detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe actiuni, in clasificatia economica si functionala este prezentata in anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarire.

Art.3 Sinteza cheltuielilor bugetului municipal rectificat pe anul 2003 cu detaliere pe titluri de cheltuieli si ordonatori este prezentata in anexa nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4 Detalierea cheltuielilor de capital, pe actiuni si categorii de investitii este prezentata in anexa nr.3 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5 Subcapitolul “Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale” se majoreaza cu suma de 104.183.950 mii lei.

Art.6 Se majoreaza subcapitolul “Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugete locale” cu suma de 3.559.870 mii lei.

Art.7 Se majoreaza subcapitolul “Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale” cu suma de 286.570 mii lei.

          Art.8 Se majoreaza subcapitolul “Subventii primite de bugetele locale pentru drumuri judetene, comunale si pentru strazile care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi in localitati rurale si urbane” cu suma de 19.000.000 mii lei .

          Art.9 Se diminueaza subcapitolul “Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea elaborarii si/sau actualiz.planurilor urbanistice generale”  cu suma de 10.000.000 mii lei.

          Art.10 Cheltuielile de personal de la capitolul 57 “Invatamant” se majoreaza cu suma de 25.370.950 mii lei.

         Art.11 Se majoreaza cheltuielile de personal de la capitolul 58 “Sanatate”  cu suma de 1.070.000 mii lei  si se diminueaza cheltuielile materiale cu suma de 783.430 mii lei.

         Art.12 La capitolul 59 “Cultura,religie si actiuni privind activitatea sportiva de tineret” se majoreaza subcapitolul “Activitatea sportiva” cu suma de 350.000 mii lei prin diminuarea subcapitolului “Alte institutii si activitati privind cultura, religia si actiuni sportive si de tineret” cu aceeasi suma.

         Art.13 Transferurile de la  capitolul 60 “Asistenta sociala,alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii” se majoreaza cu suma de 3.559.870 mii lei

        Art. 14 La capitolul 63 “Servicii si dezvoltare publica si locuinte” se majoreaza subventiile pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

cu suma de 78.813.000 mii lei si se diminueaza cheltuielile de capital cu suma de 10.000.000 mii lei.

         Art.15 Se majoreaza transferurile de la capitolul 68“Transporturi si comunicatii” subcapitolul “Drumuri si Poduri” cu suma de 17.000.000 mii lei  si  cheltuielile de capital cu suma de 2.000.000 mii lei.

Art.16 Serviciul Secretariat  va comunica prezenta hotarare tuturor directiilor precum si Serviciului “Audit Intern”  din  cadrul Primariei in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Prefecturii Judetului Constanta .

 

Adoptata de un numar de 25  consilieri din 31 membri.

PRESEDINTELE   SEDINTEI ,                                                                                                                                                                 

Constanta
Nr.1/ 17.02.2004

\n

Anexa 1

JUDETUL CONSTANTA ANEXA 1 L A HCLM NR.1/17.02.2004ANEXA 1
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL
BUGETUL LOCAL MUNICIPAL PE ANUL 2003
mii lei
Nr. INDICATORCodTotal anTRIM.TRIM.TRIM.TRIM.TRIM.I+II0
rd. Denumire2003 I II IIIIV
1VENITURI - TOTAL0001*238883006469963869463963827456677480148277829513392769681339276968
(rd.2+rd.69+rd.77+rd.87+rd.91)
2.VENITURI PROPRII - TOTAL4802*948562000304731634245192526222892190175745650549924160549924160
(rd3+rd.51+rd56)00
3.I. VENITURI CURENTE0002*612285000181366134133217026161041690136660150314583160314583160
(rd.4+rd.31)00
4.A. VENITURI FISCALE0003*544460000169078634119679526147604190108097650288758160288758160
(rd.5+rd.24)00
5.A.1.IMPOZITE DIRECTE0004*3858600001207837847174000011267000080666216192523784192523784
(rd.6+rd.7+rd.17+rd.18+rd.21)00
6.IMPOZITUL PE PROFIT0102600000150000150000150000150000300000300000
7.IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE0302*161200000658350002243500038865000340650008827000088270000
(rd.8 la rd.16)00
8."Impozitul pe veniturile liber profesionistilor,"03020130000075000750007500075000150000150000
meserasilor si ale altor persoane fizice000
independente si asociatii familiale000
9.Impozitul pe cladiri de la persoane fizice030202110000000475000001600000031500000150000006350000063500000
10.Taxe asupra mijloacelor de transport 0302031700000075000002500000250000045000001000000010000000
detinute de persoane fizice00
11."Impozitul pe veniturile din inchirieri,"03020420000050000500005000050000100000100000
"subinchirieri,locatii de gestiune si arendari"000
12.Impozitul pe veniturile obtinute din drepturi de030205000
autor si cele cuvenite inventatorilor si inovatorilor 000
13.Impozitul din veniturile obtinute din premii si castiguri in030207000
bani si natura000
14.Impozitul pe veniturile persoanelor fizice nesalariate030208000
15Impozitul pe terenuri de la persoane fizice03020925000000104000003500000350000076000001390000013900000
16.Alte impozite si taxe de la populatie030230870000031000031000012400006840000620000620000
17TAXA PENTRU FOLOSIREA TERENURILOR PROPRIETATE0402250000001450000010500000002500000025000000
DE STAT00
18.IMPOZITUL PE CLADIRI SI TERENURI DE LA 0502161500000349287843092500055925000397212166585378465853784
PERSOANE JURIDICE (rd.19+20)*00
19Impozitul pe cladiri de la persoane juridice 050201145000000305037842650000051500000364962165700378457003784
20Impozitul pe terenuri de la persoane juridice05020216500000442500044250004425000322500088500008850000
21TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT 00
DETINUTE DE PERSOANE JURIDICE0602000
00
19.Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de00
persoane juridice00
21ALTE IMPOZITE DIRECTE (rd.22 + rd 23)0802*37560000537000077300001773000067300001310000013100000
22Taxa mijloacelor de transport pers.juridice080205175000001750000175000011750000225000035000003500000
23Alte incasari din impozite directe08023020060000362000059800005980000448000096000009600000
24A.2.IMPOZITE INDIRECTE 1300*158600000482948504793952634934190274314349623437696234376
(rd.25+rd.26)00
25IMPOZITUL PE SPECTACOLE15021200000125000125000125000825000250000250000
26ALTE IMPOZITE INDIRECTE1702*157400000481698504781452634809190266064349598437695984376
(rd.27 la rd.30)00
27Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii 00
de functionare1702034300000636600636600424400260240012732001273200
28Taxe judiciare de timbru17021037000000385200018496676570354089477842234867622348676
Taxe de timbru pentru activitatea notariala1702128000000035000000200000002000000050000005500000055000000
29Taxe extrajudiciare de timbru17021336100000868125086812508681250100562501736250017362500
30Alte incasari din impozite indirecte170230000
31B.VENITURI NEFISCALE2000*67825000122875001353750013437500285625002582500025825000
(rd.32+rd.33+rd.42)00
32VARSAMINTE DIN PROFITUL NET 20021870000187000000
AL REGIILOR AUTONOME00
33VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE2102*238050003175000457500045750001148000077500007750000
(rd.34 la rd.41)00
34Alte venituri privind circulatia pe drumurile publice210206215000002800000420000042000001030000070000007000000
35Venituri din incasarea lucrarilor de combatere a daunatorilor2102070000000
si bolilor in sectorul vegetal de la centrele locale pentru00
protectia plantelor00
36Veniturile punctelor de insamintari artificiale 210208000
37Veniturile circumscriptiilor sanitar-veterinare210209000000
38Contributia lunara a parintilor sau sustinatorilor legali ptr.intretinerea0
copiilor in crese21021123000003750003750003750001175000750000
39Varsaminte din disponibilitatile institutiilor210212000
publice si activitatilor autofinantate 00
40Contributii datorate de persoanele beneficiare ale210214000
serviciilor cantinelor de ajutor social00
41Alte venituri ale institutiilor publice2102305000000500000
42DIVERSE VENITURI2202*42150000911250089625008862500152125001807500018075000
(rd.43 la rd.50)00
43Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata220202350000625006250062500162500125000125000
imputatii si despagubiri00
44"Venituri din amenzi si alte sanctiuni, potrivit"22020314000000150000015000001500000950000030000003000000
dispozitiilor legale00
45Restituiri din fonduri din finantarea bugetara22020535000025000010000000350000350000
locala a anulor precedenti00
46Venituri din concesiuni si inchirieri22020714000000400000040000004000000200000080000008000000
47Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei0
de impozite si taxe220208750000125000125000125000375000250000
48Incasari din valorificarea bunurilor confiscate2202120000
potrivit legii00
49Venituri realizate din administrarea sau220217000
valorificarea bunurilor fostelor C.A.P.00
50Incasari din alte surse22023012700000317500031750003175000317500063500006350000
51II.VENITURI DIN CAPITAL (rd.52)3000*1415200006125000061675000171800001415000122925000122925000
52VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI3002*1415200006125000061675000171800001415000122925000122925000
ALE STATULUI (rd.53 la rd.55)00
53Venituri din valorif.unor bunuri ale inst.publice300201140000000610000006142500017000000575000122425000122425000
54Venituri din vinzarea locuintelor construite din300203380000150000150000800000300000300000
fondurile statului00
55Venituri din privatizare3002041140000100000100000100000840000200000200000
56III. VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA (RD.57)3100*19475700062115500503005004467050037670500112416000112416000
57Venituri cu destinatie speciala (rd.58 la rd.68)3102*19475700062115500503005004467050037670500112416000112416000
58Taxe speciale31020118942100060115500497205004417050035414500109836000109836000
59Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului 00
privat 310202000
60Venituri din fondul pentru drumurile publice31020300000
61Venituri din fondul de interventie310204000
62Venituri din fonduri pentru locuinte31020547560001500000500000500000225600020000002000000
63Venituri din amortizarea mijloacelor fixe3102060000
64Donatii si sponsorizari3102085800005000008000000580000580000
65Sume acordate de persoane juridice si fizice in vederea310209000
participarii la finantarea unor actiuni de interes public00
66Venituri pentru finantarea programului de pietruire a drumurilor00
comunale si alimentarea cu apa a satelor310210000
67Venituri pentru finantarea actiunilor privind reducerea 00
riscului seismic al constr.exist.cu dest de locuinta310211000
68"Venituri din inchirierea ,vanzarea si concesionarea"00
unor bunuri aflate in administrarea spitalelor publice310212000
69IV.PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT (rd.70 la rd72)*1401426159388065155394445748330882611288032645782510903782510903
70COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII3202000
71SUME DEF.DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PTR.BUGETELE LOCALE330270102421816835487120333801493104049236227284371692885
72COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMP.PE VENIT(rd.73 la rd 76)340270040194121971028419110773423777856251805361410818018410818018
73Cote defalcate din impozitul pe venit3402015500000001829984971530495932098230734128837336048090336048090
74Sume def.din imp.pe venit ptr.echil bugetele locale34020279094991192577872060414110501489287315743986192839861928
75Sume def.din imp.pe venit ptr.subv.energiei termice livr.pop.340203000
76Sume alocate de consiliul jud.pentru echilibrarea bugetelor locale34020471306950174540001745400017454000189449503490800034908000
77VI. SUBVENTII (rd 78 +rd.84)3700*3884190568419050130000001900000068419056841905
78SUBVENTII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT (rd.79 la rd83)3702*3884190568419050130000001900000068419056841905
79Subventii primite de bugetele locale pentru investitii finantate00
partial din imprumuturi externe370203000
80Subventii primite de la bugetul fondului special pentru dezvoltarea 00
sistemului energetic37020700000
81"Subventii primite de bugetele locale ptr.drumuri judetene,comunale si ptr.strazile care se vor"37020838841905684190513000000190000006841905
amenaja in perimetrele destinate constr.de cvartale de locuinte noi in loc.rurale si urbane0
82Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea elaborarii00
si /sau actualiz.planurilor urbanis.generale si a reg.locale de urb.3702110000
83Subventii primite de bugetele locale ptr.aeroporturi de interes local37021200
84SUBVENTII PRIMITE DE LA ALTE BUGETE(rd.85+ rd86)39020000000
85Subventii primite de la alte bugete locale ptr.sustinerea sistemului de390204000
protectie a drepturilor copilului00
86Subventii primite de la bugetul fondului special pentru dezvoltarea 390205000
sistemului energetic00
87VII. INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR00
ACORDATE (rd.88)4200*0000000
88INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR 00
ACORDATE (rd.89+rd90)4202*0000000
89Incasari din rambursarea imprumuturilor temporare pentru00
infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local00
sau a unor activitati finantate integral din venituri00
extrabugetare42021300
90"Incasari din rambursarea microdeltelor,acordate de agentiile guvernamentale "0
si administrate4202170
91VIII.IMPRUMUTURI (rd92+rd95)4400*0000000
92IMPRUMUTURI PENTRU INVESTITII (rd.93+rd94)4402*0000000
93Imprumuturi interne pentru investitii440201000
94Imprumuturi externe pentru investitii440202000
95IMPRUMUTURI TEMPORARE (rd.96)4502*0000000
96Imprumuturi temporare din trezoreria statului45020200000
97CHELTUIELI - TOTAL (RD.149+158+259+287+343+358+5002*238883006469963869463963827456677480148277829513392769681339276968
365+374+383+404+416+422)00
98A.CHELTUIELI CURENTE01*1780451538468770310479130874405856527426693827947901184947901184
(rd.151+159+261+288+345+367+385+397+424)00
99CHELTUIELI DE PERSONAL02*55580986714978390018654080887490149131995010336324708336324708
(rd.152+160+262+289+346+425)00
100CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII2000
(rd153+161+263+290+347+426)*683908042207600008174244808194060996108002230381844816381844816
101SUBVENTII (rd162+264+291+427)34*4201410329335000010578990098986300122014832199139900199139900
102Subventii (rd163+265+292+428)35*4201410329335000010578990098986300122014832199139900199139900
103Alocatii de la buget pentru institutiile publice (rd164+266+429)3501*59466000183500001555600013800000117600003390600033906000
104Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret3503*360675032750000009023390085186300110254832165233900165233900
si tarif (rd.267+293)00
105TRANSFERURI (rd.165+268+348+368+430)38*120592597180364021255535825319082646817553059176030591760
106Transferuri consolidabile (rd.369)39*0000000
107Transferuri din bugetele locale catre bugetul3905*0000000
fondului de asigurari sociale de sanatate (rd370)00
108"Transferuri din bugetul comunei,orasului,municipiului sau sect.mun."00
Buc.catre bug.cons.jud.ptr.sustinerea sist.de prot.a copilului(rd371)39210000000
109Transferuri neconsolidabile (rd.166+269+295+349+431)40*120592597180364021255535825319082646817553059176030591760
110Burse(rd.167)4002138835152087165235602151241173227
111Ajutoare sociale (rd.168)4008*23755341138892915499639075791990887029388922938892
112"Alte ajutoare,alocatii si indemnizatii (rd.169)"4009*12950000142000014500002880000720000028700002870000
113Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare(rd.296)402100
114Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare Sociala(rd350)40270000000
115Contributii la progr.realizate cu finantare internationala(rd170)40550000000
116Drepturile asistentului pers.ptr copii si adulti cu handicap grav(rd171)406745657000786469789030398531503203577611676773616767736
117Alte transferuri(rd172+297+432)40803684190568419050130000001700000068419056841905
118Ajutoare banesti pentru energie termica(rd270)40900000000
119DOBANZI (RD.386+398)49*0000000
120Dobanzi aferente datoriei publice locale (rd.387)500000000
121Dobanzi aferente datoriei publice locale interne (rd.388)50010000000
122Dobanzi aferente datoriei publice locale externe (rd.389)50020000000
123Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor50030000000
"de valoare,in conditiile legii (rd390)"00
124Diferente de curs aferente datoriei publice locale externe (rd.391)50040000000
125Plati de dobinzi (rd.399)51*00
126Dobinzi aferente imprumuturilor din fondul de510100
tezaur (rd.400)00
127Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de redresare51020
128B.CHELTUIELI DE CAPITAL69*60837852623086838416050740016091827456084468391375784391375784
(rd.154+173+271+298+351+433)00
129CHELTUIELI DE CAPITAL70*60837852623086838416050740016091827456084468391375784391375784
(rd.155+174+272+299+352+434)00
130Investitii ale institutiilor publice72*4381875581493183849605740014831827444493500245375784245375784
(rd.156+175+273+300+353+435)00
131Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale(rd.274+301+436)73*17019096881550000644500001260000011590968146000000146000000
132C.OPERATIUNI FINANCIARE (rd.360+376+406)780000000
133IMPRUMUTURI ACORDATE (rd.377)790000000
134Imprumuturi (rd.378)800000000
135Imprumuturi temporare pentru infiintarea unor institutii si80090000000
servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate00
integral din venituri extrabugetare (rd.379)00
136Imprumuturi acordate de agentiile guv.si adm.prin agentii de credit(rd.380)80120
137"RAMBURSARE DE CREDITE,PLATI DE DOBINZI"840000000
SI COMISIOANE LA CREDITE (rd.361)00
138"Rambursari de credite externe, plati de dobinzi si comisioane"860000000
aferente acestora din fondul de garantare (rd.362)00
139Rambursari de credite externe (rd.363)86010000000
140Plati de dobinzi si comisioane (rd.364)86020000000
141Rambursari de imprumuturi (rd.407)870000000
142Rambursare imprumuturi acordate din fondul de tezaur (rd.408)87010000000
143Rambursare imprumuturi acordate din trezoreria statului(rd.409)87020000000
144Rambursarea imprumuturilor interne pentru investitii (rd.410)87040000000
145Rambursarea imprumuturilor externe pentru investitii (rd.411)87050000000
146D.REZERVE (rd.418)890000000
147REZERVE (rd.419)90.0000000
148Rezerve (rd.420)91.0000000
149I.SERVICII PUBLICE GENERALE- TOTAL (rd.150)5100*122955942336050003269094241740000149200006629594266295942
150AUTORITATI PUBLICE (rd.157)5102*122955942336050003269094241740000149200006629594266295942
151CHELTUIELI CURENTE (rd.152+153)01*113955500304270002894000041240000133485005936700059367000
152CHELTUIELI DE PERSONAL0255000000150000001500000015000000100000003000000030000000
153CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII205895550015427000139400002624000033485002936700029367000
154CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.155)69*900044231780003750942500000157150069289426928942
155CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.156)70900044231780003750942500000157150069289426928942
156Investitii ale institutiilor publice72900044231780003750942500000157150069289426928942
157Autoritati executive510205122955942336050003269094241740000149200006629594266295942
158III.CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE - TOTAL*655680159164885905204705798100426461185661995369591703369591703
(rd.176++197+206+230)00
159CHELTUIELI CURENTE(rd.177+198+207+231)01*655486159164885905204511798100426461185661995369397703369397703
160CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.178+199+208+232)02*48480986712778390016854080867490149120995010296324708296324708
161CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII*2745960075575087859632681723052252301541714015417140
(rd.179+200+209+233)2000
162SUBVENTII34*59466000183500001555600013800000117600003390600033906000
(rd.181+210+234)00
163Subventii (rd.182+211+235)35*59466000183500001555600013800000117600003390600033906000
164Alocatii de la buget pentru institutiile publice (rd.183+212+236.)3501*59466000183500001555600013800000117600003390600033906000
165TRANSFERURI (rd.184+213+237)38*83750692111944971255535812319082476817552374985523749855
166Transferuri neconsolidabile (rd.185+214+238)4083750692111944971255535812319082476817552374985523749855
167Burse(rd.186)4002138835152087165235602151241173227
168Ajutoare sociale (rd.239)4008*23755341138892915499639075791990887029388922938892
169"Alte ajutoare,alocatii si indemnizatii (rd.240)"4009*12950000142000014500002880000720000028700002870000
170Contributii la pr.realizate cu finantare internationala(rd241)40550000000
171Drepturile asistentului pers.ptr copii si adulti cu handicap grav(rd242)406745657000786469789030398531503203577611676773616767736
172Alte transferuri(rd215)40800000000
173CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.187+201+216+243)69*194000019400000194000194000
174CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.188+202+217+244)70194000019400000194000194000
175Investitii ale institutiilor publice (rd.189+203+218+245)72*194000019400000194000194000
176INVATAMINT57*47656891812552087116676211465253749119032184292282985292282985
(rd.190 la rd 196)00
177CHELTUIELI CURENTE (rd.178+179+181+184)57.01*47656891812552087116676211465253749119032184292282985292282985
178CHELTUIELI DE PERSONAL57.0247518056712500000016610975865253749118817060291109758
179CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII57.20000000000000#REF!#REF!00000000000000
180Manuale57.31000000
181SUBVENTII (rd.182)57.340000000
182Subventii (rd.183)57.350000000
183Alocatii de la buget pentru institutiile publice57.35o10000
184TRANSFERURI(rd.186)57.38138835152087165235602151241173227
185Transferuri neconsolidabile(rd.186)57.40138835152087165235602151241173227
186Burse57.40.02138835152087165235602151241173227
187CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.188)57.690000000
188CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.189)57.700000000
189Investitii ale institutiilor publice57.72000000
190Invatamint prescolar57.026057105617352673205316601275159599351283788433337884333
191Invatamint primar si gimnazial57.0321032679147750997837488202546558553361389131499817131499817
192Invatamint liceal57.04170752594496322324894420119656167525199949857643398576433
193Invatamit profesional57.05349184771078496913537433738040232156732432240224322402
194Invatamint postliceal57.06000
195Invatamint special57.0800
196"Internate,camine si cantine pentru elevi si studenti"57.140000
197SANATATE (rd.204+205)58*14415870485350034225003539000260087082760008276000
198CHELTUIELI CURENTE (rd199+200)58.01*14415870485350034225003539000260087082760008276000
199CHELTUIELI DE PERSONAL58.02649930018340001542000153900015843003376000
200CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII58.207916570301950018805002000000101657049000004900000
201CHELTUIELI DE CAPITAL(RD.202)58.69000000
202CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.203)58.7000
203Investitii ale institutiilor publice58.7200
204Crese58.0510699300335350024225002539000238430057760005776000
205Alte institutii si actiuni sanitare58.50371657015000001000000100000021657025000002500000
206"CULTURA,RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND"5957333030159000001530000013570000125630303120000031200000
ACTIVITATEA SPORTIVA DE TINERET (rd.219la rd229)00
207CHELTUIELI CURENTE (rd.208 la rd 210+213)59.01*57139030159000001510600013570000125630303100600031006000
208CHELTUIELI DE PERSONAL59.02000
209CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII59.209673030145000035500002570000210303050000005000000
210SUBVENTII (rd.211)59.3447466000144500001155600011000000104600002600600026006000
211Subventii (rd.212)59.35*47466000144500001155600011000000104600002600600026006000
212Alocatii de la buget pentru institutiile publice59.35o147466000144500001155600011000000104600002600600026006000
213TRANSFERURI (rd.214)59.3800
214Transferuri neconsolidabile (rd.215)59.4000
215Alte transferuri59.40.8000
216CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.217)59.69194000019400000194000194000
217CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.218)59.70194000019400000194000194000
218Investitii ale institutiilor publice59.7219400001940000194000194000
219"Biblioteci comune, orase,mun.si jud."59.03000
220Muzee59.043260000100000080000070000076000018000001800000
221Teatre si institutii profesioniste de spectacole si59.05405000001220000010000000950000088000002220000022200000
concerte000
222Scoli populare de arta59.06225000080000050000050000045000013000001300000
223Case de cultura59.07000
224Camine culturale59.08000
225Centre de conservare si de valorificare a59.10000
traditiei si creatiei populare00
226Culte religioase59.1512000003000006000003000000900000900000
227Activitatea sportiva59.1204150000800000260000030000045000034000003400000
228Activitatea de tineret59.121000
229"Alte inst.si act.privind cultura,religia si act."59.5059730308000008000002270000210303016000001600000
sportiva si de tineret00
230"ASISTENTA SOCIALA,ALOCATII,PENSII,"60*107362341186115341922118418063712514659113783271837832718
AJUTOARE SI INDEMNIZATII00
(rd.246 la rd258)00
231CHELTUIELI CURENTE (rd223 la rd234+237)60.01*107362341186115341922118418063712514659113783271837832718
232CHELTUIELI DE PERSONAL60.02313000094990088905069740059365018389501838950
233CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII60.209870000308800824291322247230210563055171405517140
234SUBVENTII(rd.235)60.341200000039000004000000280000013000007900000
235Subventii(rd.236)60.351200000039000004000000280000013000007900000
236Alocatii de la buget pentru institutiile publice60.35.011200000039000004000000280000013000007900000
237TRANSFERURI (rd.238)60.38*82362341106736261190300212319082474666312257662822576628
238Transferuri neconsolidabile (rd.239 la rd.242)60.40*82362341106736261190300212319082474666312257662822576628
239Ajutoare sociale60400823755341138892915499639075791990887029388922938892
240"Alte ajutoare,alocatii si indemnizatii"60400912950000142000014500002880000720000028700002870000
Transferuri catre caminele pentru persoane varstnice60401000
241Contributii la pr.realizate cu finantare internationala604055000
242Drepturile asistentului pers.ptr copii si adulti cu handicap grav(rd223)60406745657000786469789030398531503203577611676773616767736
243CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.244)60.69*0000000
244CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.245)60.700000000
245Investitii ale institutiilor publice60.720000000
246Centre de ingrijire si asistenta60.0235000001100000105000075000060000021500002150000
247Centre-pilot de recuperare si reabilitare ptr.minori cu handicap60.03000
248Centre de recuperare si reabilitare ptr. minori cu handicap60.0400
249Centre de recuperare prin terapie ocupationala60.05000
250Centre de rec. si rebil.neuropsihiatrica60.06000
251Cantine de ajutor social60.079500000293790822681822194630209928052060905206090
252Ajutor social60.0923755341138892915499639075791990887029388922938892
253Sustinerea sistemului de protectie a copilului60.1300
254Indemnizatii de nastere60.16000
255Servicii public specializate pentru protectia copilului60.41000
256Camine de persoane varstnice60.4212000000390000040000002800000130000079000007900000
257Drepturile asistentului pers.ptr copii si adulti cu handicap grav)60.4745657000786469789030398531503203577611676773616767736
258"Alte actiuni privind asistenta sociala ,alocatii,pensii,ajutoare si indemnizatii"60.5012950000142000014500002880000720000028700002870000
259"IV.SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,"*1224325958354721284288641034359437840221525800643362318643362318
"LOCUINTE,MEDIU SI APE (rd.260)"00
260SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE63*1224325958354721284288641034359437840221525800643362318643362318
(rd.275 la rd286)00
261CHELTUIELI CURENTE (rd.262 la rd264+268)63.01*841053942223550000215378576215819566186305800438928576438928576
262CHELTUIELI DE PERSONAL63.021600000070000003000000500000010000001000000010000000
263CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII63.2046477794214155000012214467612563326675450000263694676263694676
264SUBVENTII (rd.265)63.34*360276000750000009023390085186300109855800165233900165233900
265Subventii (rd.266+267)63.35*360276000750000009023390085186300109855800165233900165233900
266Alocatii de la buget pentru institutiile publice633501000
267Subventii pt.acop.diferentelor de pret si tarif633503360276000750000009023390085186300109855800165233900165233900
268TRANSFERURI(rd269)63.380000000
269Transferuri neconsolidabile(rd 270)63.400000000
270Ajutoare banesti pentru energie termica63.40.90000
271CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.272)63.69*3832720161311712847326245814361827435220000204433742204433742
272CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.273+274)63.703832720161311712847326245814361827435220000204433742204433742
273Investitii ale institutiilor publice63.723554820161219212846781245813851827427230000189733742189733742
274Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale63.732779000092500005450000510000079900001470000014700000
275Intretinerea si repararea strazilor63.0243850152500001350154000000250000250000
276Iluminat63.03158546768000000379676975000650000083796768379676
277Salubritate63.0424395000060000000530000008900000041950000113000000113000000
278"Intretinerea gradin.publice ,parcuri , zone verzi,baze sportive si de agrement"63.056280000013300000290000001250000080000004230000042300000
279Locuinte63.08000
280"Alimentari cu apa,statii de epurare pentru ape"63.09000
"uzate,colectare statii de pompare"000
281"Retele,centrale si puncte termice"63.10360276000750000009023390085186300109855800165233900165233900
282Canalizare63.11000
283Amenajari hidrotermice de interes local in intravilan63.12000
284Introducere de gaze naturale in localitate63.13000
285Electrificari rurale 63.14000
286Alte actiuni privind dezvoltarea publica si63.5053706026719817128411602745817164152551220000314198742314198742
locuinte00
287V.ACTIUNI ECONOMICE (rd.302+313+331)6600*18164190579141905590000002050000023000000138141905138141905
288CHELTUIELI CURENTE (rd.303+314+332)6601*3724093768419050130000001739903268419056841905
289CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.304+315)6602*0000000
290CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII (rd.305+316+333)6620*0000000
291SUBVENTII (rd.317)6634*39903200039903200
292Subventii (rd.318)6635*39903200039903200
293Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret*39903200039903200
si tarif (rd.319)66350339903200039903200
294TRANSFERURI (rd.320+334)6638*3684190568419050130000001700000068419056841905
295Transferuri neconsolidabile (rd.321+335)6640*3684190568419050130000001700000068419056841905
296Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare(rd.336)0
297Alte transferuri (rd.322)664020*3684190568419050130000001700000068419056841905
298CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.306+323+337)69*144400968723000005900000075000005600968131300000131300000
299CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.307+324+338)70144400968723000005900000075000005600968131300000131300000
300Investitii ale institutiilor publice (rd.308+325+339)72*2000000000200000000
301Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale (rd.306)73*142400968723000005900000075000003600968131300000131300000
302AGRICULTURA SI SIVICULTURA (rd.309 la rd 312)67.02000
303CHELTUIELI CURENTE (rd.304+305)67010000000
304CHELTUIELI DE PERSONAL6702000
305CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII6720000
306CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.307)690000000
307CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.308)700000000
308Investitii ale institutiilor publice7200
309Combaterea daunatorilor si bolilor in sect.vegetal-centre00
locale pentru protectia plantelor67.040000
310Puncte de insamantari artificiale 67.05000
311Circumscriptii sanitar-veterinare (exclusiv epizootii)67.120000
312Centre locale de consultanta agricola67.1300
313TRANSPORTURI SI COMUNICATII (rd.327 la rd 330)68*18164190579141905590000002050000023000000138141905138141905
314CHELTUIELI CURENTE (rd.315 la rd 317+rd320)68.01*3724093768419050130000001739903268419056841905
315CHELTUIELI DE PERSONAL68.02000
316CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII68.20000
317SUBVENTII (rd.318)68.34*39903200039903200
318Subventii (rd.319)68.35*39903200039903200
319Subv.pt.acoperirea dif.de pret si tarif68350339903239903200
320TRANSFERURI (rd.321)68.38*3684190568419050130000001700000068419056841905
321Transferuri neconsolidabile (rd.322)68.40*3684190568419050130000001700000068419056841905
322Alte transferuri684020368419056841905130000001700000068419056841905
323CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.324)68.69*144400968723000005900000075000005600968131300000131300000
324CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.325+326)6870144400968723000005900000075000005600968131300000131300000
325Investitii ale institutiilor publice68.722000000200000000
326Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale68.73142400968723000005900000075000003600968131300000131300000
327Aviatie civila 680200
328Drumuri si poduri6805388419056841905130000001900000068419056841905
329Transportul in comun6807142800000723000005900000075000004000000131300000131300000
330Alte cheltuieli in domeniul transporturilor68500000000
si telecomunicatiilor00
331ALTE ACTIUNI ECONOMICE (rd.340 la rd.342)69*0000000
332CHELTUIELI CURENTE (rd.333+334)69.01*0000000
333CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII69.20000
334TRANSFERURI(rd.335)69.380
335Transferuri neconsolidabile(rd.336)69.400
336Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare69.40.210
337CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.338)69.690000000
338CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.339)69.700000000
339Investitii ale institutiilor publice69.7200
340Prevenire si combatere inundatii si gheturi690300
341Sustinerea programelor de dezvoltare regionala69.190
342Alte cheltuieli pentru actiuni economice6950000
343VI. ALTE ACTIUNI (rd.344)71*9469100516910043000000094691009469100
344ALTE ACTIUNI (rd.354 la 357)72*9469100516910043000000094691009469100
345CHELTUIELI CURENTE (rd.346 la rd 348)72.01*9400000510000043000000094000009400000
346CHELTUIELI DE PERSONAL72.02000
347CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII72.209400000510000043000000094000009400000
348TRANSFERURI (rd.349)72380000000
349Transferuri neconsolidabile (rd.350)72400000000
350Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare Sociala 72402700
351CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.352)72.6969100691000006910069100
352CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.353)727069100691000006910069100
353Investitii ale institutiilor publice72.7269100691006910069100
354Comandamente militare72029000000500000040000000090000009000000
355Protectie civila720746910016910030000000469100469100
356Fondul Roman de Dezvoltare Sociala 722000
357Alte cheltuieli7250000
358VII. FONDURI DE GARANTARE SI REDISTRIBUIRE (RD.359)76000000000
359FOND PENTRU GARANTAREA IMPRUMUTURILOR760000000
"EXTERNE,DOBINZILOR SI COMISIOANELOR"00
AFERENTE (RD.360)00
360OPERATIUNI FINANCIARE (RD.361)780000000
361"RAMBURSARI DE CREDITE,PLATI DE DOBINZI"840000000
SI COMISIOANE LA CREDITE (rd.362)00
362"RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE,PLATI DE"860000000
DOBINZI SI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA00
DIN FONDUL DE GARANTARE (rd.363+364)00
363Rambursari de credite externe86.0100
364Plati de dobinzi si comisioane86.0200
365VIII.TRANSFERURI (rd.366)840000000
366TRANSFERURI CATRE ALTE BUGETE (rd.372+373)84020000000
367CHELTUIELI CURENTE (rd.368)84010000000
368TRANSFERURI (rd.369)84.380000000
369Transferuri consolidabile (rd.370+371)84.390000000
370Transferuri din bugetele locale catre bugetul84.39.0500
fondului de asigurarisociale de sanatate00
371"Transferuri din bugetul comunei,orasului,munic.sau sect.munic.Buc."00
catre bugetul consiliului judetean pentru sustinerea de prot.a copilului84.39.2100
372Transferuri din bugetele locale catre bugetul840100
fondului de asigurari sociale de sanatate00
373"Transferuri din bugetul comunei,orasului,munic.sau sect.munic.Buc."00
catre bugetul consiliului judetean pentru sustinerea de prot.a copilului84.0400
374IX. IMPRUMUTURI ACORDATE (rd.375)86000000000
375IMPRUMUTURI (rd.381+382)86020000000
376OPERATIUNI FINANCIARE (RD.377)780000000
377IMPRUMUTURI ACORDATE (rd.378)0000000
378Imprumuturi (rd.379+380)800000000
379Imprumuturi temporare pentru infiintarea unor institutii si 00
servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate00
integral din venituri extrabugetare 800900
380Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit801200
381Imprumuturi temporare pentru infiintarea unor institutii si 860900
servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate861300
integral din venituri extrabugetare 0
382Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit0
383X .PLATI DE DOBINZI SI ALTE CHELTUIELI (rd.384+396)88000000000
384DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE SI ALTE CHELTUIELI0
(rd.384+396)0
385CHELTUIELI CURENTE (rd.386)88010000000
386DOBANZI (rd.387)88490000000
387Dobanzi aferente datoriei publice locale (rd.388 la rd.391)88500000000
388Dobanzi aferente datoriei publice locale interne 5001000
389Dobanzi aferente datoriei publice locale externe 5002000
390Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de valoare 00
in conditiile legii5003000
391Diferente de curs aferente datoriei publice locale externe5004000
392Dobanzi aferente datoriei publice locale interne 0
393Dobanzi aferente datoriei publice locale externe 0
394Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de valoare 0
in conditiile legii0
395Diferente de curs aferente datoriei publice locale externe0
396PLATI DE DOBANZI (rd 402+403)890000000
397CHELTUIELI CURENTE (rd 398)89.010000000
398DOBANZI(RD 399)89.490000000
399Plati de dobanzi(rd 400+401)89.510000000
400Dobinzi aferente imprumuturilor din fondul de 51010000000
tezaur00
401Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de redresare890201000
tezaur00
402Dobinzi aferente imprumuturilor din fondul de 51010000000
tezaur00
403Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de redresare89020100
404RAMBURSARI IMPRUMUTURI ACORDATE (rd.405)9002*0000000
405RAMBURSARI IMPRUMUTURI ACORDATE7rd.412 la rd.415)90.780000000
406OPERATIUNI FINANCIARE (RD.407)780000000
407Rambursari de imprumuturi(rd.408 la rd.411)87000
408Rambursare imprumuturi acordate din fondul de tezaur8702000000
409Rambursare imprumuturi din Trezoreria statului 870400
410Rambursare imprumuturi interne pentru investitii 870500
411Rambursare imprumuturi externe pentru investitii90020100
412Rambursare imprumuturi acordate din fondul de tezaur9002020
413Rambursare imprumuturi din Trezoreria statului 9002020
414Rambursare imprumuturi interne pentru investitii 9002030
415Rambursare imprumuturi externe pentru investitii9002040
416XII.FONDURI DE REZERVA (rd.417)9500*0000000
417FONDURI DE REZERVA (rd.421)95020000000
418REZERVE (Rd.419)890000000
419REZERVE (rd.420)900000000
420Rezerve 9100
421Fonduri de rezerva bugetara la dispozitia9502050000000
consiliilor locale si judetene00
422XIII.CHELTUIELI CU DESTINATIE SPECIALA (rd.423)960219475700062115500503005004467050037670500112416000112416000
423.CHELTUIELI CU DESTINATIE SPECIALA (rd.437la447)19475700062115500503005004467050037670500112416000112416000
424CHELTUIELI CURENTE (rd.425 la rd rd.427 +rd430)01123315000379655002600050035370500239785006396600063966000
425CHELTUIELI DE PERSONAL 020000
426CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 20123315000379655002600050035370500239785006396600063966000
427SUBVENTII (rd.428) 340000000
428Subventii (rd.429)350000000
429Alocatii de la buget pentru institutiile publice 350100
430TRANSFERURI (rd.431)380000000
431Transferuri neconsolidabile (rd.432)400000000
432Alte transferuri 402000
433CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.434)697144200024150000243000009300000136920004845000048450000
434CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.435+rd.436)707144200024150000243000009300000136920004845000048450000
435Investitii ale institutiilor publice727144200024150000243000009300000136920004845000048450000
436Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale73000
437Servicii publice finantate din taxe speciale 96020118942100060115500497205004417050035414500109836000109836000
438Cheltuieli din fondul pentru drumurile publice96020200000
439Cheltuieli din fondul de interventie 960203000
440Cheltuieli din fondul pentru locuinte 96020447560001500000500000500000225600020000002000000
441Cheltuieli din amortizarea mijloacelor fixe960205000
442Cheltuieli din donatii si sponsorizari9602075800005000008000000580000580000
443Cheltuieli din sume acordate de persoane juridice si fizice in 00
vederea participarii la finantarea unor actiuni de interes public.96020800
444Cheltuieli penru finantarea pr.de pietruire a drumurilor comunale si 00
alim.cu apa a satelor96020900
445Cheltuieli penru finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al 00
constructiilor existente cu destinatie de locuinta96021000
446Cheltuieli ptr.achizitionarea de aparatura medicala ptr.spitale publice96021100
447Cheltuieli de investitii din venituri realizate din vanzarea unor bunuri apartinindù96021200
448XIV.EXCEDENT/DEFICIT (RD.449)9800*0000000
449EXCEDENT/DEFICIT (rd.1-rd97)0000000
450EXCEDENT (rd.451)98020000000
451Excedent9200
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRESEDINTE SEDINTAPRIMAR
RADU STEFAN MAZARE
--------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 2
SINTEZA CHELTUIELILOR BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2003 CU
DETALIERE PE ARTICOLE DE CHELTUIELI SI ORDONATORI
PREVEDERI TRIM.ITRIM.IITRIM.IIITRIM.IV
SPECIFICATIIAN
2003
"TOTAL CHELTUIELI, din care"23888400646996386946396382745667748014827882951906051769
Cap.51. Autoritati publice - TOTAL12295594233605000326909424174000014920000108035942
cheltuieli materiale...5895550015427000139400002624000033485005560700055607000
cheltuieli personal...55000000150000001500000015000000100000004500000045000000
cheltuieli de capital900044231780003750942500000157150074289427428942
0
Cap.57. Invatamint - TOTAL47656891812552087116676211465253749119032184357536734357536734
ch.personal47518056712500000016610975865253749118817060356363507356363507
burse1388351520871652356021512411732271173227
obiecte de inventar000000
reparatii curente0000
utilitati scoli00000
ch.capital00000
0
Cap.58. Sanatate - TOTAL1441587048535003422500353900026008701181500011815000
cheltuieli de personal6499300183400015420001539000158430049150004915000
cheltuieli materiale7916570301950018805002000000101657069000006900000
cheltuieli de capital000000
0
Cresa10699300335350024225002539000238430083150008315000
cheltuieli de personal6499300183400015420001539000158430049150004915000
cheltuieli materiale42000001519500880500100000080000034000003400000
cheltuieli de capital000000
0
Centrul de transfuzii sanguine...371657015000001000000100000021657035000003500000
cheltuieli materiale371657015000001000000100000021657035000003500000
0
"Cap.59.Cultura, Religie,si actiuni privind"0
activitatea sportiva si de tineret57333030159000001530000013570000125630304477000044770000
subventii47466000144500001155600011000000104600003700600037006000
cheltuieli materiale - Alte actiuni9673030145000035500002570000210303075700007570000
cheltuieli de capital194000019400000194000194000
0
1.TEATRUL FANTASIO12000000340000031000003000000250000095000009500000
subventii din care10700000342500024250002425000242500082750008275000
subventii 12000000340000031000003000000250000095000009500000
cheltuieli de capital000
0
2.TEATRUL DRAMATIC11000000367200023900002506000243200085680008568000
"subventii,din care:"110000003672000239000025060002432000856800060620008568000
subventii300000001000000150000050000025000002500000
cheltuieli de capital0
0
3.TEATRUL DE COPII SI TINERET45000001728000141000089400046800040320004032000
"subventii,din care"43060001728000121600089400046800038380003838000
cheltuieli de capital19400019400000194000194000
0
3.SCOALA DE ARTA225000080000050000050000045000018000001800000
"subventii,din care"225000080000050000050000045000018000001800000
subventii000
cheltuieli de capital000
0
4.MUZEUL DE ARTA POPULARA3260000100000080000070000076000025000002500000
"subventii,din care"3260000100000080000070000076000025000002500000
subventii000
cheltuieli de capital000
0
"FILARMONICA ""MAREA NEAGRA"""13000000340000031000003100000340000096000009600000
subventii13000000340000031000003100000340000096000009600000
subventii000
cheltuieli de capital00000
0
0
REVISTA TOMIS165000045000045000030000045000012000001200000
subventii165000045000045000030000045000012000001200000
cheltuieli materiale23100050000630006300055000176000176000
cheltuieli de capital00000
0
0
ALTE ACTIUNI DIN CARE:9673030145000035500002570000210303075700007570000
RELIGIE1200000300000600000300000012000001200000
SPORT4150000800000260000030000045000037000003700000
ALTELE43230303500003500001970000165303026700002670000
0
"Cap.60. Asistenta sociala, alocatii, "0
"pensii, ajutoare si indemnizatii. - TOTAL"107372341186115341922118418063712514759115589643055896430
cheltuieli materiale9870000308800824291322247230210563077643707764370
cheltuieli de personal313000094990088905069740059365025363502536350
subventii1200000039000004000000280000013000001070000010700000
transferuri neconsolidabile82372341106736261190300212319082474766313489571034895710
cheltuieli de capital000000
0
1. CAMINUL DE BATRANI1200000039000004000000280000013000001070000010700000
subventii1200000039000004000000280000013000001070000010700000
ch.capital000000
0
CANTINA DE AJ.SOCIAL4000000184565078310069620067505033249503324950
cheltuieli materiale...3170000164525059430049930043115027388502738850
cheltuieli de personal...830000200400188800196900243900586100586100
cheltuieli de capital0000000
0
0
CENTRUL SOCIAL35000001100000105000075000060000029000002900000
cheltuieli materiale...160000045000045000035000035000012500001250000
cheltuieli de personal...190000065000060000040000025000016500001650000
cheltuieli de capital00
0
CANTINA PALAZU MARE5500000109225814850821498430142423040757704075770
cheltuieli materiale...510000099275813848321397930132448037755203775520
cheltuieli de personal...4000009950010025010050099750300250300250
cheltuieli de capital000
00
CANTINA DE AJ.SOCIAL ROAR0000000
cheltuieli materiale...000
cheltuieli de personal...0000000
cheltuieli de capital0000000
0
FUNDATII800000200000200000200000200000600000600000
transferuri800000200000200000200000200000600000600000
FUNDATIA FAIR PLAY400000100000100000100000100000300000300000
ASOCIATIA ADOLESCENTUL400000100000100000100000100000300000300000
0
0
0
PROTECTIE SPECIALA SI INCADRAREA IN MUNCA0
A PERSOANELOR CU HANDICAP CONF.ORD.102/199945657000786469789030398531503203577612529923925299239
transferuri 45657000786469789030398531503203577612529923925299239
0000
0
"10.FUNDATIA ""FAIR PLAY"""000000
transferuri000000
0
10.SERVICIUL PUBLIC SPECIALIZAT PENTRU 0
PROTECTIA COPILULUI CONF.ORD.192/1999000000
transferuri00
0
AJUTOR SOCIAL23755341138892915499639075791990887038464713846471
transferuri23755341138892915499639075791990887038464713846471
0
0
ALTE ACTIUNI DE ASISTENTA SOCIALA12160000122000012500002680000701000051500005150000
din care:12160000122000012500002680000701000051500005150000
a) ajutoare persoane care au implinit varsta de 80 ani0
si 50 ani de casatorie 1500000600000300000600000015000001500000
b) ajutoare sarbatori de paste65000006500000650000650000
c) ajutoare cazuri particulare5000002500002500000500000500000
d) cheltuieli pentru mortii neidentificati2000007000050000800000200000200000
e) ajutoare sarbatoare SF.MARIA2000000002000000020000002000000
f) ajutoare pachete de Craciun batrani450000000045000000
g) ajutoare pachete de Craciun copii251000000025100000
h)ajutor handicapati gr.I300000300000000300000300000
0
"Cap.63Servicii si dezvoltare publica locuinte,mediu si ape "0
TOTAL=1+2+3+4122432595835472128428864103435943784022152580010028001586433623181002800158
cheltuieli materiale 46477794214155000012214467612563326675450000389327942263694676389327942
cheltuieli de personal1600000070000003000000500000010000001500000015000000
subventii pentru energie termica360276000750000009023390085186300109855800250420200250420200
cheltuieli de capital3832720161311712847326245814361827435220000348052016348052016
0
358019676974500009114467610697500062450000295569676295569676
1.cheltuieli materiale358019676974500009114467610697500062450000295569676188594676295569676
a.Intretinere si reparare strazi438501525000001350154000000385015250000385015
b.Iluminat1585467680000003796769750006500000935467683796769354676
c.Salubritate24395000060000000530000008900000041950000202000000113000000202000000
"d.Intretinere gradini publice,parcuri,zone verzi si agrement"628000001330000029000000125000008000000548000004230000054800000
e.Alte actiuni privind dezvoltarea publica si locuinte3102998515900000876500043649852000000290299852466500029029985
00
alte actiuni de gospodarie comunala367372051010414813197547361551098200002691720523301695
00
" 2.Serviciul public de impozite , taxe si "00
alte venituri ale bugetului local3150000015220000700000067800002500000290000002222000029000000
cheltuieli materiale11280000600000030000001280000100000010280000900000010280000
cheltuieli personal160000007000000300000050000001000000150000001000000015000000
cheltuieli de capital422000022200001000000500000500000372000032200003720000
00
3.Serviciul public de adm.scoli RAEDPP10200000041428460300000001857154012000000900000007142846090000000
ch.materiale9547826638100000280000001737826612000000834782666610000083478266
ch.capital65217343328460200000011932740652173453284606521734
00
4. RADET SI ALTII388066000842500009568390090286300117845800270220200179933900270220200
energie termica360276000750000009023390085186300109855800250420200165233900250420200
cheltuieli de capital277900009250000545000051000007990000198000001470000019800000
00
5 CLM C-ta3395402821111728246481245813682500026730000312810282175985282312810282
cheltuieli de capital45340282221478247112458140500002030000433102822926028243310282
Chelt.de cap.din fond.special pt.drumuri00000000
aport la majorarea capitalului social pentru294200000890250005770000012277500024700000269500000146725000269500000
S.C.I.L Confort Urban00
00
6.APORT CAPITAL SC TELECABINA 52000005200000000520000052000005200000
cheltuieli de capital52000005200000000520000052000005200000
000
000
Cap.68. Transporturi si Comunicatii - TOTAL18164190579141905590000002050000023000000158641905138141905158641905
1. RATC din care:18164190579141905590000002050000023000000158641905138141905158641905
subventie ptr.acoperirea dif.de pret399032000399032000
cheltuieli de capital142400968723000005900000075000003600968138800000131300000138800000
transferuri -drumuri368419056841905130000001700000019841905684190519841905
ch.capital drumuri20000002000000000
Cap.72 Alte actiuni000
TOTAL94691005169100430000000946910094691009469100
Comandamente militare-cheltuieli materiale90000005000000400000000900000090000009000000
Protectie civila-ch.materiale40000010000030000000400000400000400000
cheltuieli de capital6910069100000691006910069100
Alte cheltuieli0000
Recensamant0000
000
Cap.96 Cheltuieli cu destinatie speciala 19475700062115500503005004467050037670500157086500112416000157086500
000
1.Cheltuieli cu destinatie speciala - 24.96.02.01 din care:18942100060115500497205004417050035414500154006500109836000154006500
-Cheltuieli salubritate57900000401625008862500886250012500578875004902500057887500
-Cheltuieli garaje85000004500000150000015000001000000750000060000007500000
-Cheltuieli intr.cimitire3300000100000010000001000000300000300000020000003000000
-Cheltuieli vanzari spatii comerciale11860000001186000000
-Cheltuiala taxa auto 3300000900000900000900000600000270000018000002700000
- Taxa trama stradala53000000282500021575000230750005525000474750002440000047475000
-Taxa irigat3500000010000002500000350000010000003500000
-Taxa stare civila5535000387500387500387500437250011625007750001162500
- Taxa iluminat177000005475000855000003675000140250001402500014025000
- Taxa gardieni 3440000047905005870500587050017868500165315001066100016531500
- Alte actiuni1100000750007500075000875000225000150000225000
2.Cheltuieli din fonduri speciale- din care:533600020000005800005000002256000308000025800003080000
-Cheltuieli din sponsorizari 24.96.02.075800005000008000000580000580000580000
-Cheltuieli din fond locuinte Ord.19/1996 24.96.02.04475600015000005000005000002256000250000020000002500000
-Cheltuieli din fond special de drumuri 24.96.02.0200000000
PRESEDINTE SEDINTA

Anexa 2

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

PRIMAR

 

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la hotararea privind rectificarea   bugetului municipal

                                pe anul 2003

 

 

 

                Avand in vedere raportul Directiei Financiare, raportul Directiei Tehnic Achizitii si  raportul Comisiei nr.1 de studii , prognoze economico-sociale, buget- finante, administrarea domeniului public si privat;

Avand in vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finantele publice locale , Legii nr.631/2002 privind legea  bugetului de stat pe anul 2003, H.C.L.M. nr.541/2002,H.C.L.M. nr.170/2003, H.C.L.M.nr.207/2003

Disp.1985/2003,H.C.L.M.nr.347/2003,Disp.3047/2003,H.C.L.M.nr.

402/2003 si Disp.3401/2003H;

In temeiul prevederilor art.38, lit.d si art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, initiez proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului municipal  pe anul 2003 si propun dezbaterea acestuia  in plenul Consiliului Local.

 

 

 

PRIMAR
RADU STEFAN MAZARE

 

               

 

Anexa 3

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA FINANCIARA

NR. 19636/ 09.02.2004

 

 

 

RAPORT

 

 

 

Bugetul municipal rectificat pe anul 2003 se stabileste la venituri in suma de 2.388.830.064 mii lei si la cheltuieli in  suma de 2.388.830.064  mii lei fiind un buget echilibrat  .

           Rectificarea se datoreaza majorarii veniturilor cu suma de 117.030.390 mii lei in urma  fondurilor alocate de la bugetul de stat.

Subcapitolul “Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale” se majoreaza cu suma de 104.183.950 mii lei.

 Se majoreaza subcapitolul “Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugete locale” cu suma de 3.559.870 mii lei.

 Se majoreaza subcapitolul “Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale” cu suma de 286.570 mii lei.

          Se majoreaza subcapitolul “Subventii primite de bugetele locale pentru drumuri judetene, comunale si pentru strazile care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi in localitati rurale si urbane” cu suma de 19.000.000 mii lei .

           Se diminueaza subcapitolul “Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea elaborarii si/sau actualiz.planurilor urbanistice generale”  cu suma de 10.000.000 mii lei.

           Cheltuielile de personal de la capitolul 57 “Invatamant” se majoreaza cu suma de 25.370.950 mii lei.

          Se majoreaza cheltuielile de personal de la capitolul 58 “Sanatate”  cu suma de 1.070.000 mii lei  si se diminueaza cheltuielile materiale cu suma de 783.430 mii lei.

          La capitolul 59 “Cultura,religie si actiuni privind activitatea sportiva de tineret” se majoreaza subcapitolul “Activitatea sportiva” cu suma de 350.000 mii lei prin diminuarea subcapitolului “Alte institutii si activitati privind cultura, religia si actiuni sportive si de tineret” cu aceeasi suma.

         Transferurile de la  capitolul 60 “Asistenta sociala,alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii” se majoreaza cu suma de 3.559.870 mii lei

        La capitolul 63 “Servicii si dezvoltare publica si locuinte” se majoreaza subventiile pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

cu suma de 78.813.000 mii lei si se diminueaza cheltuielile de capital cu suma de 10.000.000 mii lei.

         Se majoreaza transferurile de la capitolul 68“Transporturi si comunicatii” subcapitolul “Drumuri si Poduri” cu suma de 17.000.000 mii lei  si  cheltuielile de capital cu suma de 2.000.000 mii lei.

 

 

 

 

                                                     DIRECTOR

Ec.Marcela Frigioiu