Hotărârea nr. 78/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 78 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentruobiectivul de investiţii „Modernizare strada Ramuri”


MUNICIPIULUI CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 78

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Ramuri”

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.24186/2019, rapoartele nr.27972/2019 întocmit de Direcția Investiții, Achiziții și Licitații și nr.28340/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Ramuri” - varianta 1 și rapoartele nr.65/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.67/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.71/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.73/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.75/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată și Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții Modernizare strada Ramuri” - varianta 1, având următorii indicatori tehnico-economici:

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): 972.747,78 lei Din care C+M (inclusiv TVA)              728.624,21 lei

Durată de realizare:               6 luni (1 lună proiectare + 5 luni execuție),

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Adrian COSMAN


Nicoleta MIULESCU


fi

’     l---

n L-- 4K

l;r d6 1 n n

inazialăî^

F^- %

jC    V» 1
RlFERAT/EXPERTIZA MR./D.4TA

Beneficiar;

MUNICIPIUL CRAIOVA

S.C. DELCAD CONSULTING S.R.L.

C-moH delaxiconsultiiiggigmall. mm CERTIFICAT RO32926833

J1B/473/2D14

SPECIFICARE

NUME

SEMNĂTURĂ

SEF PROIECT

Ing. Rodukxu Adrian

PROIECTAT

Ing. Radoslav Cristian

DESENAT

Ing. Radoslav Cristian


Ț'tiu proiect:     Modernizare străzi din

Municipiul Craiova (ET+DALI), Lot 2

Modernizare strada Ramuri______

1 ;țjU_ 2la.Qâ21

PLAN DE AMPLASARE IN ZONA

Proiect rr.

DCT0/2C1fe

Paze:

D.A.L.I.


PLAN DE SITUAȚIE STRADA RAMURI/


4O61O*-®32

4060115^


12w

//           Vi 73®.


LEGENDA - elemente proiectate

Bordura 20x25

Bordura 10x15

Ccridueta cana^^feLEGENDA - elemente existente


trotuar proiectat ■spaîiu'.e'r^

geiger propus cămin canalizare pluvialaDoc c'.izc c


Hriac CEZ


Stolo electric


315485.A92

315503.609

315324.993 31552*11?

VERIFICATOR/

[.XPERT

NUHE

SEMNĂTURĂ

OF PA IA

REFERA’/EXPERTiZA NR./DATA

S.C. DELCAD CONSULTING SJir 1?^,

E-maildelcodconsulting@gmail.com       1 |] ll~j I

CERTIFICAT RO32926833             1    ’     1

J16/473/2014           JL^ 11^.1

fÂD

Consulting

Cer ef.ic<r;

MUNICIPIUL CRAIOVA

Proiect nr.

DC 10/20'8

SPECIFICATE

NUME

SEMNAI URA

Sccrm

1:500

F;t <i nroi^-t:     Modernizare străzi din

Municipiul Craiova (ET+DALI), Lot 2 Modernizare strada Ramuri

Fcvo:

D.A.L.I.

SEP r’ROIFCT

Ing. Rodulescu Adrian

£

PROIECTAT

Ing. Radoglav Cristian

Data:

NOIEMBRIE 2018

Titlu.. Picnșa:    PLAN DE SITUAȚIE

STRADA RAMURI

Piansc nr.

PS01

DESENAT

Ing. Radoslav Cristian


PLAN DE SITUAȚIE STRADA RAMURILEGENDA - elemente proiectate

---- Bordura 20x25

—— Bordura 10x15


LEGENDA - elemente existente


-----Conduptar^ar^^!^.pluviala

F • IIJ'O/ 1 ■ ,-f' - A ; ;i

trotuar proiectat

f~~ spahu

fH geiger propus

. cămin canalizșrp pluvialaAx drum

Doc c'izate OCPi

i/orcine drum

imita rAoprietcte

Contur ce fOce obiectul doc.Qr Fc-.:^o

Q S-.Cp e'ecUc
''ERiF'CÂTOR/ EXPERT
NuMF
S.C. DELCAD CONSULTING STIL.

£-moll dricadca>sulting@gmoil.a>m CERTIFICAT RO32926833

J16/473/2014

S t C; r I CA1 i E

NIJMF

:'i ’ <NF. i URA

SEF PROIECT

Ing. Rodulescu Adrion

PROIECTAT

Ing. Rodoslov Cristian

DESENm

Ing. Rodostav Cristian

1:500

Date:

NOIEMBRIE 2018
CERiNln
MUNICIPIUL CRAIOVA


Titlu proiect; Modernizare străzi din Municipiul Craiova (ET+DALI), Lot 2 Modernizare strada Ramuri______

Titlu pionșo:    PLAN DE SITUAȚIE

STRADA RAMURI


nroiect;
25.00

6.69

8.03

O

o

^1

o

o

CD

b-

o

LO

V

CT>

CM

CO

CO


19.46

p.13

......

14.33

10.67

25.00

8.78 I

i

h-

o

CO

O

O

00

CO

o

CO

o

o

b*l

m-

o

"T

ib

o

coi

O)

o

r—

CM

IO

IO

T~

-

*“

. i


2

5.89

78S

25.00

0.

29

24.71      :

T-

O

O

o>

o

T—

o

o

CXI

o

o

lb

cb

d

Di

o

CM

ou

LO

CM

CM

CM

CM


VERIFICATOR/

EXPERT

NUME

Sf ;■ ;Nm ; LHn

cerința

REFERAT/EXPCfflIZ» NIT./DATA

S.C. DELCAD CONSULTING S.R.L '

E-mail delcadcofisufting@gmuil.com

CERTIFICAT R032926833

J16/473/2014               j

ta

LConsulting

Benefic Ie r:

MUNICIPIUL CRAIOVA

Proiec: ru.

DC'0/°C-8

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNA!URA

Scarg;

1:100

T tiu crol-ct:     Modernizare străzi din

Municipiul Craiova (ET+DALI), Lot 2 Modernizare strada Ramuri

F aze:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

Ing. Radulescu Adrian

_

PROIECTAI

ng. Radoslav Cristian

c

uctoi

NOIEMBRIE 2018

IUL Jlgnoo: PROFIL LONGITUDINAL STRADA RAMURI

Planșe or.

PLOI

DESENAT

ng. Radoslav CristianPROFIL TRANSVERSAL TIP


Trotuar


variabil


20


bordura

10x15x50 \~ se aplica pe strada Ramuri ~ km 0+000 — km 0+100


Carosabil


3.50


Trotuar


O

4—* a *-*

0) ’l_

O_ O 1_ Q-

O ■4-»

E


-C


bordura

20x25x50 \


S5


2.5%


bordura

20x25x50


twwwwww

W*1®W*


■5 ’C

Q.

2

GL

E


bordura

/  10x15x50


<MtWtWWWMMWtMWWtWîWtM¥W#W<tWtMM<W##<W<W<W

W<<W<<<WWWWWW<<W<¥>>MWW<W<¥M<¥>M####MW##t<WW4cm BA16

6cm BAD22.4


23cm piatra sparta 0—63


30cm balast geotextil cu rol anticontaminator 7cm nisip (teren natural^4cm BA8

10cm beton C16/20

10cm balast 5cm nisip teren natural


VERIFICATOR/

EXPERT

nu; ie

SEMNATURa

cerința

RL ;• t R.</t XPER'IZaa nr./data

S.C. DELCAD CONSULTING S.R.L. Ir

E-mali delcadcon$ulting@gmaîl.com             i 1 | ||     1

CERTIFICAT RO32926833            1

J16/473/2014           JL#' HAI

r FA

l3Uoî

D

(SULTIN6

MUNICIPIUL CRAIOVA

Proiect nr.

DC10/2018

S‘-ECIC IC/.T.E

NUKT

S L MNmT JRA

Sacra:

1:50

Titlu nroiect:     Modernizare străzi din

Municipiul Cralova (ET+DALI), Lot 2 Modernizare strada Ramuri

Faza:

D.A.L.I.

SEF PROIECT

Ing. Radukwu Adrian

V"

PROIECTmT

Ing. Rodoskw Cristian

r

Dota:

NOIEMBRIE 2018

Titlu olansa:

PROF1LE TRANSVERSALE TIP

Pionso nr.

PTT01

DESENAT

Ing. Rodoskw Cristian

G

5^


PROFIL TRANSVERSAL TIP 2 ~ se aplica pe strada Ramuri ~ km 0+100 - km 0+337

bordura 10x15x504cm BA16

6cm BAD22,4


conducta PVC315


bordura

10x15x50


23cm piatra sparta 0-63

30cm balast geotextil cu rol anticontaminator 7cm nisip teren natural


beton C16/20 10cm balast

5cm nisip teren natural


SEMNĂTURĂ

S.C. DELCAD CONSULTING S.R.L. ȚX E-maildelcadcvnsulting@gmaikam        [' | ' [To

CERTIFICAT RO32926833            II         1

J16/473/2014                HAI

pAD

Consulting

Beneficiar:

MUNICIPIUL CRAIOVA

Proiect nr.

DC10/2U13

SPEC'FTCAUE

NUtiF

SE HiWURA

Sncra:

1:50

Zijiu nro ect:     Modernizare străzi din

Municipiul Craiova (ET+DALI), Lot 2 Modernizare strada Ramuri

Fczn:

D.A.L.I.

SE” PRCiECT

ing. Rodulocu Adrian

_

PROIECTAT

Ing. Rodostov Cristian

Pata:

NOIEMBRIE 2018

T'’du planșa:

Pionsc cr

PTT02

DESENAT

Ing. Radoslav Cristian

PROF1LE' T RANSVERSALE TIP

CUI: RO32926833; J16/473/2O14

e-meiil: <JelcacJconsuttirFg@cjmaiLcom

modernizare străzi im mm opiul oukma

(ETtâALI), LOT 2

MODERNIZARE STRADA RAMURI

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE

INTERVENȚIE (D.A.L.I.) - conform HG907/2016

- Proiect nr. DC10/2018 -

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Obiectiv de investiții: “MODERNIZARE STRĂZI IN MUNICIPIUL CRAIOVA (ET+DALI), LOT 2 -MODERNIZARE STRADA RAMURI"

~ NOIEMBRIE 2018 ~

Beneficiar: MUNICIPIUL CRAIOVA, JUDEȚUL DOLJ Faza: D.A.L.I. (Proiect nr. 10/2018)

COLECTIV DE ELABORARE:

Desenat:

Ing. Radoslav Cristian

ONSULmNGi

CUI: RO32926833; J16/473/2O14

e-mail: delcadconsutting@gmail conn

Cuprins

 • I. PIESE SCRISE

 • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTIȚII

  • 1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

  • 1.2 ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDIT/ INVESTITOR

  • 1.3 ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERT)

  • 1.4 BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

  • 1.5 ELABORATORUL DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII.... 9

  • 2.1 PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLAȚIE, ACORDURI

RELEVANTE, STRUCTURI INSTUTIONALE SI FINANCIARE

 • 2.2 ANALIZA SITUAȚIE EXISTENTA SI IDENTIFICAREA NECESITĂȚILOR SI A DEFICIENTELOR 9

 • 2.3 OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI PULICE

 • 3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

  • 3.1 PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI

 • a) Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața teren, dimensiuni in plan). 15

 • b) Relațiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile

 • c) Date seismice si climatice

 • d) Studii de teren:

 • e) Situația utilităților tehnico- edilitare existente

 • f) Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice

ce pot afecta investiția

 • g) Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheplogice pe

amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor

zone protejate

 • 3.2 REGIM JURIDIC

 • a) Natura propietatii sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituti, dept de preemptiune

 • b) Destinația construcției existente

 • c) Includerea construcției existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale

protejate, precum si zonele de protecție ale acestora si in zone construite protejate, după caz

 • d) Informații/ obligații/ constrângeri existente din documentațiile de urbanism, după caz

 • 3.3 CARACTERISTICI TEHNICI SI PARAMETRI SPECIFICI

 • a) Categoria si clasa de importanta

 • b) Cod in Lista monumentelor istorice, după caz

 • c) An/ Ani/ perioade de construire pentru fiecare corp de construcție

 • d) Suprafața construita

 • e) Suprafața construita desfasurata

 • f) Valoarea de inventar a construcției

 • g) Alti parametri, in funcție de specificul si natura construcției existente

 • 3.4 ANALIZA STĂRII CONSTRUCȚIEI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHNICE SI / SAU

ALE AUDITULUI ENERGETIC, PRECUM SI ALE STUDIULUI ARHITECTURALO-ISTORIC IN CAZUL IMOBILELOR CARE BENEFICIAZĂ DE REGIMUL DE PROTECȚIE DE MONUMENT ISTORIC SI AL IMOBILELOR AFLATE IN ZONELE DE PROTECȚIE ALE MONUMENTELOR ISTORICE SAU IN ZONE..........................................................................................................................28

 • 3.5 STAREA TEHNICA, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL SI ANALIZA DIAGNOSTIC, DIN

PUNCT DE VEDERE AL ASIGURĂRII CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE, POTRIVIT LEGII

 • 3.6 ACTUL DOVEDITOR AL FORȚEI MAJORE, DUPĂ CAZ

 • 4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI SUPA CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC,

CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOASTICARE

 • a) Clasa de risc seismic

 • b) Prezentarea a minim doua soluții de intervenție

 • c) Soluții tehnice si masurile propuse de către expertul tehnic si, după caz, auditorul energetic

SPRE A FI DEZVOLTATE IN CADRUL DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

 • d) Recomandarea interventtlor necesare pentru asigurarea funcționarii conform cerințelor si

CONFORM EXIGENTELOR DE CALITATE

 • 5. IDENITIFICAREA SCENARIILOR/ OPTINILOR TEHNICO- ECONOMICE (MINIM DOUA) SI

ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

 • 5.1 SOLUȚIA TEHNICA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC, FUNCTIOANL- ARHITECTURAL SI ECONOMIC, CUPRIZAND:

 • a) Descrierea principalelor lucarari de intervenție pentru:

 • b) Decscrierea, după caz, si a altor categorii de lucarari incluse in soluția tehnica de intervenție propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea instalațiilor/ echipamentelor aferente construcției, demontarea/ montarea, debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, după caz, imbunatatirea terenului de fundare, precum si lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate.............................................................................................................................38

-ld)       oi^uimNG

CUI: RO32926833; J16/473/2O14

e niwil: delc.a<iconsulting@gmail com

 • c) Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări

climatice ce pot afecta investiția

 • d) Informații privindposiblitatea interferențe cu monumente istorice/ de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor

zone protejate

 • e) Caracteristice tehnice si parametrii specifici investitei rezultate in urma realizării lucrărilor de intervenție

 • 5.2 NECESARUL DE UTILITATI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMĂRI PRIVIND DEPĂȘIREA

CONSUMURILOR INIȚIALE DE UTILITATI SI MODUL DE ASIGURAREA A CONSUMURILOR SUPLIMENTARE

 • 5.3 DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE PREVĂZUTE IN GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTIȚIEI, DETALIAT PE ETAPE PRINCIPALE .... 40

 • 5.4 COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVETITIEI:

 • 5.5 SUSTENABILITATEA REALIZĂRII INVESTIȚIEI:

 • a) Impactul social si cultural;

 • b) Estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției: in faza de realizarea, in faza de

operare;

 • c) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate,

după caz;

 • 5.6 ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE

INTERVENȚIE:

 • a) Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referința si prezentarea scenarilor

de referinat;

 • b) Analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea investiției, inclusiv

prognoza pe termen mediu si lung;

 • c) Analiza financiara; sustenabilitatea financiara;

 • d) Analiza economica; analiza cost-eficacitate;

 • e) Analiza de risc, masuri de prevenire/ diminuare a riscurilor.

 • 6. SCENARIUL/ OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA RECOMANDATA

  • 6.1 Comparația scenariilor/ opțiunilor propuse din punct de vedere tehnic, economic, financiar,

AL SUSTENABILITATII SI RISCURILOR

 • 6.2 Selectarea si justificarea scenariului/ opțiunii optime, recomandate

 • 6.3 Principalii indicatori tehnico- economici aferenti investiției:

 • a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si,

onsulting

CUI: RO32926833; J1 6/473/201 4

e mail: delcadconsulting@aniail com

respectiv, fora TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

 • b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta- elemente fizice/capacitati fizice care sa indice

atingerea tintei obiectivului de investiții- si după caz, calitativ, in conformitate cu standardele ,

normativele si reglementările tehnice in vigoare;

 • c) Indicatori financiar, social economici, de impact, rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si

tina fiecărui obiectiv de investiții;

 • d) Durata existenta de excutie a obiectivului de investiții, exprimat in luni.

 • 6.4 Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii

PRECONIZATE DIN PUNCT DE VEDERE AL ASIGURĂRI TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUICTIEI, CONFORM GRAFICULUI DE DETALIERE AL PROPUNERII TEHNICE;

 • 6.5 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiar si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/ bugetul lacal, CREDITE EXTERNE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE, ALTE SURSE

LEGAL CONSTITUITE

 • 7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

  • 7.1 .Certificat de urbanism emis in vederea obținerii autorizației de construire

  • 7.2 Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

  • 7.3 Extras de carte funciara, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

  • 7.4 Avize privind asigurarea utilităților, in cazul suplimentarii capacitatii existente

  • 7.5 Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, masuri de

DIMINUARE A IMPACTULUI, MASURI DE COMPENSARE, MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU, DE PRINCIPIU, IN DOCUMENTAȚIA TEHNICO- ECONOMICA

 • 7.6 Avize, acorduri si studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:... 54

 • a) Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru creșterea

performantei energetice;

 • b) studiu de trafic si studiu decirculatie după caz;

 • c) raport de diagnostic arheologic, in cazul intervențiilor in situri arheologice;

 • d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;

 • e) studii de specialitate necesare in funcție de specificul investiției;

ONSUCTUrat

n. PIESE DESENATE

l. PLAN DE AMPLASARE IN ZONA

PAZOl

2. PLAN DE SITUAȚIE

PS02

3. PROFIL LONGITUDINAL

PLOI

4. PROFILE TRANSVERSALE TIP

PTT02

ANEXE

Expertiza tehnica

Studiu topografic

Studiu geotehnic

11. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTIȚII

 • 1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII                                 |

„ MODERNIZARE STRĂZI IN MUNICIPIUL CRAIOVA (ET+DALI), LOT 2 - MODERNIZARE STRADA RAMURI”

 • 1.2 ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDIT/ INVESTITOR

MUNICIPIUL CRAIOVA, JUDEȚUL DOLJ

 • 1.3 ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERT)

NU ESTE CAZUL

 • 1.4 BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

MUNICIPIUL CRAIOVA, JUDEȚUL DOLJ

 • 1.5 ELABORATORUL DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE

INTERVENȚIE

S.C. DELCAD CONSULTING SRL CRAIOVA


Strada Pașcani, nr 3

Craiova, județul Dolj delcadconsulting@gmail.com

ONSlJ CTING

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

2.1 PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLAȚIE, ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI INSTUTIONALE SI FINANCIARE

Investiția propusă se încadrează în prioritățile propuse prin Planul Urbanistic General al Municipiului Craiova, județul Dolj, iar terenul pe care se va executa lucrarea este inclus integral în domeniul public.

Acest proiect este compatibil cu reglementările de mediu naționale, precum si cu legislația europeana in domeniul mediului, folosind standarde si proceduri similare cu acelea stipulate in legislația europeana in evaluarea impactului la mediu, conform Directivei 85/337/CE amendata prin Directiva 97/l l/CE. De asemenea, proiectul respecta prevederile legislației în vigoare privind regimul juridic al drumurilor si normele tehnice privind proiectarea, construirea, reabilitarea, modernizarea, întreținerea, repararea, administrarea si exploatarea drumurilor publice.

2.2 ANALIZA SITUAȚIE EXISTENTA SI IDENTIFICAREA NECESITĂȚILOR SI A DEFICIENTELOR

Rețeaua de străzi din municipiu este aproape in totalitate modernizata, dar aflata într-o stare tehnică care necesita intervenție.

Strada Ramuri este o strada secundara ce se desprinde din Strada Toamnei si are o lungime de aproximativ 337ml si o parte carosabila cu o banda de circulație si latimea pârtii carosabile variabila de la 3.50m la 4.00m

Strada Ramuri este o strada de categoria a IV a , cu o banda de circulație si o partea carosabila care nu este încadrata de borduri sau trotuare.

Strada Ramuri nu este modernizata, avand pe primii 200ml o structura rutiera alcatuita din 3-4cm mixtura asfaltica foarte degradata si un strat de balast cu grosime variabila l4-25cm. De la km 0+200 pana la km 0+337 structura rutiera este alcatuita dintr-un strat de balast cu grosime variabila l4-25cm.

Strada Ramuri nu prezintă borduri, fiind necesara proiectarea lor la o cota aflata la min l0-l5cm fata de noua cota a carosabilului.

Structura rutiera se afla intr-o stare avansata de degradare prezentând gropi, denivelări, burdusiri, etc.

Cum pe aceasta strada nu exista un sistem de colectare si evacuare a apelor pluviale eficient, nu exista niciun drenaj corespunzător al apelor de pe carosabil.

I1T ClZL o^ucting

CUI : RO32926833; J16/473/2O14

om a îl: delc:adconsultirioffl>amail com

Apele pluviale nu sunt dirijate intr-un sistem de colectare si evacuare de pe platforma străzii, acestea antrenând materiale si facandu-le impractivabile in special in perioadele ploioase in timpul iernii si in perioadele cu topiri de zapada.

Aceasta strada nemodernizata reprezintă un factor poluant destul de important atat pentru localnicii care isi au casele de o parte si de alta a acesteia cat si pentru mediu, prin praful iscat la trecerea diverselor mijloace de transport sau din cauza vântului.

Pe aceasta strada exista rețele edilitare, iar capacele căminelor de vizitare ale rețelei de canalizare menajera sunt pozate la o cota diferita cotei imbracamintii rutiere producând disconfort in circulație.

Se constata ca intervențiile la rețelele edilitare au afectat structura rutiera, reparațiile necorespunzatoare favorizind infiltratile.

Acesta strada se încadrează în clasa de trafic mediu, iar categoria de importanță este “C” (construcții de importanță normală, conform HGR 261/94).

Referatul de expertiza tehnică a stabilit cauzele care au generat defecțiunile existente pe aceasta strada investigata și propune soluții tehnice de remediere a acestora, respectiv aducerea arterelor rutiere analizate, la o stare de viabilitate corespunzătoare exploatării în condiții normale, care implicit să conducă la dezvoltarea

1PMF£ 1T     <Sins<jutxn‘gl

CUI: RO32926833; J16/473/2O14

e-mail: d«?lca<jconsultir><j@gmail com

jE3> *iFj£ ir CZX              <st

CUI . RO32926833; J 1 6/473/201 4 email: delca<lconsuttinQ@gmail r.<>m

ITf    Q^uvnN<se

CUI: RO32926833; J16/473/2O14

e-mail delcadconsLilting@omaiLcom

Qg ir   oj^ulting

CUI: RO32926833; J16/473/201 4

email: delcadconsulting(g><)rr>ail com

o^uctincl

CUI: RO32926833; J16/473/2O14

e-ma ■ I: delcadconsultî r>g@cjma ■ I. com

[ 2.3 OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI PULICE

Principalul obiectiv il reprezintă creșterea condițiilor de viata pentru locuiitorii Municipiul Craiova, acesta ve fi atins prin:

 • - creșterea vitezei de deplasare către toate obiectivele de interes public din cadrul comunității;

 • - scăderea nivelului de poluare in zona, prin diminuarea emiselor de noxe datorita creșterii vitezei de deplasare, diminuarea impurităților (a prafului) din aerul respirabil;

 • - rapiditatea intervențiilor organelor de prim ajutor in zona (pompieri, ambulanta, SMURD, etc);

In concluzie, imbunatatirea viabilității străzii propuse pentru amenajare se impune ca o necesitate pentru creșterea confortului si siguranța in exploatare, reducerea consumului de carburanți si imbunatatirea calitatii vieții, contribuind in același timp la desfasurarea in condiții optime de timp si trafic a mijloacelor de transport.


 • 3.1 PARTICULARITATE ALE AMPLASAMENTULUI

-------—— ------—----------— ------------

 • a) Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața teren, dimensiuni in plan)^h^siuiunri[JNr«L

CUI: RO32926833; J16/473/201 4

e maîl: delcadconsultir>g@gmailcom

Municipiul Craiova este situat în sudul României, pe malul stâng al Jiului, la ieșirea acestuia din regiunea deluroasă, la o altitudine cuprinsă între 75 și 116 m. Craiova face parte din Câmpia Română, mai precis din Câmpia Olteniei care se întinde între Dunăre, Olt și podișul Getic, fiind străbătută prin mijloc de Valea Jiului.

Orașul este așezat aproximativ în centrul Olteniei, la o distanță de 227 km de București și 68 km de Dunăre. Forma orașului este foarte neregulată, în special spre partea vestică și nordică, iar interiorul orașului, spre deosebire de marginea acestuia, este foarte compact.

Zona urbană a orașului este traversată de traseele drumurilor naționale principale - DN 6 (Caracal - Craiova - Drobeta Tumu Severin), DN 56 (Craiova - Calafat), DN 65 (Pitești - Craiova), a drumurilor naționale secundare - DN 55 (Craiova - Bechet) și DN 65C (Craiova - Horezu), a Drumurilor Județene -552, 605 și 606 (desprinse din DN 6 în zona vestică a orașului), a Drumului Comunal 4, precum și a numeroaselor străzi -drumuri locale.

Craiova este al doilea oraș, după București, după numărul de construcții vechi: biserici, case și palate boierești sau alte construcții laice.

Dinte biserici se remarca: Biserica Madona Dudu, catedrala Maicii Domnului, mănăstirea Coșuna -Bucovățul Vechi, biserica Jitianu, Biserica Sfântul Ilie, Catedrala Sfântul Dumitru,

o&uuting

CUI: RO32926833; J16/473/2O14

e-metil: delca<lconsulting(g>gmail com

în Craiova există mai multe fântâni celebre vechi, printre care:

 • •  Fântâna Jianului, construită în jurul anului 1800

 • •  Fântâna Purcarului

 • •  Fântâna Popova (cunoscută și sub numele de Fântâna Basarabeștilor

Noile clădiri sunt construite în diferite stiluri: renaștere, baroc, clasic, neoclasic, romantic, romanesc, de către arhitecți francezi, italieni, nemți sau români. în plastica arhitecturală domină formele caracteristice eclectismului european, m special academismul francez.

Lista reperelor arhitectonice craiovene mai cuprinde:

 • •  Parcul Romanescu, care dispune de lacuri, debarcader, restaurante, stadion (Parc), velodrom, teatru de vară, hipodrom, multe specii rare de arbori și plante precum și o grădină zoologică, fiind unul dintre cele mai mari și frumoase din Europa.

 • •  Grădina Botanică a fost amenajată din inițiativa botanistului craiovean Al. Buia, cu scopul de a servi ca bază de studiu pentru studenții facultăților de agronomie și horticultură, dar și ca zonă de agrement. Grădina cuprinde o suprafață de 17 ha și este delimitată pe sectoare distincte: ornamental (aproape 4,5 ha), sistematic, flora globului, economic.

O altă zonă vegetală și turistică deosebită o reprezintă Terasa (Lunca) Jiului, un parc-pădure întins pe o suprafață de peste 60 ha, pe malul stâng al râului Jiu.

Din punctul de vedere morfologic - (conform Enciclopediei Gerografice a României, Editura Tehnică, 1982, Județul Dolj) - sectoarele de drum din zonele / cartierele periferice ale orașului se înscriu pe lunca și terasele extinse ale Râului Jiu (zona de câmpie piemontană) și aparțin subunității morfologice „Câmpia Romanați” din cadrul marii unității „Câmpia Română”, la limita nordică cu unitățile mai înalte - „Dealurile Geamărtăluiului” din cadrul piemontului Getic.

Câmpia Romanați, situată la est de Râul Jiu și compusă din terasele extinse ale acestuia, este aproape complet lipsită de un sistem de drenaj hidrografic. Terasele sunt acoperite de șiruri întinse de dune, între care se formează văi secundare, alungite pe direcția NV - SE, urmând micile depresiuni situate între dune.

Procesele geomorfologice actuale și degradarea terenurilor în zona câmpiilor piemontane (pe care se înscrie zona studiată) sunt caracterizate în principal de eroziune în suprafață asociată cu șiroirea și ravenarea; Deși procesele de eroziune sunt relativ reduse la nivel areal, modelarea actuală a reliefului are un potențial semnificativ pe lunca și terasele cursurilor superioare ale râurilor si pâraielor, degradarea terenurilor fiind impusă de frecvența - densitatea rețelei de văi din cuprinsul câmpiei piemontane. Local, în zonele de „frunte de terasă" procesele de modelare, mai sus menționate sunt asociate și cu sufozii și / sau prăbușiri locale.

în lungul luncii și albiei minore a Jiului și afluenților acestuia (dintre care menționăm - ca cel mai important râul Amaradia - aflat la circa 4 km nord de Craiova), predomină procesele de colmatare și eroziune laterală de

IIZD^FlIT    CH&UCTINCI

CUI: RO32926833; J16/473/201-4

e-mail: delcadconsutting@gma il.com

mal, puse în evidență de apariția bancurilor aluviale, a despletirilor și deselor schimbări de curs în urma viiturilor.

Din punctul de vedere geologic - substratul terenului în zona Municipiului Craiova și zonele adiacente acestuia se desfășoară exclusiv pe formațiuni recente de vârstă cuatemară - (Holocen și Pleistocen mediu -superior), alcătuite din depozite aluvionare (pietrișuri și nisipuri), eoliene (nisipuri prăfose / argiloase) și loessoide (prafuri argiloase / nisipoase) ale luncii și teraselor inferioare ale Jiului și, respectiv - pe zonele de interfluviu - formațiuni aparținând Pleistocenului inferior, reprezentate prin depozite fluvio-lacustre (argile, argile prăfose / nisipoase). Depozitele loessoide (ce ocupă suprafețe restrânse în arealul din care face parte Municipiul Craiova) sunt reprezentate m general prin „loessuri remaniate” (transformate în pământuri loessoide), constituite din prafuri argiloase loessoide și prafuri nisipoase loessoide.

Din punctul de vedere hidrologic - zona studiată este situată în lungul luncii și teraselor Jiului și afluentului său secundar - dreapta - râul Amaradia (având punctul de confluență cu Jiul la circa 4 km nord-vest de Craiova - zona localității Rovine), întreaga rețea hidrografică (constituită din pâraie cu caracter permanent sau sezonier) fiind tributară - marelui bazin colector Jiului.

Râul Jiu, afluent principal al Fluviului Dunărea, este unul dintre sistemele fluviatile mari ale țării și reprezintă axul hidrografic al județului Dolj, traversându-l pe direcția nord-sud; Prezintă o suprafață de bazin „S” de 10.070 km și o lungime „L” de 331 km, drenând împreună cu afluenții săi (principali sau secundari) întregul areal al județului Dolj pe o lungime de circa 140 kilometri.

Zona estică a orașului este traversată pe direcția predominantă nord-vest - sud-est de un canal colector -regularizat ce preia apele din lacurile naturale și artificiale din nord (cartierul Craiovița Nouă) și se racordează la Jiu în sudul Craiovei - zona Balta Verde - Mănăstirea Jitianu (la aproxinativ 3 km sud de oraș).

Din punctul de vedere climatic - Municipiul Craiova se încadrează în sectorul cu climă continentală (aparținînd districtului climatic central al Câmpiei Române) caracterizat prin ierni moderate din punct de vedere al regimului termic, cu viscole rare și frecvente intervale de încălzire, datorate advecțiilor de aer cald dinspre Marea Mediterană, respectiv veri calde, cu precipitații nu prea bogate, ce cad mai ales sub formă de averse.

 • ■    Temperatura medie anuală a aerului se situează în intervalul IO - 11 °C;

temperatura medie a lunii ianuarie: -2 - -3 °C;

temperatura medie a lunii iulie: 22 - 23 °C.

 • ■    Precipitațiile medii multianuale sunt cuprinse între 500 - 550 mm / an;

cantitatea medie de precipitații din luna ianuarie: 30 - 40 mm; cantitatea medie de precipitații din luna iulie: 50 - 60 mm.

 • ■    Conform STAS 6054 - 77 - adâncimea maximă de îngheț în terenul natural ”Z” este de 70-80 cm.

 • ■    Conform STAS 1709 / l - 90 - traseul străzii respective aparține tipului climatic „I” (moderat uscat) cu indicele de umiditate Thornthwaite Im = - 20°.

CUI: RO32926833; J16/473/2O14 e-ma i I: delcadconsulti ng@gmai I.com

■ Media aritmetică a valorilor indicelui de îngheț din cele mai aspre trei ierni dintr-o perioadă de 30 ani la drumurile cu sisteme rutiere nerigide (conform STAS 1709 / l - 90), pentru clasele de trafic mediu, ușor și foarte ușor este: Im = 372 (°C * zile); Corespunzător acestui indice, adâncimea de îngheț în sistemul rutier, corespunzătoare tipului climatic „I” și condițiilor hidrologice - considerate „defavorabile” la momentul actual (conform STAS 1709 / 2 - 90) este de:

 • - 95 cm pentru tipul de pământ P2 (pietriș cu nisip);

 • - 81 cm pentru tipul de pământ P3 (nisip, nisip prăfos);

 • - 79 cm pentru tipul de pământ P3 (nisip argilos);

 • - 75 cm pentru tipul de pământ P4 (praf, praf nisipos-argilos);

 • - 68 cm pentru tipul de pământ P5 (argilă prăfoasă, argilă nisipoasă, argilă- prăfoasă -nisipoasă);

 • - 65 cm pentru tipul de pământ P5 (argilă);

 • - 57 cm pentru tipul de pământ P5 (argilă grasă);

 • ■    Conform SR 174 /1 - octombrie 2008, privind îmbrăcămințile bituminoase cilindrate, executate la cald, zona studiată aparține zonei climatice I (zona caldă).

 • ■    Conform PD 177 - 2001 - valorile de calcul ale modulului de elasticitate dinamic al pământului de fundare „Ep” (pentru sisteme rutiere nerigide, tip climatic „I” și condiții hidrologice „defavorabile” prezintă următoarele valori:

tip pământ Pi - Ep = 100 (MPa);

tip pământ P2 - Ep = 90 (MPa);

tip pământ P3 - Ep = 65 (MPa);

tip pământ P4 - Ep = 70 (MPa);

tip pământ P5 - Ep = 70 (MPa);

Conform normativului NP 126 - 2010 - referitor la fundarea construcțiilor pe pământuri cu umflări și contracții mari (PUCM) - este semnalată prezența acestora în regiunea din care face parte Municipiul Craiova, acolo unde sunt întâlnite formațiuni argiloase (argile - argile grase); Pământurile argiloase prezente în această zonă au un potențial de contracție - umflare „mare”.

Din punctul de vedere seismic

 • ■    Conform STAS 11100 / l - 93, referitor la macrozonarea seismică pe teritoriul României, gradul de intensitate seismică în zona Municipiupui Crauova este 82 (grade MSK) cu o perioadă de revenire la 100 ani;

 • ■ Conform normativului P 100 - 2013, referitor la proiectarea seismică a construcțiilor - zonarea valorii de vârf a accelerației terenului pentru proiectare „ag”, având intervalul mediu de recurență (al magnitudinii) IMR = 225 ani (și 20 % probabilitate de depășire în 50 de ani) este de 0,20g iar perioada de colț „Tc” are valoare de l,0 secunde pe întreg arealul aflat în studiu.

Zona seismică de calcul pentru proiectare este „D”.

jnr' vr

■ I     II    ONSULTING

CUI: RO32926833; J16/473/2O14

email delcadconsutti rvg<g><jrr»a î I com

Conform GT 006 - 97 - Ghid pentru identificarea și monitorizarea alunecărilor de teren, arealul din care face parte și zona drumurilor / străzilor supuse modernizării se caracterizează prin:

potențial de producere a alunecărilor: „redus”;

posibilitate de alunecare: „redusă”;

coeficientul „K” < 0,10.

Craiova are o populație de 298 928 locuitori (2009), în timp ce zona metropolitană a Craiovei numără în jur de 370 000 locuitori (2006).

 • b) Relațiile cu zone învecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile

Municipiul Craiova este situat în sudul României, pe malul stâng al Jiului, la ieșirea acestuia din regiunea deluroasă, la o altitudine cuprinsă între 75 și 116 m. Craiova face parte din Câmpia Română, mai precis din Câmpia Olteniei care se întinde între Dunăre, Olt și podișul Getic, fiind străbătută prin mijloc de Valea Jiului.

Orașul este așezat aproximativ în centrul Olteniei, la o distanță de 227 km de București și 68 km de Dunăre. Forma orașului este foarte neregulată, în special spre partea vestică și nordică, iar interiorul orașului, spre deosebire de marginea acestuia, este foarte compact.

Zona urbană a orașului este traversată de traseele drumurilor naționale principale - DN 6 (Caracal - Craiova - Drobeta Tumu Severin), DN 56 (Craiova - Calafat), DN 65 (Pitești - Craiova), a drumurilor naționale secundare - DN 55 (Craiova - Bechet) și DN 65C (Craiova - Horezu), a Drumurilor Județene -552, 605 și 606 (desprinse din DN 6 în zona vestică a orașului), a Drumului Comunal 4, precum și a numeroaselor străzi -drumuri locale.

c) Date seismice si climatice

Normativul P 100-1/2014 incadreaza locația amplasamentului cercetat la zona ag = 0,20 si perioada de colt

Tc= l.OOsec.

Din punct de vedere climatic, orașul Craiova se incadreza intr-o zona cu climat temperat-continental, caracterizat printr-o temperatura medie anuala de cca.10' C, o temperatura maxima absoluta de 40' C si o temperatura minima de -30' C. Primul inghet apare după 25 octombrie, iar ultimul in prima decada a lunii aprilie, intervalul de timp fara inghet fiind astfel de 200 de zile pe an. Cantitatea medie de precipitații este de 600 mm|an. Vânturile dominante au direcția E-V, schimbările generale ale atmosferei de la un anutimp la altul fiind clar reflectate de modificările frecventei vânturilor pe anumite direcții. Astfel, la Craiova, frecventa vânturilor dinspre Vest este mai mare in prima jumătate a anului, fiind de cca 21%, mai ales primavara, si de aproximativ 15% in a doua jumătate a anului. Daca in ansamblu vânturile dinspre est au o frecventa ridicata tot timpul anului, in timpul verii are loc, totuși, o diminuare generala, in medie cu 10% in Craiova.

onsultince

CUI: RO32926833; J16/473/2O14

e-mail: delcadconsuttir>g@gmail corr>

încadrarea: regiune eoliana, zona A-STAS 10101/20-92

încadrarea din punct de vedere al încărcării cu zapada: zona C conform STAS 10101/21-92.

STAS 1907/1-90 încadrează zona investiției la tipul climatic I cu valori ale indicelui de umiditate Thomthwaite Im= -20-0 și indicele de îngheț pentru cinci ierni, pe o perioadă de 30 ani, I 5/30med=400, la sisteme rutiere nerigide, pentru clasele de trafic ușor și mediu;

 • d) Studii de teren:

 • (i) Studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor tehnice

in vigoare

 • (ii) Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz

Principalele caracteristici geotehnice conform studiului geotehnic, sunt:

Perimetrul studiat este amplasat pe terasa superioara a Jiului, ce a fost remodelata antropic in acest sector la marginea acesteia, spre terasa medie.

Structura geologica a depozitelor superficiale este tipica zonelor de terasa si este alcatuita din strate cvasiorizontale alcătuite din nisipuri,nisipuri argiloase, nisipuri prăfoase, argile nisipoase si in baza terasei din nisipuri in amestec cu pietrișuri si bolovanisuri.

HARTA GEOLOGICA A ZONEI

In vederea identificării alcătuirii sistemului rutier au fost efectuate sondaje care au pus in evidenta următoarea litologie:

FI str.Ramuri

0,00m-0,29 m Umplutura necoeziva(mixtura asfaltica si balast)

0.29 m-2,00m Praf nisipos-argilos, indesare mijlocie,

F2 str. Ramuri

0,00m-0,16 m Umplutura din nisip cu pietriș;

0,16 m-2,00m Nisip argilos,, maroniu-galbui, plastic consistent.

NR

FOR

A.J

STRADA

LITOLOGIE

FI

Ramuri

0,00m-0,29 m Umplutura necoeziva(muxtura asfaltica si ballast)

0.29 m-2,00m Praf nisipos-argilos, indesare mijlocie,

F2

Ramuri

0,00m-0,16 m Umplutura din nisip cu pietriș;

0,16 m-2,00m Nisip argilos,, maroniu-galbui, plastic consistent.

JLZB’jELTf o^ucting

| e) Situația utilităților tehnico-edilitare existente

rețea alimentare cu apa potabila;

- rețea alimentare cu energie electrica;

- rețea alimentare cu gaze naturale;

rețea de canalizare menajera.

f) Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

Din punct de vedere al riscurilor ce pot aparea la prezenta investiție se identifica următoarele:

Factori de risc

Eliminare

-riscuri de apariție a blocajelor in trafic datorita lucrărilor de săpătură la partea carosabila

Prin graficul de lucrări de construcție se va urmări obținerea unui minim posibil de disrupere a traficului in zona de proiect

-riscul de accidectare a oamenilor datorita manipulării necorespunzatoare a utilajelor

Utilajele de construcții de vor manipula doar de persoane calificate, șantierul se va delimita de spatiile locuibile, muncitorii vor purta echipamant de protecție corespunzător

-riscul prăbușirii malurilor datorita lipsei sprijinirilor

Toate lucrările de săpătură cu inaltimi mai mari de lm se vor sprijinii corespunzător

-schimbările climaterice pot afecta prezenta investiție numai in cazul lucrărilor de terasamente.

Se vor respecta prevederile tehnice de execuție din caietele de sarcini

-riscurile datorate poluării mediului in perioada execuției lucrărilor

Se vor evita scurgerilor accidentale de combustibil, lubrifianti, si alte subst. chimice.

g) Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheplogice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate.

Pe amplasamentul prezentei investiții sau in vecinătatea acesteia nu se regăsesc monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice

UMF^IT onsulting

 • 3.2 REGIM JURIDIC

a) Natura propietatii sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituti, dept de preemptiune

Strada studiata face parte integranta a domeniului public al municipiului Craiova, județul Dolj.

b) Destinația construcției existente

Domeniu public - străzi de interes local;

 • c) Includerea construcției existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protecție ale acestora si in zone construite protejate, după caz Nu este cazul

d) Informații/ obligații/ constrângeri existente din documentațiile de urbanism, după caz

Prin Certificatul de Urbanism nr. 377/06.03.2018 emis de Primăria Municipiului Craiova s-a solicitat obținerea următoarelor avize:

 • - alimentare cu apa;

 • - canalizare;

 • - alimentare cu energie electrica;

 • - gaze naturale;

 • - salubritate;

 • - Politia Rutiera

-ISC-IRCS-V Oltenia

- punctul de vedere al Agenției de Protecție a Mediului.

 • 3.3 CARACTERISTICI TEHNICI SI PARAMETRI SPECIFICI

a) Categoria si clasa de importanta

In conformitate cu HG766/97 si Ordinul M.L.P.A.T nr. 31/N din 30 octombrie 1995, in funcție de punctajul calculate a rezultat ca aceasta lucrare se incadreaza in categoria de importanta “C” construcții de importanta normala, obținând un punctaj total de 9 puncte.

Q&ULTING


CUI: RO32926833; J16/473/2O14

e-mail: delcadconsultirKj@gmaiLcom

Calculul categoriei de importanta

Factorul determinant

Criteriile asociate

Nr.

Crt

Denumire

Coeficient de unicitate K(n)

Punctajul factorului determinant P(n)

Punctaj

P(i)

Punctaj

P(ii)

Punctaj

P(iii)

l

Importanta vitala

l

l

2

0

l

2

Importanta social-economica si culturala

l

3

l

4

4

3

Implicare ecologica

l

l

l

l

l

4

Necesitatea luării in considerare a duratei de utilizare (existenta)

l

2

2

l

2

5

Necesitatea adaptarii la condițiile locale de teren si de mediu

l

l

2

2

0

6

Volumul de munca si materialele necesare

l

l

2

l

l

PUNCTAJ TOTAL

9

CATEGORIA DE IMPORTANTA

C


Conform STAS 4273 - 83 - in clasa de importanta IV, gradul de asigurare in condițiile normale fiind de 5% (conf. STAS 4068/2 -87 pct.2l)

Conform O.M. 49/27.01.1998 pentru aprobarea NORME TEHNICE privind proiectarea si realizarea străzilor de categoria IV - de folosință locală - asigura accesul la locuințe și servicii curente sau ocazionale din zonele cu trafic foarte redus:

- strada cu o banda de circulație pentru trafic de intensitate redusa.

Viteza de proiectare: 25km/h

Conform O.M. 46/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor Tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice - Tabel l, lucrarea propusa se incadreaza in clasa tehnica IV. cu o intenistate a traficului redusa.


b) Cod in Lista monumentelor istorice, după caz

nu este cazul


c) An/ Ani/ perioade de construire pentru fiecare corp de construcție

Nu este cazul


Tf CC3/ O^SULTING

d) Suprafața construita

 • - Suprafața parte carosabila amenajata: l.l79,50mp;

 • - Suprafața trotuare amenajate: 9l0,00mp;

 • - Suprafața parte carosabila - străzi laterale: l75,00mp;

Total suprafața amenajata 2.264,50 mp

 • e) Suprafața construita desfasurata

Nu este cazul

 • f) Valoarea de inventar a construcției

 • g) Alti parametri, in funcție de specificul si natura construcției existente

 • -  Lungimea străzii modenizate: 337,00ml;

 • -  Lățime parte carosabila: 3.50;

 • -  Lățime medie trotuar: 2.70m (ambele parti);

 • 3.4 ANALIZA STĂRII CONSTRUCȚIEI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHNICE SI / SAU ALE ALTOITULUI ENERGETIC, PRECUM SI ALE STUDIULUI ARHITECTURALO-ISTORIC IN CAZUL IMOBILELOR CARE BENEFICIAZĂ DE REGIMUL DE PROTECȚIE DE MONUMENT ISTORIC SI AL IMOBILELOR AFLATE IN ZONELE DE PROTECȚIE ALE MONUMENTELOR ISTORICE SAU IN ZONE

Se anexeaza prezentei documentații, expertiza tehnica

 • 3.5 STAREA TEHNICA, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL SI ANALIZA DIAGNOSTIC, DIN PUNCT DE VEDERE AL ASIGURARH CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE, POTRIVIT LEGH

Nu este cazul

 • 3.6 ACTUL DOVEDITOR AL FORȚEI MAJORE, DUPĂ CAZ

Nu este cazul

IPMF^Tf oNsuunNei

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI SUPA CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

Având in vedere ca structura rutiera actuala nu are o capacitate portanta corespunzătoare si accesele in proprietăți nu permit ridicarea liniei roșii, pentru reabilitarea se propun următoarele:

o excavarea si depozitarea in condiții optime a materialului granular existent neinfestat;

o săpătură de pamant in corpul drumului pe o adâncime de 70cm;

o 7cm strat de forma din nisip cu rol anticapilar.

o folie de geotextil cu rol anticontaminator;

o 30 cm strat inferior de fundație din balast;

o 23 cm strat superior de fundație din piatra sparta amestec optimal 0-63;

o 6 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis tip BAD 22,4 (leg 50/70);

o 4 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16 (rul 50/70);

Avantaje:

o durata redusa de execuție;

o posibilitatea intervenției facile la rețelele de utilitari;

Dezavantaje:

o necesitatea excavarii pe grosimi mai mari ceea ce implica riscuri mai ridicate in afectarea rețelelor existente pe strada;

o dificultăți in atingerea gradului de compactare.

a) Clasa de risc seismic

Normativul P 100-1/2014 incadreaza locația amplasamentului cercetat la zona ag = 0,20 si perioada de colt Tc= l.OOsec.

 • b) Prezentarea a minim doua soluții de intervenție

  Parametru

  Soluția de intervenție l

  | Soluția de intervenție 2

  Soluția

  constructiva

  o excavarea si depozitarea in condiții optime a materialului granular existent neinfestat;

  o săpătură de pamant in corpul drumului pe o adâncime de 70cm;

  o 7cm strat de forma din nisip cu rol

  o excavarea si depozitarea in condiții optime a materialului granular existent neinfestat;

  o săpătură de pamant in corpul drumului pe o adâncime de 70cm;

  o 7cm strat de forma din nisip cu rol

JZ^:lEk..T    ONSULTING

CUI: RO32926833: J16/473/2O14

e-maîl: <3elcadconsulting@gmaîl com

anticapilar.

o folie de geotextil cu rol anticontaminator;

o 30 cm strat inferior de fundație din balast;

o 23 cm strat superior de fundație din piatra sparta amestec optimal 0-63;

o 6 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis tip BAD 22,4 (leg 50/70);

4 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16 (rul 50/70);

anticapilar.

o folie de geotextil cu rol anticontaminator;

o 35cm strat inferior de fundație din balast;

o 2cm nisip si folie din polietilena

o 20cm strat de beton rutier BcR4.5

Valoarea financiara execuție parte carosabila - lei fara TVA

208.507,55 lei

270.347,26 lei

Valoarea financiara execuție lucrări C+M -lei fara TVA-

612.289,25 lei

683.304,00 lei

Valoarea totala

-lei fara TVA-

819.360,17 lei

896.837,26 lei

 • c) Soluții tehnice si masurile propuse de către expertul tehnic si, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Lucrările de baza pentru modernizarea străzii sunt:

o excavarea si depozitarea in condiții optime a materialului granular existent neinfestat;

o săpătură de pamant in corpul drumului pe o adâncime de 70cm;

o 7cm strat de forma din nisip cu rol anticapilar.

o folie de geotextil cu rol anticontaminator;

o 30 cm strat inferior de fundație din balast;

o 23 cm strat superior de fundație din piatra sparta amestec optimal 0-63;

o 6 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis tip BAD 22,4 (leg 50/70);

o 4 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BAI6 (rul 50/70);

II        oi^uvnNG

CUI: RO32926833; J1 6/473/2014

<e-rr>eUI: delca<lconsuftirKJ@gmail com

Prin proiect se va urmări realizarea unor declivitati in profil longitudinal si transversal care sa asigure scurgerea si evacuarea rapida a apelor pluviale de pe carosabil, dar si utilizarea ca îmbrăcăminte a structurii rutiere a mixturilor asfaltice.

în profil transversal strada va avea o parte carosabila alcatuita dintr-o banda de circulație, corespunzătoare clasei tehnice IV, cu lățimea de 3.50m , cu panta de 2,5%, încadrată de trotuare pe ambele parti ale străzii, in funcție de latimea disponibila ramasa pana la limita de proprietate.

Ca măsură obligatorie va fi creat un sistem de colectare si evacuare a apelor pluviale funcțional compus din canalizare pluviala si rigola carosabila.

 • d) Recomandarea interventilor necesare pentru asigurarea funcționarii conform cerințelor si conform exigentelor de calitate

Nu este cazul.

5. IDENITIFICAREA SCENARIILOR/ OPTINILOR TEHNICO- ECONOMICE (MINIM DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

5.


l SOLUȚIA TEHNICA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC, FUNCTIOANL- ARHITECTURAL SI ECONOMIC, CUPRIZAND:

i Descrierea principalelor lucarari de intervenție pentru:

consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a componentelor artistice, după caz;

intervenții de protejare/ conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, după caz;

demolarea parțiala a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fara modificarea configurației si/sau a funcțiunii existente a construcției;

introducerea unor elemente structurale/ nestructurale suplimentare;

introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspusului seismic al construcției existente;

MrM>) jttt ~>r

JU=^Ml    ONSUCTING

CUI: RO32926833; J16/473/2O14

e-mail: delcadconsulting@gmai1.com

SCENARIUL 1

Strada propusa spre modernizare va avea următoarele caracteristici tehnice:

Lățime parte carosabila= 3.50m;

Lățime medie trotuar = 2.70m (pe ambele parti ale străzii);

Panta transversala = 2.5%;

•  SISTEM RUTIER - PARTE CAROSABILA

o excavarea si depozitarea in condiții optime a materialului granular existent neinfestat;

o săpătură de pamant in corpul drumului pe o adâncime de 70cm;

o 7cm strat de forma din nisip cu rol anticapilar.

o folie de geotextil cu rol anticontaminator;

o 30 cm strat inferior de fundație din balast;

o 23 cm strat superior de fundație din piatra sparta amestec optimal 0-63;

o 6 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis tip BAD 22,4 (leg 50/70);

o 4 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BAI6 (rul 50/70);

TROTUARE

o săpătură de pamant pe o adâncime de 30cm;

o 5cm strat de nisip;

o 1 Ocm strat de balast;

o 1 Ocm strat de beton C16/20;

o 4cm strat BA8;

o Borduri 20x25x50;

o Borduri 10x15x50.

•  SCURGEREA APELOR fkm 0+100 - km 0+337)

o Conducta PVC315 in lungime de 550ml:

 • - Strada Ramuri - 235ml;

 • - Aleea 4 Ramuri - 320ml;

o Geigere - Strada Ramuri - 18buc;

o Cămine de vizitare:

 • - Strada Ramuri - cămin h=l .00m — 3 buc;

 • - Aleea 4 Ramuri - cămin h=l .50m - 6 buc;

o Cămine echipate cu pompa:

 • - Strada Ramuri - cămin h=l .5Om - 2 buc;

- cămin h=2.50m - 1 buc;

’ITl) jnr iT^ °

II-JJTr^ Bl     omsUUTXNO

CUI: RO32926833; J16/473/201 4

<e-ma i I: delcadconsutti ng(g>gma i I.eoni

- Aleea 4 Ramuri - cămin h=l ,50m - 2 buc;

 • - cămin h=2.00m - 2 buc;

 • - cămin h=2.50m - 2 buc;

Pentru scurgerea apelor pluviale s-a studiat următorul scenariu:
 • 1. km 0+000 - km 0+100: apele pluviale se vor scurge gravitațional la limita bordurii si vor fi dirijate către strada Toamnei (intersecție km 0+000), de unde vor fi preluate de canalizarea existenta.

 • 2. km 0+100 - km 0+337: apele pluviale vor fi preluate prin guri de scurgere (geigere) si transportate prin conducta PVC cu diametrul de 3l5mm spre canalul colector ce desparte strada Mălinului. Conducta PVC si căminele (de vizitare/pompare) aferente vor fi introduse pe ruta Strada Ramuri -> Aleea 4 Ramuri - >Strada Migdalului -> Strada Teilor-> Strada Mălinului (Canal colector).

Plan informativ pentru scenariul de scurgere al apelor pluviale
RIDICARE LA COTA CĂMINE EXISTENTE

o ridicare la cota cămine existente;

T>dELTf onsultijmg

CUI: RO32926833; J16/473/2O14

e-rr»E»i I: del<:a<iconsutti ny@gmail corn

STRĂZI LATERALE - PARTE CAROSABILA

Strada Ramuri se intersectează cu următoarele străzi laterale:

 • -  km 0+170 - Aleea l Ramuri - intersecție cruce;

 • -  km 0+211 - Aleea 2 Ramuri - intersecție dreapta; km 0+268 - Aleea 3 Ramuri - intersecție stanga;

 • -  km 0+337 - Aleea 4 Ramuri - intersecție dreapta.

o excavarea si depozitarea in condiții optime a materialului granular existent neinfestat; o săpătură de pamant in corpul drumului pe o adâncime de 70cm;

o 7cm strat de forma din nisip cu rol anticapilar.

o folie de geotextil cu rol anticontaminator;

o 30 cm strat inferior de fundație din balast;

o 23 cm strat superior de fundație din piatra sparta amestec optimal 0-63;

o 6 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis tip BAD 22,4 (leg 50/70);

o 4 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16 (rul 50/70);

SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

Montarea de indicatoare pentru o semnalizare corespunzătoare a drumului;

Realizarea de marcaje transversale si longitudinale conform normativelor in vigoare.

Trotuar


Carosabil


Trotuar7cm nisip teren natural

Profil transversal tip predominant

Strada propusa spre modernizare va avea următoarele caracteristici tehnice:

Lățime parte carosabila= 3.50m;

Lățime medie trotuar = 2.70m (pe ambele parti ale străzii);

Panta transversala = 2.5%;

•  SISTEM RUTIER - PARTE CAROSABILA

o excavarea si depozitarea in condiții optime a materialului granular existent neinfestat;

o săpătură de pamant in corpul drumului pe o adâncime de 70cm;

o 7 cm strat de forma din nisip cu rol anticapilar.

o folie de geotextil cu rol anticontaminator;

o 35 cm strat inferior de fundație din balast;

o 2cm nisip si folie de polietilena;

o 20cm strat de beton rutier BcR4.5;

TROTUARE

o săpătură de pamant pe o adâncime de 30cm;

o 5cm strat de nisip;

o l Ocm strat de balast;

o l Ocm strat de beton C16/20;

o 4cm strat BA8;

o Borduri 20x25x50;

o Borduri 10x15x50.

•  SCURGEREA APELOR (km 0+100 - km 0+337)

o Conducta PVC315 in lungime de 550ml:

 • - Strada Ramuri - 235ml;

 • - Aleea 4 Ramuri - 320ml;

o Geigere - Strada Ramuri - 18buc;

o Cămine de vizitare:

 • - Strada Ramuri - cămin h=l .00m - 3 buc;

 • - Aleea 4 Ramuri - cămin h=l .50m - 6 buc;

o Cămine echipate cu pompa:

 • - Strada Ramuri - cămin h=l .5Om - 2 buc;

- cămin h=2.50m- 1 buc;

- Aleea 4 Ramuri - cămin h=l .50m - 2 buc;

 • - cămin h=2.00m - 2 buc;

 • - cămin h=2.50m - 2 buc;

Pentru scurgerea apelor pluviale s-a studiat următorul scenariu:
 • 3. km 0+000 - km 0+l 00: apele pluviale se vor scurge gravitațional la limita bordurii si vor fi dirijate către strada Toamnei (intersecție km 0+000), de unde vor fi preluate de canalizarea existenta.

 • 4. km 0+l 00 - km 0+337: apele pluviale vor fi preluate prin guri de scurgere (geigere) si transportate prin conducta PVC cu diametrul de 3l5mm spre canalul colector ce desparte strada Mălinului. Conducta PVC si căminele (de vizitare/pompare) aferente vor fi introduse pe ruta Strada Ramuri -> Aleea 4 Ramuri - >Strada Migdalului -> Strada Teilor-> Strada Mălinului (Canal colector) .


  ir ~~~~~       ***^®sr/                    * tI

  tu "Tjfrn.


Plan informativ pentru scenariul de scurgere al apelor pluviale
RIDICARE LA COTA CĂMINE EXISTENTE

o ridicare la cota cămine existente;

lEW^IT    OJ^, U CTING

CUI: RO32926833; J16/473/2O14

e mail: delcadconsulting@gmail.com

STRĂZI LATERALE - PARTE CAROSABILA

Strada Ramuri se intersectează cu următoarele străzi laterale:

 • -  km 0+170 - Aleea l Ramuri - intersecție cruce;

 • -  km 0+211 - Aleea 2 Ramuri - intersecție dreapta;

 • -  km 0+268 - Aleea 3 Ramuri - intersecție stanga;

 • -  km 0+337 - Aleea 4 Ramuri - intersecție dreapta.

o excavarea si depozitarea in condiții optime a materialului granular existent neinfestat; o săpătură de pamant in corpul drumului pe o adâncime de 70cm;

o 7 cm strat de forma din nisip cu rol anticapilar.

o folie de geotextil cu rol anticontaminator;

o 35 cm strat inferior de fundație din balast;

o 2cm nisip si folie de polietilena;

o 20cm strat de beton rutier BcR4.5;

SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

Montarea de indicatoare pentru o semnalizare corespunzătoare a drumului;

Realizarea de marcaje transversale si longitudinale conform normativelor in vigoare.

Trotuar


Carosabil


Trotuar7cm nisip teren natural

Profil transversal tip caracteristic scenariului 2

ONSULTING

CENTRALIZATOR CANTITATI

Nr crt

Denumire activitate

UM

Cantitate

Parte carosabila

1

Săpătură de pamant

mc

943.60

2

Strat de forma de nisip

mc

94.36

3

Folie geotextil

mp

1,348.00

4

Strat de fundație din balast

mc

404.40

5

Strat de piatra sparta

mc

310.04

6

Strat de BAD22.4

to

183.06

7

Strat de BA16

to

110.87

Trotuar

1

Săpătură de pamant

mc

272.97

2

Strat de nisip

mc

45.50

3

Strat de balast

mc

90.99

4

Strat de beton C16/20

mc

90.99

5

Strat BA8

to

85.53

6

Borduri 20x25x50

ml

730.00

7

Borduri 10x15x50

ml

735.00

Scurgerea apelor

1

Canalizare pluviala cu conducta PVC315

ml

555.00

2

Geigere

buc

18.00

3

Cămin de vizitare

3.1

Cămin de vizitare, h=1.00m

buc

3.00

3.2

Cămin de vizitare, h=1.50m

buc

6.00

4

Cămin de pompare

4.1

Cămin de pompare, h=1.50m

buc

4.00

4.2

Cămin de pompare, h=2.00m

buc

2.00

4.3

Cămin de pompare, h=2.50m

buc

3.00

Ridicare la cota cămine

1

Ridicare la cota cămine

buc

25.00

Siguranța circulației

1

Indicatoare rutiere

buc

10.00

2

Marcaje rutiere

mp

101.10

Străzi laterale

ir» ier T!

■ I     II     ONSULTINCt

CUI: RO32926833; J16/473/2O14

«-ma i I: delcacfconsulti nata>cirna i I. eoni

1

Săpătură de pamant

mc

140.00

2

Strat de forma de nisip

mc

14.00

3

Folie geotextil

mp

200.00

4

Strat de fundație din balast

mc

60.00

5

Strat de piatra sparta

mc

46.00

6

Strat de BAD22.4

to

27.16

7

Strat de BA16

to

16.45

 • b) Decscrierea, după caz, si a altor categorii de lucarari incluse in soluția tehnica de intervenție propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea instalațiilor/ echipamentelor aferente construcției, demontarea/ montarea, debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, după caz, imbunatatirea terenului de fundare, precum si lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate

Prin prezenta documentație, nu se impun tipuri de lucrări cu carecter de imbunatatire a terenului de fundare sau alte lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității obiectivului.

c) Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

Factori de risc

Eliminare

-riscuri de apariție a blocajelor in trafic

Prin graficul de lucrări de construcție se va urmări obținerea unui

datorita lucrărilor de săpătură la partea

minim posibil de disrupere a traficului in zona de proiect

carosabila

-riscul de accidectare a oamenilor

Utilajele de construcții de vor manipula doar de persoane

datorita manipulării necorespunzatoare a

calificate, șantierul se va delimita de spatiile locuibile, muncitorii

utilajelor

vor purta echipamant de protecție corespunzător

-riscul prăbușirii malurilor datorita lipsei

Toate lucrările de săpătură cu inaltimi mai mari de lm se vor

sprijinirilor

sprijinii corespunzător

-schimbările climaterice pot afecta

Se vor respecta prevederile tehnice de execuție din caietele de

prezenta investiție numai in cazul

sarcini

lucrărilor de terasamente.

-riscurile datorate poluării mediului in

Se vor evita scurgerilor accidentale de combustibil, lubrifianti, si

perioada execuției lucrărilor

alte subst. chimice.

MOWl/IF ^.CZZL

CUI: RO32926833; J16/473/2O14 e mail; <lelcadcc>nsiittieg@ymaiLcom

d) Informații privind posiblitatea interferențe cu monumente istorice/' de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate

Nu este cazul

 • e) Caracteristice tehnice si parametrii specifici investitei rezultate in urma realizării lucrărilor de intervenție

Lățime parte carosabila= 3.50m;

Lățime medie trotuar = 2.70m;

Panta transversala = 2.5%;

 • 5.2 NECESARUL DE UTILITATI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMĂRI PRIVIND | DEPĂȘIREA CONSUMURILOR INIȚIALE DE UTILITATI SI MODUL DE ASIGURAREA A CONSUMURILOR SUPLIMENTARE

Nu este cazul

 • 5.3 DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE PREVĂZUTE IN GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTIȚIEI, DETALIAT PE ETAPE PRINCIPALE

T CZX    U'CTIN€E

CUI: RO32926833. J16/473/2O14

email: <iek:a<3tzonsulti rxaeS&oma i I corn

 • 5.4 COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVETITIEI:

 • - costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea in considerare a costurilor unor investiții

similare;

 • - costurile estimative de operare pe durata normala de viata/amortizare a investiției;

costurile estimate pentru realizarea investiției:

DURATA

Nr crt


Denumire activitate


Valoare


LUNAProiectare


Parte carosabila


Trotuar


Scurgerea apelor


Ridicare la cota cămine


Siguranța circulației


Străzi laterale


Organizare de șantier


35,000.00

208,507.55

139,356.47

150,170.63

8,061.25

8,057.52

30,935.84

11,000.00costurile estimative de operare

Mol

CUdaranăacfe\iâa-ecrirrataiTai cdedaidd /vekHeeqrratainle

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

13

14

15

-6

17

fi

19

1

F^Hctilade

0

0

233960

293,909

0

0

0

25Z38B

25Z38B

0

0

0

283127

233127

0

0

0

311430

311439

4

reasestetcfeiara

0

0

0

0

1®£E7

0

0

0

0

1715919

0

0

0

0

1087011

0

0

0

0

Hidireeiinaicfeggiiiera

0

118®8

0

130688

0

w

0

158133

0

17396

0

•B13A

0

2IQ45

0

231522

0

346»

0

2

rtKiitiesaLri

0

0

4500

4960

5415

5,seo

Q588

7317

732

8769

906

KJ6H

11672

128®

14123

6535

17080

67»

2Q577

£

ASutei cted^aie

£QOX>

sao

SJ5D0

68560

73005

a 6

885®

£7,436

107179

11W

129687

142686

•B6921

17264

6986

200862

229740

3273!

277)995

fora.

sjan

173,808

29B£XB

0177

1,63057

23Q272

90167

aqa»

37253

20țS32

139333

3H6T

4B1.720

egcn

20915»

CȘ9Z)

3687

837)636

aqn3

 • 5.5 SITSTENABILITATEA REALIZĂRII INVESTIȚIEI:

a) Impactul social si cultural;

Se așteaptă ca proiectul să genereze mai multe efecte benefice. Deplasările pe drumurile asfaltate se va face în condiții bune va reduce ambuteiajele, uzura motoarelor, defectarea autovehiculelor și accidentele rutiere. Se va facilita mobilitatea mai rapidă a oamenilor și a bunurilor și se vor reduce costurile de transport.

41

JFl 1T CCZL o^ucting

CUI: RO32926833; J16/473/2O14

e-mail: delcadconsutting@gmaiLcom

Beneficiile ulterioare pentru economie, sănătate publică și siguranță justifică proiectul. în plus, construcția unei rețele durabile de scurgere pe margine va asigura evitarea inundării străzilor și blocarea scurgerilor. Acest lucru va avea un impact pozitiv asupra sănătății publice și va spori durata de viață a drumului.

Accesul la transportul auto, inclusiv transportul public ar ajuta comunitățile afectate de proiect să aibă acces mai bun la infrastructuri sociale precum spitale, școli și piețe de realizare a produselor, și la alte servicii. Acestea vor îmbunătăți calitatea vieții și va rezulta într-o valoare crescută a terenurilor.

b) Estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției: in faza de realizarea, in faza de operare;

Nu se vor crea locuri de munca nici in faza de execuție nici in faza de operare.

c) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, după caz;

In faza de construcție

 • • Mobilitatea comunității și proprietarii de mici afaceri și magazine de pe oricare din părțile străzilor

 • • Calitatea apei de suprafață a corpurilor de apă din imediata apropiere a zonelor de construcție a proiectului poate fi deteriorată dacă produsele de eroziune și înnămolirea, materialele de construcție, inclusiv materialele de umplere și nisipul din gropile de împrumut, deșeurile de construcție, apa folosită în activitățile de construcție și efluenții domestici din organizările de șantier sunt lăsate să ajungă în corpurile de apă, mai ales în timpul ploilor.

 • • Calitatea apei subterane poate fi afectată în mod advers de extracțiile necontrolate de apă și deversarea, la întâmplare, a apei poluate pe pământ.

 • • Calitatea aerului se poate deteriora datorită emisiilor provenite de la instalațiile funcționale precum unitățile de zdrobire, instalațiile de amestec fierbinte, centralele de dozare și betonierelor. Mai mult, transportul materialelor de construcție și echipamentelor și transportul și eliminarea materialelor brute și decopertarea pavajului pot ajuta Ia deteriorarea calității aerului.

 • • Nivelurile de zgomot și de vibrații în și în jurul zonelor de construcție pot crește ca rezultat al folosirii utilajelor de construcție și în timpul încărcării și descărcării de material.

 • • Solul în zonele excavate se poate eroda și poate fi purtat de alunecări; materialele excavate pot fi spălate sau purtate de vânt dacă nu sunt acoperite. în plus, solul poate fi contaminat prin scurgeri accidentale de produse petrolifere și substanțe chimice periculoase folosite în zonele de construcție.

 • • Zonele umede pot fi afectate în mod advers prin deșeurile de construcție, evacuarea emisiilor și creștere nivelului de zgomot ce pot influența flora sensibilă și fauna ce populează zonele umede.

CUI: RO32926833; J16/473/2O14 o me»il: delcHdconsultingtj^umail com

 • • Manipularea, depozitarea și eliminarea materialelor periculoase și a deșeurilor pot, de asemenea, contamina mediul dacă sunt eliberate accidental.

 • • Eliminarea resturilor și a deșeurilor de construcții precum materialul provenit din decopertarea plăcilor de beton existente pot, de asemenea, contamina împrejurimile și apă subterană.

 • • Locația și activitatea organizărilor de șantier și șantierelor temporare pot nu doar să deterioreze mediul înconjurător din imediata apropiere, dar și să contamineze împrejurimile cu deșeuri

 • • Deplasările pedestre și de trafic pot fi afectate în mod advers de închiderile de drum, depozitarea materialelor de construcție și resturile și praful generate de activitățile de construcție.

 • • Sănătatea publică poate fi afectată în mod advers dacă este lăsată apa să inunde în și în jurul zonelor de construcție și a organizărilor de șantier, și prin nivelurile crescute de praf și zgomot.

 • • Securitatea și Sănătatea ocupațională a muncitorilor pot fi afectate în mod advers datorită mediului de lucru periculos unde pot fi prezente zgomotul puternic, praf, deplasările nesigure ale utilajelor etc.

In faza de exploatare

Impacturile potențiale negative din timpul fazei de dare în exploatare a proiectului, deși nu foarte importante, sunt listate mai jos:

 • • Calitatea aerului ar putea fi afectată de creșterea marginală a nivelului de poluanți în aer deoarece mai multe autovehicule vor folosi drumul după reabilitare; totuși, aceasta va fi compensată de emisii mai mici ale vehiculelor noi, ce vor circula la viteze mai eficiente.

 • • Nivelurile de zgomot vor crește deoarece mai multe vehicule vor folosi drumul la viteze mai mari. • Apa de suprafață poate fi afectată advers prin creșterea traficului pe drum. în plus, accidentele rutiere pot avea ca rezultat scurgeri de fluide sau substanțe chimice care pot contamina corpurile de apă din apropiere.

 • • Accidentele rutiere pot crește datorită numărului mai mare de autovehicule ce folosesc drumul la viteze crescute. Dacă nu sunt adoptate măsuri de control, acest lucru poate devin critic pentru pietoni și pentru traficul ne-motorizat. Utilajele agricole, în mișcare, semnalizate și manevrate necorespunzător pot influența, de asemenea, creșterea accidentelor rutiere. în plus, un număr mai mare de vehicule circulând cu viteze crescute pot reprezenta o amenințare pentru viața animalele domestice. Regulamente și masuri de aplicare a acestora pentru controlul vitezei.

 • • Impactul asupra comunităților de proiect în timpul fazei de construcție poate rezulta din conflictele ce pot eventual apărea între muncitori și comunitățile locale.

Toate efectele negative menționate mai sus pentru faza de construcție sunt localizate spațial, temporar și de scurtă durată și pot fi atenuate prin cele mai bune practici de management de construcții și prin măsuri de atenuare detaliate în secțiunea următoare. Planurile și proiectările inginerești corespunzătoare, care iau în considerare aspectele de mediu și cele sociale, vor evita sau reduce majoritatea potențialelor efecte adverse ale construcției asupra mediului și vieții sociale.

 • 5.6 ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

a) Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referința si prezentarea scenarilor de referinat;

Analiza financiară se bazează pe cea mai importantă tehnică utilizată în finanțe, cea a valorii în timp a banilor sau analiza fluxurilor de numerar actualizate (discounted cash flow analysis - DCF), pornind de la identificarea și cuantificarea:

 • •  Cheltuielilor necesare realizării proiectului (pregătire, implementare, bunuri durabile realizate);

 • •  Veniturilor generate de proiect în faza operațională;

 • •  Obiectul analizei financiare este evaluarea beneficiilor proiectului propus;

 • • Determinarea costului proiectului. Acesta va cuprinde costurile care trebuie suportate în perioada inițială precum și cele care vor apare ca rezultat direct al acceptării și implementării proiectului;

 • •  Previzionarea fluxurilor de numerar estimate ca rezultând în urma proiectului, inclusiv valoarea activelor la sfârșitul perioadei lor de exploatare în cadrul proiectului;

 • •  Evaluarea gradului de risc al proiectului, pe baza distribuției de probabilitate a fluxurilor de numerar;

 • •  Determinarea costului adecvat al capitalului (rata de actualizare ce va fi folosită la actualizarea fluxurilor de numerar din cadrul proiectului);

 • • Actualizarea fluxurilor de numerar (exprimate ca valoare prezentă), prin exprimarea valorilor viitoare în timp a banilor de-a lungul orizontului de timp. Sumele recalculate după actualizare, reprezintă estimarea valorii, la momentul prezent a activului sau activelor proiectului pe durata orizontului de timp.

b) Analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea investiției, inclusiv prognoza pe termen mediu si lung;

Lucrările de asfalatre nu implica prezentarea unei astfel de analize.

| c) Analiza financiara; sustenabilitatea financiara;

Scopul analizei de senzitivitate este de a selecta variabile critice și parametri ale căror variații, pozitive sau negative comparate cu valoarea de baza are efectul cel mai mare asupra valorii indicatorilor economici și financiari care pot cauza schimbări semnificative a acestor parametri.

Analiza de senzitivitate va determina gradul de senzitivitate a FRR/C și VAN/C la variațiile nefavorabile ale variabilelor cheie selectate:

 • •  Scădere venituri din exploatare (cu 1%);

 • •  Creștere venituri din exploatare (cu 1%);

CUI: RO32926833; J16/473/2O14

e-maîl: delcadconsutting@gmail.com

 • •  Scădere costuri de exploatare (cu 1%);

 • •  Creștere costuri de exploatare (cu 1%);

 • •  Scădere costurilor de investiție (cu 1%);

 • •  Creștere costurilor de investiție (cu 1%).

Pentru fiecare variabila cheie considerata, s-au recalculat indicatorii pentru un interval de variație de [■

1%, +1%].

d) Analiza economica; analiza cost-eficacitate;

Nu este obligatorie.

Conform HOTĂRÂRII Nr. 907/2016, este obligatorie doar în cazul investițiilor publice majore.

Investiție publică majoră: investiția publică al cărei cost total depășește echivalentul a 25 milioane euro, în cazul investițiilor promovate în domeniul protecției mediului, sau echivalentul a 50 milioane euro, în cazul investițiilor promovate în alte domenii.

e) Analiza de risc, masuri de prevenire/ diminuare a riscurilor.

Proiectul este adaptat normelor tehnologice și măsurilor recomandate de Uniunea Europeană și legislația națională. în ce privește riscurile de natură financiară, beneficiarul prezintă o capacitate de management și de implementare a proiectului corespunzătoare.

Categoriile de Riscuri asociate Proiectului se sintetizează astfel:

 • •  Tehnice

o Proasta execuție a lucrării;

o Lipsa unei supervizări bune a desfășurării lucrării.

 • •  Financiare

o întârzierea plăților.

 • •  Legale

o Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru execuția lucrării Instituționale;

o Lipsa colaborării instituționale ;

o Lipsa capacității unei bune gestionări a resurselor umane și materiale.

Gestiunea riscului Construcției

în vederea diminuării riscului proiectului se au în vedere următoarele:

• Bună colaborare între proiectant și beneficiar atât în perioada de pregătire a proiectului, cât și în perioada de implementare;

inxONSUL.TING

CUI: RO32926833; J16/473/2O14

e-mail: delcadconsuttingtf^gmail.com

 • •  încadrarea în limitele de buget de către contractor în perioada de implementare;

 • •  Cooperare între toate părțile implicate în derularea proiectului: Autoritate de Management, Beneficiar, Proiectant, Constructori și Consultant/ Supervizor.

Gestiunea Riscurilor Proiectului

Riscurile legate de realizarea proiectului care pot apărea pot fi de natură internă și externă

 • •  Internă - pot fi elemente tehnice legate de îndeplinirea realistă a obiectivelor și care se pot minimiza printr-o proiectare și planificare riguroasă a activităților;

 • •  Externă - nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de management al riscului.

Acesta se bazează pe cele trei sisteme cheie (consacrate) ale managementului de proiect.

 • 6. SCENARIUL/ OPȚIUNEA IEHNICO-ECONOMICA OPTIMA RECOMANDATA

-------   — .n     ------------------—_ --—

 • 6.1 Comparația scenariilor/ opțiunilor propuse din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

AVANTAJE SI DEZAVANTAJE STRUCTURA RUTIERA SUPLA

Avantaje

 • - grosimea imbrăcămintii asfaltice poate fi etapizata, putându-se realiza in mai multe straturi;

 • - greșelile de execuție pot fi remediate ușor si mai ieftin decât in cazul sistemelor rutiere rigide;

 • - remedierea defecțiunilor de suprafața se poate face mult mai ușor si local.

 • - valoare de investiție mai mica decât in cazul sistemelor rutiere rigide

 • - rularea este mai silențioasa neexistând rosturi precum cele de la dalele de beton

 • - se pot da in folosința la scurt timp după execuție

 • - in cazul intervențiilor sau investițiilor la instalațiile subterane acestea se vor putea face prin tăierea, decaparea si săparea strict pe zona de intervenție.

Dezavantaje

 • - La temperaturi ridicate apar deformații ale părții carosabile

 • - Prepararea betonului asfaltic produce si emana noxe in atmosfera

 • - posibilitatea apariției degradărilor la imbracamintea asfaltica in rosturile longitudinale si de lucru, daca acestea nu sunt tratate corespunzător in faza de execuție.

A VANTAJE SI DEZA VANTAJE STRUCTURA RUTIERA RIGIDA

Avantaje

 • - atestă rezistențe mecanice mai mari și prin urmare se pretează pe drumuri cu trafic foarte intens și greu;

 • - sunt rezistente la uzură și la acțiunea agenților atmosferici, fiind indicate în regiuni cu climat umed;

orauLTurai

CUI: RO32926833; J16/473/2O14

e-mail: delcii<1consutting@gr-ne3îl com

 • - având o culoare deschisă, prezintă o vizibilitate mai bună, ceea ce permite o circulație mai sigură în diferite condiții nefavorabile (noaptea, ploaie, ceață etc.);

 • - la temperaturi ridicate ale mediului înconjurător și sub acțiunea traficului greu chiar în zonele cu frânări și accelerări dese, nu sunt sensibile la deformații (văluriri și făgașe), cum se constată uneori în cazul îmbrăcăminților bituminoase;

 • - au un grad de rugozitate ridicat, asigurând, chiar în condiții de umezire a suprafeței și la viteze mari de circulație, siguranță în exploatare;

 • - nu sunt atacate de carburanți și lubrifianți, fiind indicate și pentru locuri de parcare și staționare a autovehiculelor;

 • - permit folosirea în mai mare măsură a materialelor locale;

 • - sunt mai avantajoase din punct de vedere energetic, având un consum specific de energie cu 50.. .90 % mai mic decât îmbrăcămințile bituminoase.

 • - pot fi realizate pentru durate de exploatare relativ ridicate (20...30 ani), chiar și pentru trafic rutier intens;

 • - bună parte dintre defecțiunile ce apar (cum sunt fisurile și crăpăturile, decolmatarea rosturilor sau exfolierea suprafeței de rulare) nu deranjează desfășurarea normală a circulației autovehiculelor, în prima fază a evoluției acestora;

 • - cheltuielile totale de execuție și de întreținere pe perioada lor de exploatare sunt mai reduse decât cele aferente soluțiilor cu îmbrăcăminți rutiere nerigide, pentru aceeași perioadă de timp și același trafic rutier intens și greu.

Dezavantaje

 • - cheltuielile inițiale de construcție sunt relativ mari;

 • - posibilitățile de ranforsare a structurilor rutiere cu îmbrăcăminți rigide, pentru adaptarea lor la un trafic rutier sporit, impun tehnologii de execuție mai complexe;

 • - existența rosturilor transversale în îmbrăcămintea rutieră din beton de ciment deranjează circulația autovehiculelor, atât datorită colmatării în exces a acestora cu mastic bituminos, cât și datorită eventualelor tasări ale dalelor provocate de neuniformitatea capacității portante a terenului de fundare de-a lungul drumului. Din cauza rigidității dalelor, îmbrăcămințile din beton de ciment nu pot urma deformațiile straturilor de fundație, iar în cazul unor tasări inegale ale terenului de fundație, dalele fisurează, degradându-se;

 • - defecțiunile care pot să apară în îmbrăcămintea rutieră din beton de ciment din cauza unor eventuale greșeli de execuție sau de subdimensionare a structurii rutiere se elimină foarte greu și cu cheltuieli însemnate;

 • - îmbrăcămintea rutieră din beton de ciment nu se poate da în circulație decât după ce betonul atestă rezistențe mecanice corespunzătoare (de regulă 3 săptămâni);

 • - asigurarea condițiilor normale de circulație pe timp de iarnă impune metode de acționare mai anevoioase, având în vedere că nu se recomandă utilizarea fondanților chimici la deszăpezire și combaterea poleiului;

 • - nu se pretează la ameliorări progresive prin consolidări succesive ale structurii rutiere în funcție de necesitățile impuse de trafic;

 • - este necesară uneori construirea de variante pentru circulația curentă, care nu se poate desfășura normal pe sectorul de drum în timpul execuției îmbrăcămintei din beton de ciment.

JOgjrr onsulting

CUI: RO32926833; J16/473/2O1 4

e-ma ■ I: delcacJconsulți ncj@8cjmE» i I. com

Nr. Crt.

Criterii de analiza si selecție alternative

Structura rutiera rigida

Structura rutiera elastica

1

Durata de exploatare mare/mica (5/1)

5

2

2

Raport Preț investiție inițială/Trafic satisfăcut bun/slab (5/1)

3

5

3

Raport Utilizare/Aliniament sau Curbă da/nu (5/1)

3

5

4

Raport Utilizare/Temperatura mediu ambiant bun/slab (5/1)

4

2

5

Raport Rezistenta la uzura/Trafic mare/mic (5/1)

5

2

6

Rezistenta la acțiunea agentilor petrolieri ce acționează accidental da/nu (5/1)

5

1

7

Poluare h execuție nu/da (5/1)

4

2

8

Poluare in exploatare nu/da (5/1)

5

5

9

Avantaj/Dezavantaj culoare n exploatare nocturna (5/1)

5

2

10

Necesita utilaje specializate de execuție cu întreținere atentă da/nu (5/1)

3

3

11

Necesita adaptare trafic la execuție nu/da (5/1)

2

3

12

Durata mică/mare de la punerea h opera pana la darea in circulație (5/1)

1

5

13

Necesită execuția si întreținerea atenta a rosturilor transversale nu/da (5/1)

1

5

14

Poate prelua creșteri de trafic prin creșteri de capacitate portantă ușor/greu (51/1)

1

5

15

Execuția poate fi etapizată da/nu (5/1)

1

5

16

Riscuri de execuție (5/1)

2

5

17

Corecțiilei execuție de fac usor/greu (5/1)

1

5

18

Confortul la rulare (lipsa rosturi transversale mare/mic (5/1)

1

5

19

Execuția faciala pe sectoare cu elemente geometrice (raze mici, supralargiri foarte mari da/nu (5/1))

1

5

20

Creșterea rugozității prin aplicarea de tratamente bituminoase se poate face da/nu (5/1)

2

5

21

Cheltuieli de întreținere pe perioada de analiză (30 ani)

5

2

TOTAL

60

79

6.2 Selectarea si justificarea scenariului/ opțiunii optime, recomandate

" '    A    ——■                    ~        a                       -III                              —I

In ceea ce privește îmbracamintile bituminoase, studiile efectuate până în prezent scot în evidenta următoarele avantaje pe care acestea Ie prezintă fata de îmbracamintile rutiere rigide:

Analizând cele doua scenarii, elaboratorul documentației recomanda aplicarea scenariului l din următoarele considerente :

 • •   sistemul rutier realizat din asfalt este elastic si deci silențios, fapt ce duce la creșterea gradului de confort in transport;

 • •  din punct de vedere economic costurile de execuție la scenariul l sunt mai reduse fata de cele de la scenariul 2;

ONSU'LTINGt

Analiza financiara - soluția l

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

‘ 4.1

Construcții si instalații

545.089.25

103.566.96

648,656.21

I

Parte carosabila

208,507.55

39,616.43

248,123.99

1

Săpătură de pamant

15,852.48

3,011.97

18,864 45

2

Strat de forma de nisip

7,075.11

1,344.27

8,419.38

3

Folie geotextH

19,761.68

3,754.72

23,516.40

4

Strat de fundație din balast

39,853.62

7,572.19

47,425.81

5

Strat de piatra sparta

35,611 19

6,76613

42,377.32

6

Strat de BAD22.4

51,377.17

9,761 66

61,138.83

7

Strat de BA16

38,976.29

7,40550

46,38179

II

Trotuar

139,356.47

26,477.73

165,834.20

1

Săpătură de pamant

4,585.90

871.32

5,457.22

2

Strat de nisip

3,411.22

648.13

4,059.35

3

Strat de balast

8,967.06

1,703.74

10,670.81

4

Strat de beton C16/20

28,994.87

5,509.03

34,503.90

5

Strat BA8

31,089.52

5,907.01

36,996.53

6

Bordun 20x25x50

40,49310

7,693.69

48.186.79

7

Borduri 10x15x50

21,814.80

4.144 81

25,959.61

III

Scurgerea apelor

150,170.63

28,532.42

178,703.05

1

Canalizare pluviala cu conducta PVC315

99,039.75

18,817.55

117,857.30

2

Geigere

8,165.88

1,551.52

9,717.40

3

Cămin de vizitare

13,755.00

2,61345

16,368.45

4

Cămin de pompare

29,210.00

5,549.90

34,759.90

IV

Ridicare ia cota cămine

8,061.25

1,531.64

9,592.89

1

Ridicare la cota cămine

8,061.25

1.531.64

9,592.89

V

Siguranța circulației

8,057.52

1,530.93

9,588.44

1

Indicatoare rutiere

4,150.00

788.50

4,938.50

2

Marcaje rutiere

3,907.52

742.43

4,649 94

VI

Străzi laterale

30,935.84

5,877.81

36,813.65

1

Săpătură de pamant

2,352.00

446.88

2 798.88

2

Strat de forma de nisip

1,049 72

199.45

1.249.17

3

Folie geotextil

2,932.00

557.08

3,489.08

4

Strat de fundație din balast

5,913.00

1,123.47

7,036.47

5

Strat de piatra sparta

5,283.56

1,003.88

6,28744

6

Strat de BAD22.4

7,622.73

1,448.32

9,071.04

7

Strat de BA16

5,782.83

1,098.74

6,881 57

42

:r -.j.-.-,.

Mqntaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale I

16,20000

3,078.00

-.....

19,278.00

4.2.1

Montare -Pompe ape pluviale- 9.buc

16,200.00

3,078.00

19,278.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

78,660.00

14,945.40

93,605.40

4.3.1

Pompe ape pluviale - 9.buc

78,660.00

14,945.40

93,605.40

$

f 4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

i 4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

J:, . ■      . ■" u

Active necorporale

ooo

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

639.949.25

121.590.36

761.539.61

Analiza financiara - soluția 2

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

; A 4 r “*• *

Construcții si instalații

616,104.00

117,059.76

733,163.75

I

Parte carosabila

270,347.26

51,365.98

321,713.24

1

Săpătură de pamant

15,852.48

3,011.97

18,864.45

2

Strat de forma de nisip

7,075 11

1,344.27

8,419.38

3

Folie geotextil

19,761.68

3.754 72

23,516.40

4

Strat de fundație din balast

39.853.62

7,572.19

47,425.81

5

Strat de nisip si folie de polietilena

24,115.72

4,581.99

28,697.71

6

Strat de beton BcR4.5

163,688.65

31,100.84

194,789.49

II

Trotuar

139,356.47

26,477.73

165,834.20

1

Săpătură de pamant

4,585.90

871.32

5,457.22

2

Strat de nisip

3,411.22

64813

4,05935

3

Strat de balast

8,967.06

1,703.74

10,670.81

4

Strat de beton C16/20

28,994.87

5,509.03

34,503.90

5

Strat BA8

31,089.52

5,907.01

36,996.53

6

Borduri 20x25x50

40,493 10

7 693.69

48,186.79

7

Borduri 10x15x50

21,814.80

4,144.81

25,959.61

IV

Scurgerea apelor

150,170.63

28,532.42

178,703.05

1

Canalizare pluviala cu conducta PVC315

99,039.75

18,817.55

117,857.30

2

Geigere

8.165.88

1,551.52

9,717.40

3

Cămin de vizitare

13,755.00

2,613.45

16,368.45

4

Cămin de pompare

29,210.00

5,549.90

34,759.90

V

Ridicare la cota cămine

8,061.25

1,531.64

9,592.89

1

Ridicare la cota cămine

8,061.25

1,531 64

9,592.89

V

Siguranța circulației

8,057.52

1,530.93

9,588.44

1

Indicatoare rutiere

4,150.00

788.50

4.938.50

2

Marcaje rutiere

3,907 52

742.43

4,649.94

vi

Străzi laterale

40,110.87

7,621.07

47,731.94

II     T 4^2# CT&UL.TING

CUI: RO32926833. J16/473/2O14

e-me» i I: delcadconsutti ng@gma ■ I com

1

Săpătură de pamant

2,352.00

446.88

2,798.88

2

Strat de forma de nisip

1,049.72

199.45

1,249.17

3

Folie geotextil

2,932.00

557.08

3,489.08

4

Strat de fundație din balast

5,913.00

1,123.47

7,036.47

5

Strat de nisip si folie de polietilena

3,578.00

679.82

4,257.82

6

Strat de beton BcR4.5

24,286.15

4,614.37

28,900.52

^2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

16,200.00

3,078.00

19,278.00

4.2.1

Montare -Pompe ape pluviale- 9.buc

16,200.00

3,078.00

19,278.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

78,660.00

14,945.40

93,605.40

4.3.1

Pompe ape pluviale -9.buc

78,660.00

14,945.40

93,605.40

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesite montai si echi pamente de transport

0.00

rt fu\

v.w

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

■ 4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

710.964.00

135.083.16

846.047.15

 • •  asigurarea unei suprafețe de rulare continua si neteda conducând la un consum mai mic de carburant precum si la eliminări mai mici de noxe in atmosfera, fapt ce contribuie la protejarea mediului înconjurător.

 • •  creșterea vitezei de transport;

 • •  reducerea costurilor de operare a transportului;

 • •  imbunatatirea accesibiliutatii pe teritoriul localității;

 • •  asigurarea masurilor pentru protecția mediului prin reducerea prafului, zgomotului, noxelor, preluarea si descărcarea apelor pluviale;

 • •  reducerea ratei accidentelor prin adoptarea de masuri de siguranța;

 • •  impact direct si indirect asupra dezvoltării economice, sociale si culturale;

 • •  asigurarea condițiilor optime pentru deplasarea copiilor către instituțiile publice in condiții de confort si siguranța;

 • •   creșterea implicit a calitatii vieții;

 • •  reducerea nivelului de sărăcie, a numărului persoanelor asistate social;

 • •  stoparea sau diminuarea migratiei populației din zona in alte zone urbane sau in alte tari;

 • •  creșterea veniturilor populației si sporirea contribuției la bugetul de stat prin impozite si taze pe baza dezvoltării economice.

Elaboratorul recomanda prima varianta (varianta avand partea carosabila din beton asfaltic), reprezentând soluția optima din punct de vedere tehnico-economic, soluție ce prezintă reale avantaje (prezentate mai sus) fata de cealalta varianta.

■ iJMFk 1T    ONSUL'l'LNQ

CUI: RO32926833; J16Z473/2O14

e-mafl: dok:adconsultir>c;<gîgmail com

 • 6.3 Principalii indicatori tehnico- economici aferenti investiției:

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea faraTVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

OT/

KL GENERAL

819,360=17

153,387.61

972,747.78

din care C+M (1 2+1 3+1 4+2+4 11-4 2+5.1 1)

612,289.25

116,334.96

728,624.21

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta- elemente fîzice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții- si după caz, calitativ, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;

I

Parte carosabila

208,507.55

39,616.43

248,123.99

1

Săpătură de pamant

15,852.48

3,011.97

18,864.45

2

Strat de forma de nisip

7075.11

1,344.27

8,419.38

3

Folie geotextil

19,761.68

3.754.72

23,516.40

4

Strat de fundație din balast

39,853.62

7,572.19

47,425.81

5

Strat de piatra sparta

35,611.19

6,766.13

42,377.32

6

Strat de BAD22.4

51,377.17

9,761.66

61,138.83

7

Strat de BA16

38,976.29

7,405.50

46,381 79

Se va moderniza o lungime totala de străzi de clasa tehnica IV - 0.337km

Conform standard de cost 363 /2010 valorile sunt prezentate mai jos :

Nr. crt.

Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli

Cost unitar (exclusiv TVA)

lei/km

euro*) /lan

4. Cheltuieli pentru investiția de bază, din care:

4.1.

Lucrări de drumuri

1.397.894

332.832

4.1.1.

Sistem rutier

1.175.634

279.913

astfel facand o analiza comparativa rezulta următoarele:

208.507,55lei: 0,34km = 613.257,50 lei/km < 1.175.634.00 lei/km

JEZ^jEiir onsulting

CUI: RO32926833; J16/473/2O14

email: delca<lconsiJlting@<jriiail.com

 • c) Indicatori financiar, social-economici, de impact, rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

-  176,78lei /mp de parte carosabila (208.507,55lei: l.l79,50mp)

-819.360,17 lei fara TVA/972.747,78 lei cu TVA - valoare totala investiție

-612.289,25 lei fara TVA/728.624,21 lei cu TVA - valoarea lucrărilor de Construcții Montaj

 • d) Durata existenta de excutie a obiectivului de investiții, exprimat in luni.

Durata de execuție pentru realizarea prezentei investiții este de 5 luni (1+4).

 • 6.4 Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punct de vedere al asigurări tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construictiei, conform graficului de detaliere al propunerii tehnice;

Asfaltarea străzii se realizează din punct de vedere al execuției lucrărilor, in conformitate cu prevederi e caietelor de sarcini (parte integranta a proiectului tehnic)

 • 6.5 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiar si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/ bugetul lacal, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Finanțarea investiției se va realiza din fonduri proprii

 • 7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

7.1.Certificat de urbanism emis in vederea obținerii autorizației de construire

- Certificat de urbanism nr. 377/06.03.2018

7.2 Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara 17.3 Extras de carte funciara, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

 • 7.4 Avize privind asigurarea utilităților, in cazul suplimentarii capacitatii existente

 • - alimentare cu apa;

 • - canalizare;

CUI: RO32926833; J16/473/2O14

e-mail: delcadconsutting@gmBil.com

 • - alimentare cu energie electrica;

 • - gaze naturale;

 • - salubritate;

 • - Politia Rutiera

-ISC-IRCS-V Oltenia

- punctul de vedere al Agenției de Protecție a Mediului.

 • 7.5 Actul administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentația tehnico- economica

 • 17.6 Avize, acorduri si studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

 • a) Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru

creșterea performantei energetice;

 • b) studiu de trafic si studiu decirculatie după caz;

 • c) raport de diagnostic arheologic, in cazul intervențiilor in situri arheologice;

 • d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;


| e) studii de specialitate necesare in funcție de specificul investiției;


DEVIZ GENERAL

FAZA - DALI

- Proiect nr. DC10/2018 -


DEVIZ GENERAL conform HG907/29.11.2016

al obiectului de investiții

"MODERNIZARE STRĂZI IN MUNICIPIUL CRAIOVA(ET+DALI), LOT 2 MODERNIZARE STRADA RAMURI"

Nr. c

rt    Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea faraTVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

ro

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților

40,000.00

7,600.00

47,600.00

Towdl capitol 2

[      40,000.00

7,600.00

j      47,600.00

1. 1

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si a

3.1

Studii

2,600.00

494.00

3,094.00

3.1.1. Studii de teren

2,600.00

494.00

3,094.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2,000.00

285.00

2,285.00

3.3

Expertizare tehnica

1,050.00

199.50

1,249.50       |

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

43,600.00

8,284.00

51,884.00

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00 |

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate /documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

3,500.00

665.00

4,165.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

100.00

19.00

119.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliior de execuție

5,000.00

950.00

5,950.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

35,000.00

6,650.00

41,650.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Xsistenta tenica

9,000.00

1,710.00

10,710.00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

4,000.00

760.00

4,760.00

3.8.1.1. pe perioda de execuție a lucrărilor

2,000.00

380.00

2,380.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

2,000.00

380.00

2,380.00

3.8.2. Dirigentie de șantier

5,000.00

950.00

5,950.00

otal capitol 3

58,250.00

10,972.50

69,222.50

Nr. ci

1    Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea faraTVA

TVA

Valoare cu TVA l

lei

lei

lei

1

2

3

4

5 I

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

545,089.25

103,566.96

648,656.21

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

16,200.00

3,078.00

19,278.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

78,660.00

14,945.40

93,605.40

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

639,949.25

|     121,590.36

761,539.61     |

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizarea de șantier

11,000.00

2,090.00

13,090.00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

11,000.00

2,090.00

13,090.00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

' 0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

11,556.98

0.00

11,556.98

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

2,980.45

0.00

2,980.45

5.2.3. Cota afrenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritorului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

596.09

0.00

596.09

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

2,980.45

0.00

2,980.45 I

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

5,000.00

0.00

5,000.00 |

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

58,603.94

11,134.75

69,738.69

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

Total capitol 5                                                        j

81,160.92

13,224.75

94,385.67     |

CAPITOLUL 6                                          j

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste                                     I

6.1 F

’regatirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00 |

6.2 F

’robe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

819,360.17

153,387.61

972,747.78

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+42+5.1.1)

@12,289.25

116,334.96

728,624.21

Data


02.11.2018

Beneficiar/investitor,

MUNICIPIUL CRAIOVA

DEVIZUL OBIECTULUI: strada Ramuri

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (fara TVA)

TVA

VALOARE (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

545.089.2f

103,566.9f

648,656.21

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

545,089.2t

103,566.9f

648,656.21

4.1.1.1

Parte carosabila

208,507.55

39,616.43

248,123.99

4.1.1.2

Trotuar

139,356.47

26,477.73

165,834.20

4.1.1.3

Scurgerea apelor

150,170.63

28,532.42

178,703.05

4.1.1.4

Ridicare la cota cămine

8,061.25

1,531.64

9,592.89

4.1.1.5

Siguranța circulației

8,057.52

1,530.93

9,588.44

4.1.1.6

Străzi laterale

30,935.84

5,877.81

36,813.65

4.1.2

Rezistenta

0.00

0.00

0.00

4.1.3

Arhitectura

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Instalații

0.00

0.00

0.00

TOTAL I - subcapitolul 4.1

545,089.25

103,566.96

648,65621

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

16,200.00

3,078.00

19,278.00

TOTAL II - subcapitolul 4.2

16,200 00

3,078.00

19,278.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.3.1

Pompa ape pluviale 9.buc

78,660.00

14,945.40

93,605.40

4.4

Jtilaje, echipamente tehnologice si funcționale care tu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6   /

Xctive necorporale

0.00

0.00

0.00

|

TOTAL III subcapitolele 4.3+4.4+4 5+4.6

78,660 00

14,945.40

93,605.40

fi     XT

Total» d

bviz pe QbiteetpQTÂL 1 + TOTAL H = TOTAL III)

639,949.25

12-1,5^0.36

76*ț^9i®i

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea faraTVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

fi

Cumpărare de terenuri

0.00

0.00

0.00

fi

Plata concesiunii/redeventei pe durata realizării lucrărilor

0.00

0.00

0.00

c

Exproprieri si despăgubiri

0.00

0.00

0.00

d

Schimbarea regimului juridic al terenului

0.00

0.00

0.00

e

Scoaterea temporara sau definitiva din circuitul agricol

0.00

0.00

0.00

/

Cheltuieli de aceeași natura prevăzute de lege

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

a

Demolări

0.00

0.00

0.00

b

Demontări

0.00

0.00

0.00

c

Dezafectări

0.00

0.00

0.00

d

Defrișări

0.00

0.00

0.00

e

Colectare, sortare si transport la depozitele autorizate al deșeurilor

0.00

0.00

0.00

f

Sistematizări pe verticala

0.00

0.00

0.00

g

Accesuri/drumuri/alei/parcari/drenuri/rigole/canale de scurgere/ziduri de sprijin

0.00

0.00

0.00

h

Drenaje

0.00

0.00

0.00

/

Epuizmentefexclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de baza

0.00

0.00

0.00

j

Devieri de cursuri de apa

0.00

0.00

0.00

k

Strămutări de localitati

0.00

0.00

0.00

1

Strămutări de monumente istorice

0.00

0.00

0.00

m

Descărcări de sarcina arheologica sau, după caz, protejarea in timpul execuției obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

n

Lucrări pentru pregătirea amplasamentului

0.00

0.00

0.00

il

r                       i

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

-—---

0.00

a

Plantare de copaci

0.00

0.00

0.00

b

Reamenajare spatii verzi

0.00

0.00

0.00

c

Reintroducerea in circuitul agricol a suprafețelor scoase temoporar din uz

0.00

0.00

0.00

d

lucrari/actiuni pentru protecția mediului

0.00

0.00

0.00

1.4 (cheltuieli pentru realocarea/protecția utilitarilor

0.00 - -

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00 |

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli aferente lucrărilor pentru asigurarea cu utilitățile necesare obiectivului de investiții

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea tara TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

2.0

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților

40,000.00 -

7,600.00

47,600.00

a

Alimentare cu apa

0.00

0.00

0.00

b

Canalizare

0.00

0.00

0.00

c

Alimentare cu gaze naturale

0.00

0.00

0.00

d

Agent termic

0.00

0.00

0.00

e

Energie electrica

40,000.00

7,600.00

47,600.00

f

Telecomunicații

0.00

0.00

0.00

9

Drumuri de acces

0.00

0.00

0.00

h

Cai ferate industriale

0.00

0.00

0.00

i

Alte utilltati

0.00

0.00

0.00

j                TOTAL CAPITOL 2

40.000.00

7.600.00

47.600.00

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea fara TVjÎ

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.1

Studii

2,600.00

494.00

3,094.00

3.1. ■

Studii de teren

2,600.00

494.00

3,094.00

a     Studiu topografic

1,300.00

247.00

1,547.00

a    Studiu geotehnic

1,300.00

247.00

1,547.00

3.1.1

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.1

Studii de specialitate in funcție de specificul investiției

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2,000.00

285.00

2,285.00

a

Obtinerea/prelungirea valabilitarii certificatului de urbanism

0.00

0.00

0.00

1 6

Obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizației de construire/desfiintare;

0.00

0.00

0.00

c

Obținerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si branșamente la rețele publice de alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic energie electrica, telefonie

500.00

95.00

595.00

d

Obținerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa

0.00

0.00

0.00

e

întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in cartea funciara

0.00

0.00

0.00

f

Obținerea actului administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului

500.00

0.00

500.00

9

Obținerea avizului de protecție civila

0.00

0.00

0.00

1 h

Avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu

0.00

0.00

0.00

I.'

Alte avize, acorduri si autorizații

1,000.00

190.00

1,190.00

L.....

Expertizare tehnica a construcțiilor existente

1,050.00

f    199.50

1,249.50

34

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

000   V

0.00

0.00

3.5

Proiectare

43,600.00

8,284.00

51,884.00

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiul de prefezabllitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

SF/DALi/DEVIZ GENERAL

3,500.00

665.00

4,165.00

a

Studiu de fezabilitate

0.00

0.00

0.00

b

Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții

3,000.00

570.00

3,570.00

c

Deviz general

500.00

95.00

595.00

3.5.4

Documentații avize, acorduri, auzorizatii

100.00

19.00

119.00

3.5.5

Verificarea tehnica a proiectului si detaliilor de execuție

5,000.00

950.00

5,950.00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

35,000.00

6,650.00

41,650.00

3.6 |c

trganizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

a

Cheltuieli aferente intocmirii documentației de atribuire si multiplicării acesteia

0.00

0.00

0.00

b

Cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea si diurna membrilor desemnați in comisiile de evaluare

0.00

0.00

0.00

c

Anunțuri de intenție, de participare si de atribuire a contractelor, corespondenta prin posta, fax, posta electronica in legătură cu procedurile de achiziție publica

0.00

0.00

0.00

d

Cheltuieli aferente organizării si derulării procedurilor de achiziții publice

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

9,000.00

1,710.00

10,710.00

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

4,000.00

760.00

4,760.00

a

Pe perioada de execuție a proiectului

2,000.00

380.00

2,380.00

b

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

2,000.00

380.00

2,380.00

3.8.2

Dirigentie de șantier, asigurata de personal tehnic de specialitate, autorizat

5,000.00

950.00

5,950.00

TOTAL CAPITOL 3

58.250.00

10.972.50

69.222.50

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5 .

4.1

Construcții si Instalații

545,089.25

103,566.96

648,656.21     I

I

Parte carosabila

208,507.55

39,616.43

248,123.99

1

Săpătură de pamant

15,852.48

3,011.97

18,864.45 I

2

Strat de forma de nisip

7,075.11

1,344.27

8,419.38

3

Folie geotextil

19,761.68

3,754.72

23,516.40 I

4

Strat de fundație din balast

39,853.62

7,572.19

47,425.81   |

5

Strat de piatra sparta

35,611.19

|          6,766.13

42,377.32  |

6

Strat de BAD22.4

51,377.17

9,761 66

61,138.83

7

Strat de BA16

38,976.29

7,405.50

46,381.79

II

Trotuar

139,356.4/

26,477.73

165,834.20

Săpătură de pamant

4,585.90

871.32

5,457.22

2

Strat de nisip

3,411.22

648.13

4,059.35  1

3

Strat de balast

8,967.06

1,703.74

10,670.81

4

Strat de beton C16/20

28,994.87

5,509.03

34,503.90

5

Strat BA8

31,089.52

5,907.01

36,996.53

6

Borduri 20x25x50

40,493.10

7,693.69

48,186.79

7

Borduri 10x15x50

21,814.80

4,144.81

25,959.61

III

Scurgerea apelor

150,170.63

28,532.42

178,703.05

1

Canalizare pluviala cu conducta PVC315

99,039.75

18,817.55

117,857.30

2

Geigere

8,165.88

1,551.52

9,717.40

3

Cămin de vizitare

13,755.00

2,613.45

16,368.45

4

Cămin de pompare

29,210.00 \

5,549.90

34,759.90

IV

Ridicare la cota cămine

8,061.25

1,531.64

9 592.89

1

Ridicare la cota cămine

8,061.25

1,531.64

9,592.89

V

Siguranța circulației

8,057.52

1,530.93

9,588,44

1

Indicatoare rutiere

4,150.00

788.50

4,938.50

Marcaje rutiere

3,907.52

742.43

4,649.94

VI

Străzi laterale

30,935,84

5,677.81

36,813.65

1

Săpătură de pamant

2,352.00

446.88

2,798.88

2

Strat de forma de nisip

1,049.72

199.45

1,249.17

3

Folie geotextil

2,932.00

557.08

3,489.08

4

Strat de fundație din balast

5,913.00

1,123.47

7,036.47

5

Strat de piatra sparta

5,283.56

1,003.88

6,287.44

6

Strat de BAD22.4

7,622.73

1,448.32

9,071.04

7

Strat de BA16

5,782.83

1,098.74

6,881.57

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

16,200.00

3,078.00

19,278.00

4.2.1

Montare -Pompe ape pluviale - 9.buc

16,200.00

3,078.00

19,278.00

4.3 1

r

Jtilaje, echipamente tehnologice si funcționale care îecesita montaj

78,660.00

14,945.40

93,605.40

4.3.1 F

’ompe ape pluviale - 9. buc

78,660.00

14,945.40

93,605.40

4.4 1

n

Jtilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu

0.00

0.00

0.00

ecesita montaj si ec i ipamente de transport

4.5 C

lotari

0.00

0.00

0.00

4.6 A

ictive necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

639.949.25

121,590.36

761.539.61

Proiectant,

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea faraTVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.1

Organizare de șantier

11,000.00

2,090.00

13,090.00

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

11,000.00

2,090.00

13,090.00

i     Vestiare/baraci/spatii de lucru pentru personalul din șantier

0.00

0.00

0.00

Platforme tehnologice/dezafectarea platformelor

0.00

0.00

0.00

Grupuri sanitare

0.00

0.00

0.00

c

Rampe de spalare auto

0.00

0.00

0.00

Depozite pentru materiale

0.00

0.00

0.00

Fundații pentru macarale

0.00

0.00

0.00

l S

Rețele electrice de iluminat si forța

0.00

0.00

0.00

h

Cai de acces auto si cai ferate

0.00

0.00

0.00

Bransamente/racorduri de utilități

0.00

0.00

0.00

j

împrejmuiri

6,000.00

1,140.00

7,140.00

k

Panouri de prezentare

0.00

0.00

0.00

1

Pichete de incendiu

0.00

0.00

0.00

m

Cheltuieli pentru desființarea organizării de șantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițiala

5,000.00

950.00

5,950.00

| 5.1.2

Cheltuieli conexe organizații de șantier

0.00

0.00

0.00

|       a

Obținerea autorizației de construire/desfiintare aferente lucrărilor de organizare de șantier

0.00

0.00

0.00

|       b

Taxe de amplasament

0.00

0.00

0.00

c

închirieri semne de circulație

0.00

0.00

0.00

d

întreruperea temporara a rețelelor de transport sau distribuție apa, canalizare, agent termic, energie electrica, gaze naturale, a circulației rutiere, feroviare, navale sau aeriene

0.00

0.00

0.00

e

Contractele de asistenta cu politia rutiera

0.00

0.00

0.00

f

Contracte temporare cu furnizorul de energie electrica, cu furnizorul de apa si cu unitati de salubrizare

0.00

0.00

0.00

g

Taxe depozit ecologic

0.00

0.00

0.00

h

Taxe locale

0.00

0.00

0.00

i

Chirii pentru ocuparea temporara a domeniului public

0.00

0.00

0.00

Cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițiala, la terminarea execuției lucrărilor de investitii/interventii, operațiune care constituie obligația executantilor, cu excepția cheltuielilor aferente pct. 1.3

0.00

0.00

0.00

k

Costul energiei electrice si al apei consumate in incinta organizării de șantier pe durata de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

1

Costul transportului muncitorilor nelocalnici si/sau cazarea acestora

0.00

0.00

0.00

m

Paza șantierului

0.00

0.00

0.00

n

Asigurarea pompierului autorizat

0.00

0.00

0.00

0

Cheltuieli privind asigurarea securității si sanatatii in timpul execuției lucrărilor pe șantier

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

11,556.98

0.00

11,556.98

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferenta I.S.C., calculata potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995

2,980.45

0.00

2,980.45

5.2.3

Cota aferenta I.S.C., calculata potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991

596.09

0.00

596.09

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor in aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997

2,980.45

0.00

2,980.45

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

5,000.00

0.00

5,000.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

58,603.94

11,134.75

69,738.69

a

Obiectiv nou de investiții

0.00

0.00

0.00

b

Lucrării de intervenție la construcția existenta

58,603.94

11,134.75

69,738.69

5A

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

81.160.92

13.224.75

94.385.67

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

6.1

Pregătirea personalului de exploatare                   ' v

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste    -

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

0.00

0.00

0.00